Отчети на бюджетните предприятия за
ИмеОтчети на бюджетните предприятия за
страница5/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.8 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/GFO_2006_MCvetanova.doc
1   2   3   4   5   6

Д-т с/ка 9902 Инфраструктурни обекти


К-т с/ка 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи

8.7.2. Придобиване на балансово признати активи чрез възлагане на изпълнител (без инфраструктурни обекти и други, които се изписват на разход при придобиването им):

С касовия трансфер от ЦБ:

Д-т с/ки от група 50 Парични средства

К-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

С аванса за изпълнителя:

Д-т с/ка 4020 Доставчици по аванси от страната

К-т с/ки от група 50 Парични средства

Осчетоводяване на строителството до завършване на обекта:

Д-т с/ка 2071 Незавършено строителство, производство и основен ремонт

К-т с/ка 4010 Задължения към доставчици

К-т с/ка 4020 Доставчици по аванси

Окончателно разплащане с изпълнителя:

Д-т с/ка 4010 Задължения към доставчици

К-т с/ки от група 50 Парични средства

Заприходяване на актива:

Д-т с/ка 2031 Административни сгради

К-т с/ка 2071 Незавършено строителство, производство и основен ремонт

Възстановяване на неусвоената субсидия:

Д-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

К-т с/ки от група 50 Парични средства

8.7.3. Придобиване на активи и основен ремонт по стопански начин на балансово признати активи

Бюджетното предприятие поддържа информация за структурата на себестойността на придобиваните активи чрез сметките от група 60 “Разходи по икономически елементи”.

Идентифициране на разходите (тримесечно и в края на годината) и отнасяне по сметка 6501, съответно 6502, 6503, 6507:

Д-т с/ки от раздели 2, 3

К-т с/ки 6501, 6502, 6503, 6507


Преди приключването на сметките от раздели 6 и 7 със сметките от група 12, сметки 6501, 6502, 6503 и 6507 ще имат кредитни салда и ще се отразят в оборотните ведомости.


При наличие на незавършено строителство се дебитира с/ка 2701, (с/ка 2109).

В края на годината сметки 6501, 6502, 6503 и 6507 се приключват със сметките от група 12 по общия ред. Сметките от група 60 също ще се приключат по общия ред със сметките от група 12.


8.7.4. Изграждане, основен ремонт на инфраструктурни обекти и текущ ремонт на активи (балансово и задбалансови признати) по стопански начин

Изграждане и основен ремонт на инфраструктурни обекти

Начисляване на разходите по икономически елементи по сметките от група 60.


Идентифициране на разходите по сметките от група 60 и отнасянето им по сметка 6504 или съответно 6508 (тримесечно и годишно):

Д-т с/ка 6504 (с/ка 6508)

К-т с/ка 6504 (с/ка 6508)

Сметките са с равни дебитни и кредитни обороти в оборотната ведомост и във всеки един момент и ще показват общата сума на разходите.

В края на годината сметките от група 60 “Разходи по икономически елементи” се приключват по общия ред със сметките от група 12 “Прираст/Намаление на нетните активи за периода”.


Отразяване на разходите за основен ремонт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” и придобиване по § 52-00 „Придобиване на ДМА”


Текущ ремонт на ДМА и инфраструктурни обекти по стопански начин

Начисляване на разходите по икономически елементи по дебита на сметките от група 60 (с/ка 6016 „Разходи за строителни материали”, с/ка 6018 „Разходи за други резервни части”, 6021 „Разходи за текущ ремонт” и други).


Идентифициране на разходите по сметките от група 60 и отнасянето им по сметка 6506 (тримесечно и годишно):

Д-т с/ка 6506 Текущ ремонт на ДМА и инфраструктурни обекти по стопански начин


К-т с/ка 6506 Текущ ремонт на ДМА и инфраструктурни обекти по стопански начин

Сметките са с равни дебитни и кредитни обороти в оборотната ведомост и във всеки един момент и ще показват общата сума на разходите.

В края на годината сметките от група 60 “Разходи по икономически елементи” се приключват по общия ред със сметките от група 12 “Прираст/Намаление на нетните активи за периода”.


Отразяване на разходите за текущ ремонт по стопански начин се класифицират по съответните разходни параграфи: ако са с характер на външни услуги се отчитат по § 10-30 „Текущ ремонт” (с/ка 6021); ако са с характер на заплати и възнаграждения се отчитат по § 01-00 или 02-00 (с/ки от подгрупа 604); ако са с характер на материали – по § 10-15 (с/ки 6016, 6019) и други.

8.7.5. Продажба на право на строеж

В Закона за общинската собственост:

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

(2) В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда.

(3) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.

(4) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2, на:

1. граждани с жилищни нужди, установени по реда на наредбата по чл. 45а, ал. 1 - за строеж на жилищна сграда;

2. юридически лица на бюджетна издръжка;

3. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

4. други лица, когато това е предвидено в закон.

(5) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(6) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2, на:

1. юридически лица на бюджетна издръжка;

2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3. други лица, когато това е предвидено в закон.

(7) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.


При продажба на право на строеж постъпилата сума се отразява по кредита на сметка 7140 „Приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи” и по § 40-30 „Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи”.


Одиторите проверват дали при придобиването на ДМА, строителството, основния и текущ ремонт на ДМА чрез възлагане и по стопански начин, са спазени изискванията за отразяването на операциите по счетоводни сметки за балансово признатите и за задбалансово заведените активи в съответствие с изискванията на СБП.


8.8. Специфика при отчитане на трансферите и временните безлихвени заеми в общините

8.8.1. Получен безлихвен заем от Държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Безлихвените заеми, които общините получават се отчитат по реда на т. 31 от ДДС № 02 от 26.01.2005 г., като в отчетността на начислена основа се използва сметка 4622 “Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства”, а на касова основа заемите се отразяват по § 78-00 “Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето) от ЕБК за 2006 г.

При получаване на заема:

Д-т с/ки от група 50 Парични средства

К-т с/ка 4622 Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства

§ 95-07 (-)/§ 78-00 (+)


При възстановяване на заема се съставя обратна статия:

Д-т с/ка 4622 Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства

К-т с/ки от група 50 Парични средства

§ 78-00 (-)/§ 95-07 (+)


8.8.2. Получени безвъзмездно средства от ПУДООС по сключени договори за изпълнение на екологични програми

Съгласно ДДС № 1 от 16.01.2006 г. на МФ получените безвъзмездни средства от ПУДООС се отразяват по сметка 7529 “Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства”.

Съгласно ДДС № 5 от 30.03.2005 г. на МФ получените безвъзмездни средства от ПУДООС се отчитат като получен трансфер по § 64-00 “Трансфери от/за ПУДООС” - съответно по § 64-01 “Получени трансфери (+)”, а изразходваните средства се отчитат по разходни параграфи и подпараграфи в съответствие с икономическия им характер.


При получаване на трансфера:

Д-т с/ки от група 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7529 Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства

§ 95-07 (-)/64-01 (+)


При изразходване на средствата:

Д-т с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи

К-т с/ки от група 5013 Текущи банкови сметки в лева

разходни параграфи/§ 95-07 (+)


При възстановяване на неусвоените средства:

Д-т с/ка 7529 Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства

К-т с/ки от група 5013 Текущи банкови сметки в лева

§ 95-07 (+)/64-01 (-)


8.8.3. Отчитане на средствата за съфинансиране на проекти, които общините предоставят на Социалния инвестиционен фонд (СИФ) и за съфинансиране по проект “Красива България”

• Предоставените от ЦБ средства на общините за съфинансиране на конкретни проекти на СИФ и програма “Красива България” се отчитат от общините по § 31-13 “Получени от общините целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи” (т. 12 от ДДС № 12 от 30.09.2005 г. на МФ за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.09.2005 г.).

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

§ 31-13 (+)/§ 95-07 (-)

  • Съгласно т. 12 от ДДС № 05 от 30.03.2005 г. и ДДС № 09 от 28.06.2005 г. общините следва да отчитат средствата за съфинансиране на проекти, които предоставят на СИФ, като трансфер по § 61-02 “Предоставен трансфер (-)” на ЕБК и на начислена основа по сметка 7522 “Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства”.

С предоставените средства:

Д-т с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства

К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

§ 61-02 (-)/§ 95-07 (+)


  • След приключване на основния ремонт на имуществото на общината, прехвърлянето/поемането на капиталовите разходи от СИФ за община, които следва да се капитализират в стойността на дълготрайния актив, се извършва чрез сметките от подгрупа 761 “Прехвърлени активи и пасиви между държавата и общините” - СИФ отчита прехвърлянето по сметка 7611 “Прехвърлени активи”, а общината ги отразява по сметка 7617 “Поети активи” (т. 20.6 от ДДС № 20 от 2004 г.). Съставят се статиите:

В СИФ:

С цялата стойност на капиталовите разходи:

Д-т с/ка 7611 Прехвърлени активи

К-т с/ка 2071 Незавършено строителство, производство и основен ремонт


В общината:

С цялата стойност на поетите активи:

Д-т с/ка 2071 Незавършено строителство, производство и основен ремонт

К-т с/ка 7617 Поети активи

Задбалансово отчитаните активи се завеждат в общините по сметките от подгрупа 990 (990/ 9981), съгласно т. 20.6.3. от ДДС № 20 от 2004 г.).

  • Отчитането на съфинансирането от общините по проект “Красива България” и заприходяването на придобитите активи е аналогично на разгледаните записвания за СИФ.


8.8.4. Получаване на средства от централния бюджет за пътнически превози, компенсации за безплатни пътувания и намалени цени, за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии и др. (по реда на ДДС № 19 от 2005 г.)

При получаване на средствата от ЦБ:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ


Отразяване по параграфите на ЕБК:

§ 31-18/§ 95-07 (-)

Възстановяване на неусвоените целеви средства:

Д-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

§ 95-07 (+)/§ 31-20 (-)

8.8.5. Получени средства от дирекция “Социално подпомагане” за осигуряване на закуска и мляко (чай с мед) на учениците от І до ІV клас в общинските училища

При получаване на средствата:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства

§ 61-01(+)/ § 95-07 (-)


С извършените разходи:

Д-т с/ка 6012 Разходи за храна

К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

Функция “Образование”, дейности 321 “Специални училища” и 322 “Общообразователни училища”

Разходен § 10- 11/ § 95-07 (+)


8.8.6. Получени средства от МТСП по програми за осигуряване на заетост

Предоставените от МТСП средства по програмите и мерките за заетостта, както и средствата за случаите, когато общините извършват обучение на безработни лица по договор, сключен с Агенцията по заетостта се отчитат като трансфери по § 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”. Разходването на средствата се отчита по съответните разходни параграфи според естеството и вида на разхода.

С получените средства:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства

§ 61-05 (+)/§ 95-07 (-)

8.8.7. Превеждане/получаване на трансфери от/за бюджети на общини

С преведените средства на община:

Д-т с/ка 7544 Касови трансфери от/за общински бюджети

К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

§ 61-02 (-)/§ 95-07 (+)


При получаване на трансферите от общината:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7544 Касови трансфери от/за общински бюджети

§ 61-01 (+)/ § 95-07 (-)


8.8.8. Получаване/превеждане на трансфери от община за нейните поделения

Записвания в общината:

Д-т с/ка 7544 Касови трансфери от/за общински бюджети

К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

§ 61-09 (-)/§ 95-07 (+)


Записване в подведомствените разпоредители:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7544 Касови трансфери от/за общински бюджети

§ 61-09 (+)/§ 95-07 (-)


8.8.9. Получаване на средства от ММС по програма “ДАМС – Ваканция и спорт”

При получаване на средствата:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства

§ 61-01 (+)/§ 95-07 (-)


8.8.11. Превеждане на трансфери по общинските бюджети от бюджети на министерства:

В министерствата записванията за предоставените трансфери по бюджетите на общините са:


Д-т с/ка 7544 Касови трансфери за общински бюджети

К-т с/ки от група 50 Парични средства

§ 61-02 Предоставени трансфери (-)/ § 95-07 (+)

В общините записванията са:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К- т с/ка 7522 Касови трансфери от бюджети на министерства и ведомства

§ 61-01 Получени трансфери (+) / § 95-07 (-)


8.8.12. Превеждане на трансфери по общинските бюджети от извънбюджетна сметка на министерства:

В министерствата записванията за предоставените трансфери по бюджетите на общините са:

Д-т с/ка 7544 Касови трансфери за общински бюджети

К-т с/ки от група 50 Парични средства

§ 62-02 Предоставени трансфери (-)/§ 95-07 (+)

В общините записванията са:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7529 Касови трансфери от извънбюджетна сметка на министерства и ведомства

§ 61-01 (+)/§ 95-07 (-)


При възстановяване на неусвоения трансфер (т. 8.6. от ДДС № 20 от 14.12.2004 г.):

Д-т с/ка 7529 Касови трансфери за извънбюджетна сметка на министерства и ведомства

К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

§ 61-01 (-)/§ 95-07 (+)


8.8.13. Превеждане на субсидии от общините на организации с нестопанска цел (читалища, туристически дружества, спортни дружества)

При начисляване на субсидията:

Д-т с/ка 6451 Текущи субсидии за нестопански организации

К-т с/ка 4291 Задължения за предоставяне на субсидия


При превеждане на субсидията на организациите с нестопанска цел:

Д-т с/ка 4291 Задължения за предоставяне на субсидия

К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

Разходен § 45-00/ § 95-07 (+)


8.8.14. Получаване на целеви средства в общините от ЦБ за придобиване на ДМА и ремонт на местните общински пътища

При получаване на средствата в общините:

Д-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

К-т с/ка 7511 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на ЦБ

§ 31-18 (+)/ § 95-07 (-)

При извършване на разходите:

При придобиване или основен ремонт на инфраструктурни обекти:

Д-т с/ка 6075 Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки или

Д-т с/ка 6076 Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки

К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

§ разходни параграфи (-)/ § 95-07 (+)


Забележка: По § 31-18 и по сметка 7511 се отчитат:

- изграждане, реконструкция и основен ремонт на общински пътища (§ 40 от ДР на ЗДБРБ за 2006 г.);

- изграждане и ремонт на общински пътища (§ 54 от ДР на ЗДБРБ за 2006 г.);

- зимно поддържане и снегопочистване;

- разлики в цените на жилищата (обезщетение за отчуждените имоти на техните собственици, за млади семейства и др.);

- покриване на ДДС по различни проекти и програми – напр. ХетТрик;

- за предотвратяване на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии.


8.8.15. Получаване на целеви средства в общините от Изпълнителна агенция “Пътища” за ремонт на местните общински пътища

Аналогично на т. 8.8.14.


8.8.16. Получаване на средства от “Публични инвестиционни проекти” ЕАД – София

Получените средства от “Публични инвестиционни проекти” ЕАД – София от регистрираните по ЗДДС бюджетни предприятия – възложители, за превеждане на дължимото ДДС на изпълнителите по одобрените проекти във връзка с изпълнението на РМС № 273 от 14.04.2005 г., се отчитат при получаването им по приходен § 45-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми” (при текущ ремонт – по § 45-01 или при капиталов разход – по § 45-03), а при превеждането на изпълнителите – по разходни § 10-30 “Текущ ремонт” или § 51-00 “Основен ремонт на ДМА”, или § 52-00 “Придобиване на ДМА” в съответствие с т. 7.11.2. от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ.

8.8.17. Отразяване на средствата по изпълнение на програма “ХетТрик”

  • Получените безвъзмездно средства от УЕФА чрез Български футболен съюз в откритата за целта бюджетна левова сметка се отчитат като дарение от чужбина по § 46-80 “Други капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина”.

  • Безвъзмездно получените средства от МФ за покриване на дължимия данък върху добавената стойност върху средствата, предоставени от УЕФА чрез БФС се отчитат по § 31-18 “Други, получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ”.

  • Отчитането на изразходваните средства по програма “ХетТрик” на УЕФА, включително и на средствата, осигурени от общините като съфинансиране, следва да се отрази във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група “Физическа култура и спорт”, дейност “Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” по съответните разходни параграфи в частта на местните дейности.


8.9. Провеждане на годишната инвентаризация в бюджетното предприятие.

Етапите на провеждане са:

  • подготовка за инвентаризация;

  • провеждане на инвентаризацията;

  • документиране на резултатите от инвентаризацията;

  • осчетоводяване на инвентаризацията.


8.9.1. Подготовка за инвентаризация – тя включва издаване на заповед от ръководителя на бюджетното предприятие за извършване на инвентаризация на активите и пасивите във връзка с годишното счетоводно приключване. В нея се определят комисиите, които ще проведат инвентаризацията, обектите на инвентаризиране, времето, сроковете за документиране и за осчетоводяване на резултатите от инвентаризация и осчетоводяване на резултатите от инвентаризация.


8.8.2. Провеждане на инвентаризация – този етап включва фактическа проверка на активите и пасивите в бюджетното предприятие към 31.12.2006 г. чрез различни способи на измерване/преброяване на натуралните и стойностни им параметри.


8.8.3. Документиране на резултатите от инвентаризацията - този етап включва описването им в инвентаризационни описи, изготвянето на сравнителните ведомости, в които се съпоставят получените резултати със счетоводните данни и се установяват евентуални разлики, съставяне на протокол за резултатите от инвентаризация.

В протокола ясно и категорично следва да е разписано заключението на комисията - за чия сметка се отнасят липсите и каква компенсация на липси с излишъци може да се направи. Компенсацията на липсите с излишъците се извършва с едни и същи количества. Определя се и начина, по който предприятието ще се разпореди с бракуваните активи. Протоколът задължително се утвърждава от съответния ръководител.

Ако се получи разлика в стойността на компенсираните количества, т. е. стойността на липсващите активи е с по-голяма стойност от стойността на намерените в излишък активи, с разликата се съставя следната счетоводна статия:


Д-т с/ки от подгрупа 693 Липса на активи и установени неотчетени пасиви

К-т с/ки от раздели 2, 3 , 5

При обратния случай се съставя следната счетоводна статия:

Д-т с/ки от раздели 2, 3, 5

К-т с/ки от подгрупа 793 Излишъци на активи

8.8.4. Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията – липси, излишъци и брак

- За осчетоводяване на липсите за сметка на предприятието:

Д-т с/ки от подгрупа 693 Липса на активи и установени неотчетени пасиви

К-т с/ки от раздели 2, 3 , 5


- За осчетоводяване на липсите по вина на МОЛ:

Д-т с/ка 4213 Вземания от работници, служители и друг персонал – месни лица

К-т с/ка 7198 Приходи от неустойки, начети, обезщетения


При внасяне на стойността на липсите - (с по-високата от отчетната и пазарната стойност):

Д-т с/ки от група 50 Парични средства

К-т с/ка 4213 Вземания от работници, служители и друг персонал – месни лица


- При кражба с неустановен извършител:

За отразяване на намалението на активите:

Д-т с/ките от подгрупа 693 Липси на активи и установени неотчетени пасиви

К-т с/ки от раздели 2, 3, 5

Евентуалното вземане се отразява задбалансово:

Д-т с/ка 9289 Други дебитори по условни вземания

К-т с/ка 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи

Ако с полицейското разследване възникнат обстоятелства за реализиране на вземането и същото може да се персонифицира, задбалансовото отчитане се отписва и се отразява задължението на отговорните лица по пазарна стойност:

Д-т с/ка 4213 Вземания от работници, служители и друг персонал – месни лица (с/ки 4261, 4887)

К-т с/ка 7198 Приходи от неустойки, начети, обезщетения

- Отразяване на установения брак на активи:

След одобрение на протоколите за брак на ДМА от ръководството на предприятието и след наличие на документите, удостоверяващи определените пазарни цени на излишъците и на липсите или бракът по вина на МОЛ, се съставят следните статии:

За отразяване на бракуваните активи:

С отчетната стойност на актива:

Д-т с/ките от подгрупа 693 Липси на активи и установени неотчетени пасиви

К-т с/ки от раздели 2, 3, 5

- За отразяване на излишъците на активи:

Със справедливата стойност на актива:

Д-т с/ки от раздели 2, 3, 5

К-т с/ки от подгрупа 793 Излишъци на активи


- За отразяване инвентаризацията на разчетите:

Бюджетното предприятие инвентаризира разчетите си чрез писма, които изпраща до контрагентите си (всички физически или юридически лица), с които има неуредени разчети към 31.12.2006 г. като приложи извлечение за остатъците, регистрирани по аналитичните счетоводни сметки за потвърждение. Писмото се изпраща по инициатива на една от страните, като при различия се уточняват отново натуралните и стойностни параметри. При невъзможност да се постигне съгласие със съответните контрагенти за уреждане на констатираните различия в записванията предприятието, което е заинтересовано, поставя проблема за решаване по съдебен ред.


За оформяне документирането на инвентаризацията на разчетите бюджетното предприятие изисква справка от юридическата служба, която го консултира за състоянието на делата, заведени от и срещу него.


Ако при инвентаризацията се установи, че не са отразени по счетоводни сметки някои задължения, или ако са отразени на по-ниска стойност, на база на протокола, съставен от инвентаризационната комисия, се съставя статията:


С документално установената стойност или с разликата между действителната и отразената по счетоводната сметка:

Д-т с/ките от подгрупа 693 Липси на активи и установени неотчетени пасиви

К-т с/ките, чрез които се отчитат установените задължения

Възможно е да се установи, че съществуват задължения, които са погасени, но това не е отразено по счетоводни сметки или съществуват задължения в по-голям размер, се съставя статията:

Д-т с/ките чрез които са отчетени задълженията

К-т с/ки 7939 Установени отчетени в повече пасиви


Въз основа на съставения протокол за инвентаризиране на вземанията и задълженията се анализират и просрочията към края на годината, отразени по сметките от подгрупи 991 “Статистика на просрочените вземания” и 992 “Статистика на просрочените задължения” по отчетна стойност.


Одиторите проверяват дали излишъците на активи, начетите на материално-отговорните лица за липсите, както и цените на резервните части, получени от бракуването на дълготрайни материални активи са определени и отразени на база справедливи стойности - чрез бюлетини на стокови борси, експертни оценки и други подобни. Одиторите проверяват и правилността на счетоводните записвания, както и задбалансовото отчитане на просрочените вземания и задължения и тяхното съответствие с установените просрочени разчети при инвентаризация.


Втори етап на годишното приключване: Изготвяне на оборотните ведомости


Оборотните ведомости на бюджетните предприятия се изготвят съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗСч поотделно за трите отчетни групи (стопански области) с данни за състоянието на счетоводните сметки преди операциите по годишното приключване. Целта е при консолидиране на информацията в МФ, оборотите по приходните и разходните сметки да са в действителен размер (на брутна основа). Годишното приключване на сметките е техническа процедура, която не отразява реални транзакции и събития, влияещи на финансовото състояние на бюджетното предприятие.

Синтетичните счетоводни сметки са с четириразряден номер.

Освен оборотните ведомости в МФ се представя:

- Информация за структурата на себестойността на дейностите, отчитани по сметките от група 65 “Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин” (поотделно за трите отчетни групи);

- Справка за провизиите и корективите на определени вземания и задължения;

- Данни за салдата по сметките от групи 10 и 11 и нетното салдо на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2005 г. преди приключвателните операции за 2005 г. Сборните оборотни ведомости подлежат на представяне в определените с указанието на МФ срокове.


Трети етап на годишното приключване: Годишно приключване на счетоводните сметки


Годишното приключване на счетоводните сметки се извършва след като е осигурена информацията за изготвяне на оборотната ведомост:

- сметките от групи 60, 61, 62 и 64, както и сметки 6501, 6502, 6503 и 6507, в зависимост от това в коя отчетна група се водят, се приключват със съответните сметки - 1201, 1202 и 1209;

- сметките от група 65 (6504, 6506 и 6508) при извършване на процедурите по приключването следва да са с равни дебитни и кредитни обороти;

- групи 67 и 69 се приключват и в трите отчетни групи със сметка 1309;

- сметките от групи 70, 71, 72, 73, 74 и 75 се приключват съответно със сметки 1201, 1202 и 1209;

- сметките от група 76 се приключват със сметка 1309;

- сметките от група 78 се приключват със сметка 1301;

- сметките от група 79 се приключват със сметка 1309;

- задбалансовите сметки се приключват, както следва:

- сметка 9931 със сметка 9981;

- сметка 9939 със сметка 9989;

- сметките от подгрупа 995 със сметка 9981;

- сметките от подгрупа 996 със сметка 9989.

- сметка 1201 се приключва със сметка 1101;

- сметка 1202 се приключва със сметка 1102;

- сметка 1209 се приключва със сметка 1108;

- сметките от група 13 се приключват със сметка 1109.

Когато са закрити извънбюджетни сметки или са изведени подведомствени предприятия от системата на първостепенен разпоредител, ще фигурират само салдата по сметките от групи 10 и 11, като сбора от тези салда следва да е равен на нула. След приключвателните операции сметките от тези групи следва да се приключат помежду си, като салдата им се зануляват.


ІІІ. Проверка на счетоводната политика на бюджетното предприятие и приложението към ГФО


1. От началото на 2006 г. главните счетоводители трябваше да прилагат нова разработена подробна счетоводната политика на бюджетното предприятие, в съответствие с разпоредбите на ЗСч и с вътрешните нормативни актове, която да включи всички моменти, посочени в ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ като: стойностен праг на ДМА (без ДДС и други данъци); специфика при осчетоводяването на приходите, разходите, активите и пасивите; определяне на изписаните материални активи, които за целите на контрола се осчетоводят по сметка 9909; определяне на метода на изписване на вложените в употреба материали и други.


Одиторите проверяват: бюджетните предприятия имат ли разработена счетоводна политика за 2006 г., която да представлява съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовия отчет. Одиторите проверяват счетоводната политика утвърдена ли е от ръководителя на бюджетното предприятие.


2. Приложение към годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и към баланса трябва да съдържат обяснителни записки с подробен анализ на данните, посочени в тях за нуждите на потребителите на информацията (приходи, разходи, активи и пасиви).


Одиторите проверяват дали приложението съдържа:

- информация за състоянието и изменението на основните активи

пасиви, приходи и разходи;

- прилаганата счетоводна политика;

- допълнителна информация, която не е представена в другите съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо за вярното и честното й представяне в съответствие с разпоредбите на чл. 31 от ЗСч.


ІV. Сравнителен анализ на финансовата информация, отразена в отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и оборотната ведомост - взаимовръзки и зависимости между счетоводни сметки и параграфи


При одита и заверката на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия, одиторите от Сметната палата прилагат различни аналитични процедури, от които основна процедура е – аналитичен преглед на финансовата информация чрез съпоставяне на обороти и/или салда по счетоводните сметки, съпоставяне на счетоводни сметки и параграфи на ЕБК и съпоставяне на отделни параграфи с една цел: да установят връзките и зависимостите между тях и по този начин да констатират налице ли са грешки и нередности, допуснати при текущия счетоводен процес и/или при годишното счетоводно приключване. Тази процедура е предпоставка за по-задълбочен анализ и проверка на счетоводните документи, за да се установи съществеността на грешките и нередностите. При възможност техническите грешки се отстраняват по време на одита и заверката.


V. Заверка на годишния финансов отчет

За резултатите от заверката ръководителят на одитния екип изготвя одитен доклад или/и одитно становище, което може да бъде: без резерви; без резерви с обръщане на внимание; с резерви и отказ от заверка.

 одитно становище без резерви се дава, когато е получена разумна увереност, че:

- финансовият отчет е изготвен в съответствие с приетите счетоводни принципи и утвърдената счетоводна политика;

- финансовият отчет е изготвен в съответствие с нормативните изисквания;

- отразеното във финансовия отчет съответства на информацията за одитирания обект;

- оповестени са всички съществени въпроси, свързани с финансовия отчет.


 одитно становище без резерви с обръщане на внимание се дава, когато при изпълнение на одитната задача са установени обстоятелства, поради които потребителят на информацията не може да получи достатъчно ясно разбиране за финансовия отчет.


 одитно становище с резерви се дава, когато:

- е налице несъгласие или несигурност в една или повече позиции от финансовия отчет, които са съществени, но не са фундаментални за разбирането му;

- констатираните съществени грешки и нередности биха повлияли на потребителите на информацията от финансовия отчет;

- определеният с програмата за изпълнение на одитната задача обхват на одитните процедури е ограничен в конкретни аспекти.


 одитно становище за отказ от заверка се дава, когато е невъзможно да се изрази становище по финансовия отчет като цяло. Несъгласието е толкова фундаментално, че не може да се даде одитно становище с резерви само по отделни аспекти на финансовия отчет. Одитното становище указва, че финансовия отчет не е съставен вярно и честно.


РАВЕНСТВА, ВЗАИМОВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ, МЕЖДУ ПАРАГРАФИ, МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ В ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2006 Г.


РАВЕНСТВА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ


Дебитният оборот на сметка 4500 = Кредитният оборот на сметка 4500;

Кредитното салдо на сметка 4230 = Дебитното салдо на сметка 6047;

Дебитният оборот на сметка 6504 = Кредитният оборот на сметка 6504;

Дебитният оборот на сметка 6506 = Кредитният оборот на сметка 6506;

Дебитният оборот на сметка 6508 = Кредитният оборот на сметка 6508;

Дебитният оборот на сметка 7501 = Кредитният оборот на сметка 7501;

Кредитното салдо на сметка 7598 в гр. “Бюджети” = Дебитното салдо на сметка 7598 в гр. “ИБСФ”;

Сумата от кредитните салда на сметки 7595, 7596, 7597, 7598 = Дебитното салдо на сметка 7599 = Кредитното салдо на сметка 7511 “минус” Получената субсидия от ЦБ (извлечението на МФ).


РАВЕНСТВА МЕЖДУ ПАРАГРАФИ


Сумата, отчетена по параграфа = Сумата, отчетена по подпараграфите на съответния параграф;

Подпараграф 61-09 (+) = Подпараграф 61-09 (-) = 0;

Подпараграф 66-01 (-) = Подпараграф 66-02 (+);

Подпараграф 69-08 (-) в ИБСФ-3 = § 69-05 + § 69-06 + § 69-07 в ИБСФ-3;

Подпараграф 69-08 (+) от Б-3 = Подпараграф 69-08 (-) от ИБСФ;

Подпараграфи 69-05 +69-06 + 69-07 + 69-08 = 69-09 (-) от Б-3.


РАВЕНСТВА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ


Дебитният оборот на сметка 4511 се включва и отчита заедно със стойността на актива или услугата по съответния разходен параграф;

Кредитният оборот на сметка 4511 се включва и отчита заедно със стойността на получените приходи към съответния приходен параграф;

Дебитното салдо на сметка 4511 (данък върху покупките) подлежи на възстановяване и се отчита по разходен § 10-40 (-);

Кредитното салдо на сметка 4511 (данък върху продажбите) подлежи на внасяне в данъчното подразделение и се отчита по приходен § 37-01 (-) при внасяне в НАП;

Дебитното салдо на сметка 4512 = § 37-02 (-);

Сметка 5016 = § 95-10 (-);

Сметка 5011 = § 95-11 (-);

Сметка 5012 = § 95-12 (-);

Кредитното салдо на сметките от група 74 (без сметките за дарения и помощи в натура) = § 45-00 и/или § 46-00

Дебитното салдо на сметка 6441 и сметка 6442 = разходен § 43-01;

Дебитното салдо на сметка 6445 и сметка 6446 = разходен § 55-01;

Дебитното салдо на сметка 6451 и сметка 6452 = разходен § 45-00;

Дебитното салдо на сметка 7500 = § 66-01 (-);

Кредитното салдо на сметка 7500 = § 66-02 (+);

Кредитното салдо на сметка 7511 = § 31-10;

Кредитното салдо на сметка 7522 и/или 7544 = § 61-01 (+);

Дебитното салдо на сметка 7522 и/или 7544 = § 61-02 (-);

Кредитното салдо на сметки 7522, 7529, 7549 = § 62-01 (+) и § 64-01(+);

Дебитното салдо на сметки 7522, 7529, 7549 = § 62-02 (-) и § 64-01(-);

Кредитното салдо на сметка 7595 = § 69-05;

Кредитното салдо на сметка 7596 = § 69-06;

Кредитното салдо на сметка 7597 = § 69-07;

Кредитното салдо на сметка 7598 = § 69-08;

Дебитното салдо на сметка 7599 = § 69-09 (-);

Салдата на сметките от подгрупи 991, 992 = справката за просрочените вземания и задължения в ОКИБ и ИБСФ;

Разликата между салдата на сметки 7801 и 7802

при преоценка на валутните наличности = § 95-14 (+/-)


ВЗАИМОВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПАРАГРАФИ И СМЕТКИ


І. П р и х о д и

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчети на бюджетните предприятия за iconОбщина асеновград
Счетоводната политика е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и ддс №20 от...
Отчети на бюджетните предприятия за iconОбезпечаване на наличностите по сметките на бюджетните предприятия чрез
Изчисляването на размера на дцк, които следва да се блокират в есрот за обезпечаване на средствата по сметките на бюджетните предприятия...
Отчети на бюджетните предприятия за iconБългарска национална телевизия счетоводна политика на българска национална телевизия
Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация, Указанията на Министерството на...
Отчети на бюджетните предприятия за icon2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети
Целта на настоящия стандарт е да определи изискванията за отчитане и оповестяване на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни...
Отчети на бюджетните предприятия за iconОтчет на нефинансовите предприятия за 2007 година
Годишният отчет на нефинансовите предприятията се попълва от всички лица по чл. 20 от Закона за статистиката, съставящи баланс, с...
Отчети на бюджетните предприятия за iconСс №1 представяне на финансови отчети
Сс 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите...
Отчети на бюджетните предприятия за iconСс №1 представяне на финансови отчети
Сс 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите...
Отчети на бюджетните предприятия за iconЦел сс 27 определя реда за съставянето и представянето на консолидираните финансови отчети и отчитането на инвестициите в дъщерни предприятия. Обхват
Сс 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
Отчети на бюджетните предприятия за iconСс 27 консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
...
Отчети на бюджетните предприятия за iconСс №27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом