Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г
ИмеПрограма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер97.71 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://archive.unwe.bg/en/docs/doktoranti/25.doc


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ”


ПРОГРАМА

ПО КОНКУРС ЗА РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

05.02.18 „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА/” ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 Г.


РАЗДЕЛ І. ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА.


 1. Обект на изучаване от икономиката на отбраната и сигурността. Парадигма и език на изучаване. Предмет, задачи и проблеми на практиката. Структура на науката. Метод и инструментариум. Цели на дисциплината.

 2. Функции на икономическата система при осигуряване на отбраната и сигурността. Видове икономически системи и начини за осигуряване на сигурността. Отбрана, сигурност и обществено възпроизводство. Основни икономически въпроси на сигурността и отбраната. Полезност и потребности за отбрана и сигурност. Парциален и общ равновесен анализ.

 3. Причини за правителствена намеса в стопанския живот. Двусекторна икономическа система, национален изход. Проблеми при определяне на националния изход. Икономически цикъл, отбрана и сигурност. Връзки и взаимодействия на сектора за сигурност и отбрана с националното стопанство. Правителствена политика за отбрана и сигурност.

 4. Обществен сектор в смесена икономика, отбрана и сигурност. Потребности и потребление на сигурност и отбрана. Полезност, благо и ценност на сигурността и отбраната. Разлика между публични и частни блага. Разпределение на ресурси при частни блага. Разпределение на ресурси при публични блага, Следствия от съществуването на публично благо “отбрана и сигурност”.

 5. Разполагаеми ресурси за отбрана. Фактори за производство и граница на производствените възможности. Отбрана и сигурност и граница на производствените възможности. Богатство на отбраната и сигурността и потенциал за отбрана и сигурност. БНП при пълна заетост – универсална база за оценка на разходите за отбрана и сигурност. Държавен бюджет и разходи за отбрана и сигурност. Структура на бюджетите за отбрана и сигурност.

 6. Международна търговия и отбрана. Международна търговия, граница на производствената възможност и способности за отбрана и сигурност. Абсолютни и сравнителни производствени преимущества. Либерална и автаркична политика и въздействие върху производствената възможност, отбраната и сигурността. Условия за печалба от търговията, рискове, роля на отбранителното производство. Търговски ограничения, отбрана и сигурност. Международни търговски организации и отбранителна търговия.

 7. Международни финанси и отбрана. Роля на международните финанси за отбраната и сигурността. Международни финанси, баланс на плащанията и сектор за сигурност и отбрана. Части и главни счетоводни сметки на баланса на плащанията. Начини за въздействие на дефицита на баланса и връзка с отбраната и сигурността. Задлъжнялост, отбрана и сигурност. Инфлация, отбрана и сигурност.

 8. Разходи за отбрана и икономическо развитие. Разходи за отбрана и възпроизводство на отбраната и сигурността. Теоретични схващания за въздействието на разходите за отбрана и сигурност върху националния продукт. Глобални и регионални изследвания на разходите за отбрана и сигурност. Сравнителни изследвания на разходите за отбрана и сигурност. Разходи за отбрана и сигурност и икономически растеж. Позитивни и негативни ефекти и критерии за оценка на ефективността на разходите за отбрана и сигурност.

 9. Икономическа сигурност и отбрана. Определение и условия за икономическа сигурност. Заплахи и рискове за икономическата сигурност. Икономическа взаимозависимост, криза и конфликт. Средства и форми за икономически натиск. Стратегии за гарантиране на икономическа сигурност. Икономическа сигурност, отбрана и национална сигурност.

 10. Отбранителна индустриална база. Цели, особености и обхват. Анализ на възможностите за осигуряване на отбраната и сигурността и износ. Конкурентноспособност и сценарии за развитие. Правителствена отбранително-индустриална политика. Планиране на развитието. Отбранително индустриално сътрудничество.

 11. Планиране-програмиране-бюджетиране (ППБ). Кратка история. Принципи на стратегическо програмно планиране, програмиране и бюджетиране. Същност, цели и задачи на ППБ. Характеристика и приложение на Системата ППБ. Програмна структура, компоненти и елементи. Процес и процедури на ППБ.

 12. Управление на доставките. Задачи и проблеми на системата за управление на доставките. Обхват на доставките за отбраната и сигурността. Характеристика на системата за управление на доставките. Процес и процедури при доставките. Организация на системата за управление на доставките. Перспективи за развитие на управлението на доставките.


РАЗДЕЛ ІI. МЕНИДЖМЪНТ НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА.


    1. Еволюция на разбирането за сигурност. Класическо разбиране за сигурност. Национален контекст на сигурността. Глобални заплахи за сигурността след Студената война. Сигурност и „Новата война”.

    2. Политически основи на сигурността и отбраната. Политика и политически процес. Bлacт и дeмoкpaция. Дъpжaвa и пpaвo. Haциoнaлнa cигуpнocт и oтбpaнa. Haциoнaлни цeли, интepecи и зaплaxи зa cигуpнocттa.

    3. Същност и формално описание на сигурността. Същност на сигурността. Описание на средата за сигурност. Формално описание на сигурността. Управление на сигурността и отбраната. Политика за сигурност и отбрана.

    4. Въведение в мениджмънта на сигурността и отбраната. Структура и цели нa cиcтeмaтa зa упpaвлeниe. Xapaктepиcтикa нa cиcтeмaтa зa упpaвлeниe. Пpeдизвикaтeлcтвa пpeд упpaвлeниeтo в сигурността и oтбpaнaтa. Ocoбeнocти нa cиcтeмaтa зa упpaвлeниe. Гражданско общество и сигурност и отбрана.

    5. Решението в сигурността и отбраната. Същност, видове и общи характеристики на решението. Особености на решението в сигурността и отбраната. Обкръжение, концепция и цикъл на решението. Количествено обосноваване на решенията. Xapaктepиcтикa нa aнaлитичнaтa пoддpъжкa нa peшeниeтo. Haпpaвлeния зa пoвишaвaнe нa eфeктивнocттa нa peшeниeтo.

    6. Управленски подходи в сигурността и отбраната. Закономерности, принципи и подходи при управление. Видове методи и техники за организационно управление. Функциoнaлнo упpaвлeниe. Програмно управление. Ситуационно управление и мениджърски роли.

    7. Управленски цикъл в сигурността и отбраната. Филocoфия, култуpa и стил нa упpaвлeниe в cигуpнocттa и oтбpaнaтa. Йерархия и упpaвлeнcки цикъл в cигуpнocттa и oтбpaнaтa. Функционално управление. Програмно управление. Ситуационно управление.

    8. Цели на управлението в сигурността и отбраната. Същност на целите и необходимост от тях. Изисквания към целите. Основни цели на управление в сигурността и отбраната. Приоритет на целите и влияние на вътрешните и външни фактори върху тях. Цели и базови поддържащи способности. Способности и трансформация на сектора за сигурност и отбрана.

    9. Стратегическо управление. Определение на стратегия и стратегически процес на управление. Видове стратегии. Принципи на творческото стратегическо мислене. Условия, изисквания и правила за успешно разработване и прилагане на стратегии. Организация и технология за стратегическо планиране и разработване на стратегия за сигурност и отбрана. Състояние на стратегическия процес в националния сектор за сигурност и отбрана.

    10. Организационно управление. Същност и подходи за изучаване на организацията. Принципи на организационната система. Организационна структура на управление. Видове организационни структури. Организационно-структурни критерии и параметри. Методи за организационно внедряване. Институционална структура на сектора за сигурност и отбрана.

    11. Оперативно управление и контрол. Контрол или оперативно управление. Дефиниране на понятието контрол и видове контрол. Обратна (управляваща) връзка. Процес (цикъл) на контрол. Равнища на контрол. Контролни системи. Технология за управление и оперативни контролни техники.

    12. Кадрово управление в сигурността и отбраната. Общи въпроси на кадровия мениджмънт в сигурността и отбраната. Планиране на персонала. Рекрутиране на персонала. Подбор на персонала. Обучение и тренировка. Лидерство. Работа с групи. Кадрова и социална политика.

    13. Съдържание на стратегическото управление в колективната система за сигурност и отбрана. Стратегическо управление и консенсус. Стратегически школи в управлението. Концептуален модел на стратегическото управление. Стратегическа среда. Усъвършенстване на стратегическото управление.

    14. Стратегическо мислене в колективната система за сигурност и отбрана. Същност на стратегическото мислене. Атрибути на стратегическото мислене. Характер на стратегическото мислене. Отличителни черти на стратегическото мислене. Стратегически компетенции.

    15. Стратегическа теория. Стратегически парадигми в управлението. Типология на военните стратегии. Стратегически концепции: съдържателна и процесуална.

    16. Стратегически решения в организацията. Характеристика на стратегическите решения. Вземане на стратегически решения. Методи за обосноваване на решенията. Таблица на решението. Матрица на решението. Дърво на решението. Системи за подпомагане на стратегическите решения.

    17. Стратегическа политика на организацията. Същност на стратегическата политика: принципи и акценти. Стратегически правила в политиката. Стратегически процедури и организационни карти.

    18. Стратегически анализи на външната среда. Характеристика на външната среда. Стратегически анализ на общата среда. Стратегически анализ на специфичната среда.

    19. Стратегически анализи на вътрешната среда. Стратегически анализ на уязвимостта на организацията.

    20. Стратегически цели на организацията. Визия на организацията. Мисия на организацията. Цели и задачи на организацията. Построяване на дърво на целите.

    21. Стратегиите на организацията. Стратегически предизвикателства пред развитието. Йерархия на стратегиите. Глобални, интернационални, фирмени, бизнес, функционални и операционни стратегии.


РАЗДЕЛ ІІI. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ИНОВАЦИИ В ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА


 1. Място и роля на икономическият анализ при вземане на решения за осигуряване на въоръжение и техника /ВиТ/. Управление на отбранителните ресурси и модернизация на ВС. Икономически анализ и процес на осигуряване на ВиТ. Оценка и избор на ВиТ. Проблеми и специфика при анализа и оценката на ВиТ.

 2. Теоретико-приложни аспекти на анализа и оценката на въоръжение и техника. Обосновка на решения за избор между различни алтернативи. Съчетаване на разходи и ползи. Обща рамка на метода “Разходи – ползи”.

 3. Аналитичен цикъл и основни елементи на метода “Разходи – ползи”. Анализ и оценка на разходите. Анализ и оценка на ползите. Оценка на алтернативите и избор на предпочитана алтернатива.

 4. Икономическият анализ като процес – основни стъпки. Организация на анализа и подбор на експерти. Определяне на целите, идентификация на допускания и ограничения. Документиране на алтернативите. Разходен модел, класификация, структура и определяне на разходите. Структуриране и определяне на ползите. Нормализация на данните. Оценка на влиянието на сценария. Определяне на теглови оценки и получаване на интегрална мярка на ефекта. Съпоставяне на разходи и ползи. Анализ на риска, неопределеността и чувствителността. Оценка и ранжиране на БТ. Документиране на анализа и валидиране.

 5. Организация на икономическия анализ в отбраната и сигурността. Система за осигуряване на въоръженията. Състояние, проблеми и перспективи на системата за осигуряване на въоръженията в БА.

 6. Същност и характеристика на понятието “отбранителен ресурс”. Специфични особености на управлението на отбранителните ресурси.

 7. Количествено ориентирани методи за вземане на решения в обкръжение на неопределеност и риск. Матрица на полезността.

 8. Дърво на решенията. Конструиране на “дърво на решенията”. Процедура и логически правила при взимане на решение чрез метода “дърво на решенията”.

 9. Линейни оптимизационни модели – обща постановка. Модели за съставяне на оптимална производствена програма. Модели за оптимално разпределение на производството между взаимозаменяеми машини. Възможности за следоптимален анализ на линейни модели.

 10. Приложение на мрежови модели при управление на проекти. Елементи, логически правила и алгоритъм за построяване и решаване на мрежов модел.

 11. Иновации – същност и класификация. Особености и принципи за управление на иновациите на фирмено равнище. Иновационен процес – структура, съдържание, критични точки.

 12. Концепции, използвани при управление на иновациите. Концепция за жизнения цикъл на продуктите и технологиите, концепция за кривата на опита, концепция за портфейлните матрици.

 13. Трансфер на технологии. Същност. Търговски и нетърговски форми за трансфер на технологии.

Частна иновационна стратегия на фирмата. Определящи фактори при разработване на иновационна стратегия. Процес на оценяване и избор на иновационна стратегия на фирмата.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., Стопанство, 1997

 2. Димитров, Д., Икономически анализ “Разходи - ползи” в отбраната и сигурността, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2005

 3. Иванов, Т., Икономика на отбраната, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2002

 4. Иванов, Т., Мениджмънт на отбраната и сигурността, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2008

 5. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2003

 6. Христов, С., Стратегическо управление в колективната система за сигурност и отбрана, Университетско издателство ”Стопанство”, С., 2007

 7. Христов, С., Стратегически мениджмънт, Университетско издателство ”Стопанство”, С., 2000

 8. Цветков, Цв., Иновации и инвестиции в отбраната, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2005ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Арабаджийски, Н., “Администрация на сигурността и отбраната”, Военно издателство, С. 2007 г.

 2. Габровски, К., К. Александров, К. Владимирова, Й. Йовкова, Здр. Младенов, Изследване на операциите, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2002

 3. Димитров, Д. Й., „Организация на управлението и проектиране на системи за управление в химическото и металургичното производство”, изд. „Наука и изкуство”, С. 1987 г.

 4. Димитров, Д. П., „Демократичен контрол на въоръжените сили”, сп. „Икономически алтернативи” бр. 4, 2006 г.

 5. Дракър, П. “Мениджмънт – предизвикателствата през ХХІ-век”, изд. „Класика и Стил”, 2000 г.

 6. Иванов Т., Г. Кендеров, Икономическа подготовка на страната за отбрана, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1998;

 7. Иванов, Т., „Икономика на отбраната и политика за сигурност на България в средата на 90-те години”, Издателство на МО „Св. Георги Победоносец”, С. 1998 г.

 8. Иванов, Т. и колектив, „Политика за публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана”, Университетско издателство “Стопанство”, С.,2008 г.

 9. Olvey L.D. Golden J.R., Kelly R.C., The Economics of National Security, APG Inc. Keyne, New Jersey, 1984

 10. Kapstein E., The Political Economy of National Security, New York McGraw Hill, 199104.10.2010 г.

СофияСвързани:

Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconПрограма за конкурс за редовна докторантура по специалност „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2011/2012 Г
Икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/” за учебната 2011/2012 Г
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconКонкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
По научна специалност 05. 02. 18 “икономика и управление” (Икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността)
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconКонкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
По научна специалност 05. 02. 18 “икономика и управление” (Стратегическо управление в отбраната и сигурността)
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconПрограма за конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (корпоративна сигурност)
Обект и предмет на икономиката на отбраната. Обект на дисциплината. Парадигма и език за изучаване на икономическия аспект на отбраната....
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconПрограма за конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Управление на риска в сектора за сигурност и отбрана)
По научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Управление на риска в сектора за сигурност и отбрана)
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconПолитическата интеграция на турското малцинство в България в периода 1989 2002 гг
Обучение в докторантура пo държавна поръчка по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Кадрова политика в отбраната...
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconПрограма по конкурс за докторантура по научна специалност „икономика и управление
Парадигма и език на изучаване. Предмет, задачи и проблеми на практиката. Структура
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconТворческаавтобиографи я
Унсс-софия, редовна докторантура по държавна поръчка по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Развитие на въоръжението)...
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Програма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г iconПрограм а
За кандидат- докторантски конкурс за учебната 2010/2011 Г. По научната специалност 05. 02. 18 “икономика и управление”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом