Йордан Калайков Спортът в Европа
ИмеЙордан Калайков Спортът в Европа
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер109.07 Kb.
ТипЛекция
източникhttp://www.nsa-virtualeducation.com/documenti/Sports in Europe.doc
Национална спортна академия “Васил Левски”

Катедра "История и управление на спорта"


проф.дпн. Йордан Калайков


Спортът в Европа


(Лекция)


София, 2005

Съдържание


Спортът в Европа 4

1. Място и роля на спорта в Европа 4

2. Евроорганизациите и спорта 4

3. Европейски програми за спорт 5

4. Европейската спортна политика в документи 6

5. Евромодел на спорта 8Спортът в Европа

1. Място и роля на спорта в Европа


Изследване направено в 12-те страни-членки на ЕС показва, че 125 мл.европейци практикуват спорт (1 на всеки 4), които изразходват 2% от семейния бюджет за спорт.

Отдавна е известно, че спорта за отдих и спорта през свободното време, допринасят за личностна и социална интеграция на личността. В европейското пространство се развива процес на непрекъснато обогатяване на популярните и традиционни спортове, които се модернизират чрез средствата и съоръженията на съвременните технологии.СЕ и ЕС гледат на спорта като на феноменална социална активност осигуряваща хармония в човешките отношения, парираща неправомерната културна инвазия, балансиране на етническите, религиозни и политическите различия. Налага се общото схващане, че спорта налага обща терминология и правила, както и източник на нови идеи и стратегии.

Все повече се налага схващането, че спортът не е само здравословна дейност през свободното време, а и ефективен начин за увеличаване производителността на труда и утвърждаване на здравословния начин на живот. В резултат на тези тенденции вЕС се ускори многократно промишленото производство на спортни стоки и тяхното търговско потребление. В тази връзка е очевидно икономическото значение на спорта в Европа, които в съвременните мащаби на развитие изтъква крупни инвестиции и грижи на държавите в качеството им на гарант при регулирането и разпределението на средствата за елитния спорт и спорта за всички. Появява се и необходимост от единна европейска политика в областта на спорта, като фактор за сближаване на народите базирани на еднакви принципи и единен модел.

Също така се инициират законодателни актове свързани с отдиха и свободното време от хората, чрез спорт и туризъм, предлагат се финансови проекти.

2. Евроорганизациите и спорта


Проблемите на спорта намират израз в политиката и дейността на Съвета на Европа (СЕ) и в Европейския съюз (ЕС). Тези структури чрез специализираните си органи придават на спорта нови измерения, нови цели и идеали.

СЕ е политическа организация (учредена през 1949 г.), в която членуват 39 европейски страни. Седалището е в Страсбург.

Целите на тази организация са: 1. Да работи за социалната интеграция на Европа; 2. Да съдейства за опазване и обогатяване а културното богатство в неговото разнообразие, унаследено от многовековното развитие на стария континент.

Компетенциите на СЕ се определят от харта очертаваща общата политика на страните от Европа.

Политически орган е Комитетът на мин. на външните работи на страните членки от съвета (междуправителствен орган). Една от задачите на К на МВнР е да обсъжда предложения на националните министри в различни области в т.ч. и свързани със спорта. Решенията на К на МВнР се адресират към страните членки под формата на съглашения и препоръки. Такива съглашения, свързани със спорта са: съглашение за борба срещу насилието в стадионите и съглашение за профилактика и премахване на допинга.;

През 1980 г. Комисията (ad hoc) към съвета за културно сътрудничество на СЕ подготвя "Европейската харта на спорта за всички" и се трансформира в Комитет за развитие на спорта (Commite de development du sport - CDDS) със седалище в Страсбург. Комитетът заседава веднъж в годината. Ръководи се от председател и вицепредседател, бюро и управителен съвет. Целта е да развива спорта и ползите, които той може да допринесе за обществото чрез политика основана на еднакви принципи за цяла Европа. Към CDDS има изграден фонд "Спорт".

Друга политическа организация е Европейския съюз (ЕС), който формира европ.общност, обединяваща, общ пазар и евр.икон.общност. Европейската общност се ръководи от комитет. Ръководни органи са Европейския парламент (ЕП) и съвещанието на държавните глави на страните членки и съвещание на Мин.на външните работи.

Проблемите на спорта е в компетенциите на Комитета за младежта, културата, образованието, информацията и спорта.

Мисията на комитета е да спонсорира престижни изяви с общоевропейско значение. Такива са спортните форуми, които освен място за спортно съперничество са и място за диалог и взаимно информиране и законодателни инициативи. По този начин комитетът насърчава сътрудничеството без граници в областта на спорта в качеството му на обединяваща сила в обновяващото се общество.

Към ЕК е създадено Бюро за спортна информация ("Sport info Europe"). Бюрото функционира като информац.център и място за контакти в областта на спортната практика.

В тази информационна структура от общо 24 управления (директорати), 20 се занимават със спортна тематика.

3. Европейски програми за спорт


Общо взето специализираните в областта на спорта органи в Европейските структури работят за уеднаквяване на типа спорт (Европейски модел на спорта) чрез специализирана програма, подпомагащи националния спорт на страните членки на ЕС да синхронизират своята дейност и законодателство в сферата на спорта.

Подпомагащите програми на ЕС имащи отношение към спорта са два типа:

1. Директно подпомагащи - "Евротлон" подпомагане на спорта за инвалиди (параспорта за хора с увреждания - “Спешъл Олимпик” и “Хелиос-2”).

2. Индиректно подпомагащи, какви то са: младежките програми на ЕС (младежта за Европа-3") и "Доброволчески младежки организации), Трета подпомагаща програма за малките и средни предприятия. Акция за равноправие на жените 1996-2000 г., Здравна програма, Образователни програми ("Леонардо" 1995-1999 и "Сократес" 1995-1999 г.), Програма за застаряващите.

3. Планът "Европак" - мерки срещу използване на лекарствени средства и допинг в спорта.

За участие в европейските програми се разработват проекти като част от тях представляват финансови разчети, адресирани към строителство на ски лифтове, пристанища за яхти, писти, тренировъчни центрове, ваканционни селища, хотелски комплекси, бази за спортна рекреация и др.

През 1994 г. Генералният директорат на Евро комисията създава програмата “Еурофлоп”. Целта е да се финансират инициативи свързани с развитието на спорта. Още през първата година от приложението на програмата (1995) са изразходвани 700 000 екю и са подкрепени 80 проекта. През 1996 са реализирани 175 проекта за 50 различни вида спорт.

Други програми подкрепят селскостопанския и културен туризъм още от 1991 г. Такива са програмите за развитие а пограничния туризъм между Испания и Франция, базиран върху риболова. Реализирани са две програми за обучение по туристическо колоездене.

4. Европейската спортна политика в документи


Успоредно със създаването и усъвършенстването на Европейските програми се полагат грижи за правното обезпечаване на спортната дейност, което на практика довежда до унифициране на политиката на ЕС в областта на спорта.

Както вече бе подчертано, усилията на ЕС в спортната област са насочени към създаването на Модел на спорта в Европа. През 1991 г. се сформира Европейски спортен форум, чиято цел е да създаде условия за дискусии между Европейската комисия и спортните сдружения, независимо от техния характер, географско местонахождение и предмет на дейност. От своя страна Европейският парламент приема резолюция относно Европейската общност и спорта, в която проблемите на спорта се дискутират и решават на ниво европейска политика. По своя характер това е опит да бъдат заменени разпокъсаните и епизодични инициативи на Европейската комисия за спорта с нова реална политика на ЕС.

Най-общо целта е да се подпомага развитието а спорта ,да се води ефикасна борба с опасностите, които го застрашават, насочване на субсидии към любителския спорт, подпомагане на традиционните спортове, възможностите на спорта във външната политика.

Същевременно се подготвят условията за провеждане а регулярни съ­вещания на министрите отговарящи за спорта от страните членки на ЕС (Ли­сабон 1995, Амстердам 1997, Страсбург 1997). В резултат се приемат важн­и документи като: Европейски манифест относно младежта, който е свър­зан с правото на младите да играят и спортуват, Прокламация за важ­ността на спорта за обществото (третира се връзката между спорта, здра­вето, обществ.дух и икономиката), Обособяване на рамки за създаване чрез спорта на обществена търпимост към придвижващите се човеш­ки маси, със зачитане на религията, расовото равенство, отказът от на­си­лие.

В Страсбург (1997 г.) се приема декларация относно "културното наследство, спорта, новите технологии и демократичните процеси".

Утвърдени са две програми: Sprint на СЕ, за хармонизация на Източноевропейските страни като потенциални членове на ЕС е Eurathlon на ЕС за финансиране на спортни дейности, като част от новите социални предизвикателства.

Такса се стига до приемането на Резолюция относно ролята на ЕС в областта на спорта, чрез която официално се признава изключителната роля на "базисния, културен, икономически и социален феномен, който се нарича спорт" върху обновяваща се Европа.

През 1998 г. отдел "Спорт" към Генералната дирекция на Европейската комисия в Брюксел, приема документ озаглавен "Развитие и перспективи за дейността на Европейската общност в областта на спорта", като взема предвид, че спортът съставлява 3% от световната търговия и социалното му влияние се изразява чрез наличието на 545 000 спортни клуба в Европейската общност, комисията формулира три най-важни направления: 1. свобода на движението, конкуренция и политика в областта на аудиовизията, за ролята и уникалността на спорта, която се изразява в неговите образователни, здравни, социални, културни и рекрационни функции. Същевременно комисията посочва и някои реални опасности произтичащи от глобализацията на спортната практика, а именно: прекалена комерсиализация, липса на социални гаранции за спортуващите на високо ниво, неефективност на мерките срещу употребата на допинг. Тези съображения налагат нормативно регулиране на спорта в три аспекта:

1. Спорт, телевизия, комерсиални послания;

2. Спорт и политика за конкуренция;

3. Спорт и свобода на движението.

Целта на тези мерки е Европейската общност да стимулира спортните организации да адаптират структурите си към новата политическа икономическа и социална ситуация, формирана в ЕС.

5. Евромодел на спорта


Същевременно Европейската комисия (чрез специализираната си генерална дирекция) изготвя документ представящ Европейският модел на спорта. В този документ се отбелязват различията между двата наложили се модели на спорта - източният и западният. Първият е ориентиран идеологически, тъй като спорта е част от пропагандата на бившия Източен блок. Западноевропейският спорт е резултат от частна и обществена дейност, спортната дейност се реализира паралелно от правителствени и неправителствени организации. Посочва се също, че в страните членки на ЕС, спортът се реализира чрез система от национални федерации (по една в страна за даден вид спорт), които са свързани помежду си в европейски и световни федерации на пирамидален принцип.

Най-същественото за Европейския модел на спорта е изградената система за класиране и отпадане в рамките на националните шампионати (В САЩ например моделът предвижда затворени състезания в много спортни федерации). В Европа има тенденция за комбиниране на двете системи.

Характерни черти на Европейския спорт, според този модел на спорта са: 1. Развитие на спорта в низови структури - клубове, секции, чиято дейност не е свързана с държавата и бизнеса и се осъществява от непрофесионалисти - неплатени доброволци, които работят в свободното си време.

2. Ангажираност към националната идентичност. В спортната дейност се стимулира чувството за принадлежност към определена група, сближава състезатели и зрители, като им дава възможност да се идентифицират с нацията. Спортът допринася за укрепване на социалния стабилитет и е емблема за културата. Същевременно съществува заплаха от ескалация на небалансирани настроения по посока ултранационализъм, расизъм, нетолерантност.

3. Организиране на крупни международни състезания. Европейската традиция предполага страните да се състезават помежду си. Социално-психологическата необходимост от противопоставяне между нациите се трансформира в съперничество на спортното поле, т.е. спортът става средство за конкуренция и налагане без кръвопролития.

В разработения модел на Европейския спорт са взети предвид и някои кардинални социални промени, а също и промени в облика на спорта, въобще в световен мащаб. Така например съвременният спорт се развива в условията на тотална глобализация на социалните процеси. Също така МОК премахна разграничението между аматьорски и професионален спорт и допусна всички до състезанията от Олимпийски игри. Освен това позволява комерсиализацията и спонсорирането на спорта с комерсиални цели. Телевизията и телекомпаниите се превърнаха в главен източник на финансиране на професионалния спорт в Европа - 65-85% от спортните събития. Друга промяна е регистрацията на сп.клубове на стоковата борса, което позволява да придобиват средства, когато предприятия придобиват основния пакет от акции в един или няколко клуба ("Манчестър Юнайтед", “Тотнъм”) (Англ.нац.инвестиционна кампания контролира 4 клуба в различни страни).

Моделът на футб.спорт функционира в една динамична социална среда, която неменуемо ражда проблеми. Така например до 1980 г. Европейският спорт се регулира единствено от спортните федерации. Проблем възниква в резултат от необходимостта да функционират като частни търговски предприятия.

В някои страни са създадени лиги - структури независими от националните федерации (в Англия и Испания за футбола в Испания, франция, Италия за баскетбола).

Друг проблем възниква вследствие на непрекъснато растящите претенции на професионалните спортисти при разпределение на парите от федерациите, като ги заплашват с бойкот или организиране на паралелни състезания.

Проблеми има и на равнище "Спорт за всички" като спортистите любители обвиняват федерациите, че федерациите не изпълняват поетите ангажименти към обществото да развиват и популяризират спорта.

От друга страна се налага промяна на правилниците и структурата на федерациите в съответствие с договори на ЕС за конкуренцията, единния пазар и с решенията на Европейския съд.

Относно финансирането от Европейския спорт след случаят "Босман" ресурсите идваха предимно мултипликация на трансферите. Сега финансовите постъпления зависят от връзките със стопанския свят (спонсорство) и от продажбата на телеправа. От страна на държавата източник на средства са спортните тотализатори и целевите държавни субсидии.

В модела на Европейския спорт се третират проблемите свързани със спортната телевизия, търговията с телевизионни права, а също редица аспекти свързани със социалната политика чрез спорта. Спортът като средство за социална интеграция, за борба с расизма, за налагане на толерантността като официална държавна политика. Други аспекти инициирани от развитието на Европейския спорт са: спортът и околната среда, спортът и общественото здраве, спорт и допинг, спорт и работни места.

В създаденият Европейски модел н а спорта е спазен духът на общата култура и същевременно разликата в националните култури. Разбира се възприемането на модела е свързано с трудности и не е изключено някои от ценностите заложени в модела да бъдат оспорвани.


Свързани:

Йордан Калайков Спортът в Европа iconЙордан Калайков Маркетингът в спорта
Тактики според етапите от жизнения цикъл на стоките и техните пазарни измерения 13
Йордан Калайков Спортът в Европа iconЙордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта
Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 5
Йордан Калайков Спортът в Европа iconСпортът като средство за интеграция на хора с увреждания дискусия
Обръщаме се към Вас, за да Ви поканим на Кръгла маса на тема „Спортът и интеграцията на
Йордан Калайков Спортът в Европа iconЙордан Калайков Системата на спорта в Р. България
Радикалните промени в обществото и преди всичко ориентацията към пазарна икономика предизвикаха срив на централизираната система...
Йордан Калайков Спортът в Европа iconНационална спортна академия "Васил Левски" Катедра "История и управление на спорта" проф дпн. Йордан Калайков Мениджмънт в спорта (Лекция)
Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта 4
Йордан Калайков Спортът в Европа iconНационална спортна академия "Васил Левски" Катедра "История и управление на спорта" проф дпн. Йордан Калайков Спонсорство в спорта (Лекция)
Би могло да се прибави към тази характеристика и това, че тези бизнесотношения се легитимират чрез юридически документ, какъвто представлява...
Йордан Калайков Спортът в Европа iconСтату т на националната литературна награда „йордан йовков
Йордан Йовков” (накратко нлн „Йордан Йовков”) е учредена от Община град Добрич и се присъжда приживе на български автори нлн „Йордан...
Йордан Калайков Спортът в Европа iconЙордан Йовков Биографични бележки
Йордан Стефанов Йовков (09. 11. 1880, Жеравна, Бургаска област – 15. 10. 1937, Пловдив)
Йордан Калайков Спортът в Европа iconТест йордан йовков
В кой от разказите на „Старопланински легенди” Йордан Йовков описва гледката, която се вижда от родната му къща
Йордан Калайков Спортът в Европа iconПроект За кон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорт
Спортът осъществява следните функции-образователна, здравна, социална, културна и рекреационна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом