Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
ИмеСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
страница5/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/117583COM_2012_173_BG_ACTE_f.doc
1   2   3   4   5

Заключение

Настоящото съобщение е изготвено, за да се представят най-ефективните начини за постигане — при настоящата конюнктура — на целта относно заетостта, набелязана в стратегия „Европа 2020“, като по този начин се наблегне на мястото на заетостта като важен аспект на стратегия „Европа 2020“. Със съобщението се цели това да бъде направено по същество, като се предоставят подробни указания, които са от значение в контекста на националните планове за действие по заетостта, и се предлагат начини за засилване на мястото на заетостта като важен аспект в управлението на ЕС:

- Комисията предлага насоки за политиката относно подкрепата на създаването на работни места и реформите на пазара на труда, като подчертава значението на инвестициите, и приканва Съвета да приеме амбициозен подход за целта.

- Комисията набелязва стъпки за преодоляване на несъответствията между търсените и предлаганите уменияа и за подобряване на мобилността на работната сила чрез премахване на пречките по пътя на изграждането на истински европейски пазар на труда.

- Комисията предлага начини за засилване на многостранното наблюдение, за подобряване на участието на социалните партньори в управлението на заетостта и за привеждане в съответствие в още по-голяма степен на политиката и финансирането, за да се постигнат максимални резултати в областта на заетостта, реализирани благодарение на бюджетните инструменти на ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Трите плана за действие в настоящото приложение (набор от ключови действия в областта на заетостта за екологосъобразната икономика, план за действие за работната сила на ЕС в сектора на здравеопазването и набор от ключови действия за заетостта в областта на ИКТ) са предложени в съответствие с раздел 1.2 „Да се използва потенциалът за създаване на работни места на ключови сектори“ от настоящото съобщение. За всеки от тях също така има отделен работен документ на службите на Комисията.

Набор от ключови действия в областта на заетостта за екологосъобразната икономика

В отговор на заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от декември 2010 г. относно „Политики за заетост за конкурентна и екологосъобразна икономика с ниски въглеродни емисии и с ефективно използване на ресурсите“ е представен набор от ключови действия за заетостта с оглед на осъществяването на успешен преход към екологосъобразната икономика.

Комисията:

1. ще насърчава включването на екологосъобразната заетост в националните планове за действие по заетостта

- като обедини усилията си с Комитета по заетостта за създаването на свои показатели за екологосъобразна заетост и за осигуряването на последователен мониторинг на мерките за реформа;

- като насърчава държавите членки да използват активна политика по заетостта и обучение през целия живот, за да отговорят на потребностите от пренасочване и преквалификация на работната сила, в т.ч. като включват такива политически решения в стратегиите на регионално, градско или местно равнище, в зависимост от случая;

- като наблегне в рамките на Европейския семестър през 2013 г. на значението на ресурсната ефективност за заетостта и на провеждането на необходимите реформи. По-специално, държавите членки ще бъдат насърчавани да използват в по-голяма степен екологичните данъци и приходите от СТЕ, за да отклонят тежестта на данъчното облагане от сектора на труда.

2. ще засили проучването и изследването на екологосъобразните умения

- като гарантира, че инструменти за предвиждане на уменията, които ще се търсят на равнището на ЕС (Панорама на уменията в ЕС, Европейска рамка за умения, компетентности и професии, проучванията на Cedefop и Eurofound и др.), обхващат новопоявяващите се потребности от екологосъобразни умения;

- като през 2013 г. организира редица действия за взаимно обучение със съответните участници на пазара на труда, по-специално по отношение на включването на уменията и обучението в по-обширните национални стратегии за екологосъобразен растеж (програма за взаимно обучение на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“) и на начините и средствата за работа с предприятията с цел търсещите работа и изложените на риск от съкращения да бъдат насочени към нововъзникващите екологосъобразни професии (диалог между публичните служби по заетостта);

- като насърчава по-нататъшното прилагане на стандартизирани схеми за сертифициране на умения по програма „Интелигентна енергия — Европа“ през 2013—2014 г.

3. ще съдейства за по-широкото използване на финансовите инструменти на ЕС за интелигентни екологосъобразни инвестиции

- като работи с Европейската инвестиционна банка за допълнително увеличаване на капацитета за отпускане на заеми за публичните и частните предприятия в областта на ресурсната ефективност и енергията от възобновяеми източници ;

- като насърчава държавите членки да заложат в оперативните програми за периода 2014—2020 г., получаващи подкрепа по линия на ЕСФ, потребностите от обучение в областта на екологията и капацитета на публичните служби по заетостта за подпомагане на прехода на екологосъобразния пазар на труда; и да съсредоточат средствата от ЕФРР към енергийната ефективност и за инвестиции във възобновяема енергия в съответствие с предложението на Комисията;

- като през 2013 г. създаде форум на заинтересованите страни за микрофинансирането и социалното предприемачество в контекста на механизма за микрофинансиране „Прогрес“ с оглед на това местните финансови посредници да се включат в насърчаването на предприемаческата дейност в екологосъобразната икономика;

- като наблегне на новаторски инициативи, чиято цел е да се открие допирната точка между ресурсната ефективност и приобщаващата заетост с помощта на направление социално експериментиране на програма PROGRESS.

4. изгради партньорства между участниците на пазара на труда

- като подпомага проекти за сътрудничество в областта на екологосъобразните работни места и прехода към екологосъобразна икономика по линия на поканата за представяне на предложения PARES (партньорства между служби по заетостта) за 2013 г. за иновационни проекти между служби по заетостта;

- като обсъжда с европейските социални партньори начините за улесняване на прехода към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис чрез конкретни инициативи в рамките на своята работна програма за периода 2012—2014 г;

- като повишава осведомеността относно най-добрите двустранни и тристранни инициативи и дейности за екологосъобразни работни места чрез публикуването през 2013 г. на ръководство за добри практики.

План за действие в полза на работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС

За да окаже подкрепа на държавите членки, така че те да се справят с предизвикателствата в сектора на здравеопазването, и в съответствие с ангажимента на държавите членки да обединят усилията си в тази област, както е посочено в заключенията на Съвета от декември 2010 г., Комисията предлага следния план за действие.

Комисията:

1. ще подобри планирането и прогнозирането на работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС, като за целта предлага

- да въведе тригодишно съвместно действие на ЕС за прогнозиране и планиране в рамките на здравната програма до края на 2012 г., като създаде европейска платформа за държавите членки и професионалните организации за обмен на добри практики, разработване на методологии за прогнозиране на потребностите от работна сила и ефективно планиране на работната сила и за подобряване на данните от целия ЕС относно здравните работници;

- до 2014 г. да изготви указания относно обмена на капацитет за образование и обучение при здравните професии с цел най-добро използване на съществуващия капацитет въз основа на резултатите от проучване, което ще започне през 2013 г., и да картографира капацитета за образование и обучение на държавите членки в областта на здравеопазването, и по-специално на медицински университети и училища за медицински сестри;

2. ще предвижда по-добре потребностите от умения в сектора на здравеопазването, като за целта предлага

- да подкрепи създаването през 2013 г. на европейски комитет за квалификация за работниците в областта на сестринските и здравните грижи с цел по-добре да се анализират и предвиждат потребностите от умения в тези професии, като се отчита предложеното модернизиране на Директивата за професионалните квалификации;

- да насърчава партньорствата между доставчиците на услуги в областта на образованието/професионалното обучение и работодателите в сектора на здравеопазването чрез работата на пилотен съюз на секторните умения, който ще бъде създаден през 2013 г.;

- да насърчава обмена на добри практики за непрекъснато професионално развитие, за да се актуализират уменията и компетентностите и да се помогне за задържането и здравния персонал чрез обучение през целия живот, посредством преглед и картографиране на националните системи и практики, които трябва да бъдат извършени през 2013 г.;

- да разработи до 2014 г. препоръки за изискванията за обучение на помощния здравен персонал, които включват образователна подкрепа за непрофесионалните болногледачи, въз основа на анализ на обхвата на изискваните от помощния здравен персонал умения и компетентности, чрез създаването на пилотна мрежа от експерти и база данни на помощния здравен персонал;

3. ще насърчава обмена в областта на наемането и задържането на работа на здравни работници, като за целта предлага

- да започне до 2013 г. картографирането на иновационни и резултатни стратегии за наемане и задържане на работа в сектора на здравеопазването с оглед на обмена на добри практики между държавите членки чрез обявяването на търг за картографирането и проучване на възможността за съвместно действие с държавите членки;

4. ще набляга на етиката при назначаване на работа на здравни работници, като за целта предлага

- да оказва подкрепа на държавите членки при прилагането на Световния кодекс на СЗО на практиките при международно назначаване на здравни работници посредством разработването на общ подход.

Набор от ключови действия за заетостта в областта на ИКТ

Изпълнението на съобщението на Комисията относно електронните умения през 21-ви век 55бележи добър напредък. В момента съществува широк консенсус относно необходимостта от дългосрочна стратегия на ЕС за електронните умения, създадена въз основа на активното сътрудничество между Комисията, държавите членки, регионите и социалните партньори, за да се използва потенциала за заетост на ИКТ.


Комисията:


1.
Ще установи партньорства с многобройни заинтересовани лица с цел

- да установява по-добре съществуващите на пазара на труда несъответствия между търсенето и предлагането на различни видове специалисти в сектора на ИКТ.

- да мобилизира организации и мрежи, които предлагат разработване, предоставяне и сертифициране на инициативи за обучение за придобиване на умения в областта на ИКТ, със специален акцент върху пригодността за заетост и сертифицирането на неформалните умения;

- да подпомогне кампаниите за повишаване на осведомеността (Европейска седмица на електронните умения56, Get Online week), и насърчава развиването на кариери в областта на ИКТ, за да се привлекат и включат млади хора и по-слабо представени групи като например жените, работници в средата на професионалната си кариера и уязвими групи;

2. ще укрепи европейската рамка за електронни умения, като за целта предлага

- да създаде до 2013 г. на уебсайта „Панорама на уменията в ЕС“ специализиран раздел, посветен на кариерите в областта на ИКТ;

- през 2012 г. да доразработи Европейската рамка за електронните компетентности, създадена от CEN57, за да може до 2013 г. да представи описания на цифровите компетентности и инструмент за самооценка за всички обучаващи се, който ще бъде интегриран в предстоящия европейски паспорт на уменията;

- през 2013 г. да изготви Европейски насоки за електронно обучение въз основата на потребностите на предприятията и най-добрите практики, включително въз основа на инициативи на сектора;

- да насърчава квалификациите с кратък цикъл на обучение — както във висшето образование, така и при професионалното образование и обучение — предназначени за придобиването на специализирани и практически електронни умения;

3. ще допринесе за увеличаването на висококвалифицираната работна сила в сферата на ИКТ, като за целта предлага

- през 2012 г. да създаде етикети за качество за практически обучения и сертификати в областта на ИКТ, съвместими с Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET), а през 2013 г. да разработи пилотен проект, с който да предостави интерактивна карта на професионалните сертификати в сектора на ИКТ и онлайн тест за самооценка на специалистите в областта на ИКТ;

- да насърчава полезното взаимодействие между мерките в областта на ИКТ уменията, предприемачеството и „изчислителните облаци“ в контекста на предстоящия План за действие на ЕС относно „изчислителните облаци“;

- да доразвие инициативата на ЕС за електронно лидерство, чието начало бе поставено през 2012 г., за да се отговори на потребностите на предприемачите, ръководителите, специалистите в областта на ИКТ и напредналите потребители, като отдаде приоритет на новите предприятия и МСП;

4. ще насърчава по-широкото използване на финансовите инструменти на ЕС за инвестиции в умения в областта на ИКТ, като за целта предлага

- да насърчава държавите членки да застъпят по-широко обучението по цифрови технологии в своите системи за образование и обучение и да подпомогнат електронното приобщаване посредством оперативни програми, финансирани по линия на ЕСФ, в периода 2014—2020 г.
1Съобщение на Комисията „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 от 3 март 2010 г.; заключения на Европейския съвет от 17 юни 2010 г.

2Тримесечен преглед на трудовата заетост и социалното положение в ЕС, март 2012 г.

3Според междинните прогнози на службите на Комисията от февруари 2012 г. през 2012 г. в ЕС ще се наблюдава стагнация на БВП, а в еврозоната — слаба рецесия.

4Придружаващ работен документ на службите на Комисията „Тенденции и предизвикателства на пазара на труда“.

5Както се отбелязва в изявлението на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г., „Растежът и заетостта ще се възстановят само ако прилагаме последователен подход на широка основа, който съчетава разумна фискална консолидация, запазваща инвестициите в бъдещ растеж, стабилни макроикономически политики и стратегия за активна заетост, без да се нарушава социалното сближаване“.

6Заключения на Европейския съвет от 1-2 март 2012 г.

7Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври относно насоки за политиките за заетост на държавите членки.

8Заключения на Европейския съвет от 9 декември 2011 г.

9Заключения на Европейския съвет от 9 декември 2011 г.

10На МСП се дължат 85 % от прираста на нетната на заетост в периода 2002—2010 г.

11Необходимо е да се осигури съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи, като същевременно се отчитат възможностите, предвидени в тези правила, за помощите за заетост — вж. по-специално членове 15, 16, 40—42 от общия регламент за групово освобождаване, Официален вестник на Европейския съюз, 9 август 2008 г., L 214.

12В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (COM(2011) 112) е посочено, че използването на приходите от тръжната продажба на квоти по СТЕ и от данъците за CO2 се използват за намаляване на разходите за труд би имало положително въздействие върху заетостта.

13Въз основа на различни модели до 2020 г. прилагането на индивидуални мерки за енергийна ефективност би могло да доведе до създаването или запазването на два милиона екологосъобразни работни места, а потенциалът за създаване на работни места на сектора на възобновяемите енергийни източници се изчислява на три милиона работни места. Придружаващ работен документ на службите на Комисията „Използване на потенциала за създаване на заетост на екологосъобразния растеж“.

14Придружаващ работен документ на службите на Комисията „Използване на потенциала за създаване на заетост на екологосъобразния растеж“.

15Придружаващ работен документ на службите на Комисията „План за действие за работната сила на ЕС в сектора на здравеопазването“.

16Придружаващ работен документ на службите на Комисията „Използване на потенциала за създаване на заетост на персоналните и домакинските услуги“.

17Придружаващ работен документ на службите на Комисията „Използване на потенциала за създаване на заетост на ИКТ“.

18Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „Бюджет за стратегията „Европа 2020““, COM(2011) 500 окончателен, 29 юни 2011 г.

19Придружаващ работен документ на службите на Комисията „Отворени, динамични и приобщаващи пазари на труда“.

20Employment and Social Developments in Europe 2011; Is working enough to avoid poverty? In-work poverty mechanism and policies in the EU. (Employment and Social Developments in Europe 2011 г.; Достатъчно ли е да работим, за да избегнем бедността? Какво представлява бедността сред трудещите се и политики в ЕС.

21ОИСР, divided we stand: why inequality keeps rising (продължаваме да сме разделени: защо неравенството продължава да расте), 2011 г.

22http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics. Равнищата на минималната работна заплата са между 30 % и 50 % от средното брутно месечно възнаграждение.

23Чрез пълното прилагане на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите.

24http://ec.europa.eu/eures/home.jsp Пазар на труда и социални тенденции.

25Директива 97/81/ЕО относно работата при непълно работно време и Директива 99/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно срочната работа.

26Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост.

27Съобщение на Комисията „Преструктуриране и предвиждане на промените: какви са поуките от наскоро придобития опит?“ СОМ(2012) 7 от 17 януари 2012 г.

28Съобщение на Комисията „Инициатива „Възможности за младежта““, СОМ(2011) 933 от 20 декември 2011 г.

29В придружаващия работен документ на службите на Комисията „Изпълнение на инициативата „Възможности за младежта“: първите стъпки“ е представен междинен доклад за предприетите от държавите членки неотдавнашни мерки за борба с младежката безработица

30Изявление на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г.

31Придружаващ работен документ на службите на Комисията „Рамка за качество на стажовете“.

32Придружаващ работен документ на службите на Комисията „Рамка за качество на стажовете“.

33Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2012 г.“, проект на съвместен доклад за заетостта, COM(2011) 815, крива на Бевъридж, стр. 7.

34Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2012 г.“, проект на съвместен доклад за заетостта, COM(2011) 815от 23 ноември 2011 г.

35Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2012 г.“, COM(2011) 815 от 23 ноември 2011 г.

36През 2010 г. само 2,8 % от европейското население в трудоспособна възраст (15—64 години) е живеело в държава членка, различна от собствената му страна (проучване на работната сила в ЕС).

37Специално издание на Евробарометър от юни 2010 г. относно „Географска мобилност и мобилност на пазара на труда“.

38Свободата да се търси работа в която и да държава — членка на ЕС, се признава и в член 15 от Хартата на основните права на ЕС.

39Доклад за функционирането на преходните разпоредби относно свободното движение на работници от България и Румъния, COM(2011) 729 от 11 ноември 2011 г.

40По-специално по дело C-290/94.

41Предложение на Комисията за директива на Европейския парламент и Съвета, COM(2011) 883 от 19 декември 2011 г.

42Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.

43Правото на всеки, който пребивава и се придвижва свободно в рамките на ЕС, на обезщетения за социална сигурност и на социални придобивки в съответствие с правото на Съюза или в националното законодателство също е изрично признато в член 34 от Хартата на основните права.

44http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=eures&catId=1&parentId=0&langChanged=true

45http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=955&langId=en

46http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=955&langId=en

47Придружаващия работен документ на службите на Комисията „Реформиране на EURES за постигане на целите на „Европа 2020““.

48Официален вестник на Европейския съюз, 27.5.2011 г., L141, стp. 1.

49Заключения на Европейския съвет от 9 декември 2011 г. и заключения на Съвета (Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) от 1 декември 2011 г.

50През 2012 г., в съответствие с разпоредбите на ДФЕС, Комисията ще предложи актуализирането на Решение 2003/174 на Съвета за създаване на Тристранна социална среща на върха.

51Заключения на Съвета (Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) от 1 декември 2011 г., точка 9.5.

52Препоръки на Съвета на 12 юли 2011 г. относно националните програми за реформи.

53Регламент (ЕC) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г.

54Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006, COM(2011) 615.

55Оценка на изпълнението на съобщението на Комисията относно електронните умения през 21-ви век, октомври 2010 г., http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/reports/eskills21_final_report_en.pdf.

57Европейски комитет по стандартизация (CEN).

BG   BG
1   2   3   4   5

Свързани:

Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
...
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
...
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
...
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
...
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом