Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
ИмеСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
страница4/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/117583COM_2012_173_BG_ACTE_f.doc
1   2   3   4   5

Девет държави членки продължават да налагат ограничения на свободния достъп до пазара на труда за работници от България и Румъния, независимо от като цяло положителното отражение на трудовата мобилност от тези държави върху икономиката на приемащите държави39. Комисията признава правото на държавите членки да прилагат такива ограничения на достъпа до пазара на труда до 31 декември 2013 г. съгласно Договора за присъединяване, но въпреки това отново подчертава, че е от особена важност постепенно да се подготвят за пълното прилагане на законодателството на ЕС относно свободното движение на българските и румънските работници.

 • Ограничението на достъпа до някои длъжности в публичната администрация до гражданите на съответната държава съгласно член 45, параграф 4 от ДФЕС, може да се запази при извънредни обстоятелства. Съгласно постоянната съдебна практика на Съд на Европейския съюз това изключение следва да се тълкува ограничително и се отнася само до длъжности, които предполагат пряко или непряко участие в упражняването на правомощия, възложени по силата на публичното право, и в изпълняването на задължения, предназначени да защитават общите интереси на държавата или на други публични органи40. Посочените критерии трябва да се оценяват поотделно за всеки конкретен случай.

 • Липсата на признаване на професионалните квалификации продължава да е истински проблем за ефективното функциониране на единния пазар, и по-специално за свободното движение на работниците и мобилността на работната сила. На 19 декември 2011 г. Комисията прие предложение за модернизиране на директивата за професионалните квалификации41, така че да я адаптира към променящите се пазари на труда. С предложението се въвежда Европейска професионална карта за особено мобилните специалисти и се осигурява по-добър достъп до информация и административни услуги по електронен път.

 • Страхът от изгубване на социалноосигурителни и пенсионни права продължава да е основен проблем за работниците и за търсещите работа, които възнамеряват да се установят в друга европейска държава. Важен аспект е правото на търсещите работа, които търсят работа в друга държава членка, да запазят правото си на обезщетения за безработица за повече от три месеца. Въпреки че законодателството на ЕС предвижда възможността държавите членки да удължат срока на действие на това право до максимум 6 месеца, това право все още не е гарантирано от съответните национални практики.

 • Освен това много мобилни работници все още не са запознати със своите права и задължения. Комисията припомня необходимостта да се гарантира правилното прилагане на регламентите42 за координация на системите за социална сигурност, тъй като в тях се набляга по-специално на задълженията на държавите членки да оказват активно съдействие на гражданите при прилагането на техните права43. Като цяло, неприлагането на действащите правила на ЕС означава, че Комисията ще трябва да потърси допълнителни механизми за прилагане на съществуващите разпоредби, за да се осигури действително свободно движение на работниците. Недостатъчната осведоменост за правата, предоставяни от законодателството на ЕС, и затрудненият достъп до помощ, когато тези права не се спазват, също продължават да са големи проблеми. В рамките на единния пазар Комисията и държавите членки обединяват усилията си, за да улеснят достъпа до информационни услуги и безплатна помощ като предоставяните на сайта „Вашата Европа – Съвети“ и SOLVIT през портала „Вашата Европа“.

 • Данъчните пречки, с които се сблъскват гражданите на ЕС, които се местят в друга държава членка, за да работят временно или постоянно, или преминават границата всеки ден, за да отидат на работа, се явяват значителни препятствия за мобилността на работната сила в рамките на ЕС. Те варират от трудности при получаването на надбавки, данъчни облекчения и приспадания в държавата на работа или по-високи прогресивни данъчни ставки, прилагани за чуждестранни лица, до проблеми, свързани с двойното данъчно облагане.

  2.3.2. Да се подобри съответствието между работните места и търсещите работа през граница

  С едва 25 000 регистрирани работодатели и около 150 000 назначения/наемания на работа годишно сайтът на Европейските служби по заетостта (EURES) все още не е използвал целия си потенциал за пряка заетост. Поради това Комисията възнамерява да съсредоточи усилията на EURES към постигане на съответствие между търсенето и предлагането на работна ръка, намиране на работно място и набиране на работна ръка, като ѝ предостави възможност да достига и обхваща възможно най-голям брой граждани, чрез осигуряването на иновационни възможности за самообслужване на всички европейски езици и пълна семантична оперативна съвместимост при обмена на информация за свободни работни места на национално равнище и на автобиографии44. В резултат на това EURES ще бъде в състояние да осигури на търсещите работа по-лесен достъп и в реално време до наличните свободни работни места в ЕС, като в същото време представя на работодателите постоянно актуализирана база данни с кандидати, в която те могат да открият уменията, от които се нуждаят за разрастването на техните предприятия.

  Обхватът на услугите, предлагани от EURES, ще бъде разширен също така чрез целенасочени схеми за мобилност на работната сила, с които се предоставя подкрепа за професиите, за които няма достатъчно квалифициран персонал, за определени групи от работници с голяма склонност към мобилност, както и за онези национални пазари на труда, които приемат или ще приемат европейски работници. За целта EURES ще използва максимално анализа на свободните работни места и наемането на работна ръка, разработен от Комисията чрез различни инструменти като например Европейския монитор на свободните работни места45 и Европейския бюлетин за трудовата мобилност46. Редовните консултации със съответните заинтересовани страни като социалните партньори и службите по заетостта допълнително ще помогнат на EURES да се справи със запълването на свободните работни места, за които са установени трудности при набиране на достатъчно квалифицирани работници.

  Целта е EURES да се превърне във входен пункт и използването на услугите на EURES да бъде естественият първи избор на всеки гражданин или законно пребиваващ работещ, на търсещите работа и работодателите, които обмислят възможности за работа или за наемане на работна ръка в друга европейска държава, като по този начин ще се подобри ефективността на европейския пазар на труда47.

  2.3.3. Да се вземе предвид отражението на миграцията към и от ЕС.

  Като се имат предвид предвижданията за значително нарастване на потребностите от работна ръка в най-динамичните икономически сектори от настоящия момент до 2020 г., като в същото време се очаква търсенето на нискоквалифициран труд да намалее още повече, има голяма вероятност да се стигне до недостиг на квалифицирани работници в определени области. В краткосрочен план мобилността в рамките на ЕС би могла да спомогне за справяне с недостига на работна ръка в определени сектори и/или с несъответствията между търсенето и предлагането на работна ръка в ЕС-27. В дългосрочен план, и особено с оглед на демографското развитие на ЕС, икономическата имиграция от граждани на трети държави е ключов фактор, който трябва да се вземе предвид на пазара на труда на ЕС. Все така високите равнища на безработицата в много държави членки обаче повлияха неблагоприятно на отношението на обществото към трудовата имиграция, като в същото време редица държави членки се сблъскват с емигрирането от ЕС на висококвалифицирани работници в резултат на икономическата криза.

  КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА ТРУДА

  Свободно движение на работници

  Комисията:

  • ще представи законодателно предложение до края на 2012 г., за да окаже подкрепа на мобилните работници (предоставяне на информация и консултации) при упражняването на правата, произтичащи от Договора и от Регламент (ЕС) № 492/2011 относно свободното движение на работници в Съюза48.

  • през 2012 г. ще даде нов тласък на работата по Директивата за преносимостта на пенсионните права, с която се определят минимални стандарти за придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права.

  • ще продължи да подобрява портала „Вашата Европа“, за да осигури единен входен пункт за информация относно правата в ЕС и лесен достъп до услуги за персонализирана помощ като например „Вашата Европа — Съвети“ и Solvit.

  • ще проучи данъчните мерки за трансграничните работници с цел да предложи мерки за премахване на данъчните пречки, пред които са изправени служителите и зависимите работници, а така също самостоятелно заетите лица и пенсионерите.


  Комисията приканва държавите членки:


  • да приемат предложението на Комисията за осъвременяване на Директивата за професионалните квалификации, така че да се улесни допълнително изключително необходимото признаване на професионалните квалификации.

  • да повишават осведомеността за правата, предоставени от законодателството на ЕС в областта на борбата с дискриминацията, равенството между половете и свободното движение на работниците, както и да предоставят (по-лесен) достъп на гражданите на ЕС до длъжности в своя публичен сектор в съответствие със законодателството на ЕС, така както се тълкува от Съда на Европейския съюз.

  • да преразгледат необходимостта от запазване на съществуващите ограничения върху свободния достъп до пазара на труда за български и румънски работници до края на преходния период.

  • да прехвърлят в съответната друга държава обезщетенията за безработица за срок от максимум 6 месеца на търсещите работа лица, които имат право на такива обезщетения, но се местят в друга държава членка, за да си намерят работа, в съответствие с член 64 от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

  • да създадат по-ефективни канали за комуникация с мобилните работници, за да могат те да разполагат с пълен достъп до информация относно своите права и задължения, докато се местят на територията на Европа.

  • да улесняват спазването на трансграничното данъчно облагане, като се стремят към уеднаквяване в по-голяма степен на формулярите за искания за възстановяване и данъчните декларации, като осигурят превод на информацията на други официални езици на ЕС и като въведат по-широко използване на информационните технологии.

  Европейски служби по заетостта (EURES)

  Комисията предлага:

  Европейските служби по заетостта (EURES) да бъдат преобразувани във всеобхватен европейски инструмент за заетостта, който да е съобразен с целите на „Европа 2020“, като:

  • го превърне в ръководен от търсенето европейски инструмент за назначаване и наемане на работа, който отговаря на икономическите потребности, като същевременно спазва правното задължение за гарантиране на прозрачност на свободните работни места с помощта на иновационни онлайн инструменти за намиране на съответствие между търсенето и предлагането на работна ръка, в т.ч. мобилни интернет приложения, за да се може възможно най-голям брой граждани да получат достъпп до тези услуги;

  • въведе през 2013 г. иновационното онлайн приложение за самообслужване „Match and Map“, с което на потребителите незабавно се предоставя ясна географска карта на предложенията за работа в Европа, които отговарят на техния профил, като същевременно дава индивидуално обяснение защо дадено работно място не съответства на уменията им, както и съответната информация за това къде има възможности за обучение, така че да се придобият липсващите умения.

  Комисията призовава държавите членки да ползват повече EURES:

  • да гарантират, че всички подходящи свободни работни места от всички служби по заетостта системно се обявяват на национално равнище, а чрез EURES стават достъпни и на европейско равнище;

  • да следят за качеството на данните за свободните работни места, обменяни в рамките на системата EURES, и да го подобряват;

  • да работят за подобряване на общоевропейската оперативна съвместимост на свободните работни места и автобиографиите, като допринасят за развитието на Европейска рамка за умения, компетентности и професии (ESCO);

  • да интегрират EURES в предлагането на услуги на всички съответни участници на пазара на труда.

  Миграция

  Комисията предлага:

  • да започне преди края на 2012 г. консултация, с която да прикани към широк дебат с държавите членки, социалните партньори и заинтересованите страни за това каква трябва да бъде ролята на политиките на ЕС по отношение на възможностите на икономическата миграция.

  3. ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕС

  Европейският семестър бе първата стъпка от новия подход, приет на равнището на ЕС, с който държавите членки и институциите на ЕС се опитват да засилят фискалната и икономическата координация и да разработят съгласувана икономическа политика. Семестърът е и ефективен управленчески метод, с който може да се наблюдава и направлява изпълнението на мерките, предприети за реализиране на целите на „Европа 2020“. Освен това координацията на икономическите и фискалните политики наскоро бе засилена от пакета, включващ шест законодателни акта относно икономическото управление, от предложения втори пакет за икономическото управление и от Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз. По-доброто управление и координация в областта на трудовата заетост в ЕС вече е от решаващо значение поради поне две причини. На първо място, коефициентът на икономическа активност, безработицата и разходите за труд са от значение за макроикономическата стабилност и се вземат предвид в новия регламент за предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. На второ място, кризата разкри още по-ясно взаимозависимостта на икономиките и пазарите на труда в ЕС, като подчертава необходимостта новото икономическо управление да бъде придружено от засилена координация на политиките по заетостта и социалните политики в съответствие с Европейската стратегия по заетостта, предвидена в Договора.

  3.1. Подобрената национална отчетност и координация се допълват от засилено многостранно наблюдение.

  Европейският съвет от декември 2011 г. призна, че е важно засилената икономическа координация да бъде допълнена с по-добър мониторинг на политиката по заетостта и социалните политика49. Този политически ангажимент бе потвърден отново по време на пролетния Европейски съвет през 2012 г. когато държавите членки бяха приканени да изготвят „национални планове за действие по заетостта“, включващи гмащабни инициативи в областта на заетостта.

  Като неразделна част от националните програми за реформи на държавите членки, в националните планове за действие по заетостта трябва да се посочват основните очаквани резултати по отношение на насоките в областта на заетостта, предоставени от Европейския съвет, като в тези планове се обръща внимание на начините за преодоляване на структурните слабости на пазара на труда и се търсят възможности за оказване на въздействие върху работните места в краткосрочен и средносрочен план. Плановете следва да се включва ясен график за това как ще протече многогодишната програма за реформи през следващите 12 месеца.

  Освен че поставят акцента на националните програми за реформи върху подобряването на заетостта, национални планове за действие по заетостта трябва да служат и за подобряване на координацията на политиките по заетостта на равнището на ЕС. Засиленият партньорски натиск на равнището на ЕС може да подпомогне прилагането и да спомогне за задържане на вниманието в тази област. Основният инструмент за партньорски натиск остава възможността Съветът да приема специфични за всяка държава препоръки, както е предвидено в Договора. За да засили координацията в тази област, тази година Комитетът по заетостта прие нови методи на работа, включващи серия от партньорски проверки, които ще дадат възможност на Комитета да стигне до многостранна позиция относно изпълнението на реформите, като по този начин ще предостави информация за оценката от страна на Комисията и на Съвета. Многостранното наблюдение може също така да бъде засилено допълнително чрез система за мониторинг на пазара на труда, основаваща се на обективни данни, и чрез схема за индивидуално проследяване за държавите, които не спазват специфичните за всяка държава препоръки. Това ще позволи непрекъснато, прозрачно и цялостно наблюдение на резултатите на държавите членки в областта на заетостта и напредъка към изпълнението на водещите цели на стратегия „Европа 2020“.

  3.2. Засилено участие на социалните партньори

  Социалните партньори играят важна роля на национално равнище при изготвянето на правилата на пазара на труда или при определянето на трудовите възнаграждения и оказват силно влияние върху други структурни политики посредством тристранните консултации, като например в областта на социалната сигурност. Те също са от ключово значение, когато става въпрос за изпълнението на мерки като чиракуването или ефективното обучение през целия живот. На равнището на ЕС, освен в консултации относно важни законодателни предложения, понастоящем социалните партньори участват в макроикономически диалог, който се провежда два пъти годишно, и също два пъти в годината участват в обмен на мнения на най-високо политическо равнище в тристранната социална среща на върха50. Както макроикономическият диалог, така и Тристранните социални срещи на върха представляват важни възможности за участие на социалните партньори, включително в контекста на Европейския семестър. Налице е обаче възможност за допълнително подобряване на механизмите за участие на социалните партньори в координирането на икономическите политики и политиките по заетостта на равнище ЕС, особено с оглед на Европейския семестър51.

  Докато автономността на социалния диалог не подлежи на съмнение и националните практики се спазват (в съответствие с член 152 и член 153, параграф 5 от ДФЕС), за да може европейското управление да бъде ефективно и приобщаващо, участието на социалните партньори в изготвянето и прилагането на икономическите политики и политиките по заетостта трябва да съответства на развитието на механизмите за наблюдение и координация. Механизмите за определяне на трудовите възнаграждения са подходящ пример, тъй като в специфичните за всяка държава препоръки52 от 2011 г. бяха повдигнати редица въпроси във връзка с трудовите възнаграждения и се следят промените в националните разходи за труд за единица продукция в контекста на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси53.

  3.3. Укрепване на връзката между политиката и финансирането

  Няма да бъде възможно да се изградят динамични и приобщаващи пазари на труда, да се намалят несъответствията между търсене и предлагане на работна ръка, да се подобрят уменията и да се увеличи географската мобилност без значителни финансови инвестиции в човешки капитал. Ето защо в многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. Комисията предложи за всеки вид регион да бъдат отпуснати минимален дял средства от Европейския социален фонд, с общ размер за ЕС най-малко 84 милиарда евро. В допълнение към необходимата (повторна) оценка на националните бюджетни приоритети в контекста на интелигентната фискална консолидация, координирани посредством Европейския семестър, привеждането на бюджета на ЕС в тясно съответствие със стратегията „Европа 2020“ през следващия програмен период трябва да се разглежда като възможност да се увеличи и подобри използването на предоставяните от ЕС финансови средства за подпомагане на полаганите от държавите членки усилия за реформа54.

  Това изисква тясно обвързване на приоритетите на договорите за партньорство и на оперативните програми след 2013 г., които се ползват с подкрепа по линия на ЕСФ, с насоките, предоставени в контекста на икономическото управление на ЕС, и по-специално в контекста на подобреното управление на политиките по заетостта. В същото време Комисията насърчава засиленото координиране и интегриране на фондовете, които трябва да бъдат обхванати от договорите за партньорство, в т.ч. ЕСФ и ЕФРР, както и ЕЗФРСР и на ЕФМДР. Този подход има за цел полезните взаимодействия да се увеличат максимално, включително от гледна точка на заетостта.

  Засилената партньорска оценка на изпълнението на реформите и обменът на най-добри практики, които ще са сред новите функции, отредени на Комитета по заетостта, трябва също така да включват и оценка на ефективността на съответните инвестиционни усилия с оглед на допълнителното им подобряване, ако е необходимо.

  Комисията предлага:

  да се засили координацията и многостранното наблюдение в областта на политиките по заетостта чрез:

  • ежегодно публикуване, заедно с проекта на Съвместния доклад за заетостта, на система за сравнителен анализ с избрани показатели за заетостта. Системата ще бъде създадена в сътрудничество с държавите членки и ще се основава на съществуващата рамка за съвместна оценка и на монитора на резултатите в областта на заетостта, който определя ключовите предизвикателства пред заетостта и е разработен с държавите членки.

  • разработване до края на 2012 г. в сътрудничество с държавите членки и всички заинтересовани страни, на табло за проследяване на постигнатия напредък при изпълнението на националните планове за действие по заетостта в рамките на националните програми за реформи, за първи път таблото ще бъде изготвено като част от годишния обзор на растежа (съвместен доклад за трудовата заетост) за 2013 г.

  да се засили участието на социалните партньори в ЕС в Европейски семестър чрез:

  • действително участие на социалните партньори в ЕС в основните стратегически приоритети в областта на политиките по заетостта ) в контекста на Европейския семестър, за да обменят мнения относно приоритетите за растеж и заетост; и ii) преди пролетните заседания на Съвета по икономически и финансови въпроси и Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. В последното ще участва и председателството на Съвета;

  • създаване, при пълно зачитане на автономията на социалните партньори, предоставена с член 152 от Договора, на тристранен формат на ЕС за мониторинг и за обмен на виждания относно развитието на трудовите възнаграждения спрямо производителността, инфлацията и вътрешното търсене, безработицата и неравенството на доходите.

  да се укрепи връзката между политиките по заетостта и съответните финансови инструменти, като:

  • при изготвянето на договори за партньорство и оперативни програми за периода 2014—2020 г., включително рамката за тяхното функциониране, отразява ясно приоритетите на националните програми за реформи, и по-специално на националните планове за действие по заетостта, и отчита съответните специфични за всяка държава препоръки и наблюденията на Комитета по заетостта.

  • преразгледа договорите за партньорство и оперативните програми, когато това е необходимо, предвид съответните специфични за всяка държава препоръки, както е предвидено в член 21 от предложения регламент за общоприложимите разпоредби за фондовете от общата стратегическа рамка.

  • взема предвид оценката, получена от рамката за функционирането на фондовете при подготовката на националните програми за реформи през периода 2014—2020 г.

  Комисията приканва държавите членки и Съвета:

  • да подготвят механизмите за засилено многостранно наблюдение в областта на заетостта чрез Комитета по заетостта;

  • да обсъдят и приемат тези нови механизми в рамките на Комитета по заетостта, с цел те да бъдат одобрени своевременно от Съвета и да бъдат изцяло приведени в действие по време на Европейския семестър през 2013 г.;

  • се възползват в пълна степен от финансирането, което ще бъде предоставено чрез споделено управление от 2014 г. нататък по линия на Европейския социален фонд, за подпомагане на инвестиции в набелязаните ключови предизвикателства за заетостта.
 • 1   2   3   4   5

  Свързани:

  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Поставете бутон на вашия сайт:
  Документация


  Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
  прилага по отношение на администрацията
  Документация
  Дом