Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
ИмеСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
страница3/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/117583COM_2012_173_BG_ACTE_f.doc
1   2   3   4   5

Да се осигурят подходящи договорни споразумения с цел борба със сегментацията на пазара на труда. Правата, свързани с договорните споразумения, са друг фактор, застрашаващ качеството на прехода. Данните сочат, че повечето нови работни места, създадени през последните години (дори преди кризата), са били уредени с временни договори или с други нестандартни форми на заетост24. Това доведе до по-плавно движение на пазара на труда и улесни предприятията при адаптирането на работната ръка към новите форми на производство и организация на работата. С две директиви25 бяха въведени работата при непълно работно време и срочната работа на принципа на равното третиране, докато с една по-нова директива26 се цели да се регламентира по подобен начин работата чрез агенции за временна заетост. Част от работодателите отдават ясно предпочитанията си към този вид договорни отношения, което вероятно се дължи на много по-високите разходи за обезщетения при прекратяване на трудов договор при безсрочните/стандартните трудови договори. При това в много случаи тези видове работа не представляват трамплин към по-постоянни форми на заетост. Следователно са необходими премерени и балансирани реформи в законодателството за защита на заетостта, за да се преодолее сегментацията или да се ограничи прекомерната употреба на нестандартни договори и злоупотребата с фиктивна самостоятелна заетост. В по-общ план всички видове договорни споразумения трябва да предоставят на работещите достъп до основен набор от права (в т.ч. пенсионни права) от момента на подписване на договора, включително достъп до обучение през целия живот, социална закрила и финансова защита в случай на приключване на договора без вина.

 • Да се подготвим за икономическото преструктуриране. Независимо от неблагоприятните пазарни условия много предприятия от ЕС и работещите в тях лица до голяма степен проявиха творчески подход и предприеха процеси на преструктуриране, които бяха конструктивни, ефективни и решаващи при ограничаването на загубата на работни места благодарение на използването на новаторски решения, често с подкрепата на публичните органи и ЕС. На практика през последните две години се наблюдаваше голямо търсене на мерки за подкрепа на преразпределянето на ресурси между предприятията и професиите. Тези мерки включват промени в законодателството за защита на заетостта и бизнес практиките, свързани с преструктурирането на дружества, както и подходящи политики за обучение и активна политика на пазара на труда, които заедно с подходящо разработени схеми за изплащане на обезщетения за безработица помагат на изгубилите работата си да се насочат към други работни места и професии. Комисията ще използва реакциите на своята Зелена книга относно преструктурирането27, за да разпространи най-добрите практики и да гарантира подходящи последващи действия.

 • Обучението през целия живот да се превърне в ключ към сигурността за трудова заетост. Достъпът до обучение през целия живот, било то по време на работа или в момент на безработица, е от основно значение за запазване на пригодността за заетост. В това отношение е много важно работодателите да се ангажират да обучават своя персонал, особено нискоквалифицираните или по-възрастните работници. За безработните, и по-специално нискоквалифицираните и уязвимите групи, от първостепенна важност са персонализираната професионална ориентация и обученията за придобиване на търсени на пазара умения. Новите технологии обаче, съчетани с глобализацията, също доведоха до намаляване на работата за средноквалифицирани работници, поради което са необходими сериозни политики за тяхната преквалификация. Рецесията ускори поляризацията в заетостта (като премахна местата за средноквалифицирани работници), поради което съществува риск заетостта да бъде разделена във все по-голяма степен на нискокачествени и висококачествени работни места и по този начин да се ограничат възможностите за професионална мобилност, като този проблем трябва да бъде преодолян.

 • Да се предоставят възможности на младежта. Както се посочва в неотдавнашната инициатива „Възможности за младежта“28, европейската младеж е най-засегната от икономическата криза и структурните проблеми на пазара на труда. Комисията отново потвърждава ангажимента си да се справи с изключително високите нива на младежка безработица, включително като мобилизира средствата за финансиране, с които разполага ЕС29. В отговор на призива, отправен от Европейския съвет30, е необходимо да се даде предимство на подкрепата за преминаване от образование към работа, например чрез гаранции за младежта, на мерките за активизиране на пазара на труда, насочени към младите хора, на качеството на стажовете31 и на младежката мобилност.

  2.1.2. Мобилизиране на всички участници за подобряване на изпълнението

  • Засилване на социалния диалог. За успеха на политиките по заетостта от решаващо значение е наличието на консенсус по отношение на реформите. В много случаи отговорност за разработването и изпълнението им носят не само правителствата, но и социалните партньори. Стабилният социален диалог е обща характеристика в онези държави, в които пазарите на труда показаха по-голяма устойчивост спрямо кризата. През първия етап на кризата приносът на социалните партньори при изпълнението на вътрешните решения във връзка с гъвкавата сигурност бе от решаващо значение за смекчаване на сътресенията в резултат от рецесията. От особена важност е да се поеме по общ път на реформи, които да създадат условията, необходими за устойчиво създаване на качествени работни места в бъдеще, като социалните партньори играят активна роля на всички равнища при подготовката и изпълнението на тези реформи. Във все повече предприятия този принос е под формата на транснационални (колективни) трудови договори между предприятия, чрез които на предизвикателствата, породени от кризата, се отвръща със съгласуван отговор на европейско равнище и се установяват механизми за справяне с промените. С транснационални (колективни) трудови договори между предприятия вече се уреждат трудовоправните отношения на над 10 милиона служители, а тяхната роля трябва да получи по-голямо признание и подкрепа.

  • Да се преосмислят основните и най-важни услуги на публичните служби по заетостта (ПСЗ). ПСЗ са основните изпълнители на политиките за активизиране на пазара на труда, като те допринасят за плавния преход в рамките на този пазар. За да могат да изпълняват пълноценно своите задачи, ПСЗ трябва да се превърнат в „агенции за управление на прехода“, като извършват нови „активни“ и „пасивни“ функции, с които да подпомагат устойчивия преход от една работа на друга през цялата професионална кариера на работниците. Основните им задължения трябва да включват извършването на проучване и изследване на пазара на труда със съвременни средства и техники, прилагането на активни и превантивни мерки на пазара на труда, както и предоставянето на подкрепа за пригодността за заетост на най-ранен етап и на персонализирани услуги, използването на електронни услуги и установяването на стабилни партньорства, по-специално с други служби по заетостта, включително и в други държави членки.

  • Обединяване на ресурси и съсредоточаване върху ефективни партньорства. Във времена на оскъдни средства за инвестиции обединяването на финансовите и материалните ресурси е също точно толкова важно, колкото и обединяването на действащите лица около една обща цел. Пример за това може да бъде обединяването на ресурсите по групи работодатели. Като обединяват усилията си около своите сходни потребности от набиране на персонал и обучение, МСП могат да преодолеят своята неспособност поотделно да привлекат квалифициран персонал и да установят съвместни политики в областта на човешките ресурси. Партньорствата на подходящо териториално равнище могат да спомогнат за успешния преход от една работа на друга като обединяват усилията на служби по заетостта от публичния, частния и третия сектор, социалноосигурителни организации, общини и регионални органи на управление, организации и институции, предоставящи образование и обучение, организации за професионална ориентация, неправителствени организации, социални институции и т.н. Съставът на партньорствата следва да се определя от допълването на предоставяните услуги, както и от икономически целесъобразното разпределение на ресурсите.

  РЕФОРМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

  Комисията призовава държавите членки и Съвета:

  • незабавно да продължат изпълнението на стратегия „Европа 2020“ и въз основа на насоките за политиката, изложени в настоящото съобщение, да приемат амбициозен подход и политики за реформи на пазара на труда като част от своите национални планове за действие по заетостта (национални програми за реформи).

  Комисията:

  • ще представи предложение за препоръка на Съвета за рамка за качество на стажовете до края на 2012 г. въз основа на консултация на службите на Комисията32;

  • ще представи предложение за препоръка на Съвета относно гаранциите за младежта до края на 2012 г. и ще подкрепи мерките за активизиране на пазара на труда, насочени към младите хора, в контекста на схемите за гаранция за младежта;

  • ще разработи допълнителни действия за разпространение на добри практики и за насърчаване на дебата за транснационалните колективни трудови договори между предприятия;

  • ще разработи до 2012 г., заедно с Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, европейски план за действие за осигуряване на подходящи и ефективни служби по заетостта по мяста и неговото практическо изпълнение по отношение на модели, цели и задачи на ПСЗ в съответствие с целите, набелязани в стратегия „Европа 2020“;

  • ще набележи нови форми на заетост, като например обединяването на ресурси от работодателите, и ще докладва за общите приоритети за съответните политически реакции с цел подкрепа на действия, които позволяват на организациите да проявяват по-голяма гъвкавост и да отговарят на промените, като същевременно насърчават трайното задържане на персонала и създаването на работни места.

  2.2. Инвестиране в умения

  Европейският монитор на свободните работни места показва, че високата степен на квалификация е от значение, като същевременно нараства броят на свободните работни места, за които липсват лица с подходящи умения33. Необходимо е да се предвидят потребностите от умения на пазарите на труда в ЕС и при несъответствие в търсенето и предлагането бързо да се предприемат действия. От първостепенна важност е работниците да придобият необходимите умения, за да се спомогне за създаването на работни места. Европа и нейните държави членки трябва да познават отлично тези потребности, за да могат да предвидят по-добре икономическите промени и да се справят с несъответствията между търсените и предлаганите умения. Въпреки високите нива на безработицата, в определени сектори и/или региони бе установен недостиг на квалифицирана работна ръка. Несъответствието между наличните умения и потребностите на пазарите на труда се отнася до всички държави членки, но ги засягат в различна степен. За да отговорят на тези предизвикателства, редица държави започнаха въвеждането на национални стратегии и инструменти за преодоляване на тези несъответствия при уменията. На европейско равнище началото бе поставено с подготовката на действия и инструменти, обявени във водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“ на стратегия „Европа 2020“. На територията на ЕС Европейският социален фонд е важен източник на инвестиции в умения, като над 30 милиарда евро от финансирането по ЕСФ са заделени за придобиване на умения и учене през целия живот за периода 2007—2013 г.

  2.2.1. По-добър мониторинг на потребностите от умения.

  Разработени са редица инструменти на ЕС за прогнозиране и предвиждане на потребностите от умения: Европейският монитор на свободните работни места предоставя информация за свободните места и напреженията на пазара на труда в краткосрочен план, докато Cedefop редовно изготвя дългосрочни прогнози, а Eurofound, от своя страна, предоставя важна информация от допитвания сред работодателите и работниците относно условията на труд — един от факторите, които обясняват несъответствието. Неотдавна Комисията подкрепи също така създаването на европейски секторни комитети за квалификация за получаването на по-добра представа за потребностите на секторно равнище.

  Европа обаче все още няма цялостен поглед върху необходимите ѝ умения. Панорамата на уменията в ЕС, която трябва да започне работа до края на 2012 г., е първата стъпка към сближаването на всички съществуващи инструменти за предвиждане на потребностите. Панорамата ще предостави общ поглед върху перспективите за заетост и търсените умения в краткосрочен и средносрочен план, констатирани на европейско, национално и секторно равнище, както и възможност за тяхното проследяване до 2020 г. Тя ще помогне да се установи възникването на недостиг на умения за определени професии в рамките на даден сектор или на междусекторно равнище. Тя ще бъде източник на информация за обсерваториите на умения на национално, регионално или секторно равнище, за предоставящите образователни услуги и професионална ориентация, както и за съветниците в сферата на заетостта и услугите. Сътрудничеството между органите на ЕС, които изготвят прогнози и проучвания, като Eurofound и Cedefop, също ще бъде подобрено. Като насочват по-систематично анализа си към отделните държави, те ще допринасят за по-доброто разбиране на националното развитие и ще предоставят информация за програмата за структурни реформи в рамките на стратегия „Европа 2020“. Сближаването на инструменти и средства ще остане най-важният приоритет за по-ефективното управление на потребностите от умения.

  2.2.2. По-добро признаване на уменията и квалификациите.

  Инструментите на ЕС като Европейската квалификационна рамка (ЕКР) или автобиографията Europass бяха въведени, за да се помогне на лицата, които се местят от едно учебно заведение или предприятие в друго, или в различни сектори и държави на територията на Европа, и улесняват ясното представяне на уменията и квалификациите. Въз основа на развитието на ЕКР във всички квалификации, издавани в Европа, следва да бъде включена препратка към европейското равнище на квалификация. Националната квалификационна рамка следва също така да бъде отворена за квалификации, издадени на равнище икономически сектор. Автобиографията Europass ще бъде допълнена с европейски паспорт на уменията, който ще включва преглед на уменията на дадено лице, независимо от начина, по който тези умения са били придобити.

  2.2.3. По-добро взаимодействие между сферите на образованието и на труда.

  Тясното сътрудничество между сферите на образованието и труда, както на политическо, така и на оперативно равнище, е от решаващо значение за справяне с несъответствията между търсените и предлаганите уменията. На политическо равнище, за да се гарантира успешното изготвяне на политики, е необходимо сътрудничество между съответните органи на Съвета (Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси и Съветът по образование, младеж, култура и спорт) посредством комитетите (Комитетът по заетостта и Комитетът по образованието).

  На оперативно равнище са необходими взаимодействия за улесняване на прехода от образование и обучение към работа. Един от възможните начини за това е въвеждането на краткосрочни учебни курсове в рамките на висшето образование, които да са насочени към придобиването най-вече на умения, необходими в сектори, където е установен недостиг на такива умения.

  Освен това алиансите на познанията вече помагат за изграждането на по-структурирано сътрудничество между университетите и предприятията, като създават нови учебни програми за насърчаване на предприемаческия дух, уменията за решаване на проблеми и творческото мислене. В създаването на тесни връзки между сферата на образованието и предприятията на равнището на ЕС трябва да се включат и доставчиците на услуги за професионално образование и обучение, за да може направеният от секторните комитети за квалификация анализ да доведе до създаването на практически учебни програми и методи за обучение.

  Европейската многоезична класификация на уменията, компетентностите и професиите (ESCO), която е в процес на разработване, трябва също така да допринесе за насърчаване на сътрудничеството между пазарите на труда и сектора на образованието и обучението, тъй като тя свързва уменията и компетентностите с професиите. Освен това връзката между инструментите за уменията — като европейската автобиография и паспортите на уменията (в т.ч. европейският паспорт на уменията) — ще улеснява прехода към пазарите на труда и в техните рамки.

  Тези инструменти и мерки трябва да са придружени от усилия за модернизиране на системите за образование и обучение, като се повишават количеството, качеството и целесъобразността на предлаганите умения. През втората половина на 2012 г. Комисията ще представи инициатива за това как да се използва потенциалът на образованието и обучението за създаването на растеж, работни места и конкурентоспособност.

  ИНВЕСТИРАНЕ В УМЕНИЯ

  За да се преодолеят несъответствията между търсените и предлаганите умения в ЕС и за по-добро предвиждане на потребностите от умения, Комисията:

  • ще се стреми, в сътрудничество с държавите членки и социалните партньори, Eurofound и Cedefop да допълват експертните си познания на равнището на ЕС и на секторно равнище с по-задълбочено познаване на отделните държави, както и да се засили сътрудничеството между двете институции;

  • до края на 2012 г. ще въведе Панорама на уменията в ЕС, по-специално въз основа на Европейския монитор на свободните работни места;

  • ще постави началото на нов етап в признаването на квалификациите и уменията с насоки за систематично посочване на равнището по Европейската квалификационна рамка за всички нови квалификации, които ще бъдат издавани в ЕС, и по-голяма допълняемост с квалификационната рамка за висшето образование;

  • от 2013 г. нататък ще гарантира, че поне една четвърт от квалификациите, издавани всяка година, включват препратка към съответното европейско равнище на квалификация;

  • до края на 2012 г. ще въведе Европейски паспорт на уменията;

  • ще подпомогне създаването на мрежа от представители на сферата на заетостта и образованието с цел подпомагане на управлението на уменията.

  2.3. Към европейски пазар на труда

  Повечето европейски пазари на труда се характеризират с наличието едновременно на постоянно високи нива на безработица в редица области и на свободни работни места, за които е трудно да се намерят подходящи кандидати, в региони или сектори с висок растеж34. Често се срещат структурни несъответствия между търсенето и предлагането на работна ръка. Както се подчертава в Годишния обзор на растежа за 2012 г.35, мобилността на работната сила в Европа е твърде ниска36 в сравнение с общия размер на пазарите на труда в ЕС и на съответстващата активна част от населението, а това води до трудности при коригиране на разпределението на ресурсите, които могат да подпомогнат икономическия растеж и повишаването на заетостта. Задълбочаването на интеграцията на европейския пазар на труда и гарантирането на действително съответствие между търсенето и предлагането на работна ръка е от първостепенна важност, за да може да бъдат използвани всички възможности за заетост. В това отношение мобилността означава не само да се отиде там, където има работа, или да се получи достъп до по-добри работни места. Под мобилност се разбира и усъвършенстването на поведенческите и професионалните умения, а така също повишаването на приспособимостта и пригодността за заетост.

  2.3.1. Да се премахнат правните и практическите пречки пред свободното движение на работниците

  Мобилността на работниците в ЕС все още среща значителни пречки. Някои от тях са от културно естество, като например езикът, жилищното настаняване и дискриминацията, дълбоко са вкоренени в обществото и трудно могат да бъдат преодолени в краткосрочен план. Езиковите пречки могат да бъдат преодолени чрез финансиране на целенасочени схеми за чуждоезиково обучение за работниците, избрали мобилността,. Това обаче изисква действия, за да се създаде положителна нагласа към всички възможности, които предоставя мобилността в Европа. Работниците, които решат да се преместят, се сблъскват обаче с други трудности37, свързани с упражняването на правата, предоставени им по силата на законодателството на ЕС, и с несъобразената с нуждите им подкрепа за географската мобилност в рамките на ЕС. Въпреки че обемът на достиженията на правото на ЕС е голям38, европейските граждани все още срещат правни и административни пречки и спънки от практическо естество при преместване през граница:
 • 1   2   3   4   5

  Свързани:

  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Поставете бутон на вашия сайт:
  Документация


  Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
  прилага по отношение на администрацията
  Документация
  Дом