Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер192.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/o_zveno_j

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА месец юли 2012 г.


Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите


Състояние на комплексните и значими язовири за месец юли 2012 г.


От 01.07.2012 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец юли, утвърден от министъра на околната среда и водите.


През месец юли да се поддържат обеми в язовирите, както следва:

Басейнова дирекция Дунавски район

Яз. “Бели Искър” – 13,800 млн.м3

Яз. “Огняново” – 22,0 млн.м3

Яз. “Кула” – 12,800 млн.м3

Яз. “Огоста” – 300,0 млн.м3

Яз. “Христо Смирненски” – 16,649 млн.м3

Яз. “Йовковци” – 90,0 млн.м3

Яз. “Ястребино” – 48,0 млн.м3

Яз. “Бели лом” – 13,0 млн.м3

Басейнова дирекция Черноморски район

Яз. “Тича” – 240,0 млн.м3

Яз. “Камчия” – 233,0 млн.м3

Яз. “Съединение” – 6,5 млн.м3

Яз. “Георги Трайков” – 250,0 млн.м3

Яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3

Яз. “Порой” – 11,3 млн.м3

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Яз. “Копринка” – 125,0 млн.м3

Яз. “Жребчево” – 340,0 млн.м3

Яз. “Асеновец” – 25,0 млн.м3

Яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

Яз. “Тополница” – 120,0 млн.м3

Яз. “Белмекен” – 140,0 млн.м3

Яз. “Цанков камък” – 100,0 млн.м3

Яз. “Въча” – 189,0 млн.м3

Яз. “Тракиец” – 80,0 млн.м3

Яз. “Боровица” – 27,0 млн.м3

Яз. “Къджали” – 470,0 млн.м3

Яз. “Студен кладенец” – 370,0 млн.м3

Яз. “Ивайловград” – 145,0 млн.м3

Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Яз. “Студена” – 21,0 млн.м3

Яз. “Дяково” – 20,0 млн.м3


Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 75,0, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 85,2, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 56,4.


Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири


ДУНАВСКИ РАЙОН


Поречия Вит и Осъм

За периода 01-31 юли 2012 г. няма получени сигнали за критични водни нива по речните легла. Язовирите, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД притежават свободен обем за поемане на допълнителни водни обеми. По информация, получена от Общинските администрации на територията на Област Плевен и област Ловеч язовирите Общинска собственост разполагат със свободни водни обеми за поемане на високи вълни.


Поречие Искър

За периода 01-31 юли 2012 г. няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Язовирите разполагат със свободни обеми за поемане на високи вълни. Водните нива в реките не създават опасност от наводнения.

Поречие Огоста и западно от Огоста

По получената информация в областите Видин, Враца и Монтана за периода 01-31 юли 2012 г. няма възникнали критични места по язовирите и вътрешните реки. Водните нива на реките не създават опасност от наводнения към момента. Няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Като цяло язовирите притежават свободен воден обем за поемане на допълнителен приток към водохранилищата им.


Поречие Янтра

На територията на басейна на река Янтра по информация на оперативни дежурни при общински администрации, кметове на населени места и други, ситуацията за територията на басейна на р.Янтра, за периода 01-31 юли 2012 г. е следната:

В населените места в горното течение на р.Росица и притоците й както и по р.Видима не са възниквали проблеми и към момента няма такива.

Проведени са разговори с кметове на населени места от Община П.Тръмбеш и Павликени – язовирите общинска собственост се контролират – пълни са около 90 % от обема си. Обстановката в Област Габрово е безпроблемна – редовно се контактува с служители на ОУ „ПБЗН” гр.Габрово. Микроязовири стопанисвани от ЛРД Габрово 5 бр. са в добро техническото състояние и не са предпоставка за безпокойство.

Язовирите стопанисвани от „НС” участък В.Търново и Хидромелиорации Севлиево са с наличие на свободен обем за поемане на очакван приток.

На територията на община Павликени не е имало проблеми.

Обстановката в Община Свищов е нормална. Оттока на вътрешните реки е в нормални граници. Микроязовирите се наблюдават и разполагат със свободен воден обем за поемане на очакван приток. Осъществени са телефонни разговори с ПБЗН и наематели на язовири от Община Свищов. Подобна е ситуацията в община Ценово що се касае до язовирите.

В басейна на р. Янтра язовирите се наблюдават от съответните собственици и водоползватели няма получени сигнали за критични ситуации и критични водни нива по река Янтра и притоците и.

Няма постъпили сигнали за повреди по предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово,Сливен.


Поречие Русенски Лом и Дунавски добруджански реки

На територията на басейна на река Русенски лом и Дунавски добруджански реки по информация на оперативни дежурни при общински администрации, кметове на населени места и други, ситуацията на територията периода 01-31 юли 2012 г. е следната:

1. Язовирите Бойка, Баниска, Антимово, Тетово и Звънарци, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе, в Русенска област имат свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителен обем водни маси.

2. Язовирите стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав клон Търговище в Разградска и Търговищка област имат свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителен обем водни маси

3. По данни на Оперативен дежурен община Русе – няма проблемни участъци на територията на общината. За периода не са настъпвали съществени изменения, които да предизвикат повишено внимание и опасност от водните обекти.

4. Няма постъпили сигнали по предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Разград, Търговище, Силистра, Добрич и Шумен.

5. Язовирите на територията на Община Попово и Община Шумен разполагат с ретензионен обем. По данни на Оперативните дежурни няма постъпили сигнали за проблеми.

6. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение в момента. Оттока на вътрешните реки е в нормални граници. Микроязовирите се наблюдават.


ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

І. Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл.13, т.1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

Няма възникнали аварийни ситуации за периода.

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки за периода.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Няма данни засегнати населени места за периода.


Източнобеломорски район

ПЪРВАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и горещо в по-голямата част от периода и гръмотевична буря, придружена с градушка на отделни места, в последния ден на период.

ВТОРАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и горещо с буря и градушка на отделни места в началото на периода и минимален спад в температурите в края на периода

ТРЕТАТА ДЕСЕТДНЕВКА се характеризира със спокойна обстановка, слънчево и горещо, с лек полъх и превалявания на отделни места в края на периода.

През целия месец се извършва все още контролирано изпускане на микроязовир Гурково в община Гурково.

Река Тунджа при Елхово:

Стойност в края на периода - 96 см

Понижение в нивото на реката от 17 см.


По данни на дежурните в община Стара Загора:

Язовири

местонахождение

Водният обект е потенциално опасен за населеномясто;

бр.засегнато население и инфраструктура

Собственик

концесионер

Критични точки

За язовири-

-Реперна контролна система

-Преливник

-Изпускател

-Състояние на стената

За реки

-състояние на диги

- състояние на речно легло

-проводимост на речно русло

Водоем- имот № 000007,

АОС№4857/04.04.2006г.-13.02дка

с.Арнаутито

Намира се северозападно от с.Арнаутито не застрашава селото

Жельо Иванов Желев
Язовир – имот №000064-

АОС-468/24.08.1999г.-12.92дка

с.Борово

Собствен водосбор и не застрашава селото

EТ”Добри Добрев- Дива 2000”

Добри Иванов Добрев

Критични точки За язовири-

-Преливник траншеен , не прелива

-Изпускател-изправен,

-Състояние на стената-земно насипна, добро

Язовир-имот №000228

АОС№767/04.02.2000г.

Братя Кунчеви

Намира се северно от пътя Ст.Загора Н.Загора

При преливане ще залее пътя

Ст.Загора Н.Загора и земи

„Стройком” ЕООД

Съби Стойчев Величков

Критични точки За язовири-

-Преливник – страничен в опашката на язовира , Наполовина пълен

-Изпускател- ф400 изправен

-Състояние на стената,

Обрасла с дървета и храсти за почистване

Водоем- имот № 000861-

АОС№7289/12.08.2008г.-3.27дка

с.Кирилово

Пълни се от р.Баненска

Не застрашава селото

ЗК”Хр.Ботев” Председател- Милен Стоянов Марков

Критични точки За язовири

Преливник – не прелива

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-добро

Водоем – имот № 004596-

АОС№7610/20.03.2009г.-8.072дка

с.Казанка

Намира се на 2км.източно от селото.Водосбора е от южните скатове на Средна гора

Не застрашава селото

„Галини” ЕООД, представлявано- Николай Ганчев Михайлов, ч/з пълном.- Георги Иванов Гагов

Критични точки За язовири

Преливник – не прелива

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-добро

Язовир – имот № 051020-

Аос№1059/04.12.2000г.- 9.38дка

с.Ловец

Козаревец

2км.югозападно от с. Ловец

Не застрашава селото

ЕТ”Рибарица-Жельо Иванов”

Жельо Иванов Желев

Критични точки За язовири-

-Преливник-

-Изпускател-изправен ,

-Състояние на стената- добро

Водоем – имот № 020017-

АОС-7192/27.03.2008г.

Д-р№1714/16.08.2009г.- 5г.

с.Могила

Намира се североизточно от селото

„Диневи- 01” ЕООД

Димчо Вълков Динев

Критични точки За язовири

Преливник – не прелива

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-добро

Водоем – имот № 000093-

АОС-661/03.12.1999г.

Д-р№1768/08.09.2009г.- 5г.

с.Пшеничево

900м.източно от селото, пълни се от р.Оряховска и канал на Нап.Системи -не застрашава селото

ЕТ”Георги Балев-БЕГЕ”-Георги Димитров Балев

Критични точки За язовири

Преливник – доро състояние не прелива

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-добро

Водоем – имот №000395

АОС№7609/20.03.2009г.-27.6дка

Д-р№1725/27.08.2009г.-5г.

с.Пъстрово

Намира се на 2км.

северозападно от с.Пъстрово не застрашава селото

пълни се от водосъбирателен канал

СНЦ”Ловно- рибарско сдружение-Казанка”,Председател- Николай Ганчев Михайлов

Критични точки За язовири

Преливник – изправен

-Изпускател - изправен отворен

-Състояние на стената-добро за почистване на мокър и сух откос

Водоем- имот № 000423-

АОС№7811/09.06.2009г.-6.08дка

с.Калояновец

Източно от селото

Не го застрашава

Кольо Кънев Колев

Преливник – челен земен профил прелива с преливна височина 10см.

-Изпускател-изправен

-Състояние на стената-добро

Мочурище – имот № 000247-

АОС№7810/08.06.2009г.

Д-р№824/19.04.2010г.- 5г.

с.Маджерито

1км.южно от селото

Пълни се от водосъбирателен канал не застрашава селото

„НАД-2009” ООД- Петър Динев Цветков

Няма преливник, няма изпускателен кран

Водоем – имот № 02801-

АОС7805/02.06.2009г.

с.Стрелец

Пълни се от дъждовни води и от канал на НС

Не застрашава селото

Даниел Господинав Дачев

Празен ,40%, пълни се

Изпускател-изправен

Водоем – имот № 000156-

АОС№7845/06.07.2009г.-12.004дка

с.Калояновец

Не застрашава селото

Димитър Леков Димитров
Рибарник – имот № 000826-

АОС№8063/12.11.2009г.-11.783дка

Кирилово

Не застрашава селото

Динко Димитров Илиев
Язовир- имот №000435-

АОС№662/03.12.1999г.-74.43дка

Сладък Кладенец

Наира се 600м.южно от селото

Захранвасе от 2 балкански потока,Не застрашава селото

Водите се вливат яз.”Чаталка”

Община Стара Загора


Критични точки За язовири-

- язвира е наполовина пълен

Преливник изправен

-Изпускател-работи

-Състояние на стената добро

Водоем – имот № 000160-

АОС№ 417/08.07.1999г.-15.09дка

с.Калояновец

Наира се 800м.южно от селото


Добри Ганчев Добрев

Преливник изправен

-Изпускател-работи

-Състояние на стената добро

Водоем-имот №237-

АОС-660/03.12.1999г-.57.79дка

На границата Малка Верея и Лясково


Пълни се от дъждовни и изворни води

Не застрашава населени места.

Лесфиги”ООД

Красимир Димитров Узунов

За язовири- 50% пълен

-Преливник

-Изпускател

-Състояние на стената- обрасъл сух откос

Водоем имот № 282, АОС№508/30.08.1999г.-50.169дка

с.Горно Ботево-

Захранва се от канал

Не застрашава селото

За предстоящ търг
Водоем №418, - 6.97дка

АОС-№459/23.08.1999г.

с.Бъдеще-

Не застрашава селото

Силвия Михалчева Тонева

Преливник

-Изпускател зиправен

-Състояние на стената добро

Рибарник,съставляващ имот № 163 в землището на с.Оряховица и имот № 85 в землището на с.Братя Кунчеви /граничен /- 61.02дка

с.Оряховица и с.Братя Кунчеви


Не застрашава селото

Община Стара Загора


За предстоящ търг


За ремонт

Язовир с.Ловец, имот №000021-

18.21 дка АОС 830/12.01.2010г

с.Ловец,

Намира се северозападно оот селото,пълни се от канал

Не застрашава селото

Община Стара Загора

За предстоящ търг на

12.03.2012г.

-Преливник-изправен

-Изпускател-работи

-Състояние на стената добро

Водоем, имот №204, в землището на с.Оряховица -14.22дка- АОС-07815/10.06.2009г.

За предстоящ търг

Не застрашава селото

Община Стара Загора

За ремонт

Язовир с.Козаревец, имот №000162-129.016 дка-

18.21 дка АОС 658/03.12.1999гЕТ”Рибарица-Жельо Иванов”

Жельо Иванов Желев

За язовири-

-Преливник-в добро състояние

-Изпускател-

-Състояние на стената- добро

ЕЗЕРО»ЗАГОРКА»

Община Стара Загора

Кв.Самара1, Самара2 и части от кв.Крайречен,

Гр.Стара Загора Бул.„Цар Симеон Велики”№ 107

Тел.614614

Водата прелива леко от преливника и се изпуска от двата изпускателя


язовир «Колена»- частен

С.Колена

При разлив застрашава зап.покрайнини на с.Колена, Калитиново, Преславен

,пътя Ст.Загора Н.Загора

«Пещостроене и изолациии-МВ»

За язовири-

-Реперна контролна система

-Преливник- страничен бетонов

водата е 40 см.под кота преливник

-Изпускател-отворен, максимално вода

-Състояние на стената- обрасъл сух ,воден откос и корона.

язовир» Инермат –Бр.Кунчеви»

С. Братя Кунчевизастрашава селото при скъсване на стената

непочистено дере и намалена проводимост

«Инермат»»АД – офис 042/ 639899

Собственик Емил Пенков 0887238019

За язовири-

Стената – има филтрация на вода в източния и западен край на стената

-Преливник-страничен с бетонов ръб не прелива, водата 50см.под кота ръб преливник-бетонов ръб

-Изпускател стоманена тръба ф 400- работи

Яз.Чаталка

В землището на с.Кирилово
Министерство на земеделието

За язовири-

-язовирната стена не е изградена до проектна кота,сух и мокър откос обрасли в растителност

- преливник не е изграден, попада в незавършената част на стената

Основен изпускател – напорен тувнел ф1.70м. и дължина 420м. с водовземна шахта, без монтирани затворни органи, но отмеждаща постъпващата в езерото вода.

Р.Бедечка

Ст.Загора

С.МогилаЗа реки

-състояние на диги

- състояние на речно легло- за почистване

-проводимост на речно русло- проводими

Р.Сютлийка


За реки

-състояние на диги

- състояние на речно легло-за почистване

-проводимост на речно русло-проводими

Р.Баненска

С.ЛясковоЗа реки

- състояние на речно легло- за почистване

-проводимост на речно русло- проводими


ЗАПАДнобеломорски район


Поречие р.Струма

През периода 01.07.2012 - 31.07.2012 г. не е постъпвала информация за наличие на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от Областните управления на „Пожарна безопасност и защита на населението” в градовете Перник, Кюстендил и Благоевград.

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Големите язовири по поречието на р.Струма разполагат със свободни обеми.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.

През целия период регистрираните нива на реките са предимно ниски и средни с тенденция към спадане. В пункта на р.Струма при гр.Перник и р.Елешница при с.Ваксево нивото е спаднало до екстремно ниски води. Нива на средни води запазват р.Джерман при гр.Дупница и р.Пиринска Бистрица при с.Горно Спанчево. В останалите пунктове на наблюдаваните реки по поречие Струма са регистрирани състояния единствено на ниски води.Поречие р.Места

През периода 01.07.2012 - 31.07.2012 г. не са постъпвали данни за наличието на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Благоевград.

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

През целия период по поречието на р.Места и в двата пункта – при Момина кула и при гр. Хаджидимово са регистрирани само състояния на ниски води.

Поречие Доспат

За периода 01.07.2012 г. – 31.07.2012 г. не са постъпвали данни за засегнати населени места от вредното въздействие на водите от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Смолян, както и за наличие на критични участъци по речните легла и язовирите, намиращи се в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  1. При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време.

  2. При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ-те и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток.

  3. Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец юли 2012 г.!

  4. Поддържането на определените с графика за м. юли обеми за поемане на очакван приток, да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател.

  5. Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

  6. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.


Представената информация от Басейновите дирекции е за месец юли 2012 г.

Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД е от 31.07.2012 г.С

офия, 1000, бул. „Мария Луиза” 22


Тел: 940 6000, Факс: (+3592) 981 1254

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом