За залесяване и инвентаризация на горските култури
ИмеЗа залесяване и инвентаризация на горските култури
страница6/7
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер0.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://velko.org/wiki/rasteniq/Naredba17_dyrweta.doc
1   2   3   4   5   6   7

5. От местни дъбове - разстояния 2,0 м х 0,5-1,0 м или 6000 до

10 000 бр. фиданки на ха.

6. От червен дъб - разстояния 2,0-3,0 м х 1,0-1,5 м или 3300 до

5000 бр. фиданки на ха.

7. От явори, липи и ясени - разстояния 2,0 м х 1,0-1,5 м или 3500 до

5000 бр. фиданки на ха.

8. От бяла акация и гледичия - разстояния 2,0-3,0 м х 1,0 м или 3300

до 5000 бр. фиданки на ха.

9. От бук - разстояния 1,0-1,5 м х 1,0 м или 7000 до 10 000 бр.

фиданки на ха;

10. От обикновен орех, черен орех и обикновен кестен - разстояния

2,5-3,0 м х 1,0-1,5 м или 2000 до 4000 бр. фиданки на ха.

11. От чинари - разстояния 2,5-3,5 м х 1,5-2,0 м или 1500 до 3000 бр.

фиданки на ха.

12. От тополи и върби - разстояния 3,0-10,0 м х 3,0-10,0 м или 100 до

1000 бр. фиданки на ха.


Приложение № 13

към чл. 47


Използвани схеми (разстояния между терасите/поясите и фиданките в реда, мерени по хоризонтала) и гъстоти в зависимост от целта на създаваните горски култури


1. Противоерозионни залесявания в поройни земи и рекултивация на

терени - разстояния 1,0-1,5 м х 0,7-1,0 м или 7000 до 14 000 бр. фиданки на ха

в зависимост от дървесния вид.

2. Залесявания на брегови земи, откоси, насипи, сипеи и др. -

разстояния 1,0 м х 0,5-1,0 м или 10 000 до 20 000 бр. фиданки на ха.

3. Градини за семепроизводство - разстояния 5,0-10,0 м х 5,0-10,0 м

или 100 до 400 бр. фиданки на ха.

4. Култури за плодопроизводство от орех, бадем, лешник и кестен -

разстояния 5,0-14,0 м х 5,0-14,0 м или 50 до 400 бр. фиданки на ха.

5. Плантации за коледни елхи - разстояния 2,0-3,0 м х 1,5-2,0 м или

1500 до 3500 бр. фиданки на ха в зависимост от размерите, които трябва да се

постигнат.

6. Култури от тополи и върби за производство на биомаса (при ниски

турнуси на сеч) - разстояния 2,0-3,0 м х 2,0-3,0 м или 1100 до 2500 бр.

фиданки на ха.

7. Смесени издънково-семенни култури - разстояния

2,5-4,0 м х 1,2-1,5 м или 1500 до 3500 бр. фиданки на ха.

8. За линейни засаждания от 1 до 3 реда - разстояния

2,0-5,0 м х 2,0-5,0 м или 400 до 2500 бр. фиданки на ха.

9. Двуетажни насаждения - гъстоти от 3500 до 4000 бр. фиданки на ха.

10. Защитни горски пояси:

а) ветрозащитни с широчина от 10 до 20 м - разстояния

1,7-2,0 м х 0,8-1,0 м или 5000-7000 бр. фиданки на ха;

б) противоерозионни с широчина от 20 до 60 м - разстояния

1,0-1,5 м х 0,7-1,0 м или 7000 до 14 000 бр. фиданки на ха;

в) за защита на брегове или водоеми с широчина от 10 до 20 м -

разстояния 1,0-3,0 м х 1,0-1,5 м или 2200 до 10 000 бр. фиданки на ха;

г) пътезащитни с широчина от 6 до 10 м - разстояния

1,0-1,5 м х 0,5-1,0 м или 7000 до 20 000 бр. фиданки на ха.


Приложение № 14

към чл. 53, ал. 2


Определяне на разстоянието между поясите (терасите) в метри в зависимост от наклона на терена в градуси

------------------------------------------------------------------------------

Наклон Разстояние между терасите и поясите,

на терена мерено по терена при възприети

в градуси хоризонтални разстояния в метри

--------------------------------------------------------

хоризонтални разстояния в метри

------------------------------------------------------------------------------

1,00 1,50 2,00 3,00 4,00

0 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00

10 1,02 1,52 2,03 3,04 4,05

15 1,04 1,55 2,07 3,10 4,12

20 1,07 1,60 2,12 3,19 4,24

25 1,11 1,65 2,20 3,30 4,40

30 1,16 1,73 2,30 3,48 4,61

35 1,22 1,83 2,44 3,68 4,89

40 1,30 1,96 2,62 3,91 5,22

45 1,42 2,13 2,84 4,28 5,66

50 1,56 2,36 3,12 4,69 6,20

55 1,75 2,64 3,52 5,30 7,00

60 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00

------------------------------------------------------------------------------


Приложение № 15

към чл. 69, ал. 3, т. 1 и 3


Норми за дълбочина на сеене, брой фиданки за посадно място и тегло на семената за м браздов посев за някои основни дървесни видове

------------------------------------------------------------------------------

Видове Дълбочина на Брой на семената Тегло на семената

сеенето - см в едно посевно на м при браздов

място (гнездо, посев, в площадки - г

копка)

------------------------------------------------------------------------------

Бук 3-4 5-8 10,0

Дъбове 4-6 3-5 120,0

Червен дъб 6-8 1-2 -

Цер 5-8 3-5 260,0

Бял бор 1-2 10-15 1,0

Черен бор 1,5-2,5 10-15 2,0

Ела обикновена 2-3 15-20 15,0

------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Нормите се отнасят за семена I качество. При използване на

семена с по-ниско качество нормите се завишават.


Приложение № 16

към чл. 90, ал. 1


КАРНЕТ за инвентаризация на горска култура


в района на ДЛ .............. РУГ ................ Община ...................

Землище ....... Местност ....... Отдел и подотдел ....... Собственост .......

ОБЩИ ДАННИ

1. Залесена площ ..... дка. 2. Вид на площта ..........................

3. Цел на залесяване ......... 4. Показател по чл. 8 .....................

5. Година на създаване ....... 6. Сезон на залесяване:

есен ..... дка, пролет ..... дка.

7. Технологичен план ......... 8. Метод на залесяване ....................

№ и дата

9. Изпълнител: ...............

РЕЗУЛТАТ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА

10. Инвентаризирана действителна площ на културата ..... дка, отчетена площ

..... дка, разлика ..... дка.

11. Прихващане: ........... % . 12. Загуби: ...................... % .

13. Причини за загубите: ...... 14. Обща площ за попълване: ..... дка.

------------------------------------------------------------------------------

15. Дървесен състав 16. Подготовка на

почвата

------------------------------------------------------------------------------

Дървесен Участие - % Редуцирана Височина Площ за Вид Начин Площ -

вид площ - дка на попълване - дка

ф-ки - см дка

------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

Всичко: Всичко: Всичко:

------------------------------------------------------------------------------

17. Неусвоена лесопригодна площ ..... дка, .............. % .

18. Склопени участъци от културата - общо ..... %, ..... дка.

19. Пълнота на редината (зрялото насаждение) ................

20. Гъстота на културата ........................... бр./дка.

-----------------------------------------

Комисия (за ДГФ): Инвентаризирал: .............

.............

Председател: ......... 1. ............ (име, длъжност) 2. ............

3. ............

-----------------------------------------


Приложение № 17

към чл. 93, ал. 3


КАРНЕТ за контролна инвентаризация на горска култура


в района на ДЛ .............. РУГ ................ Община ...................

Землище ....... Местност ....... Отдел и подотдел ....... Собственост .......

------------------------------------------------------------------------------

1. Залесена площ ..... дка. 2. Вид на площта .......................

3. Цел на залесяване ........... 4. Показател по чл. 8 ..................

5. Година на създаване ......... 6. Инвентаризирана действителна площ на

културата ... дка, отчетена площ ..... дка, разлика ..... дка.

------------------------------------------------------------------------------

КОНТРОЛЕН ПРЕБРОИТЕЛЕН КАРНЕТ

------------------------------------------------------------------------------

Дървесен Прихванати Всичко - Неприхванати Всичко - Общ брой засадени

вид фиданки бр. фиданки бр. ф-ки

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Всичко: Всичко:

------------------------------------------------------------------------------

7. Прихващане: ..... %, загуби: ..... % . 8. Причини за загубите: ..........

9. Състав на културата: .................

------------------------------------------------------------------------------

Дървесен вид Участие - % Редуцирана площ -

дка

------------------------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

Всичко:

------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА

------------------------------------------------------------------------------

Залесена площ - дка | Процент на прихващане - %

------------------------------------------------------------------------------

по при разлика | по при разлика

инвентаризация проверката | инвентаризация проверката

------------------------------------------------------------------------------

Забележки, препоръки и заключение на комисията: ......................

......................................................................

......................................................................

Председател: ............ Комисия:

1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

ПРЕБРОИТЕЛЕН КАРНЕТ

------------------------------------------------------------------------------

Дървесен Прихванати Всичко - Неприхванати Всичко - Общ брой засадени

вид фиданки бр. фиданки бр. фиданки

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Всичко:

------------------------------------------------------------------------------

Водил карнета: дата ...................

(име, длъжност)


Приложение № 18

към чл. 94, ал. 1


Подготовка на почвата на едногодишните култури

------------------------------------------------------------------------------

Вид на % от Площ, От общото количество - дка

почвопод- общата дка -------------------------------------------

готовката площ ръчна механизирана с животинска тяга

------------------------------------------------------------------------------

Пълна

Орни пояси

Тераси

(ръчни, с

машини)

Площадки

Опростена

Друга

Без почво-

подготовка

Всичко:

------------------------------------------------------------------------------


Приложение № 19

към чл. 94 ал. 1


Разпределение на културите по показатели по чл. 8 и процент на прихващане 1, 2, 3, 4, 5-годишни култури


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Площ на Разпределение на културите по показатели - дка и процент на прихващане

културите - дка -----------------------------------------------------------------------------

Дървесен Ново зале- Реконс- В зрели невъ- Попълване Дву- Всичко В т. ч.

вид (*) сяване трукции зобновени на култури етажни проти-

----------------------------------------------------------------------------------------------------- воеро-

по от- уста- разли- дка % на дка % на дка % на дка % на дка % на дка % на зионни

чет нове- ка ` прих- прих- прих- прих- прих- прих-

ни ваща- ваща- ваща- ваща- ваща- ваща-

не не не не не не

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)Дървесен вид:

Бял бор: Бял бор с широкол.; Б. бор с др. иглол.; Б. бор с др. игл. и

шир.;

Черен бор: Ч. бор с широкол.; Ч. бор с др. иглол.; Ч. бор с др. игл. и

шир.;

Обикновен смърч: Об. смърч с др. иглол.; Об. смърч с широкол.; Об. см.

с др. игл. и шир.;

Обикновена ела: Об. ела с др. иглол.; Об. ела с широкол.; Об. ела с

др. игл. и шир.;

Дугласка: Дугласка с др. иглол.; Дугласка с широкол.; Дугл. с др. игл.

и шир.;

Атласки кедър: Ат. кедър с др. иглол.; Ат. кедър с шир.; Ат. кед. с

др. игл. и шир.;

Хималайски кедър: Х. кедър с др. иглол.; Х. кедър с широкол.; Х. кедър

с др. игл. и шир.;

Ливански кедър: Л. кедър с др. иглол.; Л. кедър с широкол.; Л. кед. с
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

За залесяване и инвентаризация на горските култури iconИздадена от министерство на земеделието и горите
Наредба №17 от 28 юли 2000 Г. За залесяване и инвентаризация на горските култури
За залесяване и инвентаризация на горските култури iconМинистерство на земеделието и горите
С тази наредба се уреждат условията и редът за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници държавна собственост,...
За залесяване и инвентаризация на горските култури iconНа открит конкурс за извършване на изкопаване на дупки за залесяване с ямкокопател, товарене и транспорт на тополови фиданки, залесяване на тополови фиданки в: обект №1210 подотдели 38-с, 36-а, 37-р, 38-о, 38-м, 38-т
За извършване на изкопаване на дупки за залесяване с ямкокопател, товарене и транспорт на тополови фиданки, залесяване на тополови...
За залесяване и инвентаризация на горските култури iconГрад: София  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Противоерозионно и защитно залесяване на 3 (три) имота в землището на гр. Бухово и 6 (шест) имота в землището на с....
За залесяване и инвентаризация на горските култури icon„фестивал на три култури
Фестивал на три култури” по направление „Ранна и ренесансова музика” по проект „Оралите”. В рамките на няколко концерта гражданите...
За залесяване и инвентаризация на горските култури iconСертификация на горските предприемачи
В последните години горските предприемачи от Европа са изправени пред редица предизвикателства, в т число
За залесяване и инвентаризация на горските култури iconОбщи разпоредби
Чл. 1 (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, възпроизводството и ползването на горските територии в...
За залесяване и инвентаризация на горските култури iconОбщи разпоредби
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, възпроизводството и ползването на горските територии в Република...
За залесяване и инвентаризация на горските култури iconЗакон за горите
Чл.  (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република...
За залесяване и инвентаризация на горските култури iconЗакон за горите
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом