Договор за изработка
ИмеДоговор за изработка
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер166.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://anketi.rusofili.eu/work_files/1310533917_w-m-dogovor.doc
ПРОЕКТ! В-2


ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА


Днес .............., в гр. София, се сключи настоящият Договор за изработка между:


 • .........................................................................................................., наричан по-нататък в Договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

 • ........................................................................................................., наричан по-нататък в Договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.


I.Предмет на договора:

Чл.1 ал.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши:

1.АДАПТИРАНЕ И КАЧВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ НА СТРАНИЦИТЕ НА ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ /НДР/ - www.rusofili.eu.

2.АДАПТИРАНЕ И КАЧВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СТРАНИЦИТЕ НА ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА НДР - www.rusofili.eu

ал.2.При осъществяване предмета на договора Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждения в размери, както следва:

1.По чл. 1, ал. 1, т. 1, възнаграждение в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева с начислен ДДС.

2.По чл. 1, ал. 1, т. 2, възнаграждение в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева с начислен ДДС.

ал.3.Възложителят ще заплати на Изпълнителя договореното в чл.1 ал.2 възнаграждения по банков път, по Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ...................... .

ал.4.Възнаграждението ще бъде изплатено, както следва:

1.В срок до 5 /пет/ дни след подписване на настоящия договор – 1000 /хиляда/ лева.

2.В срок до 15 /петнадесет/ дни след изпълнение на Чл.3 ал.4. от настоящия договор – 1700 /хиляда и седемстотин/ лева.


II. Права и задължения на Изпълнителя:

Чл.2 ал.1.Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в чл.1., ал.1., точки 1 и 2 от настоящия договор така, че то да отговарят на всички изисквания и условия фиксирани в Приложения № 1, № 2 и № 3, които приложения са неразделна част от този договор.

ал.2.Изпълнителят се задължава да изработи и предаде посоченото в чл.1 в сроковете посочени в Приложения № 1, № 2 и № 3.

ал.3.Гаранционният срок на програмите е 5 /пет/ години след подписване на приемо-предавателените протоколи. В този срок Изпълнителят се задължава да осигурява цялостно обслужване на програмите, отстраняване на всички неизправности, обучение и консултации на лицата определени от Възложителя за работа с програмите.

ал.4.Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

- 2 - В-2

III. Права и задължения на Възложителя:

Чл.3 ал.1.Възложителят е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.

ал.2.Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на Изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката.

ал.3.Ако възложеното е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, количество и качество, Възложителят е длъжен да приеме вещта.

ал.4.Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателни протоколи, подписани от страните по настоящия договор, които съставляват неразделна част от настоящия договор.


IV. Неустойки:

Чл.4 ал.1.При забава на Възложителя при заплащане на дължимото по настоящия договор възнаграждение той дължи неустойка в размер на 5 /пет/ % на ден върху неиздължената сума за съответната програма, но не повече от двойният размер на същата.

ал.2.При забава на Изпълнителя при изработване и предаване на програмите той дължи неустойка в размер на 5 /пет/ % на ден върху стойността на непредадената програма, но не повече от двойният размер на същата.

ал.3.При неизпълнение от страна на Изпълнителя, той дължи неустойка равняваща се на двойният размер на цената на този договор.

ал.4.При забава на Изпълнителя при изпълнението на Чл.2 ал.3. от този договор, до изтичане на гаранционните срокове на програмите, той дължи неустойка в размер на 10 /десет/ % на ден върху изплатената по този договор сума за съответната програма, но не повече от двойният размер на същата.


V. Общи условия, прекратяване:

Чл.5 ал.1.При изпълнение на договора, страните по него си оказват пълно съдействие и взаимопомощ, с оглед успешното му реализиране.

ал.2.Настоящият договор и приложенията към него могат да бъдат изменяни само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.


За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....................................

/................................/ /................................/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 В-2


ЗАДАНИЕ № 1

НА РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ /РИС/ ЗА АДАПТИРАНЕ И КАЧВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ НА СТРАНИЦИТЕ НА ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ /НДР/ - www.rusofili.eu


 • ВЪЗЛОЖИТЕЛ:НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

 • ИЗПЪЛНИТЕЛ: ФИРМА .................................................................................................. .


І.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА:

І.1.Да се интегрира с базата данни на регистрираните посетители на www.rusofili.eu.

І.2.Влизането в програмата да става само през www.rusofili.eu.

І.3.Да осигурява ежедневно архивиране /BACK-UP/ на данните намиращи се в програмата.

І.4.Цветовото оформяне на програмата да бъде в съответствие с цветовото оформяне на www.rusofili.eu /с възможност за промени/.

І.5.Да дава възможност за едновременно провеждане на страниците на www.rusofili.eu на минимум 8 конкурса, с осигурена възможност за увеличаване на броя на конкурсите.

І.6.Да дава възможност за качване на неограничен брой материали /текст, снимки, видео, аудио и др./.

І.7.Да дава възможност материалите във всеки конкурс да се разделят на групи, с осигурена възможност за промяна на броя на групите.

І.8.Да дава възможност за ГЛАСУВАНЕ от ВСИЧКИ посетители на www.rusofili.eu /регистрирани и нерегистрирани/, веднъж дневно, за 9 материала /по три материала от всяка група/, с осигурена възможност за промяна на броя и периода.

І.9.Да осигурява бързо, трайно и възможно най-опростено качване на материали /текст, снимки, видео, аудио и др./ от администратора на www.rusofili.eu,

І.10.Качването, свалянето, корекции и т.н. на материалите /текст, снимки, видео, аудио и др./ да става само от лице/а/ писмено определено/и/ от РИС.

І.11.Да не позволява промени без писмено решение на РИС.

І.12.Да дава възможност за КОМЕНТАРИ от посетителите на www.rusofili.eu под публикуваните материали /текст, снимки, видео, аудио и др./ на всяка страница /1.1., 1.2., ..., 2.1., 2.2., .... 3.1., 3.2., ... и т.н./.

І.12.1.Коментара да може да бъде четен от всеки посетител на www.rusofili.eu,

І.12.2.Коментар да могат да пишат само регистриралите се в www.rusofili.eu посетители,

І.12.3.Да няма ограничение за броя на коментарите, с възможност за промяна,

І.12.4.Коментара да включва – Дата и име на посетителя /автоматично/ + текст на коментара, с възможност за промяна,

І.12.5.Администратора на www.rusofili.eu да може да контролира коментарите /срок, изтриване, редактиране, отговор и т.н./,

- 2 - В-2

І.13.След приемането на програмата от РИС и качването й на страниците на www.rusofili.eu, програмата става собственост на НДР.

І.14.Фирмата поема ангажимент за цялостно обслужване на програмата, отстраняване на всички неизправности, обучение и консултации на лицата определени от РИС за работа с програмата в рамките на настоящото задание за срок от 5 години след нейното монтиране на www.rusofili.eu.

І.15.Програмата да се подготви за тестване от РИС в срок до 20 /двадесет/ дни след подписване на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

І.16.Програмата да се качи на www.rusofili.eu в срок до 10 /десет/ дни след тестването й, като през този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстранява всички констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски и несъответствия .

І.17.Фирмата определя свой представител, който поддържа постоянна връзка с РИС и при покана присъства минимум на една оперативка на РИС месечно.


ІІ. ПОЯСНЕНИЯ:


 • СТРАНИЦА НАЧАЛО
КОНКУРСИ
 • СЛЕД КЛИКВАНЕ ВЪРХУ «КОНКУРСИ» СЕ ОТВАРЯ:
1. КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ «БЪЛГАРИЯ И КОСМОСА»

1.1. КЛАСИРАНЕ

1.2. НАГРАЖДАВАНЕ

1.3. ИЗЛОЖБА

1.4. ......................

2. КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ «НЕКА ВИНАГИ ДА ИМА СЛЪНЦЕ»

2.1. РЕГЛАМЕНТ

2.2. СЪОБЩЕНИЯ

2.3. КРЪГ – І /КЛАСИРАНЕ/

2.4. КРЪГ – ІІ /КЛАСИРАНЕ/

2.5. КРЪГ – ІІІ /ГЛАСУВАНЕ/

2.6. КРЪГ – ІV /МАТЕРИАЛИ/

2.7. ........................................

3. КОНКУРС «ЗЛАТЕН ПОР /БОРСУК/»

3.1. ........................................

...............................................

4. КОНКУРС «МОИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ»

4.1. ........................................

...............................................

5. КОНКУРС «..........................»

- 3 - В-2

5.1. ........................................

...............................................

* АРХИВ КОНКУРСИ
 • СЛЕД КЛИКВАНЕ ВЪРХУ «ТОЧКА 1.2.» СЕ ОТВАРЯ КЛИПА ОТ НАГРАЖДАВАНЕТО, КОЙТО Е КАЧЕНА В РАЗДЕЛ „ВИДЕО” НА www.rusofili.eu
 • СЛЕД КЛИКВАНЕ ВЪРХУ «ТОЧКА 1.3.» СЕ ОТВАРЯ ИЗЛОЖБАТА ОТ КОНКУРСА, КОЯТО Е КАЧЕНА В РАЗДЕЛ „...................” НА www.rusofili.eu
 • СЛЕД КЛИКВАНЕ ВЪРХУ «ТОЧКА 2.3. и 2.4.» СЕ ОТВАРЯ:

КЛАСИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ КРЪГ – І /проведен от ...... до ....../

І МЯСТО - .................. ГЛАСА

МАТЕРИАЛ -РИСУНКА,

ТЕКСТ,

СНИМКА, КЛИП И Т.Н.

ІІ МЯСТО - .................. ГЛАСА

................................

ІІІ МЯСТО - .................. ГЛАСА

................................

  • ІІ – ра група

...................................

  • ІІІ – та група

...................................

 • ОТ ЖУРИ

  • І – ва група

І МЯСТО

МАТЕРИАЛ -РИСУНКА,

ТЕКСТ,

СНИМКА, КЛИП И Т.Н.

ІІ МЯСТО

................................

ІІІ МЯСТО

................................

  • ІІ – ра група

...................................

  • ІІІ – та група

................................- 4 - В-2

 • СЛЕД КЛИКВАНЕ ВЪРХУ «ТОЧКА 2.5.» СЕ ОТВАРЯ:
ГЛАСУВАНЕ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ КРЪГ – ІІІ

ВСЕКИ ПОСЕТИТЕЛ НА www.rusofili.eu МОЖЕ ДА ГЛАСУВА: ОТ ............ г. ДО ............. г., ВЕДНЪЖ ДНЕВНО, ЗА ТРИ МАТЕРИАЛА ОТ ВСЯКА ГРУПА

  • І – ва група

МАТЕРИАЛ №1 -РИСУНКА,

ТЕКСТ,

СНИМКА, КЛИП И Т.Н.

ГЛАСУВАЙ /ТУК/ - БРОЙ ГЛАСОВЕ ДО МОМЕНТА .............

МАТЕРИАЛ №2 -РИСУНКА,

ТЕКСТ,

СНИМКА, КЛИП И Т.Н.

ГЛАСУВАЙ /ТУК/ - БРОЙ ГЛАСОВЕ ДО МОМЕНТА .............

.........................................

  • ІІ – ра група

.........................................

  • ІІІ – та група

.........................................ЗАДАНИЕТО Е УТВЪРДЕН ОТ РИС НА НДР


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РИС : ..............................

/Н. Гочев/


ЗАДАНИЕТО Е СЪГЛАСУВАНО И ПРИЕТО ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ


........................................... : ..............................

/Ст. Георгиев/


НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА ОТ .........................


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..................................

/................................./ /............................../


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 В-2


ЗАДАНИЕ № 2

НА РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ /РИС/

ЗА АДАПТИРАНЕ И КАЧВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРАНИЦИТЕ НА ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ /НДР/ - www.rusofili.eu • ВЪЗЛОЖИТЕЛ:НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

 • ИЗПЪЛНИТЕЛ: ФИРМА .................................................................................................. .

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА:

І.1.Да се интегрира с базата данни на регистрираните посетители на www.rusofili.eu.

І.2.Влизането в програмата да става само през www.rusofili.eu.

І.3.Да осигурява ежедневно архивиране /BACK-UP/ на данните намиращи се в програмата.

І.4.Цветовото оформяне на програмата да бъде в съответствие с цветовото оформяне на www.rusofili.eu /с възможност за промени/.

І.5.Да дава възможност за едновременно провеждане на страниците на www.rusofili.eu на минимум 8 анкети и соц. изследвания, с осигурена възможност за увеличаване на броя им.

І.6.Да дава възможност за качване на неограничен брой материали /текст, снимки, видео, аудио и др./.

І.7.Да дава възможност материалите във всяка анкета и соц. изследване да се разделят на групи, с осигурена възможност за промяна на броя на групите.

І.8.Да осигурява минимум десет варианта за отговор /с възможност за промяна/.

І.9.Да осигурява бързо, трайно и възможно най-опростено качване на материали /текст, снимки, видео, аудио и др./ от администратора на www.rusofili.eu,

І.10.Качването, свалянето, корекции и т.н. на материалите /текст, снимки, видео, аудио и др./ да става само от лице/а/ писмено определено/и/ от РИС.

І.11.Да не позволява промени без писмено решение на РИС.

І.12.Да дава възможност за КОМЕНТАР /обяснение на вота/ от посетителите на www.rusofili.eu под всяка публикувана анкета /1., ..., 2., .... 3., ... и т.н./.

І.12.1.Коментара да може да бъде четен от всеки посетител на www.rusofili.eu,

І.12.2.Коментар да могат да пишат само регистриралите се в www.rusofili.eu посетители,

І.12.3.Да няма ограничение за броя на коментарите,

І.12.4.Коментара да включва – Дата и име на посетителя /автоматично/ + текст на коментара,

І.12.5.Администратора на www.rusofili.eu да може да контролира коментарите /срок, изтриване, редактиране, отговор и т.н./,

І.13.След приемането на програмата от РИС и качването й на страниците на www.rusofili.eu, програмата става собственост на НДР.

- 2 - В-2

І.14.Фирмата поема ангажимент за цялостно обслужване на програмата, отстраняване на всички неизправности, обучение и консултации на лицата определени от РИС за работа с програмата в рамките на настоящото задание за срок от 5 години след нейното монтиране на www.rusofili.eu.

І.15.Програмата да се подготви за тестване от РИС в срок до 20 /двадесет/ дни след подписване на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

І.16.Програмата да се качи на www.rusofili.eu в срок до 10 /десет/ дни след тестването й, като през този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстранява всички констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски и несъответствия .

І.17.Фирмата определя свой представител, който поддържа постоянна връзка с РИС и при покана присъства минимум на една оперативка на РИС месечно.


ІІ. ПОЯСНЕНИЯ:


 • СТРАНИЦА НАЧАЛО
АНКЕТИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • СЛЕД КЛИКВАНЕ ВЪРХУ «АНКЕТИ/СОЦ. ИЗСЛЕДВАНИЯ » СЕ ОТВАРЯ:
1. АНКЕТА «АЕЦ "БЕЛЕНЕ"»

2. АНКЕТА «РАЗПОЛАГАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРО В БЪЛГАРИЯ»

3. АНКЕТА «ПАМЕТНИЦИ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ В БЪЛГАРИЯ»

4. АНКЕТА «..........................»

5. АНКЕТА «..........................»

6. АНКЕТА «..........................»

7. АНКЕТА «..........................»

8. СОЦ. ИЗСЛЕДВАНЕ «..........................»

*АРХИВ АНКЕТИ

*АРХИВ СОЦ. ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • СЛЕД КЛИКВАНЕ ВЪРХУ «ТОЧКА 1.» СЕ ОТВАРЯ:

..................................................................................................................................................

(материал /текст, снимки, видео, аудио и т.н./ за анкетата/соц.изследване )


  • ДА СЕ СТРОИ СЪГЛАСНО ПОДПИСАНИТЕ ДО МОМЕНТА ДОКУМЕНТИ

  • ДА СЕ СТРОИ, КАТО СЕ ОБЯВИ НОВ КОНКУРС

  • ДА СЕ СТРОИ, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗБЕРЕ ДРУГА ПЛОЩАДКА

  • ДА СЕ СТРОИ, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

  • ДА СЕ СТРОИ, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

  • .............................................................

- 3 - В-2

  • ДА НЕ СЕ СТРОИ

  • НЯМАМ МНЕНИЕ

  • ГЛАСУВАЙ

  • РЕЗУЛТАТИ

* КОМЕНТАР /ОБЯСНЕНИЕ НА ВОТА/:

1. ......................................................................................

2. ......................................................................................

......................

 • СЛЕД КЛИКВАНЕ ВЪРХУ «ТОЧКА 2.» СЕ ОТВАРЯ:

..................................................................................................................................................

(материал /текст, снимки, видео, аудио и т.н./ за анкетата/соц.изследване )


  • ДА, СЪГЛАСНО ПОДПИСАНИТЕ ДО МОМЕНТА ДОКУМЕНТИ

  • ДА, НО СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ

  • .............................................................

  • НЕ

  • НЯМАМ МНЕНИЕ

  • ГЛАСУВАЙ

  • РЕЗУЛТАТИ

* КОМЕНТАР /ОБЯСНЕНИЕ НА ВОТА/:

1. ......................................................................................

2. ......................................................................................

......................


И Т.Н.


ЗАДАНИЕТО Е УТВЪРДЕН ОТ РИС НА НДР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РИС : ..............................

/Н. Гочев/


ЗАДАНИЕТО Е СЪГЛАСУВАНО И ПРИЕТО ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ

........................................... : ..............................

/Ст. Георгиев/


НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА ОТ ..............................


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....................................

/................................./ /................................./


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОФЕРТА

ОТ ФИРМА ..........................................................................................................

Уважаеми Дами и господа,


във връзка с получени от Вас Задание 1 и Задание 2 за адаптиране и качване на програми на официалния сайт на НДР имам удоволствие да Ви представя оферти за цени и срокове за изпълнение според заданията.


По Задание 1 на РИС за адаптиране и качване на програма за провеждане на конкурси на страниците на официалния сайт, по предложените от Вас изисквания, Ви предлагам


Подготвящ етап

Концепция, формализиране на задачите


Администрация :

Възможност за въвеждане на общи статии и материали, оформящи главния сайт, който ще отвежда и ще играе ролята на архив на конкурсите (подсайтовете). Въвеждане на лого и мото за дооформяне на подсайтвете на конкурсите.

Администрация на главно ниво за генериране на „подсайт“ за конкретен конкурс. Броят на генерираните конкурси е неограничен. Обезпечаване на въвеждането на информацията: обща информация, регламент, жури, срокове, възрастови групи, друга важна информация Възможност за въвеждане на ключови фрази и друга информация, необходима за популяризиране.

Въвеждане на информация за участници, разпределяне в групи, категории и други според конкурсните изисквания.

Въвеждане на конкурсни работи (снимки, рисунки, есета, други).

Отчитане ан гласуванията, класиране, публикуване на междинни и окончателни резултати, възможност за въвеждане на клипове за награждаването, други

Обработка на коментари, следене на гласувания, други

Други възникващи в процеса на работа задачи


Визия

Подготовка на типове дизайни, рязане и имплементиране

Дизайн на групата конкурси, рязане

Банер за сайта за конкурси, който да отвежда от сайта на русофили към сглавния

Програмиране на информацията за конкурса

Регистрация на потребители. Възможност за регистрация с фейсбук профил

Програмиране на гласуване при определени условия

Програмиранае на класиране

Модул за коментари

Модул за връзка със социални мрежи


Сума: 1500 лева с ДДС.

Срокът за изработка на уеб базираната система по предварителното задание е около 2 седмици следодобряване на визията.


По Задание 2 на РИС за провеждане на анкети и социологически проучвания". Предлагаме Ви да се подходи по подобен начин на описание в обяснянията по З


Подготвящ етап

Концепция, формализиране на задачите


Администрация: тук имам намаляване на цените, защото дублират горните

Възможност за въвеждане на общи статии и материали, оформящи главния сайт, който ще отвежда и ще играе ролята на архив на анкетите (подсайтовете). Въвеждане на лого и мото за дооформяне на подсайтвете на анкетите.

Администрация на главно ниво за генериране на „подсайт“ за конкретна анкета. Броят на генерираните анкети и социологически проучвания е неограничен. Обезпечаване на въвеждането на информацията. Възможност за въвеждане на ключови фрази и друга информация, необходима за популяризиране.

Системата за създаванена типове въпроси и отговори:

Въпрос, при който може да се избира точно един отговор

Въпрос, при който е възможно да се изберат повече от 1 вариант на отгорите

Въпрос, при който освен избор се допуска и въвежане на свободен текст

Генератор на Анкети на базата на вече въведени отговори, като във всяка анкета могат да се включват един или няколко въпроса от всеки от по-горните типове.

Отчитане на гласуванията, извличане на информацията в excel за анализ.

Обработка на коментари, следене на гласувания, други

Други възникващи в процеса на работа задачи


Визия

Подготовка на типове дизайни, рязане и имплементиране

Дизайн на главния сайт за анкети и социологически проучвания, рязане

Банер за сайта за конкурси, който да отвежда от сайта на русофили към сглавния. При стартиране на нова анкета/проучване банерът да се подменя с подходящ

Програмиране на визуализация на статии, материали, и други, които да подпомогнат личността, попълваща анкетата да се ориентира възможно най-правилно в определена ситуация, като при това да вземе независимо и самостойно решение.

Регистрация на потребители. Възможност за регистрация с фейсбук профил – от модула за конкурси

Защита и контрол на гласуването по определени изисквания

Визуализиране на резултати – междинни и крайни

Модул за коментари – от конкурси

Модул за връзка със социални мрежи – от конкурси


Цена: 1200 лв с ДДС

.............................................. : .......................................

/Стоян Георгиев/


НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА ОТ ..............................


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................... ИЗПЪЛНИТЕЛ: .............................

/.........................../ /.........................../

Свързани:

Договор за изработка iconДоговор за изработка
Днес, г., в гр./с се сключи настоящият договор за изработка между
Договор за изработка iconУказания за подготовка на оферта за участие в открита процедура с предмет
Изработка и доставка на рекламни и пропагандни материали; Изработка и доставка на коледни сувенири; Изработка и доставка на табели;...
Договор за изработка iconДоговор за изработка
Л. П.: сер № изд на г от гр егн наричан в договора "автор", от друга страна се сключи настоящият договор за следното
Договор за изработка iconПрограма „Право", Нов български университет гл ас д-р Ивайло Стайков програма „Право"
Кт имат отношение към трудовия договор. Наричаният в практиката „граждански договор” за полагане на труд по правна същност е облигационният...
Договор за изработка iconДоговор за изработка и поддръжка на уеб сайт №
Днес,   в гр се сключи настоящият договор за поръчка между от една БулгаРус бг оод, с адрес Бургас, Иван Богоров 35, с еик 200913489,...
Договор за изработка iconУказания за подготовка на оферта за участие в открита процедура с предмет
Предмет „Предпечатна подготовка и печат със следните позиции: Изработка и доставка на обложки за cd и dvd; Изработка и доставка на...
Договор за изработка iconДоговорза проектиране и строителство
Днес / / 2007 г в гр. Пазарджик се сключи настоящият договор за изработка и строителство между
Договор за изработка iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Производството е образувано по предявени обективно съединени искове за изпълнение на парично задължение по сключен между страните...
Договор за изработка iconВ името на народа
Обекта предмет на изработка е приет и е издадено Разрешение за ползване №ст-12-232/25. 03. 2008 г от днск. Молят ответника да бъде...
Договор за изработка iconПроизводството е с правно основание по чл. 258 и сл от гпк
Б. договор за изработка на дограма, заедно със законната лихва за забава върху тази главница, считано от 14. 11. 2008 г до пълното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом