Догово р
ИмеДогово р
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер81.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/op/dogovor.doc

Д О Г О В О Р


за възлагане на услуга с предмет:

Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и на последваща оценка на Закон за независимите оценители”.


Днес,………….. 2011 г. (.......................................................... две хиляди и единадесета година) в гр. София се сключи настоящият договор между:


1. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. София 1052, ул.”Славянска” № 8, представлявано от Трайчо Трайков - министър на икономиката, енергетиката и туризма, ЕИК:130169256, наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

2…………..…………….....................................................................................................................,

представлявано от................................ ............................................................................................., със седалище и адрес на управление...........................................………………….........................,

ЕИК .................................

IBAN.................….. BIC……….…………., определен за такъв в резултат на проведена процедура по реда на чл.2а от НВМОП и утвърден Протокол на Комисия, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за участие в процедура за възлагане на услуга с предмет: „Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и на последваща оценка на Закон за независимите оценители”, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да предостави на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в писмен вид /на хартиен носител и в електронен формат/ доклад и две оценки на въздействието във връзка с въздействието на всяка една от разпоредбите на „Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията” върху конкурентната среда, предприятията и потребителите, като се отчетат икономическите и социалните въздействия и въздействието на всяка една от разпоредбите на Закона за независимите оценители върху бизнес средата, потребителите-граждани, юридически лица и институции, както и отражението върху инвеститорите и инвестиционния процес, след влизане на Закона в сила.


Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата при условията на офертата си, техническата и ценовата оферта за участие в процедурата за възлагане на услугата, представляващи неразделна част от този договор.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ……………... лв. без ДДС (……………………………………………………………… лева), съгласно ценовата оферта, неразделна част от настоящия договор. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на услугата. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(2) Плащането ще се извърши по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ IBAN………………………………., BIC………………………………………., като 30% от стойността на договора се заплащат авансово след подписването му, след представена фактура за авансово плащане,

Остатъкът е дължим в срок до 30 дни след окончателното приемане на изработката, удостоверено с окончателен приемо-предавателен протокол по чл.8 и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 4 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок до приключване на изпълнението на задълженията по него, при следния график:

Пълна предварителна оценка на въздействието - в рамките на минимум 45, максимум 60 календарни дни от датата на сключване на договора;

Последваща оценка на въздействието - в рамките на минимум 45, максимум 60 календарни дни от датата на сключване на договора.


(2) Разработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за възлагане на обществена поръчка се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид /на хартиен носител и в електронен формат/, като се завежда в деловодството на министерството на адрес: гр. София 1052, ул. „Славянска” № 8.

(3) Разработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за възлагане на обществена поръчка може да бъде представено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и под формата на електронен документ, подписан с универсален електронен подпис (съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на електронни документи).


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи услугата в срока и при условията, договорени между страните.

2. да осъществява контрол чрез определени от него длъжностни лица по изпълнението на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (относно етапи на изпълнение, съдържание, потвърждаване на резултати и др.) във всеки момент до изпълнение на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да дава писмените указания и възражения за качествени несъответствия или непълноти при условията на този договор.

4. да развали договора едностранно в случай, че изпълнителят не осъществи предмета на договора, съгласно изискванията за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати уговорената цена съгласно чл.3 от този договор.

2. Да определи лица, които да осъществяват връзката и потвърждаване на резултатите, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение, съгласно сроковете и условията, предвидени в чл. 3 от този договор.

2. да получи необходимата консултация или справки от определи лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни поръчката, съгласно договореното и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

3. да определи конкретните лица, които ще организират и реализират управлението по изпълнение на поръчката и ще подпишат приемо-предавателния протокол.

4. да не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (определени от него длъжностни лица) при осъществяването на контрола по изпълнение на поръчката.

5. да се ръководи от писмените указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. да отстрани допуснатите несъответствия с изискванията на техническото задание и направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмени възражения.


V. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА


 1. Чл. 7 Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя изработения проект съгласно Техническото задание чрез деловодството на МИЕТ, на хартиен и на електронен носител. 2. Чл. 8. (1) Определени от Възложителя лица разглеждат и дават становище по представения проект в срок от 10 работни дни от получаването му.

 3. (2) В случай, че изпълнението бъде одобрено без възражения, се съставя двустранно подписан протокол за удостоверяване на приемането, подписан от упълномощени от Възложителя лица.

 4. (3) В случай, че по проекта има възражения и/или забележки по изпълнението, определените от Възложителя лица уведомяват писмено Изпълнителя за необходимостта от отстраняване на пропуските и несъответствията, като му определят за това срок до 15 работни дни. След отстраняването на пропуските и несъответствията, Изпълнителят отново внася с придружително писмо чрез деловодството коригирания проект на хартиен и на електронен носител, като същият подлежи отново на преглед.

 5. (4) В случай, че всички пропуски и несъответствия са отстранени се съставя двустранно подписан протокол за удостоверяване на приемането, подписан от упълномощени от Възложителя лица.

 6. Чл.9 С приемането на изпълнението от Възложителя, върху него преминава правото на собственост върху проекта, създаден в процеса на изпълнение на договора, както и правото да го използва за целта, за която е поръчан, както и да го усъвършенства, без да са необходими допълнителни разрешения за това от Изпълнителя.VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ


Чл. 10 (1) При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 3 % върху цялата стойност на договора за всеки ден забава до окончателното изпълнение, но не повече от 30 %. Неустойката се заплаща от Изпълнителя в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на Възложителя.

(2) При забава с повече от 14 работни дни, Възложителят има право да развали настоящия договор. В този случай неизпълнението се приравнява към пълно неизпълнение и изпълнителят търпи последиците на чл. 9, ал. 2 от договора.

Чл. 11. (1) При неизпълнение или лошо изпълнение на някое от задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя, същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на 20 % от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от Изпълнителя в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на Възложителя.

(2) При пълно неизпълнение предмета на договора от страна на Изпълнителя, същия дължи авансово получената сума, ведно с неустойка в размер на 35% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от Изпълнителя в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на Възложителя.

(3) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.12 Настоящият договор се прекратява:


 1. С изпълнението му;

 2. По взаимно писмено споразумение между страните;

 3. Едностранно, с двуседмично писмено предизвестие, отправено до другата страна по пощата с обратна разписка;

 4. Едностранно, без предизвестие от Възложителя, когато изпълнението не отговаря на уговореното; когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на предмета на договора с повече от 14 работни дни;

 5. Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.


Чл.13 Изправната страна може да развали договора при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.


VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 12. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факс и под формата на електронен документ от упълномощените представители на страните.


Чл. 14. (1) Адресите на страните по договора са, както следва:

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:…………………………………………………………………………..

- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.София 1052, ул.”Славянска” № 8, факс: 987-21-90.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.


Чл. 14. (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му, по взаимно съгласие и писмени споразумения, а при непостигане на съгласие – въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд.

(2) За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


МИНИСТЕРСТВО НА

ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА

И ТУРИЗМА


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Свързани:

Догово р iconПроекто догово р

Догово р iconДогово р
Седалище и адрес на управление : 
Догово р iconДогово р за наем на къмпираща площ

Догово р iconДогово р за абонаментна поддръжка
Днес, г в гр между
Догово р iconДогово р за покупко проджба
Днес год в гр. /с между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за покупка/продажба на въздушна пушка
Егн л к изд на г от
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за доставка на оборудване
Булстат номер от ндр представлявано от
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом