Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
ИмеЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер14.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Tyrgove_i_konkursi/Arhiv/Zapoved_104_2011.docОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
З А П О В Е Д

№ 104

Благоевград, 07.02.2011 година


На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от НРПУРОИ


Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 28.02.2011 г. от 14,00 часа в 101 зала на общината за отдаване под наем, за срок от 5 години, на общински нежилищни имоти – частна общинска собственост:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.391.1.17, с адрес на имота ул. “Т. Александров” № 24, ет. 1, частна общинска собственост, с полезна площ 66,00 кв.м., с предназначение за търговска дейност. Първоначална месечна наемна цена 831,60 лева (осемстотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 5 000 лева.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.403.1.36, с адрес на имота ул. “Т. Александров” № 26, ет. 1, частна общинска собственост, с полезна площ 25,67 кв.м., с предназначение за търговска дейност. Първоначална месечна наемна цена 323,44 лева (триста двадесет и три лева и четиридесет и четири стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 5 000 лева.

3. Офис № 5 (две преходни стаи) на втория етаж в сградата на ул. “Арсени Костанцев” № 7, с обща площ 25,26 кв.м., в т.ч. полезна площ 21,26 кв.м. и спомагателна площ 4,00 кв.м. Първоначална месечна наемна цена 81,34 лева (осемдесет и един лева и тридесет и четири стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 лева.

В случай, че търга не се проведе, повторният търг ще се състои на 14.03.2011 г. от 14,00 часа в зала 101 на общината.

Тръжната документация се закупува от стая 320 на общината в периода от 14.02.2011 г. до 17,00 часа на 24.02.2011 г., а за повторния търг – от 01.03.2010 г. до 17,00 часа на 10.03.2011 г.

Таксата за закупуване на тръжната документация в размер на 40, 00 лв. – без ДДС се заплаща в брой в касата на общината.

Депозитната вноска за участие в търга следва да постъпи по банкова сметка BG 71 SOMB 91303313725301, BIG кода на “Общинска банка” АД – клон Благоевград: SOMBBGSF до 16,00 часа на 25.02.2011 г., а за повторния търг – до 16,00 часа на 11.03.2011 г.


КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ

Кмет на Община Благоевград

Свързани:

Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconЗапове д №67 Благоевград, 14. 01. 2010 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 1 и т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои и в изпълнение на Решение...
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconРегионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011
Риосв-благоевград,бд збр – Благоевград,рл към иаос, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об. А – Благоевград, Държавно...
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconЗапове д №1449 Благоевград, 14. 12. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от Наредбата за реда...
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconОбщинаблагоевгра д
Благоевград през 2008/2011 година, приета с Решение №176/31. 07. 2008 година на Общински съвет Благоевград и т от Правилника за отличията...
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconОбщинаблагоевгра д
Благоевград през 2008/2011 година, приета с Решение №176/31. 07. 2008 година на общински съвет Благоевград и т от Правилника за отличията...
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconОбщинаблагоевгра д запове д
На основание чл. 44,ал. 2 от змсма, във връзка с настъпилото засушаване и намаляване на дебита на питейната вода във водоизточниците...
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconОтчет на областния съвет по наркотични вещества благоевград
Националната стратегия за борба с наркотиците, Плана за изпълнение на Националната стратегия на общинско ниво. През изминалата 2009...
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconАдвокатска колегия благоевград
На адвокати и младши адвокати, вписани в регистрите на адвокатска колегия благоевград, към 31. 12. 2011 година
Запове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година iconРешение №462/16. 03. 2012 г на Административен съд Благоевград, постановено по адм д. №907/2011 г по описа на съда. Наведени са доводи за липса на мотиви
Б., област Благоевград против писмо изх. № Бд-3520-10-145/27. 10. 2011 год на Н. на Д. относно изпълнение на влязла в сила Заповед...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом