Бизнес план на фирма „вело - оод
ИмеБизнес план на фирма „вело - оод
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер187.18 Kb.
ТипБизнес-план
източникhttp://gabrovska.files.wordpress.com/2010/09/d0b1d0b8d0b7d0bdd0b5d181-d0bfd0bbd0b0d0bd-d0bdd0b0-
Бизнес план

на фирма „ВЕЛО”- ООД


Съдържание


1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА

2. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

3. ЦЕЛИ, ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

5. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

6. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

7. ПРОГНОЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

8. ПРОГНОЗНИ БАЛАНСИ, ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ И ПРОГНОЗА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПРЕЗ КРЕДИТНИЯ ПЕРИОД


1.КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

_ Таблица 1

Име на фирмата

„ВЕЛО"- ООД

Адрес

ул. „Симеон Радев" №3 София - 1234 България

Телефон за контакт

02/0000000000000

Регистрация

Софийски градски съд

Фирмено дело № 61852/2000, том I, с. 159

Вид бизнес

Фирмата работи в отрасъл Транспортен и е специализирана в производството на „Велосипеди"

История на фирмата

„Вело"- ООД е създадена през 2000 г.

Управители

Иван Георгиев, Стефан Карагъозов и Петър Петров, като съдружници с еднакво дялово участие

Цел на бизнес плана

Кандидатстване за кредит от ТБ „ПЧБ" АД


2. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Таблица 2

Персонал

Брой

Управленски състав - характеристика

Управители

3
Счетоводство

2
Началник цех

2
Работници

12
Пласмент и снабдяване

2
Поддръжка

1
Обслужващ персонал

1
Охрана

2
Персонал-общо

25
Средна работна заплата

360 лв.

Мениджъри на фирмата са Иван Георгиев, Стефан Карагъозов и Петър Петров. Те имат равно дялово участие и равни права и задължения. Ив. Георгиев има висше икономическо образование, а Ст. Карагъозов и П. Петров - средно специално образование. Тримата имат седем годишен стаж в управлението на фирмата. В счетоводството работят квалифицирани специалисти с дългогодишен опит.


3. ЦЕЛИ, ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ


3.1 Цели

Таблица 3

Основните цели на фирмата са насочени към:

1

-увеличаване производството, респ. продажбите с около 30% през следващите две години 2008 г. и 2009 г. (с 20% през 2008 г. и с още 10% през 2009 г.);


2

-създаване на лидерска позиция чрез нарастване на пазарният й дял в региона от 40%, колкото е в момента (края на 2007 г.) на 50% към края на 2009 г.

3

-разкриване на още 8 нови работни места в близките две години:


4

-поддържане на добър имидж на фирмата и задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите:

5

-засилване на рекламната кампания


3.2 Пазари

През последните години се очертава положителна тенденция на устойчиво развитие на пазара и постепенно увеличаване на потребителското търсене на произвеждания продукт. Това е една от причините да планираме бъдещо увеличаване на производството, респ. продажбите на фирмата.


3.3 Конкуренти Таблица 4

Критерии

Конкутентни предимства

„Вело”

„ВЕЛО-1”

„ВЕЛО-2”
Пазарен дял

40% 45% 15%

Качество

Високо високо средно

Цени

Приемливи Приемливи високи

Квалификация

Добра високо квал. средно квал.

Реклама

Слаба силна кампания слаба кампания

Оборудване

Високо произ. високо произ. високо произ.

Разположение

Удобно неудобно удобно

Репутация

Добра добра среднаОсновен конкурент на фирмата в момента със силно изразени конкурентни предимства е „ВЕЛО-1”


4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА


Таблица 5

Инвестиции

Стойност

Закупуване на машини и оборудване

100 000 лв.

Финансиране:
- Участие със собствени средства

50 000 лв.

- Размер на искания банков кредит

50 000 лв.


Основни параметри на искания кредит са следните:

Таблица 6

Параметри

Характеристика

Сума на кредита

50 000 лв.

Срок на кредита

2 год.

Вид на кредита

Инвест.нужди

Лихвен процент

10%

Дата на предоставяне

31.03.2008 г.

Дата на окончателно погасяване

31.03.2010 г.

Начин на погасяване

Равни 3 мес. вноски

Предлагано обезпечение на кредита

Стоково-матер.ценности


Предлагаме следния предварителен погасителен план за издължаване на банковия кредит:

Таблица 7

Вноска/дата

Анюитет

Част от лихвата

Част от главницата

Остатък от главницата за погасяване

31.03.2008

-

-

-

50 000

30.06.2008

6 487

417

6 070

43 930

31.09.2008

6 487

367

6 120

37 810

31.12.2008

6 487

315

6 172

31 638

31.03.2009

6 487

265

6 222

25 416

30.06.2009

6 487

212

6 275

19 141

31.09.2009

6 487

160

6 327

12 814

31.12.2009

6 487

106

6 381

6 433

31.03.2010

6 487

54

6433

0
51 896

1 896

50 000

5. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

5.1. Описание на производствения процес (технологичен цикъл)

Фирмата има затворения технологичен цикъл - от проектиране, конструиране, производство, тестване и опаковане до транспорт на готовите изделия до клиентите.

5.2 Обхват (гама) на предлаганите продукти/услуги

Таблица 8

Вид на продукта/услугата

Себестойност на единица

Продажна цена на единица

Печалба на единица

Велосипед

170 лв.

200 лв.

30 лв.


5.3 Производствен капацитет (месечен/годишен) за 2007 г.

Таблица 9
Количество

Разходи


За единица

общо
Приходи от продажби

За единица

Общо
Реализирана печалба

За единица

Общо
Месечно

120

170 20 400

30 3 600

200 24 000

Годишно

1440

170 244800

30 43 200

200 2880006. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА


6.1 Имуществена структура на фирмата (активи) - към 31.12.2007 г.

Таблица 10

Активи

Стойност

Дълготрайни активи в

т.ч Сгради

Машини и оборудване

Транспортни средства

500 000

180 000

280 000

40 000


Общо дълготрайни активи

500 000

Краткотрайни активи

в т.ч Материални запаси

Краткосрочни вземания

Пари в каса и по сметки в банки

300 000

200 000

40 000

60 000

Общо краткотрайни активи

300 000

Общо активи

800 000Що се отнася до краткотрайните активи като негативен момент в досегашната дейност отчитаме големия обем на материалните запаси, което забавя обръщаемостта на краткотрайните активи като цяло. Поради тази причина стремежът ни в бъдеще ще бъде насочен към рационализиране на доставките на суровини и материали и на продажбите на готовата продукция с цел да се намалят материалните запаси. По отношение на краткосрочните вземания на фирмата по-голямата част от тях са под формата на вземания от фирми-клиенти.

6.2 Капиталова структура на фирмата (пасиви) - към 31.12.2007 г.

Таблица 11

Пасиви

Стойност

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

650 000

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

150 000

в т. ч. Дългосрочни задължения Краткосрочни задължения

10 000

140 000

ОБЩО ПАСИВИ

800 000


Фирмата има изключително добра финансова независимост, тъй като собственият й капитал заема над 80% от капитала. Това показва, че разчитаме преди всичко на самофинансиране. Делът на външното финансиране е по-малко от 20%. В момента нямаме задължения към банки за ползвани кредити.


6.3 Клиенти и доставчици

6.3.1 Клиенти

Основни клиенти на фирмата в момента (към края на 2007 г.) са:


Таблица 12

КЛИЕНТИ

% от продажбите

Взаимоотношения

Начин на плащане

Клиент 1

40%

От 2000 г.

В брой

Клиент 2

25%

От 2000 г.

На изплащане

Клиент 3

15%

От 2002 г.

В брой

Клиент 4

10%

От 2004 г.

На изплащане

Клиент 5

5%

От 2005 г.

На изплащане

Други

5%
Клиенти на нашата продукция са частни фирми. С всяка една от тях имаме сключени съответни договори (те са представени като приложение към настоящия бизнес план). Политиката ни е насочена към установяване на взаимно доверие с клиентите, което е предпоставка за успешно партньорство за по-дълъг период от време. Някои от тях са наши клиенти още от самото създаване на фирмата (през 2000 г.) В момента нямаме просрочени или несъбираеми вземания от клиенти. Предлаганите от фирмата изделия се реализират чрез директни контакти с клиентите без посредници.Обезпокоителен момент е, че 65% от продажбите ни са концентрирани към Клиенти 1 и 2. Отчитайки че това може да породи известни рискове, от следващата 2008 г. имаме сключени договори за продажба с още двама нови фирми-клиенти - Клиент 6 и Клиент 7, с което се надяваме в бъдеще да осигурим по-голяма диверсификация на нашата клиентска база и да разширим кръга от клиенти на нашата продукция. Освен това, за да се намали размера на краткосрочните вземания в бъдеще, имаме намерение да договаряме с нашите клиенти плащанията да се извършват в брой, а не на изплащане, както при някои досега.


6.3.2 Доставчици

Основни доставчици на фирмата са:

Таблица 13

Доставчици

% от доставките

Взаимоотношения

Начин на плащане

Доставчици 1

40%

От 2000 г.

В брой

Доставчици 2

40%

От 2001 г.

На изплащане

Доставчици 3

20%

От 2004 г.

В брой6.4 Приходи и разходи на фирмата - към 31.12.2007 г.

Таблица 14
Стойност

ПРИХОДИ от продажби

288 000

РАЗХОДИ

244 800

в т.ч. за суровини и материали

100 000

за заплати и осигуровки

108 000

административно-упр. разходи

36 800

БРУТНА ПЕЧАЛБА

43 200

Данъци (10%)

4 320

ЧИСТА ПЕЧАЛБА

38 880


6.5 Финансови показатели, характеризиращи текущото финансово състояние на фирмата

Таблица 15

Финансови показатели

Начин на изчисляване

Сттойност

Обща ликвидност

КА/КЗ

2.14

Степен на финансова независимост

СК/Пасиви-общо (краткосрочно+ дългосрочни)

0.8

ЧОК

Постоянни капитал

( СК+ДЗ)/ДА

1600

Рентабилност активите %

Чиста печалба/активи

4.86

Рентабилност на СК %

Чиста печалба/СК

5.98%


7.Прогноза за производството и реализация през кредитния период

Таблица 16

Прогноза за:

Количество

Разходи


За единица

Общо
Приходи от продажби

За единиза

Общо
Реализирана брутна пч.

За единица

Общо
2008 г.

1 728

170 293 760

200 345 600

30 51 840

2009 г.

1 900.8

170 323 000

200 380 000

30 57 000ПРОГНОЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА. Прогнозата за производство и реализацията през кредитния период (2008-2009 г.) се прави на базата на очакваното нарастване на годишното производство, респ. приходите от продажби с 20% през 2008 г. спрямо 2007 г.ис още 10% през 2009 г. спрямо 2008 г. в резултат на новите инвестиции.


8.Прогнозни баланси, прогнозни приходи и разходи и прогноза за паричните потоци през кредитния период (2008-2009 г.)8.1 Прогнозни Баланси за 2008 г. и 2009 г.

Таблица 17

Актив

Към 31.12.2008 г.

Към 31.12.2009 г.

Дълготрайни активи
630 000

В т.ч. Сгради
180 000

Машини и оборудване
380 000

Транспортни средства
70 000

Краткотрайни активи
226 433

В.т.ч.Материални запаси
132 043

Краткосрочни вземания
10 000

Пари в каси и по сметки в банки
84 385

Общо активи
856 433

ПасивСобствен капитал

700 000

700 000

Задължения

181 638

156 433

В.т.ч. ДЗ

16 433

10 000

Краткосрочни задължения

165 205

146 433

Общо пасиви

856 433

856 4338.2 Прогноза за приходите, разходите и чистата печалба за 2008 и 2009 г.

Таблица 18
За 2008

За 2009

Приходи от продажби

345 600

380 000

Разходи

293 760

323 000

В т.ч. за суровини и мат.

130 000

130 000

За заплати и осиг.

122 000

45 257

Административно-упр.р/ди

40 661

743

За лихви

1 099

57 000

Брутна печалба

51 840

5 700

ДАнъци 10%

5 184

51 300

Чиста печалба

46 656

8.3 Прогнозни Парични потоци за 2008 и 2009 г.

Таблица 19
За 2008

За 2009

1.Налични пари в началото на годината

60 000

88 294

2.Входящи парични потоци(парични постъпления)към фирмата

445 600

380 000

В т.ч.

приходи от продажби на стоки

345 600

380 000

Получен банков кредит

50 000

-

Внесени дялови бнодки от съдружници

50 000

-

3.изходящи парични потоци(парични плащания) от фирмата

417 306

383 905

В т.ч.

Закупени ДМА

100 000

30 000

Плащания на доставчици за закупени суровини и материали

130 000

147 000

Изплатени заплати и осиг. на персонала

122 000

130 000

Изплатени адм.-упр. р/ди

40 661

45 257

Плащания по издължаване на банков кредит

18 362

25 205

Плащания на лихви по кредита

1 099

743

Плащания на данъци

5 184

5 700

Налични пари в края на годината(р.1+р.2-р.3)

88 294

84 3898.4 Прогнозни финансови показатели за 2008 и 2009 г.

Таблица 20

Финансови показатели

За 2008

За 2009

Обща ликвидност

1.91

2.55

Степен на фин.независимост

0.80

0.85

ЧОК

116 433

80 000

Рентабилност на активите %

5.29

5.99

Рентабилност на СК %

6.66

7.33

Свързани:

Бизнес план на фирма „вело - оод iconБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”
Бизнес план на фирма „вело - оод iconБизнес план за разширение на хотел ресторант "Димят" Изготвил
Фирма “Димят” оод се занимава с хотелиерска и ресторантьорска дейност. Намира се в град Смолян, улица “Лазур” 112. Телефонът за контакти...
Бизнес план на фирма „вело - оод iconПрофил на канброк – българия оод
Фирма канброк-българия оод е създадена през 1996 г от сливането на българската търговска фирма недко-тб и канадската фирма canbroc,...
Бизнес план на фирма „вело - оод iconБизнес план на фирма, занимаваща се с предлагане на услуги в областта на фризьорството
Фирмата, към чиято дейност е насочен бизнес план планира предлагане на услуги в областта на фризьорството и стилистиката
Бизнес план на фирма „вело - оод iconБизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
Прогнозен план на продажби в натура (в брой поръчки с връх последната година преди инвестицията или в м2): 40
Бизнес план на фирма „вело - оод iconЗапознаване с бизнес климата в Китай
Бон Марин Агенция оод е фирма с утвърдена репутация в сферата на транспортните услуги
Бизнес план на фирма „вело - оод iconПетър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод
Също така и двамата собственици са готови да носят отговорност само до размера на вложения от тях капитал. Предимствата на тази форма...
Бизнес план на фирма „вело - оод iconEXite®-acsior – Мрежа за бизнес интеграция и Електронен обмен на данни (edi) аксиор оод
Аксиор оод предлага гъвкави решения електронен обмен на данни(edi), подходящи за всеки тип фирма според бизнеса, документооборота...
Бизнес план на фирма „вело - оод iconБизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател
Създаване и развитие на малка фирма за почистване по домовете. Фирмата ще бъде новосъздадена от двама съдружници с еднакво дялово...
Бизнес план на фирма „вело - оод iconБизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател
Създаване и развитие на малка фирма за почистване по домовете. Фирмата ще бъде новосъздадена от двама съдружници с еднакво дялово...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом