Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
ИмеСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
страница2/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/117583COM_2012_173_BG_ACTE_f.doc
1   2   3   4   5

Заетостта в секторите на здравеопазването и социалните грижи на ЕС нараства бързо поради застаряването на населението и постоянно растящия брой на услугите, с които се цели да се отговори по-добре на изискванията за качество и на повишеното търсене на персонализирани грижи и професионални социални услуги. Размерът и бързият растеж на тези сектори (два пъти по-голям от растежа на заетостта като цяло) сочи, че те ще продължат да играят ключова роля за предоставянето на нови работни места през идните години. За да се използва този потенциал за създаване на работни места, секторите трябва да преодолеят редица предизвикателства, сред които: недостиг на здравни специалисти; застаряваща работна сила в здравния сектор и недостатъчно нови назначения, с които да се заместят пенсиониращите се; поява на нови модели на здравеопазване за справяне с многобройни хронични заболявания; все по-широко използване на технологии, които изискват нови комбинации от квалификации и умения, и дисбаланс между равнищата на уменията и моделите на работа. Освен това назначаването на работа и задържането на работещия персонал са затруднени от тежките условия на труд и от ниските и бавно растящи заплати. Запазването на подходящо предлагане и качество на здравни услуги при увеличени бюджетни ограничения е предизвикателство както в социален план, така и по отношение на заетостта, и е описано в придружаващия работен документ на службите на Комисията15. Освен това вследствие на демографските промени и промените в семейния модел и необходимостта от по-добър баланс между личния и професионалния живот се създават нови услуги, които обхващат широк спектър от дейности и са източник на работни места. Това също е описано в придружаващ работен документ на службите на Комисията16.

 • Търсенето на специалисти в областта на ИКТ продължава да расте. Заетостта сред специалистите в сферата на ИКТ нарастваше с около 3 % годишно, като търсенето на работна ръка е по-голямо от предлагането. Разработването и навлизането на приложенията на ИКТ ще бъде от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия в международен план и съответно — за увеличаване на заетостта. За да се повишават знанията и уменията на европейските предприятия и работници в областта на ИКТ ще са необходими значителни усилия по отношение на образованието, политики за повишаване на уменията на работниците, а също така инфраструктура, както е посочено в придружаващия работен документ на службите на Комисията17.

  1.3. Да се мобилизират средства от ЕС за създаването на работни места

  Фондовете на политиката на сближаване (ЕСФ, ЕФРР и Кохезионният фонд), както и ЕЗФРСР и ЕФМДР, са важни източници на инвестиции, които насърчават устойчивия растеж и създаването на работни места. Те допринасят за укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза. За периода 2014—2020 г. Комисията предложи да приведе в тясно съответствие тези финансови инструменти с целите на стратегия „Европа 2020“18. От решаващо значение е националните, регионалните и местните органи да използват наличните ресурси в пълна степен и с максимален резултат, за да може Европа да развие и реализира своя икономически потенциал, като при това се увеличат заетостта и производителността.

  Европейският социален фонд (ЕСФ) предоставя съфинансиране на мерките за активизиране на пазара на труда, в т.ч. субсидии за наемане на работа, професионални обучения и курсове по предприемачество, схеми за микрофинансиране, както и разработването и прилагането на политики по заетостта в целия ЕС. За периода 2014—2020 г. Комисията е предложила минимален дял на средствата по линия на ЕСФ, който възлиза на най-малко 84 милиарда евро и е предназначен за инвестиционни приоритети като осигуряването на достъп до работни места за търсещите работа и за лицата без работа; устойчивото интегриране в пазара на труда на млади хора, които не са обхванати от образователната система, нямат работа и не се обучават, в т.ч. посредством „гаранции за младежта“; самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, както и за инвестиции в образованието и за социално приобщаване и изграждане на капацитет в публичната администрация.

  Мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за създаването на работни места за периода 2014—2020 г ще бъде засилено благодарение на предложеното съсредоточаване на ресурси за научни изследвания, технологично развитие и иновации, за укрепване на конкурентоспособността на МСП и за подкрепа на преминаването към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис, в т.ч. насърчаване възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. ЕФРР ще инвестира средства и в сектора на ИКТ и ще допълва финансирането, предоставяно по линия на ЕСФ за насърчаване на заетостта и за подпомагане на мобилността на работната сила, например чрез финансиране на инфраструктура за предоставяне на услуги в сферата на образованието, обучението и заетостта и подкрепа за самостоятелната заетост и създаването на предприятия. Фондът също така ще подкрепя инвестиции в здравната и социалната инфраструктура.

  Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ предоставя подкрепа за самостоятелно заети лица и за микропредприятия, като осигурява гаранции и финансирани инвестиции за посредниците в микрофинансирането в целия ЕС. Със средствата, отпуснати за периода 2007—2013 г., чрез ефекта на лоста се очаква механизмът да мобилизира до 500 милиона евро микрокредити, а Комисията предложи действието му да продължи и през периода 2014—2020 г., за да се обърне внимание на недостатъчно добре обслужваните пазарни сегменти и да се подобри достъпът до финансиране на социалните предприятия. Достъпът до микрофинансирането се подпомага и от редица револвиращи инструменти, съфинансирани от ЕФРР или ЕСФ.

  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), чието действие Комисията също предложи да бъде продължено през периода 2014—2020 г., помага за управлението на процеса на преструктуриране, като съфинансира мерките за преквалификация и за търсене на работа за работниците, засегнати от масови съкращения в резултат на промените в моделите на световната търговия.

  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) подпомага диверсификацията на работните места в неселскостопански дейности и развитието на малки селски предприятия, в т.ч. като инвестира в умения, трансфер на знания и помощ за започването на самостоятелна дейност за млади земеделски производители.

  Европейският фонд за рибарство, който през 2014—2020 г. предстои да стане част от единния Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), подкрепя прехода към устойчив риболов, както и диверсификацията на местните икономики, включително посредством обучения и подкрепа за малките предприятия.

  СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

  Комисията предлага:

  • набор от ключови действия в областта на заетостта за екологосъобразната икономика;

  • план за действие за заетостта в сектора на здравеопазването;

  • набор от ключови действия за заетостта в областта на ИКТ.

  Всяко от тези предложения е приложено към настоящото съобщение и е разяснено подробно в съответния работен документ на службите на Комисията.

  Комисията започва:

  • консултация относно потенциала за качествени работни места в сферата на персоналните и домакинските услуги;

  • консултация относно създаването на платформа на равнището на ЕС между инспекциите по труда и другите правоприлагащи органи за борба с недекларирания труд, с която се цели подобряване на сътрудничеството, споделяне на най-добри практики и установяване на общи принципи за извършването на проверки до края на 2012 г.;

  Комисията призовава държавите членки и Съвета:

  • незабавно да продължат изпълнението на стратегия „Европа 2020“ и въз основа на насоките за политиката, изложени в настоящото съобщение, да приемат амбициозен подход и политики за създаването на работни места като част от своите национални планове за действие по заетостта (част от техните национални програми за реформи).

  2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

  Пазарите на труда са динамични само ако политиките по заетостта улесняват промените, водещи до увеличаване на производителността и на качеството на работните места, ако работната ръка разполага с нужните умения и ако хората са достатъчно мобилни, за да отговорят на географските тенденции при появата на свободни работни места. Стратегия „Европа 2020“ набляга по-специално на реформата на пазара на труда, развитието на човешкия капитал и географската мобилност, за да може работната сила на ЕС да бъде по-добре подготвена за промените и да се осигурят възможности за работа.

  2.1. Да се реформират пазарите на труда

  Прилаганите в целия ЕС принципи на гъвкавата сигурност продължават да са важен елемент на политиката при създаването на динамични пазари на труда, като с тях се цели държавите членки да поемат твърдо по пътя към интегрирани структурни реформи на пазара на труда. Гъвкавата сигурност обединява редица политики по заетостта (договорни споразумения, активни мерки на пазара на труда, учене през целия живот и системи за социална закрила), като ги интегрира и съгласува, за да се повишат едновременно гъвкавостта и сигурността и за да може пазарите на труда да бъдат по-устойчиви на процесите на икономическо приспособяване.

  По време на кризата редица държави членки бяха заети с прилагането на важни структурни реформи на пазара на труда и на временни мерки за запазване на заетостта. Ясно е обаче, че напредъкът към постигане на по-голяма гъвкавост и сигурност бе слаб и неравномерно разпределен. На фона на бюджетните ограничения текущият дебат в ЕС относно гъвкавата сигурност в рамките на водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“позволи да бъдат набелязани редица необходими мерки, които да помогнат за приспособяването на пазара на труда към последиците от кризата и към структурните промени в контекста на стратегия „Европа 2020“19.

  Следващите етапи в структурните реформи на пазара на труда следва да бъдат насочени най-вече към следните аспекти:

  2.1.1. Осигуряване на плавен преход между различни работни места и на приобщаващи пазари на труда

  • Да се използва вътрешната гъвкавост за намаляване на несигурността и бюджетните разходи. Кризата показа, че по време на икономическа рецесия вътрешната гъвкавост може да бъде много ефективно средство за запазване на заетостта и намаляване на разходите за приспособяване. Прибягването до сумирано изчисляване на работното време или натрупване на отработени часове, до режим на работа при непълно работно време и до дерогации от клаузи в колективните трудови договори по отношение на някои условия на труд, допринесе за запазването на работни места и на конкурентоспособността на предприятията, като съкращенията бяха избегнати или отложени. Въпреки че режимът на работа при непълно работно време често води до намаляване в известна степен на производителността, той способства за съхраняване на уменията, запазване на заетостта и поддържане на доверието, а разходите за него като цяло са по-ниски, отколкото тези за обезщетенията за безработица. Тъй като обаче в момента фискалните мерки за финансиране на подобни режими са по-ограничени, отколкото преди две години, социалният диалог на фирмено и на по-високо равнище играе все по-голяма роля за намирането на оптимални решения за вътрешна гъвкавост.

  • Достойно и стабилно възнаграждение и избягване на капана на ниското възнаграждение за труд. Още преди кризата фактът, че човек има работа, невинаги беше гаранция срещу бедността, а в ЕС делът на работещите бедни все още е над 8 %. Рискът от бедност сред работещите е висок, особено в държави с неравномерно разпределение на доходите и ниска минимална работна заплата, сред работещите на временен трудов договор и в домакинствата с нисък интензитет на икономическа активност или с един родител20. Определянето на минимална работна заплата с подходящ размер може да помогне за предотвратяване на нарастващата бедност сред работещите21 и представлява важен фактор за осигуряване на достойни и качествени работни места. Понастоящем в повечето държави членки съществува определена със закон или по друг правно обвързващ начин или общоприложима минимална работна заплата22. Отражението на минималната работна заплата както върху търсенето, така и върху предлагането, може да се различава чувствително в отделните държави членки в зависимост от определеното равнище, както и от други политики и институции в сферата на заетостта. Долните прагове на заплащането трябва да позволяват да бъдат коригирани в достатъчна степен с участието на социалните партньори, за да се отразяват промените в икономическата конюнктура. В този контекст прилагането на диференцирани минимални работни заплати, каквато вече се е практиката в редица държави членки, може да бъдат ефективно средство за поддържане на търсенето на работна ръка.

  • Да се извлекат ползи от промените. Гъвкавостта на пазара на труда изисква сигурност при преминаването на ново работно място. В момента професионалната кариера на много работници, и особено на младите работници, се характеризира с голяма динамика – понякога движението е нагоре, но може да бъде в хоризонтално направление или дори надолу. Качеството на преминаването на ново работно място ще определи качеството на кариерата на работника. Сигурността, гарантирана на дадено лице през цялата професионална кариера, в т.ч. и при преминаването от един статус на пазара на труда към друг (примерно от обучение към работа, връщане на работа след отпуск по майчинство, преминаване към самостоятелна заетост и предприемачество и т.н.) е от основно значение, за да се предоставят на работещите необходимите им средства да запазят своята пригодност за заетост и преходът да бъде успешен. Необходимо е да се обърне специално внимание на някои области: преминаването на младите хора от образование към трудова заетост, когато съществуват доказателства, че чиракуването и качествените стажове могат да бъдат добро средство за навлизане на пазара на труда, но в същото време периодично се срещат случаи на злоупотреба със стажовете; интегрирането на жените на пазара на труда чрез предоставяне на равно заплащане и подходящи грижи за децата, премахване на всякаква дискриминация23 и нестимулиращи данъчни облекчения, които не насърчават жените да работят, а така също чрез оптимизиране на продължителността на отпуска по майчинство и за отглеждане на дете; и прехода на по-възрастните работници в контекста на модернизация на пенсионните системи и удължаване на трудовия живот, което изисква всеобхватни мерки като например стимули под формата на данъчни облекчения, достъп до обучение през целия живот чрез професионално ориентиране и обучение, гъвкав режим на работа за онези, които се нуждаят от него, и безопасни и здравословни работни места.

  • Поделена отговорност за предоставянето на подкрепа при преминаването от безработица към заетост. Настоящите високи равнища на безработица изискват схемите за изплащане на обезщетения за безработица, с които се подпомага преминаването от безработица към работа, да бъдат достатъчно гъвкави, за да насърчават бързото връщане към устойчива заетост. По време на кризата в някои случаи обхватът на схемите за изплащане на обезщетения за безработица бе разширен, за да бъдат включени и някои групи, които преди това не бяха защитени, по-специално временните работници, а в други случаи за да бъдат предоставени допълнителни права. Като се взема предвид затегнатото бюджетно положение в повечето държави членки, от съществено значение е тези обезщетения да бъдат запазени, докато все още се усеща отражението на кризата. При слабо търсене на работна ръка съкращаването на размера на обезщетенията може да увеличи риска от бедност, без да намалее безработицата. Изискванията за активна политика на пазара на труда трябва да бъдат част от подхода на поделената отговорност, при който се запазват стимулите за работа, като същевременно се гарантират доходите, предоставя се персонализирана помощ за намирането на работа и се вземат предпазни мерки срещу риска от бедност.
 • 1   2   3   4   5

  Свързани:

  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение icon1. Въведение
  ...
  Поставете бутон на вашия сайт:
  Документация


  Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
  прилага по отношение на администрацията
  Документация
  Дом