Министерски съвет държавна агенция по горите
ИмеМинистерски съвет държавна агенция по горите
страница1/6
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер0.6 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.econ.bg/content/prilojeniq.doc
  1   2   3   4   5   6
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

 
РДГ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ДГС/ДЛС.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ГСУ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ОУ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Собственост на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ .. .. .. .. от .. .. .. .. .. .. .. .. г.

Лесоустройствен проект, план, програма (година).. .. .. .. .. .. .. .. .
 

Отдел и подотдел (кад. №) .. .. .. .. .. .

Скица на обект №

Местност.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

Площ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .дка, вид на

 

площта - голина, сечище, редина,

 

земеделска земя

 

Изложение.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

Надм. вис. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. м

 

Наклон.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , основна

 

скала.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., почвен

 

тип.. .. .. .. .. .. .. .. ., механичен състав

 

(пяс., глин.), дълбочина.. .. .. .. .. .. .. ..

 

Тип месторастене.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

Наличен дървостой: състав.. .. .. .. .. .,

 

възраст.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .г.

 

Жива почвена покривка.. .. .. .. .. .. .. .

 

Други данни за обекта:.. .. .. .. .. .. .. ..

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Категория на залесяването:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Насока на залесяването: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Показател: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

М Е Р О П Р И Я Т И Я

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване

на сечището.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

3. Начин за почистване на площта.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Година и сезон.. .. .. .. .. .. .. .. 2. Категория на почвата:

а) лека.. .. .. .. дка, б) средна.. .. .. .. дка, в) тежка.. .. .. .. .. дка, г) камениста.. .. .. .. .. .дка.

3.


Без

Начин

Дъл-

Вид на почвоподготовката

 

почво-

на

бочи-

(дка)
 

подготов-

подго-

на

пъл-

орни

тераси

пло-

опрос-

дру-

всич-

 

ка (дка)

товка

(см)

на

пояси

(ръчни,

щад-

тена

га

ко

 

 

 

 

 

 

с машини)

ки

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Схема на почвоподготовката: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(разстояние между терасите/поясите, брой площадки на дка и др.)
В. Залесяване:

1. Година и сезон.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

2. Метод (садене, сеене).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

3. Състав на културата.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Обозна-

Дървесен

Площ

Гъстота

Необхо-

Вид на

Възможна

Начин

Начин

чение в/у

или храс-

за зале-

 

дими фи-

посадъч-

замяна на дърв.

на

на зале-

скицата

тов вид

сяване

(дка)

данки

ния ма-

вид и произ-

смес-

сяване

 

(клон,

(дка)

 

(семена)

териал

ход

ване

(цепнати-

 

сорт) и

 

 

бр. (кг)

 

 

 

ни, дупки
 

произход

 

 

 

 

вид

бр. ф-ки

 

и др.)

 

рег. №

 

 

 

 

 

(кг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Други указания:

(Относно: разстояние между фиданките (схема), брой

фиданки в група и брой групи в дка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Произход на репродуктивния материал за замяна: вид и регистрационен

номер на източника) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Д. Количествена сметка


Посевен и посадъчен материал, вид

Мярка

Количество

 

работа и работни операции

 

 

 

Всичко:

 

 
Изготвил: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Одобрил,

(име, регистрация и подпис)

директор на ДГС/ДЛС:

 

дата .. .. .. .. .. ..

Проверил от ДГС/ДЛС:

Утвърдил, директор на РДГ:

 

дата .. .. .. .. .. ..

 

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Министерски съвет държавна агенция по горите iconОтворено писмо
...
Министерски съвет държавна агенция по горите iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето

Министерски съвет държавна агенция по горите iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Директора на Д. горско стопанство-Б., с което за нарушение на чл. 80 ал. 14 от Закона за горите и на основание чл. 102 от Закона...
Министерски съвет държавна агенция по горите iconДържавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България
София, 7 декември 2008 г. В страната бе проведено национално представително проучване, по поръчка на Държавната агенция за бежанците...
Министерски съвет държавна агенция по горите iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето
Противодействието срещу този феномен изисква координирани усилия, които да ангажират както държавата, така и гражданите
Министерски съвет държавна агенция по горите iconНа основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка
Заповед с рег. №627/01. 07. 2011г на Изпълнителна агенция по горите и заповеди с рег.№22/18. 01. 2012г на директора на Регионална...
Министерски съвет държавна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Іі-ри от Наредба №7 / 14. 11. 1997 г за продажба на движими вещи – частна държавна собственост във връзка с чл. 273, ал. 3 и ал....
Министерски съвет държавна агенция по горите iconДържавна агенция за бежанците при министерския съвет
Регистрационно-приемателен център /рпц/ – София,териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, гр....
Министерски съвет държавна агенция по горите iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето анализ на анкетните карти по административното обслужване
Повишаване качеството на административното обслужване чрез получаване на надеждна обратна връзка и изследване удовлетвореността на...
Министерски съвет държавна агенция по горите iconДържавна агенция за бежанците при министерския съвет върховен комисариат на ООН за бежанците
Стоян Петров,Заместник председател Държавна агенция за бежанците/ Цветан Петров, Директор Интеграционен център, даб
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом