Биография лична информация
ИмеБиография лична информация
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер98.26 Kb.
ТипБиография
източникhttp://polity.free.bg/doc/Kiril_Shopov.doc
АВТОБИОГРАФИЯЛична информация
Име
Кирил Николов Шопов

АдресТелефон
0887 585 747

ФаксE-mail
kyril90@mail.bg
Националност
българскаДата на раждане

Трудов стаж• Дати (от-до)
28.11.1995

07.07.1998

05.11.1998

16.02.2005

• Име и адрес на работодателя
СУ “Св. Климент Охридски”

ВИПОНД – МВР гр. София

ВСУ “Черноризец Храбър”

Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий»,

В. Търново, ул. «Теодосий Търновски» № 2

• Вид на дейността или сферата на работа
- преподавателска;

- научноизследователска;

- административно-ръководна.

• Заемана длъжност
- хоноруван асистент във Философски факултет

- главен асистент във факултет Административни и политически науки

- доцент във факултет Административни и политически науки

- доцент във факултет Сигурност

- доцент във Философски факултет

• Основни дейности и отговорности
 • преподавателска;

 • научноизследователска;

 • административно-ръководна.
Образование и обучение
• Дати (от-до)
1985-1991

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Климент Охридски”

• Основни предмети
Философ с педагогическа квалификация

• Наименование на придобитата квалификация
Преподавател по обществени и хуманитарни науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
висше образование, магистър

• Дати (от-до)
1992-1995

1999-2001

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Катедра «Философия»

Философски факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

Катедра “Международни отношения и политология” факултет Обществени науки

при ВСУ “Черноризец Храбър”

• Основни предмети
докторантура на самостоятелна подготовка в областта на философията историята

хабилитация в областта на политологията

• Наименование на придобитата квалификация
“доктор” по научна специалност Философия на историята (05.01.12)

“доцент” по научна специалност Политология (05.11.02)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Образователна и научна степен «доктор»

Диплома № 23961/29.12.1995

Научно звание “доцент”

Диплома № 20460/02.02.2001

Лични умения и компетенцииМайчин език
Български

Други езици


Руски Френски Португалски Английски

• Четене
Отлично Мн. Добро Отлично Мн.Добро

• Писане
Отлично Добро Мн.Добро Добро

• Разговор
Отлично Добро Мн.Добро Добро
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и администрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
- От 1998 г. до днес главен редактор на сп. “Философски форум”;

- От 1999 до 2002 зам.програмен директор на Програма по международни отношения, политология и психология във ВСУ “Черноризец Храбър”;

- От 2002 до 2005 ръководител на Магистърска програма по публична администрация към Факултет Сигурност на ВИПОНД – МВР (Академия на МВР)

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
- компютърна грамотност на високо ниво;

- работа със специализиран софтуер: текстообработка, графика, статистически анализ, бази данни
Специализации
-

Научни интереси и област на публикациите


Членство в организации
Научни интереси:

 • Философия на правото; Философия на историята; Политическа философия; Онтология; Етика; Гносеология (епистемология); Философия на културата • История на политическите идеи; Анализ на политическите понятия • История на Средновековието, Ренесанса, Новото време, Модерността; • История на музикатаОбласт на публикациите:

 • Философия на културата;

 • Политическа философия;

 • История на политическите идеи;

 • Анализ на политическите понятия;

 • Градообразуването;

 • Онтологията;

 • Философия на историята;

 • Политическото прогнозиране;

 • Теорията на познанието (етологията)

 • Историята на музиката.СПИСЪК НА ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИІ. КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, МОНОГРАФИИ


1.“Либерализмът на Имануел Кант” 2001 изд. Paradigma

2.“България и идеите за балканска федерация” 2003 сп. “Философски форум” година ІV, бр. (10) 2003, стр. 60 – 180

3.“Български политически хоризонти” 2006 сп. “Философски форум” година VІІ, бр. (15) 2007, стр. 50 – 170


ІІ. СТАТИИ

 1. Рихард Вагнер – политиката и схемата”, сп. “Философия”, бр. 6, 1991 г. стр. 102 – 105

 2. Два пътя на либерализъм в наказателно-правните теории на Дж.. Бентам и Им. Кант”, сб. “Трансцендентална философия, наука и морал”, С. БАН, септември 1993 г. стр. 80 – 92.

 3. Концепцията на Имануел Кант за международното право”, сп. “Съвременно право”, бр. 4/ 1993 г. с. 85 – 96.

 4. Градообразуването в Западна и Източна и Югоизточна Европа”, сп. “Философски алтернативи”, бр. 4/1993 г. с. 55 – 60.

 5. Философия и логика на правото в утилитаризма на Дж. Бентам”, сп. “Правна мисъл”, бр. 4/ 1993 г. с. 85 – 89. (съвместно с Вихрен Бузов).

 6. Доктрината на Бентам във философията на правото и политиката” сп. “Политически изследвания”, бр. 1/ 1994 г. с. 65 – 72.

 7. Четири фрагмента върху философия на историята”, сп. “Философски алтернативи”, бр. 3/ 1994 г. с. 58 – 62.
 1. Посттоталитарни проблеми пред България. Една възможна стратегия за изход от кризата”, сб. “Наука, цивилизация, ценности”, МВФШ, Варна, 1994 г. с. 151 – 156.

 2. Либерализъм и феминизъм” – сп. “Социологически проблеми”, бр. 3/ 1994 г. с. 31 – 38.

 3. Култура и цивилизация – основни работни понятия в изследването на българската история”, сб. “Наука, религия, хуманизъм”, изд. ИСТРОС и МС на Р България, 1995 г. с. 27 – 32.

 4. Нацията”, сп. “Философия”, бр. 4/ 1995 г. с. 21 -26.

 5. Не желая да умъртвявам философския си ум”, “Философски вестник”, бр. 6/ 1995 г. с. 1- 2.

 6. Възможни ли са изобщо културни иновации в управлението на държавата. Държава и култура”, сб. “Иновации в икономиката и културата”, МИИК “ИСТРОС” , ЮЗУ “Неофит Рилски” 1995 г. с. 12- 22.

 7. Към въпроса за онтологическото статукво на субектността в историята” сп. “Философски алтернативи”, бр. 5/ 1995 г. с. 56 – 61.

 8. Нация, национализъм, шовинизъм” сб. “Хуманизъм, наука, религия” Ч. ІІІ МИИК “ИСТРОС” и Дирекцията по вероизповеданията към МС на Р България, С. 1995 г. с. 44 – 58.

 9. Исторически преглед на кредитните институции в България” – предговор към “Банковата гаранция в практиката на рисковото кредитиране” от Борислав Найденов, С. 1996 г. с. 7 – 18.

 10. Концепцията на Им. Кант за наказателното право” сп. “Съвременно право”, бр. 4/ 1996 г. с. 39 – 48.

 11. Моделът на Арнолд Тойнби и опитите за философия на историята на България”, сб. “Философия, история, хуманизъм”, С. 1996 г. с. 131 – 135.

 12. Освалд Шпенглер и Арнолд Тойнби”, сп. “Философки алтернативи”, бр. 6/ 1996 г. с. 138 – 141.
 1. Либерализъм или етатизъм в икономиката и културата”, сб. “Общество, икономика, култура”, С. 1996 г. с. 77 – 88.

 2. Към читателите на сп. “Философски форум””, сп. “Философски форум”, бр. 1/ 1998 г. с. 5.

 3. Кант в “Обратната страна на огледалото”” сп. “Философски форум”, бр. 1 /1998 г. с. 29 – 38.

 4. Една дребнава критика от един крупен философ. (Д. Михалчев срещу Ал. Недялков през 1908 г.)” – В: сборник “Кант и Кантовата традиция в България”, С. 2001. стр. 82 – 92

 5. Политическият “елит” и външнополитическата гаранция на националната сигурност” – В: сборник “ХХ век – елити и доктрини”, Варна, 2002. стр. 153 – 158.

 6. Бележки върху възникването на утилитаризма като политическа доктрина” – В: сборник “ХХ век – елити и доктрини”, Варна, 2002. стр. 159 – 162

 7. Философско-правно разбиране на тероризма и политическо възпрепятстване на неговите носители” – В: сборник “Европейска сигурност и противодействие на тероризма”, С. 2002. стр. 40 – 45.

 8. Възгледите на Йохан Готлиб Фихте за правото и държавата” – В: сп. “Право без граници”, бр. 3-4/ 2002. стр. 55 – 60

 9. Свободата и принципите на държавната власт” – В: сп. “Философски форум”, Г. IV, бр. (11), 2/ 2003. стр. 56 – 70

 10. Единството на политическата теория и практика” – В: сп. “Философски форум”, Г. IV, бр. (10), 1/ 2003. стр. 257 – 263.

 11. Либералната демокрация и правото на държавата да убива” - В: сп. “Общество и право”, бр. 3/ март 2004. стр. 17 – 20.

 12. Увод в релационна онтология” – В: сб. “Кант и диалогът на традициите” , Университетско издателство “Неофит Рилски” , Благоевград, 2004 г. стр. 91 – 105.

 13. Културно и цивилизационно обосноваване на идеята за балканска федерация”, сб. Models of cultural Poilicy under The Conditions of tne multicultural Societies at the balkans and the euro integrtion Processes” SVEN Niš 2004 г. с. 62 – 69.

 14. Външната политика на Казахстан – позитивен пример за регионални международни отношения” сб. “ХХІ век регионални международни отношения”, Изд. ВСУ Варна 2005 г с. 185 – 190.

 15. Геополитиката на Казахстан и Централна Азия”, увод към “Критично десетилетие” Нурсултан Назарбаев С. 2005 г.

 16. Квазидискусията за пропорционална или мажоритарна система”, в “Свят и дипломация”, бр. 6, год І, 2005

 17. Нетолерантност на малцинствата в международните отношения”, в сб. “Толерантност и нетърпимост в международните отношения”

Варна, 2007

 1. Българският фройдизъм”, в сб. “Психоанализата: идеи и последователи”. Благоевград 2007 г. стр. 38 – 53.


ІІІ. РЕЦЕНЗИИ:

1.“Сотир Янев – политическият човек. Социология на политическите убеждения” сп. “Политически изследвания”, бр. 2/ 1994 г. с. 206

2.“За етноса от либерална гледна точка”, сп. “Социологически проблеми”, бр. 2/ 1996 г. с. 155 – 156.

3.“Две важни и полезни книги от проф. Кирил Нешев”, сп. “Философски форум”, бр. 1/ 1998 г. с. 193 – 194.

4.“Случай на философска некомпетентност с петнайсетгодишна давност” – В: сп. “Философски форум”, Г. II, бр. (6 –7), 2-3 / 1999. стр. 248 – 252.

5.“Пример за реално европейско присъствие” – В: сп. “Философски форум”, Г. II, бр. (8), 4 / 1999. стр.203 – 204.

6.“Моите учители за великите философи” – В: сп. “Философски форум”, Г. II, бр. (8), 4 / 1999. стр. 205 – 212.

7.“С любов към философията и с висок професионализъм” –В: сп. “Философски форум”, Г. II, бр. (8), 4 / 1999. стр. 198 – 202.

8. “Философът срещу насилието”, в: “Монд дипломатик”, бр. 14, год. ІІ, 2005 г.Свързани:

Биография лична информация iconБиография лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография (CV) Лична информация

Биография лична информация iconБиография лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом