Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер92.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007841205.doc
00784-2012-0005

BG-Рила: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Рила, пл. "Възраждане" № 1, За: Елена Панчева, РБългария 2630, Рила, Тел.: 0887 848439, E-mail: elena.pancheva2012@gmail.com

Място/места за контакт: Елена Панчева

Интернет адрес/и:

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на неотложни СМР на обект: Църква "Св. Архангел Михаил". Проучване и актуализация на инвестиционнен проект за реставрация, консервация и експониране на Църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила, обособена в две самостоятелни позиции - обособена позиция № 1: Извършване на неотложни СМР включително: направа на покрива със защитно покритие на обекта; направа на дренажи и капилярно осушаване на терена на обект: Църква "св. Архангел Михаил" ( І-ви етап) и обособена позиция № 2: Проучване и актуализация на проект за реставрация, консервация и експониране на църква "Свети Архангел Михаил", гр. Рила"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр. Рила
Код NUTS: BG415

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Извършване на неотложни СМР на обект: Църква "Св. Архангел Михаил". Проучване и актуализация на инвестиционнен проект за реставрация, консервация и експониране на Църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила, обособена в две самостоятелни позиции - обособена позиция № 1: Извършване на неотложни СМР включително: направа на покрива със защитно покритие на обекта; направа на дренажи и капилярно осушаване на терена на обект: Църква "Св. Архангел Михаил" ( І-ви етап) и обособена позиция № 2: Проучване и актуализация на проект за реставрация, консервация и експониране на църква "Свети Архангел Михаил", гр. Рила"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 71000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

"Извършване на неотложни СМР на обект: Църква "Св. Архангел Михаил". Проучване и актуализация на инвестиционнен проект за реставрация, консервация и експониране на Църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила, обособена в две самостоятелни позиции - обособена позиция № 1: Извършване на неотложни СМР включително: направа на покрива със защитно покритие на обекта; направа на дренажи и капилярно осушаване на терена на обект: Църква "св. Архангел Михаил" ( І-ви етап) и обособена позиция № 2: Проучване и актуализация на проект за реставрация, консервация и експониране на църква "Свети Архангел Михаил", гр. Рила"

Прогнозна стойност без ДДС

470974 BGN

ІІ.2.2) Опции

След изработване и приемане на актуализирания инвестиционне проект за реставрация, консервация и експониране на църквата "Св. Архангел Михаил" по позиция № 2 от тази поръчка и одобряване на КСС,ще се наложи повторение на строителство на същия обект, като част от изпълнението на целия (основен) проект за обекта. Цената на опцията е включена в общата стойност на поръчката и е на ориентировачъна стойност от 267 062.35 лева

Прогнозен график за ползване на тези опции в месеци

6

Брой на възможните подновявания

1

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

гаранция за участие не се изисква по силата на чл. 59, ал. 5, т. 2 във връзка с чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП;

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина на плащане са уредени в проекта на договор, приложен към одобрената документация за участие. Финансирането е целево финансиране от държавния бюджет.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: заверено копие на документ за регистрация или документ/ декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР". При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; За обособена позиция І-ва - участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, даващо му възможност да изпълнява обекти от вида, предмет на тази обществена поръчка или еквивалентен документ (при участие на чуждестранни лица); Обектът по настоящата процедура е I категория съгласно чл. 137, т. 1, б. „м“ от ЗУТ. За обособена позция ІІ-ра - участникът да е вписан в Камарата на архитектите и да притежава необходимата проектантска правоспособеност по чл.162 от ЗУТ .

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за всяка обособена позиция поотделно; 2. Информация за общия оборот и оборота сходен с предмета на настоящата обществена поръчка за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011г.) по образец - (Приложение № 9); 3. Заверени копия на баланс и на отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: 1. Участникът да представи копие от валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, обект на поръчката и да е със срок, срокът на изпълнение на поръчката. 2. Участникът да е реализирал общ оборот, сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011г.), а за новорегистрирани участници - от датата на учредяване до датата на представяне на офертата не по- малко от 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) без ДДС за обособена позиция І-ва и 50 000 лв. (педесетхиляди лева) без ДДС за обособена позиция ІІ-ра . 3. Участникът да е реализирал през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011г.), а за новорегистрирани участници от датата на учредяване до датата на представяне на офертата оборот от договори за строителство, респ. договор за поректиране сходни с предмета на настоящата поръчка не по-малко от: за обособена позиция І-ва - 178 000(сто седемдесет и осем хиляди) лева без ДДС и за обособена позиция ІІ-ра 30 000 (тридесет хиляди) лева без Д Д С. 4. Когато участник в процедурата е обединение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние посочени по-горе трябва да отговаря обединението като цяло, а застраховката за професионална отговорност - от лицата, които ще изпълняват строителството, респ. проектирането в съответните части.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Декларация - списък на основните договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за обособена позиция І- ва, извършени от участника през последните 5 (пет) години, (2007, 2008, 2009 2010 и 2011г.), включително стойностите, датите и получателите, с посочени лица за контакти, придружен с препоръки за добро изпълнение за най - важните строителни обекти, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, а за обособена позиция ІІ-ра - извършени от участника през последните 3 (три) години, (2009 2010 и 2011г.), включително стойностите, датите и получателите, с посочени лица за контакти, придружен с препоръки за добро изпълнение за най - важните инвестиционни проекти; 2. Декларация списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, заедно с копия от трудовите или гражданските им договори, и документи отразяващи професионалната им квалификация и специалност (автобиографии, дипломи, сертификати и др.) 3.Декларация списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция І-ва, и съответните доказателства (заверени от участника копия) за основанието на което ползва тази техника - собственост, наем, лизинг и други по образец 4. Удостоверение и/или справка, издадени от органите на НАП (оригинал), за актуалното състояние на действащите трудови договори на участника, издадена не по рано от един месец преди датата на подаване на офертата-за обособена позиция І-ва.
Минимални изисквания: 1. Участникът за обособена позиция І-ва трябва да има успешно изпълнен и въведен в експлоатация в рамките на последните 5 (пет) години, (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г.), не по-малко от 1 (един) договор за строителство на обект с предмет сходен на обекта на поръчката и минимум една препоръка със съдържание, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП. Забележка:"С предмет подобен на обекта на поръчката" са: договори свързани с извършването на СМР на недвижими паметници на културното носледство. Участникът за обособена позиция ІІ-ра трябва да има успешно изпълнен и одобрен по реда на ЗУТ в рамките на последните 3 (три) години, (2009, 2010 и 2011г.), не по-малко от 1 (един) договор за проектиране на обект с предмет сходен на обекта на поръчката и минимум една препоръка със съдържание, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП. 2. Участникът за обособена позиция І-ва трябва да разполага за изпълнение на поръчката със собствен и/или нает инженерно-технически персонал назначен на трудов/граждански договор, който трябва да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал.1-ал.4 от ЗУТ.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

25.09.2012 г.  Час: 17:30

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

02.10.2012 г.  Час: 17:30

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 02.10.2012 г.  Час: 14:00

Място

гр. Рила, пл. "Възраждане" №1, зала №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно 68, ал.3 от ЗОП - участниците, техните упълномощени представители, представители на средставата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 и сл. от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на неотложни СМР , включително направа на покриа със защитно покритие на обект: Църква "Св. Архангел Михаил" направа на дренажи и капилярно осушаване на терена за обект църква "Св Архангел Михаил" гр.- Рила ( І-ви етап).

1) Кратко описание

Извършване на неотложни СМР , включително направа на покриа със защитно покритие на обект: Църква "Св. Архангел Михаил" направа на дренажи и капилярно осушаване на терена за обект Църква "Св Архангел Михаил" гр.- Рила ( І-ви етап).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

съгласно приложена към докуменатцията количествено - стойностна сметка

Прогнозна стойност, без ДДС
177512 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 90


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Проучване и актуализация на проект за реставрация, консервация и експониране на църква "Св. Архангел Михаил" гр. Рила

1) Кратко описание

Проучване и актуализация на проект за реставрация, консервация и експониране на Църква "Св. Архангел Михаил" гр. Рила

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено към документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
26400 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 180

Свързани:

Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, За: инж. Илиян Фусков, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-рила: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги
Община рила, пл. Възраждане №1, За: Владимир Ризов, България 2630, Рила, Тел.: 003597054 2020, e-mail
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Академика спорт еад, кв. Гео Милев, Студентско общежитие бл. 3, вх. А, За: Лилия Михайлова, България 1111, София, Тел.: 02 4894473,...
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Дп "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" No 69, За: Людмила Иванова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079944,...
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" №69, За: Емилия Лекова, Република България 1574, София,...
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: инж. Кръстю Рангелов, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656438, Факс: 032 656432
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Нек еад предприятие "вец група Рила", Бул. "Симеоновско шосе" №85, За: По процедурата-Вася Митовска тел. 02 9609176; По технически...
Bg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дп "Национална компания Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, За: Снежана Кусорова, р българия 1233, София,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом