Съдържание увод
ИмеСъдържание увод
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер56.22 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.raboti.com/info/info-1437.doc
Съдържание


увод


Глава Първа:Теоритични основи на

конкуренцията и конкурентоспособността

1.Същност и история на конкуренцията. Функции,

форми и средства

2.Структура на конкуренцията. Модел на петте сили на Портър

3. Конкурентното предимство като предпоставка

за конкурентоспособност

4.Конкурентоспособност на фирмата

5.Възможности за оценка на конкурентоспособността

5.1. Оценка на националните предимства. Диамантът на Портър


Глава Втора: Конкурентна среда и конкурентоспособност на “винком” ад

1.Представяне на “Винком” АД

2.Основни конкуренти на “Винком” Бургас

3.Анализ на конкурентоспособността на фирмата

4.Изводи и оценки на конкурентоспособността на “Винком”АД

5.Алтернативи за повишаване на конкурентоспособносттазаключение

Литература


УВОД


Основна задача на всяко предприятие е да узнае каква стока, с какви потребителски качества, по каква цена и в какви количества иска да закупи потенциалния потребител. Именно силата на производителя, доставчика или закупчика, неговите възможности за влияние върху поведението на други участници на пазара са определящи за ефективността на конкуренцията. Очевидно е, че действието на всеки един от опериращите на пазара икономически субекти се отразява върху другите. Те са принудени взаимно да се съобразяват един с друг, да търсят най-сполучливите, икономически най-оправданите действия, които да им позволят да оцелеят и да се развиват.

Ето защо целта на настоящата дипломна работа е да се изследват основните проблеми, задачи и насоки в развитието на конкуренцията и конкурентоспособността на предприятиeто и да се потърсят пътища за постигане на определена позиция на пазара.

Разработената дипломна работа си поставя три задачи, в които се прави анализ и се дават отговори на следните въпроси.

Първа задача – Да се разгледат теоретико-методологическите въпроси на конкуренцията и конкурентноспособността, тяхната същност, роля, видове, основни концепции, които са от полза за всяка фирма - участник на пазара.

Втора задача – Да се акцентира върху анализа и оценката на конкурентоспособността на АД”Винком” Бургас. Дава се още картина на предприятието, неговите конкуренти, позиции на пазара.

Трета задача – Да се направят изводи за състоянието на предприятието и да се предложат някои възможности за оптимизиране на конкурентоспособността.

В настоящата дипломна работа са използвани следните източници на информация:

  • средства за масова информация;

  • специализирана литература.

При разглеждане на особеностите на конкуренто-способността в частност съм се спрял на АД”Винком” поради факта, че на настоящия етап предприятието има реална възможност да бъде конкурент на пазара (вътре и извън страната), с когото предприятията от бранша трябва да се съобразяват.


ГЛАВА ПЪРВА

ТеорИтиЧНИ ОСНОВИ на конкуренцията и конкурентоспособността


1. Същност и история на конкуренцията. Функции, форми и средства


Конкуренцията възниква и се развива заедно със стоковото производство и потребление. Терминът “конкуренция” произлиза от латинската дума “co cure”, което означава бягам към целта. В ежедневната лексика, тя има смисъл на съперничество между хората за постигане на определена цел.1

В домонополистичния стадий от развитието на обществото е съществувала конкуренция между относително дребни стокопроизводители, при което е имало “свободна игра на пазарните сили”, т.е. на търсенето и предлагането.

Този вид конкуренция е известна като свободна или перфектна (съвършена). Конкуренцията обаче се съпровожда с концентрация и централизация на капитала, със засилване на икономическата мощ на отделни фирми. Постепенно тя води до образуването на монополи и олигополи. Така се е появила несвободната, неперфектна конкуренция. Монополът израства от свободната конкуренция, но не я премахва, а властва над нея и съществува паралелно с нея. Конкурентната борба между монополите ражда олигопола, но и той не ликвидира конкуренцията, само я видоизменя, без да отстранява конкуренцията между малките и средни предприятия. Монополистичния стадий в развитието на обществото не отстранява конкурентната борба между монополистите в даден отрасъл, между монополите и немонополизираните предприятия, вътре в самите монополи и олигополи. Използват се различни средства, за да се подчини по-слабия конкурент, променя се ролята на ценовата конкуренция, която в условията на свободна (съвършена) конкуренция даваше преимущества на по-ефективното производство. Сега борбата се води с изкуствено маневриране с цените, системи за тайни отстъпки и отбиви за по-големи купувачи, определяне на еднаква цена за стоки с различно качество и т.н.2

Пазарът, който съществува като необходим атрибут на стоковото стопанство е особен терен, на който се разиграва конкурентната борба. Там става естествения подбор. В този смисъл може да се каже, че конкуренцията е двигател на икономическата система и същевременно позволява да се задоволят потребностите на най-ниска цена. Красимира Георгиева дава две определения за конкуренцията - широк и тесен смисъл. В широк смисъл под конкуренция разбираме взаимодействието на пазарните агенти (продавачи и купувачи), при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси, независимо от (или за сметка) на други участници. В тесен смисъл конкуренцията означава присъствието на двама или повече продавачи и двама или повече купувачи на определен пазар, където се предлага ограничено количество от дадена стока.3

Според други автори конкуренцията е движещата сила на пазара. Конкуренцията представлява борба между стокопроизводителите за най-изгодни условия на производство и реализация на стоките и в същото време механизъм за стихийно регулиране на пропорциите в общественото производство. Конкуренцията принуждава стокопроизводителите да повишават производителността на труда, да разширяват и осъвременяват базата на производството и да увеличават натрупването.4

В световен мащаб ползата от конкуренцията е била изяснена в общи линии още от Адамс Смит, а може би и преди него, но точна формулировка, според която съвършената конкуренция разделя ефективно ресурсите е дефинирана от италианския икономист Вилфредо Парето. Икономистите използват неговата дефиниция за ефективност, наречена още “Ефективност на Парето”, която гласи: “Ресурсите са разпределени оптимално, когато никой не може да се облагодетелства, без някой друг да е ощетен”.5

Функции, форми и средства на конкуренцията


Конкуренцията е неразделна част от съвременния свободен пазар. Можем с основание да кажем, че функция на конкуренцията е регулирането на пазарните участници, елиминирането на слабите, проспериране на силните. Конкуренцията може да бъде различна в зависимост от:

1. Условията, при които се проявява:

  • съвършена;

  • несъвършена.

2. Използваните методи:

  • ценова;

  • неценова.


.........................................

1 Рибов, М., Конкуренция и конкурентноспособност, Университетско издание, София, 1997. с.5

2 Гаргаров, З., П. Иванов, Основи на пазарната икономика, Г. Победоносец, София, 1992.

3 Георгиева, К., Микроикономикс ч.I., ЕФ “Инвест - Кинов”, 1991, с.47.

4 Монев, П., Р. Калчев, Ив. Желев, Ст.Стоянов, Предпоставки за успех в бизнеса, Варна, ЕТ “Стоян Стоянов - Стожен”, 1993, с.154-155.

5 Фишер, С., Р. Дарибуш, Икономически основи на макро- и микроикономиката, Отворено общество, София

Свързани:

Съдържание увод iconСъдържание стр. Увод
Теоретична част
Съдържание увод iconСъдържание увод 4
Анализ на рисковете и заплахите за функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация
Съдържание увод iconНа Мария Владимирова Павлова 10к 3 По Икономическа информатика и География 2004 Съдържание
Географско положение (увод)
Съдържание увод iconПримерна структура и съдържание на дисертационен труд увод
Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Съдържание увод iconПримерна структура и съдържание на дисертационен труд Увод
Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Съдържание увод iconСъдържание увод а. Въведение в професионалната педагогика
Психическата готовност за труд като основа за професионалното самоопределяне в периода на избор на професия
Съдържание увод iconСъдържание увод 2 входни данни 2 избор на метод 5
Статистически анализ на товарен вътрешен автомобилен транспорт по вид и тип на превоза за і-во трим. На 2006 Г
Съдържание увод iconСъдържание увод 2
Целта на настоящата дипломната работа е да се създаде информационна система (ИС), чрез която да се автоматизират дейностите по информационното...
Съдържание увод iconСъдържание увод 2 методически бележки 4 учениците 5
В днешните модерни общества се налага констатацията, че едновременно с традиционните механизми на взаимоотношения е необходимо изграждане...
Съдържание увод iconСъдържание Увод Глава І. Дълготрайните материални активи като отчетно – икономическа категория
Същност на организацията на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом