1. Питания и отговори на питания
Име1. Питания и отговори на питания
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер174.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/dneven red 16.doc
Д Н Е В Е Н Р Е Д :


1. Питания и отговори на питания.


2. Разглеждане на предложение за решение от Кмета на Община Варна, вх. № ОС-8-9302(162)/08.09.2008 г. и от Председателя на Общинския съвет – Варна, вх. № ОС-8-9302(162)/14.07.2008 г. относно удостояване на г-жа Румяна Нейкова със званието „Почетен гражданин на Варна”.

3. Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-9302(78)/03.06.2009 г. на решение на Общинския съвет – Варна № 1428-27(15)/20.05.2009 г.

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство” относно:

- одобряване на пазарна оценка на ограничено вещно право на строеж за едноетажна сграда – търговски обект „Видео къща” със застроена площ 150 м2 върху имот, представляващ поземлен имот (ПИ)10135.3513.78, находящ се в гр. Варна, ул. „Вяра”, кв. 4 (четири), м.р. 26 (двадесет и шест) и вземане на решение за учредяване възмездно право на строеж в полза на „Фера”ООД върху горописания имот, за съществуваща едноетажна сграда със застроена площ 150 кв.м;

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ 109 (сто и девет) м2 идеални части от поземлен имот (ПИ) 10135.5403.51, с административен адрес гр. Варна, кв. Галата, с.о „Боровец - юг” и вземане на решение да се прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна, и отдруга страна Снежанка Младенова Филева и Недялка Христова Трифонова, чрез продажба на гореописания имот – частна общинска собственост на горепосочените съсобственици;

- одобряване на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 62.50 (шестдесет и две цяло и петдесет) м2 идеални части от поземлен имот (ПИ) 10135.3516.76, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Атанас Христов” № 6 и вземане на решение да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга Сияна Димитрова Даскалова чрез продажба на гореописания имот – частна общинскасобственост на горепосочената съсобственичка;

- продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І-620, с площ 480 (четиристотин и осемдесет) м2, с административен адрес: с. Тополи, община Варна, ул. „Христо Патрев”, № 58 (петдесет и осем), на Румяна Ангелова Янакиева;

- одобряване на пазарна оценка на ограниченото вещно право на строеж за изграждане на пристройка – разширение на северна тераса на апартамент № 64, находящ се в гр. Варна, ж.к „Младост”, бл. 138, вх. 3, ет. 5 със застроена площ 1.8 м2;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС за имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-502, с площ от 670.00 (шестстотин и седемдесет) кв.м., находящ се в село Тополи, община Варна, ул. "Христо Патрев" № 26;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценителна имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с. о. "Кочмар", кв. 12 и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с идентификатор 10135.73.52, находящ се в п.з. "Планова", гр. Варна и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценителна имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. "Пчелина", кв. 27 и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се на ул. "Мир", по плана на 17-ти м.р. на гр. Варна и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ X – общ., целият с площ от 1030,00 кв.м., кв. 21, находящ се в с. Звездица, Община Варна и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот;

- учредяване на безвъзмездно право на ползване на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД върху следните обекти-общинска собственост: 1. павилион № 77 с площ от 10 (десет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", ІІ-ри м.р. търговски комплекс "Орехчето" (върху топлопровода); 2. павилион № 10 с площ от 7,39 (седем цяло тридесет и девет стотни) кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ІІI-ти м.р., в УПИ-IV "за благоустройство, тр.п., КОО", кв. 11;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на община Варна, представляваща 8,00 кв.м. ид.ч. от имот, представляващ ПИ № 10135.3515.185, целият с площ 190,00 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. “Елин Пелин”;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на община Варна, представляваща 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.5502.295, целият с площ от 300,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Новгород” № 17;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 14,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.3515.33, целият с площ 234,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Вярност” № 17;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 197 кв.м.идеални части от УПИ ХVІ-499, целият с площ 633 кв.м., находящ се в квартал 21 (двадесет и едно) по плана на с. Звездица, с административен адрес: с. Звездица, Община Варна;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от имот, находящ се в град Варна, местност „Вилите”, представляваща земя с площ 185,00 (сто и осемдесет и пет) кв.м. идеални части от поземлен имот № 10135.5507.12 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и седем.дванадесет), целият с площ от 785,00 (седемстотин осемдесет и пет) кв.м.;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от имот, находящ се в община Варна, село Константиново, ул. „Хан Аспарух” № 1Б, представляваща земя с площ 62,60 (шестдесет и две цяло и шестдесет стотни) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот № XIV-280 (четиринадесет-двеста и осемдесет), целият с площ 942,60 (деветстотин четиридесет и две цяло и шестдесет стотни) кв.м.;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Фантазия” № 31, представляваща 31.00 (тридесет и един) м2 идеални части от поземлен имот (ПИ) 10135.3515.439 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. четиристотин тридесет и девет) целият с площ 271 (двеста и седемдесет и едно) м2;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС - продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-88 (четиринадесет - осемдесет и осем), с площ 382,50 (триста осемдесет и две цяло и петдесет стотни) кв.м., с административен адрес: с. Тополи, Община Варна, ул. "Матей Стоянов" № 20;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ-53, с площ 520,00 (петстотин и двадесет) кв.м., кв. 3, с административен адрес: с. Тополи, Община Варна, ул. “Цонево” № 16;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-122, с площ 546 (петстотин четиридесет и шест) м2, кв. 16, с административен адрес: с. Тополи, Община Варна, ул. "Дебелец" № 1;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХ-82 с площ 500 (петстотин) м2, с административен адрес: с Тополи, Община Варна, ул. "Н. Христов" № 78;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-394, с площ 450,00 (четиристотин и петдесет) кв.м., кв. 58, с административенадрес: с. Тополи, Община Варна, ул. “Голямо Делчево” № 3;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) 10135.3515.348, (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.триста четиридесет и осем), с площ 137,00 (сто тридесет и седем) кв.м., с административен адрес: гр. Варна, улица “Елин Пелин” № 51;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 217.50 (двеста и седемнадесет цяло и петдесет стотни)м2 ид. части от ПИ 10135.2575.911, целият с площ 467.00 (четиристотин шестдесет и седем) м2, с административен адрес: гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Константин Илиев", № 12 А;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 139.50 (сто тридесет и девет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от ПИ № 10135.4504.140, целият с площ 279 м2, с административен адрес: гр. Варна, ул. "Светослав Минков", № 50;

- приемане на годишните финансови отчети и отчетите за дейността за 2008 г., освобождаване от отговорност на управители, контрольори и членове на Съвета на директорите и избиране на одитори за извършване на одиторски контрол за 2009 г., на търговски дружества с общинско имущество, както следва:

* “Дворец на културата и спорта” ЕАД;

* “Общинска охранителна фирма” ЕАД;

* “Ученическо и столово хранене” ЕАД;

* “Паркинги и гаражи – Варна ” ЕАД;

* “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД;

* “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД;

* “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД;

* “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД;

* “Диагностично консултативен център V  Варна – “Света Екатерина” ЕООД;

* “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД;

* “Дентален център І Варна” ЕООД;

*Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД.

- вземане на решение “Диагностично-консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД да проведе търг за продажба с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл.8, ал. 2 от ЗОС на лек автомобил – марка ВАЗ 21213 “НИВА”, с регистрационен № В1657 СР, рама № ХТА21213041751187, първоначална регистрация 26.04.2004 г. и пробег 42 610 км. с остатъчна стойност към 01.01.2009 г. – 5 900.10 лв.;

- даване на съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на Районна прокуратура-Варна част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул.“Цар Освободител”№150, Средношколски общежития, 5-ти п.р., кв. 996, УПИ І-„общежития”, представляващ 11 (единадесет) стаи и коридор в лявата част на приземен етаж, блок „Б” в сградата на Средношколско общежитие “Михаил Колони”, с обща площ 254 (двеста петдесет и четири) кв.м.;

- приемане на “Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по документи за избор на лицензирани оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска собственост”;

- задължаване на Кмета на Община Варна да внесе Стратегия за възможностите за увеличаване площта на гробищен парк Тополи, чрез закупуване на граничещи с парка имоти, информация за геоложките характеристики на имотите с оглед спазване на санитарно-хигиенните норми и възможностите за оформяне и изкопаване на гробни места, както и обосновка за реалните пазарни стойност на тези имоти с оглед на местонахождението и статута им;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на ограничено вещно право на строеж за ½ (една втора) идеална част от предвидената за изграждане пристройка – лятна кухня, цялата с площ 30,40 (тридесет) кв.м., към съществуваща жилищна сграда, законно построена с отстъпена право на строеж в дворно място – частна общинска собственост, представляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-301 (шест-триста и едно) при граници: улица, урегулиран поземлен имот (УПИ)V-302 (пет-триста и две), улица, урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-300 (седем-триста) и урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-300 (четири-триста), с административен адрес: гр. Варна, кв. Галата, ул. „Галатея” № 27, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка – учредяване право на пристрояване на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 41, ал. 2 от НРПУРОИ;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност за учредяване право на строеж за изграждане на балкон със ЗП=3,50 (три цяло и петдесет) кв.м. към ап. 4, ет. 2, вх. А, блок 5, ул. „Барутен погреб”, гр. Варна, върху имот – частна общинска собственост, представляващ кв. 14, 11 м.р. на гр. Варна, целият с площ 8200,00 кв.м (осем хиляди и двеста) кв.м.;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 35,24 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.5510.242, целият с площ 564,00 (петстотин шестдесет и четири) кв.м., с административен адрес: гр. Варна, кв. Галата, ул. „Лазурна” № 9;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност за учредяване право на строеж за изграждане на балкон със ЗП = 11,70 кв.м. към ап. 1, ет. 1 от жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Константин Фотинов” № 8, върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 10135.2560.281, целият с площ 1599,00 (хиляда петстотин деветдесет и девет) кв.м.;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с учредяване право на строеж за изграждане на трафопост и даване на съгласие Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на „Е.ОН България Мрежи”АД за изграждане на трафопост със застроена площ 18,09 кв.м. и сервитутна зона с площ 25,56 кв.м. върху имот-частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3511.604, по кадастрална карта на район „Младост”, одобрена със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на СГКК, със стар идентификатор УПИ ІV-521 „за трафопост”, кв. 12, по плана на ж.к. „Възраждане”, І-ви м.р., гр. Варна;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с учредяване право на строеж за изграждане на трафопост и даване на съгласие Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на „Е.ОН България Мрежи”АД за изграждане на трафопост със застроена площ 17 кв.м. и сервитутна зона от 128 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1463, по кадастрална карта на район „Приморски”, стар идентификатор УПИ ІV-„тр.п. и общ. обсл.”, кв.20„в”, по плана на кв. Виница, гр. Варна;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с учредяване право на строеж за изграждане на трафопост и даване на съгласие Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на „Е.ОН България Мрежи”АД за изграждане на трафопост със застроена площ 10 кв.м. и сервитутна зона от 23,6 кв.м. върху УПИ ІІІ-„за трафопост и общ. обсл.”, кв. 57, по плана на с. Константиново, одобрен със заповед № 1707/ 13.04.1974 г. на Кмета на Община Варна;

- даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-6-9200(958)/08.08.2006 г., сключен с ЕТ „ТОНИ ИНВЕСТ – Надежда Тодорова” за част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 18 СОУ „Елин Пелин”, представляваща бюфет с площ 20 /двадесет/ кв.м – предмет на АОС № 1941/29.11.2000 г., за удължаване срока на договора на 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на Договор за наем № Д-6-9200(958)/08.08.2006 г.;

- създаване на Работна група от общински съветници и представители на общинската адинистрация с цел обсъждане на дейността, структурата и финансовото състояние на общинските търговски дружества в условията на икономическа криза.

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места” относно:

- разглеждане на предложение вх. № Д-4-9200(189)/06.07.2009 г. от „Байонета” ЕООД във връзка с разпределение собствеността на обособени обекти в сграда „Художествена галерия за съвременно изкуство”;

- приемане на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за пътна автомобилна рампа на автомагистрала “Хемус” – ул. “Атанас Москов” от о.т.1100 до о.т. 1105 по плана на ПЗ Метро, район “Владислав Варненчик” – гр. Варна;

- изменение и допълнение на “Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна”;

- задължаване на отдел “Строителен контрл”, дирекция “ОООР” при Община Варна да извърши проверка на започнало строителство на УПИ І 1515, кв. 1, м-ст “Старите лозя” – Долна Трака, гр. Варна.

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет” относно:

- промяна в Приложение 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;

- увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи;

- одобряване и разчет за средства за работна заплата, численост на персонала и месечен размер на средства за работна заплата по Бюджет 2009 г.;

- задължаване на едноличните дружества с общинско имущество да внасят 50% от приходите от наеми на недвижими имоти в общинския бюджет;

- осигуряване издаването в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство /Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие”/ на обезпечение /Запис на заповед/, гарантиращо авансово плащане по договор за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” /2007-2013/, регистрационен номер на договора BG161PO001/42-01/2008/032, приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.2 “Междурегионално сътрудничество”;

- осигуряване издаването в полза на Министерството на околната среда и водите (договарящ орган по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 год.”) на обезпечение (Запис на заповед), гарантиращо авансово плащане по проект № 58-131-82-82 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 год.”;

- изменение на решение № 796-2(10)/23, 29.10.2008 г.относно сътрудничество по проект “ENERGI 21”, Стратегия за енергийна устойчивост и насърчаване процеса на планиране на енергийното потребление в устойчиви общности”;

- изменение на решение № 1253-15(14)/01, 02.04.2009 г. относно Българо-Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор в Черноморските общини;

- одобряване на разпределението на целева капиталова субсидия в резерв по бюджет 2009;

- отпускане на допълнителни финансови средства на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД, „Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве - Варна” ЕООД и “Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от малцинствен произход”;

- дофинансиране на средношколско общежитие “Михаил Колони”;

- извършване на спешен авариен ремонт на сграда общинска собственост, с адрес: гр. Варна, ул. “Славянска”, № 28 – Народно читалище “Възрождение”;

- подпомагане дейността за 2009 г. на хор на варненските учители “Арс музика” и камерен оркестър “Анима”;

- даване на съгласие за приемане на заплащане на сума, представляваща остатък от главница по сключени между Общински съвет – Варна и “РУД-Варна”АД приватизационни договори;

- отпускане на финансови средства за създаване на филм, който ще представи проекта „Пристанище Варна”.


7. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № ОС-8-9302(180)/06.10.2009 г.относно:

- отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 666-3(9)/25, 28.07.2008 г.;

- провеждане на публично оповестен конкурс за учредява възмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Чайка”, 19-ти п.р. до блок 19, представляващ „Детска градина, основно училище и профилирана гимназия”, състоящ се от четири блока и свързващ коридор (покрита връзка) с обща застроена площ 1312 кв.м. и дворно място с площ 6800 кв.м. - предмет на АОС № 431/17.10.1997 г.

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт” относно:

- отпускане на суми за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати;

- изменение на „Наредбата за финансово подпомагане на спoртните клубове за 2009 г.”;

- сключване на договор за сътрудничество между Община Варна и Национална спортна академия „В. Левски” – София;

- отпускане на сумата от 15 000 лв. за организиране и провеждане на Балканско първенство по триатлон;

- отпускане на сумата от 10 000 лв. за организиране и провеждане на Световна купа по плувен маратон 10 км.;

- отпускане на сумата от 3000 лв. за награда на Шевки Шевкиев за постигнато Второ място на Републикански шампионат и Трето място в Източно-европейски шампионат по мотокрос;

- отпускане на сумата от 30 000 лв. за организиране и провеждане на Европейско първенство по ветроходство.


9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности и жилищна политика” относно:

- даване на съгласие за разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с психични разстройства като делегирана от държавата дейност;

- даване на съгласие за разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на възрастни деменция като делегирана от държавата дейност;

- даване на съгласие дължимите суми за здравно осигуряване на неосигурените курсисти, навършили 18 годишна възраст, да бъдат заплатени от Социален учебно–професионален център „Анастасия д–р Железкова” за сметка на бюджета на центъра.


10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” относно:

- отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на граждани;

- даване на съгласие за учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност - медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ, с едноличен собственик на капитала „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД;

- пренасочване на кандидатите, определени за извършване на ин витро (ІVF) процедура от „Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ “Олимед” ООД към други два медицински центъра за асистирана репродукция.

11. Разглеждане на предложения за решения относно изменения и допълнения на „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи, общинска собственост”.

12. Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.

13. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и образование” относно:

- именуване на Първо средно общообразователно училище, преобразувано чрез сливане СОУ "Д.Дебелянов" и Вечерна гимназия "Д.Войников"- с адрес : ул."Русе"-2, гр.Варна, община Варна, област Варна с наименование СОУ "Димчо Дебелянов".

- именуване на Второ средно общообразователно училище, преобразувано чрез сливането на СОУ "Неофит Бозвели" и Гимназия "Николай Лилиев"- с адрес: ж.к. "Младост" П м. р. гр. Варна, община Варна, област Варна – с наименование II СОУ "Неофит Бозвели".

- именуване на Трето основно училище, преобразувано чрез сливането на ОУ "Ангел Кънчев" и ОУ "Хаджи Димитър" с адрес: ул. "Роза" № 23 гр.Варна, община Варна, област Варна – с наименование III ОУ "Ангел Кънчев".

- определяне за средищни общинските училища на територията на Община Варна:

  • ОУ "Капитан Петко войвода" - кв.Галата;

  • ОУ "Христо Смирненски" - с. Тополи;

  • I СОУ - гр.Варна.

- даване на съгласие, учащите се до 16-годишна възраст, адресно регистрирани в районите на к.к. „Чайка”, к.к. „Златни пясъци”, к.к. „Св. Константин и Елена” и пътуващи по маршрут „Боровец” – кв. „Аспарухово” за учебната 2009/2010 година да ползват безплатна карта за една автобусна линия по избор.

14. Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя на Общински съвет - Варна за командировки в страната за периода от 01.04.2009 год. до 30.06.2009 год.

15. Разглеждане на предложение за решение относно полагаем платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Варна.

16. Освобождаване и избор на представител на Община Варна в общото събрание на акционерите на “МБАЛ Света Анна - Варна” АД и упълномощаване на представителя на Община Варна да представлява Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 10.08.2009 г., съгласно покана, публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

17. Разглеждане на молба вх. № РД-9-2600(627)/17.07.2009 г. от г-н Красимир Узунов – изпълнителен директор на „Интерсервиз Узунови”АД относно възлагане на дружеството направата на предпроектни проучвания за проектиране на подземни паркинги на територията на Община Варна.

Свързани:

1. Питания и отговори на питания iconПитания и отговори на питания
Младост”, іі-ри м р търговски комплекс “Орехчето” (върху топлопровода) и в ж к. „Вл. Варненчик”, ііі-ти м р
1. Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна на решения на Общинския съвет
1. Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Община Варна за 2007 г по приходи и разходи съгласно Единна бюджетна класификация
1. Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф д-р Д. Стаматов” – Варна еоод за 2005 г
1. Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Разглеждане на предложения за решения от пк “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината...
1. Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Галина Павлова – управител на “Диагностично-консултативен център V” – Варна – еоод за периода от 01. 01. 2006 до 31. 12. 2006 г
1. Питания и отговори на питания icon1. Питания и отговори на питания
Овчо поле” №22-22а, кв. 546, по плана на 14-ти п р на гр. Варна, представляващ дворно място с площ 259. 00 кв м ведно със сграда...
1. Питания и отговори на питания iconПитания и отговори на питания
Започване на процедура по подготовка и обявяване на Международен конкурс за придобиване на устройствена концепция за изграждането...
1. Питания и отговори на питания iconОт заседание, проведено на 19. 05. 2010 г по точка
Колеги, независимо от това, че г-н кметът на Община Варна Кирил Йорданов е в София във връзка с пресконференцията по предстоящата...
1. Питания и отговори на питания iconПитания и отговори на питания на 25-тото заседание на Общински съвет Варна
В отсъствието на кмета от 25-тото заседание на Обс варна, общинските съветници поставиха въпросите си. Зам кметът Антон Жожев, който...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом