Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността
ИмеУчебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер136.98 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA/zem_mashini_RZA.doc


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ


факултет по растителна защита и агроекология


УТВЪРЖДАВАМ:


РЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р Д. ГРЕКОВ/


учебна програма


за дисциплината: ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ


включена като задължителна в учебния план


НА специалността: растителна защита


област: 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина


професионално направление: 6.2. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА


за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА


kатедра Механизация на земеделието


Утвърдена на заседание на КС на кат. Механизация на земеделието

Протокол № 3 от 13.02.2008 г.


Пловдив, 2008 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Код
Водещ преподавател

Основна

форма на контрол

Часове

Кредитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упраж-нения,

семинари

Учебни практики

Други форми02.03

Проф. д-р С. Мандраджиев

писмен и устен изпит

30

30

-

65

125

5II. АНОТАЦИЯ


Обект на лекциите са теоретичните основи на работа на работните органи на машините и на машините като цяло, с които се изяснява работния процес, основите на правилното им нагласяване и регулиране, за да се постигне необходимото качество с минимален разход на енергия, класификация на машините, тенденциите на развитие на земеделските машини в съответствие с технологиите за механизирано производство у нас и в света.

Обект на лабораторните работи е изучаване устройството на работните органи, механизмите и другите спомагателни органи на машините, нагласяването им за работа, регулирането им за изпълнение на конкретна задача, при определени изисквания. При тези знания студентите работят самостоятелно или на малки групи.

Обект на учебната практика е един пълен цикъл за подготовка и работа с определени машини: агрегатиране, проверка за техническа готовност, нагласяване за работа (с разтвор, тор или семена), работа с машината и контрол на качеството на работата.

Оценка на знанията се прави чрез провеждане на редовен изпит: писмен и устен.


III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


III.1. ЛЕКЦИИ - 30 ч.

Тема I. Въведение - 1 час

Механизацията - обективен закон на развитие на земеделието.

Класификация на земеделските машини.

Тема II. Машини за основна обработка на почвата - 1час

Особености на почвата. Задачи на нейното обработване. Взаимодействие на клина с почвата. Рязане на почвата. Деформация на почвата. Сили, действуващи на почвената частица. Плъзгане на почвата по работната повърхност на клина. Лемежни плугове - плужно тяло, предплужник, ъглосним, нож и почвоподбирач. Технологична схема на лемежен плуг. Взаимодействие на плужното тяло с почвата. Рязане, обръщане и разрохкване на почвения пласт. Сили, действащи на плужното тяло. Разполагане на работните органи. Спомагателни органи и механизми. Теглително съпротивление на плуга. Динамично равновесие.

Тема III. Машини за повърхностна обработка на почвата - 3 часа

Култиватори. Работни органи. Зона на деформиране на почвата. Разполагане и закрепване на работните органи. Теглително съпротивление на култиватора. Зъбни брани. Работни органи. Действие на зъба в почвата. Видове брани. Ротационни мотики. Дискови машини. Работни органи. Взаимодействие на сферичния диск с почвата. Дискова батерия. Теглително съпротивление на машините. Почвообработващи фрези. Устройство на работните органи. Кинематика на работния орган. Валяци. Видове. Взаимодействие с почвата. Основни параметри. Комбинирани почвообработващи агрегати - технологични особености.

Тема IV. Машини за сеитба- 2 часа

Сеялки. Начини на сеитба. Устройство и работен процес на редосеялките. Сеещи апарати - улеен и зъбен. Количество изсявани семена от улейния апарат. Семепроводи. Ботуши. Маркири. Предавателни и повдигателни механизми. Принцип за нагласяване за дадена норма. Сеялки за точна сеитба. Пневматичен и механичен апарат. Стъпка на засяване. Сеялки за директна сеитба.

Тема V. Машини за садене - 1 час

Разсадосадачни машини. Устройство и работен процес. разсадосадачни апарати. Стъпка на засаждане на разсада. Картофосадачни машини. Устройство и работен процес. Картофосадачни апарати. Стъпка на засаждане на клубените.

Тема VI. Машини за торене -1 час

Машини за торене с минерални торове. Видове. Устройство. Торосеещи апарати - центробежен, тарелков и турбинен. Дозиране на тора. Показатели за работа на центробежния апарат. Машини за разхвърляне на органични торове. Устройство и работен процес. Дозиране на тора.

Тема VII. Машини за растителна защита - 10 часа

Общи сведения. Начини за химично третиране. Класификация на РЗ машините. Пръскачки. Устройство. Резервоари, филтри, бъркалки и помпи - характеристика на помпите. Предпазителен клапан, сгъстителен цилиндър, манометър, разпръсквателна система и разпръсквачи. Основни технологични показатели на разпръсквачите.

Устройство и приготвяне на разтвори. Аерозолни генератори. Получаване на аерозоли. Термомеханичен генератор. Прашалки. Устройство. Работен процес. Дозиращи и нагнетяващи устройства. Разпрашвателни системи. Разпрашвателни накрайници. Обеззаразители. Видове машини. Авиационни пръскачки и прашалки. Нагласяване за дадена норма. Охрана на труда и опазване на околната среда при работа с РЗМ.

Тема VIII. Дъждовални машини и инсталации - 1 час

Методи за напояване. Устройство на машините. Дъждовални апарати. Основни характеристики. Видове машини и инсталации.

Тема IX. Машини за прибиране на фуражни култури - 2 часа

Косачки - работни органи. Делители. Режещи апарати. Кинематика на ножове с подпорно и безподпорно рязане. Копиращи устройства. Мотовило. Видове. Кинематика. Съвременна работа с режещия апарат. Подбирачи - видове, параметри. Мачкащи и оформящи откоса устройства. Силажокомбайни. Работни органи. Плъзгащи и нарязващи апарати. Дължина на резанките.

Тема X. Машини за прибиране на зърнено-житни култури - 2 часа

Методи на прибиране. Редови жътварки. Комбайни. Работни органи. Вършани апарати. Видове. Процес, производителност и скорост на овършаване. Сламотръси. Кинематичен режим, процес на пресяване на зърното и размери. Очистители. Характеризиране на масата за почистване. Ветрорешетен очистител. Работни органи. Основни параметри.

Тема XI. Машини за почистване, сортиране и сушене на зърното -

2 часа

Общи сведения. Характеристика на материала. Принципи на почистване и сортиране. Сортиране по размери - подбор и кинематичен режим на ситата и триорните цилиндри. Начини и работни органи за разделяне на семената по аеродинамични свойства, обемно тегло, коефициент на триене и магнитни свойства.

Тема XII.Машини за прибиране на царевица - 1 час

Технология за прибиране на царевицата. Адаптери. Работни органи на машините. Захващащо-подаващи, откъсващи и обелващи апарати. Технологична схема на царевичен комбайн.

Тема XIII. Машини за прибиране на тютюн - 1 час

Технологии за прибиране на тютюн. Машини за полистно бране.Тютюнокомбайни. Технологична схема. Сушилни за тютюн.

Тема XIV. Автоматизация на работните процеси - 2 часа

Автоматични системи. Общи сведения. Системи за автоматично регулиране. Средства за автоматизация - датчици, усилватели и изпълнителни механизми. Видове автоматични системи. Системи за автоматично регулиране и контрол на технологичните процеси при почвообработващи, сеитбени и прибиращи машини.

III.2. УПРАЖНЕНИЯ - 30 ч.


1. Машини за основна обработка на почвата - 2 часа

Плуг ПН-3-35Б, ПНО-3-35, ПН-4-25.

2. Машини за повърхностна обработка на почвата - 2 часа

Култиватор КОН-2,8. Фреза ФН-1,6. Дискова брана БДТ-2,5.

3. Машини за редова сеитба - 2 часа

Редосеялки СЗУ-3,6, Саксония-200 и СПН-8.

4. Машини за точна сеитба - 2 часа

Сеялки за точна сеитба СПН-8 и ССТ-12. Нагласяване на маркири и

следоуказатели.

5. Машини за садене - 2 часа

Разсадосадачки РСМБ-4 и Тракия-42. Картофосадачки СН-4Б, КСМ-4.

6. Машини за торене - 2 часа

Тороразпръсквачи РЦПШ-2,5, Д-032, РУМ-8, Акорд-Турбо и 1ПТУ-4. Торов

апарат АТД-2.


7. Машини за растителна защита - 2 часа

Изучаване работните органи на пръскачките - видове разпръсквачи,

изследване върху дебита на разпръсквачите; противокапкови устройства;

манометри.

8. Машини за растителна защита - 2 часа

Работни органи на пръскачките - видове помпи; определяне на дебита на

помпите; филтри; вентилатори; опръскващи системи; органи за

регулиране.

9. Машини за растителна защита - 2 часа

Вентилаторни пръскачки: Перла-9, ОВТ-1В

10. Машини за растителна защита - 2 часа

Изучаване на щангова пръскачка Перла-12. Изследване на

неравномерността на разпределение на разтвора по работната ширина на

щангова уредба.

11. Машини за растителна защита - 2 часа

Обеззаразител на семена "Мобитокс-Супер". Прашалка ОШУ-50А.

12. Машини за растителна защита и дъждуване - 2 часа

Смесител за разтвори СТК-5. Видове дъждовални апарати. Дъждовална

инсталация ИДЛ-60.

13. Машини за прибиране на сено и силаж - 2 часа

Сенокосачки Е-301, ЖТР-165. Силажокомбайни КСС-100Б, КИР-1,5.

Балировачка К-453.

14. Зърнокомбайни и царевични комбайни - 2 часа

СК-5"Нива", ПРП-1,5, КЦ-2.

15. Семечистачни машини - 2 часа

"Петкус-Гигант", СМ-0,15.


III.4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 65 часа

III.4.1. Разработка и защита на курсова задача - 35 часа

III.4.2. Самоподготовка за изпита - 30 часа


IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекциите се провеждат с всички студенти от специалността. В лекционния материал са включени теоретичните основи за работа на машините като цяло, с което се изяснява работния процес, основите за правилното им нагласяване и регулиране за постигане на високо качество.

Лабораторните упражнения се провеждат по подгрупи в четири специализирани лаборатории в закрития и открития машинен парк към катедрата. Студентите изучават устройството на работните органи, нагласяването им за работа, регулирането им за изпълнение на конкретна задача при определени изисквания.

Изпитът преминава в две фази - писмен и устен.


V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ


1. Механизацията на процесите в земеделието - обективен закон на развитие.

Класификация на земеделските машини и органите им.

2. Почвата като обработваем материал - характеристика, технологични свойства и

задачи на обработката й.


3. Взаимодействие на клина с почвата. Рязане на почвата. Деформация на почвата.

4. Лемежни плугове. Видове. Работни органи. Взаимодействие на плужното тяло с

почвата.

5. Спомагателни органи и механизми на плуга. Разполагане на работните органи.

Теглително съпротивление на плуга.

6. Култиватори. Видове. Устройство. Работни органи. Зона на деформиране на

почвата.

7. Разполагане и закрепване на работните органи на култиватора. Теглително

съпротивление на култиватора.

8. Зъбни брани. Работни органи. Действие на зъбите и игловидните дискове в почва-

та. Видове брани. Теглително съпротивление.

9. Дискови машини. Работни органи. Взаимодействие на сферичния диск с почвата.

Дискова батерия и машина - характеристика. Теглително съпротивление.

10. Почвообработващи фрези. Устройство. Кинематика на работния орган. Сили,

действащи върху фрезовия орган. Видове. Други машини с активни роторни

органи.

11. Валяци. Видове. Взаимодействие с почвата. Комбинирани почвообработващи

агрегати - предимства, видове.

12. Машини за сеитба. Начини на сеитба. Редосеялки. Семенен сандък. Сеещи

апарати - улеен и зъбен. Количество изсявани семена. Семепроводи.

13. Ботуши и маркири на редосеялките. Дължина на маркира. Нагласяване на

редосеялката за сеитбена норма.

14. Сеялки за точна сеитба. Пневматичен и механичен сеещ апарат. Нагласяване за

сеитбена норма. Стъпка на засяване. Сеялки за директна и разпръсната сеитба.

15. Разсадосадачни машини. Устройство и работен процес. Садачни апарати -

конвейерни, дискови, паралелограмни и автоматични. Стъпка на засаждане на

разсада. Режим на работа на конвейерните и дисковите апарати.

16. Картофосадачни машини. Устройство и работен процес. Картофосадачни

апарати за рътени и нерътени картофи. Стъпка на засаждане. Садачки за

арпаджик.

17. Машини за торене с минерални торове. Устройство. Торови апарати - тарелкови,

дискови, турбинни, центробежни, осцилиращи и пневматични. Качество на

работа на центробежния апарат.

18. Машини за торене с органични торове. Тороразхвърлящи ремаркета.

Разхвърлячи на купи и на течен тор. Регулиране количеството на изхвърления тор.

19. Методи на растителна защита. Машини за химично третиране. Видове машини.

Пръскачки. Устройство и работен процес. Резервоари, филтри и бъркалки.

20. Помпи на пръскачките - хидравлични и пневматични. Равномерност на подаване

на разтвора, дебит и налягане на помпите.

21. Сгъстителен цилиндър, предпазителен клапан, манометър и разпръсквателна

система на пръскачките.

22. Разпръсквачи - механични, хидравлични, пневматични, термични и електрически.

Характеристика на разпръсквачите. Нагласяване на пръскачките за работа.

23. Спомагателни органи на пръскачките. Противокапкови устройства. Хидравлични

маркири.

24. Аерозолни генератори. Устройства за приготвяне на разтвори.

25. Прашалки и обеззаразители. Устройство и работен процес.

26. Фумигатори и разхвърлячи на примамки.


27. Използване на авиацията в растителната защита. Охрана на труда и опазване

на околната среда при работа с растително-защитни машини.

28. Начини на напояване. Машини за дъждуване. Устройство. Дъждувални апарати.

Качество на работа.

29. Инсталации за дъждуване - фермена, фронтална, радиална и лентова.

Инсталация за капково напояване.

30. Машини за прибиране на фуражни култури. Технологии на прибиране. Косачки.

Делители. Режещи апарати - ножово-палцеви, дискови и барабанни. Височина

на срязване на растенията. Копиращи устройства.

31. Мотовило - обикновено, ексцентриково и копиращо. Кинематика, стъпка и висо-

чина на мотовилото.

32. Машини за обръщане, събиране и товарене на сено. Сушилни за сено.

33. Силажокомбайни - прикачни, роторни и самоходни. Работни органи - приемно-

подаващи, мачкащи устройства и нарязващи апарати. Дължина на резанките.

Инсталации за производство на сенно брашно.

34. Машини за прибиране на зърнено-житни култури. Технологии на прибиране.

Редови жътварки.

35. Зърнокомбайни. Устройство и работен процес. Вършачни апарати - шинни,

зъбни и аксиално-роторни. Производителност.

36. Сламотръси. Видове. Процес на пресяване на зърното. Размери. Очистители.

Устройство на въздушно-ситов очистител. Преустройство на зърнокомбайните

за прибиране на други култури.

37. Машини за прибиране на сламата. Начини на прибиране. Видове преси -

бутални, рулонни и брикетни.

38. Машини за почистване и сортиране на зърното. Характеристика на изходната

смес. Принципи на почистване и сортиране. Разделяне по размери - ширина,

дебелина и дължина. Подбиране и режим на работа на ситата и триорните

цилиндри.

39. Начини и работни органи за разделяне на семената по аеродинамичност,

обемно тегло, форма и характер на повърхността, цвят и електрически свойства

и магнитни свойства.

40. Зърночистачни и семечистачни машини. Сушене на зърното. Общи сведения.

Зърносушилни с неподвижен и подвижен слой.

41. Машини за прибиране на царевица. Технологии на прибиране. Адаптери.

Царевични комбайни. Работни органи. Захващащо-подаващи вериги, откъсващи

валяци и обелващи апарати.

42. Машини за прибиране на тютюн. Технологии на прибиране. Машини за

целорастенийно прибиране. Комбайн за полистно бране. Сушилни за тютюн.

43. Средства за транспорт. Общи сведения. Наклонени плоскости. Транспортьори -

лентови, верижни, шнекови и пневматични. Елеватори.

44. Автоматични системи. Общи сведения. Система за автоматично регулиране.

Средства за автоматизация - датчици, усилватели и изпълнителни механизми.

Видове автоматични системи.

45. Системи за автоматично регулиране и контрол на работни процеси при

почвообработващи машини.


VI. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

1. Мандраджиев С., Земеделски машини, мултипрограм, Пловдив, 2002.


Б. Допълнителна

1. Мандраджиев С., Бончев Хр., Кехайов Д., Зяпков Д, Трифонов А., Ръководство за

упражнения по механизация на селското стопанство II част -

Селскостопански машини, Земиздат, София, 1991.

2. Мандраджиев С., Кахайов Д., Трифонов А., Иванов И., Ръководство за упражне-

ния по растително-защитна техника, Земиздат, София, 1993.


януари, 2008 г.

гр. Пловдив СЪСТАВИЛ:

Проф. Д-р С. МАНДРАДЖИЕВ


Ръководител катедра Механизация:

Проф. Д-р С. МАНДРАДЖИЕВ


Декан на РЗА Ф-Т:

Доц. д-р Я. ДИМИТРОВСвързани:

Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма за дисциплината зеленчукопроизводство включена като задължителна в учебния план на специалността растителна защита
Утвърдена на заседание на кс на катедра Градинарство протокол №1 от 20. 01. 2005 г
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
Студентите от специалността “Растителна защита” ще получат необходимата теоретична подготовка, както и да придобият съответните практически...
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката...
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката...
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма за дисциплината селекция на трайните култури включена като задължителна в учебния план на
Практическите и лабораторни упражнения ще ги научат на основни мероприятия извършващи се в технологията на половата хибридизация...
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма учебна дисциплина: атм и мобилни комунукации
Дисциплината "атм и мобилни комунукации"е предназначена за студентите от спец. "Кст"обучавани по магистърска програма. Включена е...
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма за дисциплината лозарство II част включена като задължителна в учебния план на
Тези знания и умения ще им позволят да работят ефективно, като специалисти агрономи в различните производствени направления на лозарството,...
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма за дисциплината 2069 физика включена като задължителна в учебния план на специалностите: 1 Компютърни системи и технологии
С изучаването на физиката като фундаментална наука, студентите се запознават с обективните и най-общи свойства на материята, както...
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconУчебна програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
В отделни раздели са обособени прилаганите специални резитби, летни резитбени операции, поддържане на почвената повърхност, торене,...
Учебна програма за дисциплината: земеделски машини включена като задължителна в учебния план на специалността iconИзвадка от учебния план вид на занятието Семестър
Дисциплината "Компютърно моделиране и обработка на експериментални резултати"е предназначена за студентите от спец. "Кст"обучавани...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом