Програма "Административен капацитет"
ИмеПрограма "Административен капацитет"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер189.36 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Annex_3.doc

Оперативна програма “Административен капацитет”

Приложение 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА


I. ЗАКОНИ

 1. Конституция на Република България

(Обн. ДВ. бр. 56 от 13 юли 1991 г., изм. ДВ. бр. 85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 18 от 25 февруари 2005 г., изм. ДВ. бр. 27 от 31 март 2006 г., изм. ДВ. бр. 12 от 6 февруари 2006 г.)

Конституцията е върховният закон на Република България. Тя има четири поправки:

С Първата поправка на Конституцията на Република България (Обн. ДВ. бр. 85 от 26 септември 2003 г.) се прецизира института на несменяемостта на магистратите; имунитетът на магистратите беше самостоятелно уреден в Конституцията и ограничен до “функционален”.

С Втората поправка на Конституцията (ДВ. бр. 18 от 25 февруари 2005 г.) е регламентирано предоставянето на суверенни права от българската държава на Европейския съюз, след пълноправното й членство; законът за ратификация на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз ще бъде приет с квалифицирано мнозинство; отменя се общата забрана за придобиване на право на собственост върху земя за граждани на страни-членки на Европейския съюз и на юридически лица, създадени в съответствие с техните закони.

Третата поправка на Конституцията (Обн. ДВ бр. 27 от 31.03.2006 г.) включва:

 • ограничаване на депутатския имунитет чрез предвиждане на възможност той да бъде снеман не само за тежки, но за всякакви престъпления от общ характер и възможност за отказ на народния представител от предоставения му имунитет, след което не е необходимо разрешение на Народното събрание за наказателно преследване.

 • конституционна регламентация на институцията на Омбудсмана.

 • промяна на Глава шеста “Съдебна власт”. Изменена е конституционната регламентация за прокуратурата, а именно: създадени са нови правомощия за прокуратурата – тя ръководи и може да извършва разследване, упражнява надзор за законосъобразното му провеждане и може да се извършва разследване. С промените, законодателят потвърждава, че следствените органи са в системата на съдебната власт, но те ще осъществяват разследване по наказателни дела само в случаите, предвидени в закон. С третата поправка на Конституцията се регламентират изчерпателно конституционните правомощия на министъра на правосъдието по отношение на съдебната власт. Предвидената възможност на министъра на правосъдието да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи беше атакувана пред Конституционния съд от общото събрание на съдиите от върховния касационен съд. Със свое решение от 13.09.2006 г. Конституционният съд отхвърли искането на ВКС за установяване противоконституционност на съответния текст от Конституцията. Промените въвеждат и правомощие на Народното събрание да изслушва и приема годишните доклади на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи.

Четвъртата поправка на Конституцията (Обн. ДВ бр. 12 от 06.02.2007 г.) включва изменения в няколко насоки:

 • с цел отпадане на наборната военна служба и професионализация на армията се изменят текстовете, в които на конституционно равнище се уреждат дейността на въоръжените сили и професионализацията на армията.

 • с цел подобряване на функционирането на Народното събрание като законодателен орган и орган, който упражнява парламентарен контрол е предвидено изменение на текстовете, касаещи Народното събрание; въвежда се изискване към държавните органи, чиито състав изцяло или частично се избира от Народното събрание да представят пред него за приемане и изслушване годишните си доклади. По този начин се осигурява отчетност и информираност на обществото, без да се засяга независимостта на тези органи (регулатори).

 • изменения и допълнения на Конституцията в главата за съдебната власт предвиждат годишните доклади за съдилищата, прокуратура и следствие да се внасят за разглеждане чрез ВСС, като по този начин се постига не само публичност, прозрачност и отчетност на съдебната система, но и се затвърждава ролята на Съвета като орган, който представлява съдебната власт пред законодателната; детайлизира се уредбата относно статута на членовете на ВСС, като се посочват основанията за прекратяване на техния мандат; премахва се наказателната неприкосновеност на магистратите; конституционно се регламентират правомощията на ВСС по отношение на съдебната система, като се затвърждава статута му на орган, който взема решенията и управлява; създава се инспекторат към ВСС, който да го подпомага при осъществяване на функциите му.

 • с цел разширяване на възможностите за финансова децентрализация са предвидени изменения относно конституционната регламентация на установяването на данъците и таксите и определянето на техния размер.

 1. Административнопроцесуален кодекс

(Обн. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г.)

На 29.03.2006 г. Народното събрание (НС) приема Административно-процесуалния кодекс (АПК), обнародван в ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г. АПК отменя Закона за Върховния административен съд, Закона за административното производство, Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите и Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица. Кодексът влезе в сила от 12.07.2006 г., с изключение на отделни негови разпоредби, засягащи реформата в съдебната система, които влизат в сила от 01.01.2007 г. Приемането на АПК е важен етап в изграждането на по-отговорна и прозрачна държавна администрация. Той ще способства за подобряване на административното обслужване чрез въвеждането на принципа за бързина при подготовката и издаването на административните актове. Приемането му отговоря на нуждата от създаване на систематизирана и уеднаквена нормативна уредба относно процедурите по издаване и обжалване на административните актове. Въведени са принципите за достъпност, публичност и прозрачност в административното производство.

 1. Кодекс на труда

(Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г. ,посл. изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г.)

Кодексът на труда урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Той цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения.

 1. Закон за администрацията

(Обн. ДВ. бр. 130 от 5.11.1998 г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.)

Със Закона за администрацията (ЗА), приет през 1998 г., са уредени структурата на държавната администрация, основните принципи за организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им, както и правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация.

Законът за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗА (Обн. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г.) е свързан с приоритетите на правителството по отношение на административната реформа и с препоръките в Цялостния мониторингов доклад на ЕК за 2005 г. С него се постига ясно разграничаване на политическото от административното ниво в държавната администрация, регламентира се процесът по разработване на политики, създава се ефективен вътрешен контрол върху дейността на администрацията чрез укрепване ролята на инспекторатите като вътрешни административни звена за контрол и превенция на корупцията и други законодателни нарушения.

 1. Закон за вътрешния одит в публичния сектор

(Обн. ДВ. бр.27 от 31 Март 2006г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006 г.)

Законът урежда същността, принципите и обхвата на вътрешния одит в организациите от публичния сектор, статута и функциите на структурите и лицата, които го осъществяват, както и одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз.

 1. Закон за достъп до обществена информация

(Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., посл. изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006 г.)

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация – всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Законът не се прилага за достъпа до лични данни.

 1. Закон за държавния служител

(Обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006 г.)

Законът за държавния служител (ЗДСл) урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения за държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба. Той регламентира стабилна и професионална система на държавната служба, изградена на принципите на законността, лоялността, отговорността, политическата неутралност и йерархическата подчиненост. Законовата рамка на държавната служба бе усъвършенствана, а нейният обхват разширен с приемането в края на 2003 г. на Закон за изменение и допълнение на ЗДСл (ЗИД на ЗДСл). Въведена бе задължителна конкурсна процедура за “вход” в администрацията, а също така бяха регламентирани и механизми за предотвратяване на конфликт на интереси.

 1. ЗИД на ЗДСл

(Обн. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г.)

Законът касае продължаването на процеса на модернизиране на българската държавна администрация в областта на управлението на човешките ресурси и цели укрепване статута и повишаване на мотивацията на държавните служители. Основните положения в приетия закон са:

 • очертаване на ясна граница между политическите назначения и служителите от кариерата

 • постигане на икономическа ефективност при провеждане на конкурсите за държавни служители, включително провеждане на централизиран конкурс за младши експерти

 • усъвършенстване на системата за обучение на служителите като основен фактор за повишаване на административния капацитет

 • въвеждане на възможности за мобилност на държавните служители

 • осигуряване на общ и специализиран ефективен контрол за спазване на законодателството за държавния служител.. Този контрол се осъществява от министъра на държавната администрация и административната реформа, който се подпомага от дирекция “Инспекторат за държавната администрация”

 • прозрачност на конкурсите (работодателят – органът по назначаването е длъжен да назначи кандидата, който е класиран на първо място).

 1. Закон за държавната финансова инспекция

(Обн. Дв. Бр.33 от 21 април 2006г., изм. Дв. Бр.59 от 21 юли 2006 г.)

Законът урежда целите, задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на Агенцията за държавна финансова инспекция. Дефинирана е основната цел на държавната финансова инспекция – да защитава публичните финансови интереси и са определени основните принципи, от които се ръководи – законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.

 1. Закон за електронния документ и електронния подпис

(Обн. ДВ. бр. 34 от 06.04.2001 г., в сила от 06.10.2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 34 от 25.04.2006 г.)

Този Закон урежда електронния документ, електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги. В Закона са определени основните понятия, свързани с електронния документ и електронния подпис; доставчиците на удостоверителни услуги и изискванията към дейността им; защита на личните данни; признаване на удостоверения, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави.

 1. Закон за електронната търговия

(Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г.)

Законът урежда обществени отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия – предоставянето на услуги на информационното общество. Услуги на информационното общество са такива услуги, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Разпоредбите на закона не се прилагат за уреждане на отношенията при предоставяне на услуги на информационното общество, свързани със: установяването и събирането на публичните вземания; защитата на личните данни, включително в областта на далекосъобщенията; нотариалната дейност и други професионални дейности, свързани с осъществяване на публични функции; процесуалното представителство; хазартните игри и др..

 1. Закон за концесиите

(Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., посл. изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г.)

Законът урежда условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера. Според предмета си концесиите са: концесия за строителство; концесия за услуга; концесия за добив.

 1. Закон за местното самоуправление и местната администрация

(Обн. ДВ. бр. 77 от 17.09.1991 г., посл. изм. ДВ. бр. 69 от 25.08.2006 г.)

ЗМСMА урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация: устройството и функционирането на органите на местно самоуправление и местна администрация, както и въпросите, свързани с финансите и имуществото на общината.

 1. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

(Обн. ДВ. бр. 55 от 17.06.2003 г., посл. изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007 г.)

Целта на Закона е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани от държавните органи и от органите на местно самоуправление. ЗОАРАКСД определя понятията “административно регулиране” и “административен контрол”, органите, които ги осъществяват, правомощията им, както и всички въпроси, свързани с установяването и издаването на лицензионните и регистрационни режими за извършване на стопанска дейност и изисквания за издаване на разрешения и удостоверения или за даване на уведомления за извършване на отделна сделка или действие.

 1. Закон за обществени поръчки

(Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., посл. изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006 г.)

Законът определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение. Законът определя процедурите, по които се възлагат обществените поръчки, в съответствие с принципите на публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

 1. Закон за омбудсмана

(Обн. ДВ. бр. 48 от 23.05.2003 г., посл. изм. ДВ. бр. 68 от 22.08.2006 г.)

Законът за омбудсмана урежда правното положение, организацията и дейността на омбудсмана. Омбудсманът се застъпва с предвидените в закона средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. В закона са регламентирани и изискванията за заемането на длъжността и редът за избиране на омбудсмана, правомощията му, както и процедурите за подаване на жалби и сигнали от гражданите.

 1. Закон за регионалното развитие

(Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г., посл. изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г.)

Законът урежда обществените отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие. Той цели създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие на районите в Република България; създаване на предпоставки за намаляване на междурегионални и вътрешнорегионални различия в икономическото развитие на страната; осигуряване на условия за растеж на заетостта и доходите на населението; развитие на трансгранично сътрудничество.

 1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

(Обн. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006 г.)

Законът урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор.

 1. Закон за юридическите лица с нестопанска цел

(Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г посл. изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г.)

Законът урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел. Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Те свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.

 1. Закон за електронното управление

(Обн. ДВ. бр. 46 от 12 юни 2007 г., в сила от 13 юни 2008 г)

Законът урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи. Той се прилага и по отношение на дейността на лицата, осъществяващи публични функции (нотариуси, държавни и общински учебни заведения, държавни и общински лечебни заведения и др.) и на организациите, предоставящи обществени услуги (образователни, здравни, топлоснабдителни и електроснабдителни, телекомуникационни, пощенски и др.), доколкото в закон не e предвидено друго. Законът за електронното управление не се прилага при работата с електронни документи, които съдържат класифицирана информация и не отменя правилата за работа с документи на хартиен носител, когато закон предвижда особена форма или особен ред за извършване на определени действия.

За осигуряване на необходимите условия за ефективно прилагане на закона е предвидено той да влезе в сила една година след обнародването му в “Държавен вестник”. През този период:

 • ще бъдат приети всички подзаконови нормативни актове, предвидени в закона

 • ще се извърши преглед на информационните системи, използвани във всяка администрация, като се направи преценка кои от тях трябва да бъдат сертифицирани за съответствие с изискванията на закона и какви нови информационни системи трябва да се внедрят

 • административните органи ще приведат информационните си системи в съответствие с изискванията на закона, въз основа на направения преглед.II. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 1. Наредба за административния регистър

(Обн. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006 г.)

С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. Административният регистър се води и поддържа от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Чрез страницата на министерството в Интернет се осигурява публичния достъп до информацията в регистъра. Регистърът се поддържа като единна електронна база данни. Информацията относно обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, се предоставя от административните структури.

 1. Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове

(Обн. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., посл. изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006 г.)

Наредбата определя организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България. Зоните на ГКПП обхващат територията, на която са разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки. Министерство на държавната администрация и административната реформа координира дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол.

 1. Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване

(Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006 г.)

Наредбата урежда общите правила за организация на административното обслужване в администрацията. За неуредените в наредбата въпроси главният секретар/секретарят на съответната администрация утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия. Наредбата се прилага и за организации, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.

 1. Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администраци

(Обн. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., посл. изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006 г.

С наредбата се определят условията и редът за атестиране на служителите в държавната администрация. Атестирането на се извършва въз основа на периодично оценяване на изпълнението на длъжността, при което се отчитат: професионалната квалификация като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на задълженията; прослуженото време, като за държавните служители се взема предвид прослуженото време по служебно правоотношение; изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.

 1. Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията

(Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., посл. изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г.)

Наредбата регламентира правилата за прилагането на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Той определя: наименованията на длъжностите в администрацията; разпределението на длъжностите в администрацията по длъжностни нива; минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията; минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни служители; минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността; видът на правоотношението, по което се заема длъжността.

 1. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

(Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., посл. изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г.)

С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители. Нейната цел е да гарантира прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите за държавни служители. Наредбата въвежда конкурса като задължително изискване за назначаване на държавен служител на незаета длъжност в администрацията.


III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

 1. Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз

Бялата книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз e одобрена с Решение № 65 от 2005 г. на Съвета за модернизиране на държавната администрация. Тя представя основните предизвикателства, пред които е изправена администрацията и очертава цели и предложения за развитието на реформата.

 1. Стратегията за децентрализация

Стратегията за децентрализация е приета с Решение на МС № 424 от 5 юни 2006 г. Тя е важен програмен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено предоставяне на услуги на гражданите.

Стратегията за децентрализация е разработена в изпълнение на задачата по т. 2.4 “Разработване на Стратегия за децентрализация в България, обединяваща децентрализацията на правомощия и финансовата децентрализация” от раздел “Децентрализация на държавното управление” на Плана за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация от присъединяване към интегриране, 2003-2006, за периода 2004-2006 г., приета с Решение № 924 на Министерския съвет от 2004 г.

Стратегията за децентрализация е интегрален документ, който обединява секторните политики и тяхната координация на различните равнища на териториално управление. Нейната задача е да очертае основните насоки за промени в отношенията между публичните институции, които да повишат ефективността на тяхното функциониране и да доведат до предоставяне на по-качествени услуги.

 1. Стратегия за електронното правителство

Стратегията за електронното правителство, приета с решение на МС от 2002 г., е документ за въвеждането на информационните технологии в държавната администрация. Чрез нея се определя същността на електронното правителство и неговото значение за социално-икономическото развитие на България. Стратегията е допълнена с Решение на Министерския съвет № 482 от 28.06.2006 г. Със същото решение е приета и Българска Националната рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт. Подготвя се изцяло нова Стратегия за електронно правителство и План за действие към нея (Пътна карта).

 1. Стратегия за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране 2003-2006 г.

Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране 2003-2006 г. e приета с Решение на МС № 465 от 2002 г. в отговор на обществените очаквания за добро управление, надеждност, прозрачност и откритост в дейността на администрацията. През 2003 г. Министерският съвет одобри актуализирана Стратегия и План за изпълнението й за периода 2003-2006 г. На 25 май 2006 г., с протоколно решение № 1 от Протокол № 21/25.05.2006 г. Министерският съвет одобри Доклад за изпълнението на Актуализирания план за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране 2003-2006 г., за периода октомври 2004 – декември 2005 г. С оглед успешното финализиране на заложените в Плана мерки е необходимо отговорните структури да насочат усилията си към укрепване на административния капацитет за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС. В тази връзка Докладът очертава конкретни действия за изпълнение на предвидените до края на стратегическия период мерки. Стратегията се утвърди като успешен инструмент за приемственост и естествена връзка между плановете и програмите за реформа в държавната администрация в процеса на присъединяване към ЕС.

 1. Стратегия за обучението на служителите в администрацията

Стратегията за обучението на служителите в администрацията e приета с решение на МС от 2002 г. и актуализирана с решение на МС от 16 март 2006 г. Тя е насочена към повишаване на професионалните умения и квалификацията на служителите в държавната администрация.

 1. Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 2006-2008 г.

В началото на 2006 г. Министерският съвет прие Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията до 2008 г. и Плана за действие за 2006 г.

Обхванати са две групи мерки за противодействие на корупцията. Едната е свързана с отчетността и контрола. Втората група мерки цели гарантиране на прозрачност, отчетност и финансов контрол при използването на средства от страна на партиите.

Комисията по превенция и противодействие на корупцията, създадена с Решение на МС № 61 от 2006 г., осъществява контрол и координация по изпълнението на Стратегията и на Програмата за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.

 1. Програма за прозрачност в дейността на държавната администрация и на лицата, заемащи висши държавни длъжности

Програмата за прозрачност в дейността на държавната администрация и на лицата, заемащи висши държавни длъжности е изготвена от министъра на държавната администрация и административната реформа съвместно с министъра по европейските въпроси. Тя е стратегически документ, разработен в съответствие с приетите от правителството Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията и Програма за нейното изпълнение. Основана е на предварителния преглед на съществуващите негативни явления в дейността на държавната администрация и е насочена към обучение на държавните служители, възприемане на модерни системи за обслужване на гражданите и задълбочаване на връзките с гражданското общество и медиите.

 1. Стратегия за управление на човешките ресурси в администрацията

Стратегията за управление на човешките ресурси в администрацията е приета с решение на МС от 20.07.2006 г. Стратегията представлява дългосрочна програма, която определя рамките на действие в областта на управлението на човешките ресурси в държавната администрация. Основните цели на стратегията са: постигане на съвременно, компетентно и ефективно управление на човешките ресурси, което създава способни и мотивирани служители, притежаващи необходимите умения и потенциал за успешно изпълнение на поставените цели на управлението.

 1. Концепция и Базисен модел за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Концепцията и Базисният модел за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише” са приети с решение на МС от 2002 г. Целта на концепцията е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”. В този смисъл основите на концепцията са свързани с:

 • Основните понятия и разграничения

 • Състояние на административното обслужване

 • Визия за постигане на добро административно обслужване

 • Стратегически принципи за подобряване на административното обслужване

 • Въвеждане на организационния принцип за обслужване на “едно гише”

 • Обвързване на концепцията с други правителствени мерки, имащи за цел подобряване на административното обслужване (координиране на действията по облекчаване регулаторните режими; служебно съгласуване на преписки; електронно правителство).
Министерство на държавната администрация и административната реформа

СтраницаСвързани:

Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Анализ на състоянието на държавната администрация и административния капацитет 10
Програма \"Административен капацитет\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"

Програма \"Административен капацитет\" iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Програма \"Административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Програма \"Административен капацитет\" iconУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма «Административен капацитет»
Проект „структорите на гражданското общество- партньор и генератор на добри идеи”
Програма \"Административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Изготвяне на списък на нпо, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Устройствени правилници на административните структури и промени в щатната численост, структурата и функциите им 17
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом