1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г
Име1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер65.55 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/5643b
Производство по реда на чл.625 и сл. от ТЗ, във вр. с чл.608 и 742 от ТЗ.

Молителят /ищец/ „П.” Е. с ЕИК 104509184, със седалище и адрес на управление гр.В., ул.”З.”, №..., представлявано от В. Г. Я. в молбата си до съда твърди, че е изпаднал в състояние на неплатежоспособност и свръхзадълженост.В изпълнение на изискванията на чл.626, ал.2 от ТЗ подава молба, като моли съда да открие производство по обявяване в несъстоятелност на „П.” Е. гр.В..Съдът е констатирал нередовност на молбата и е задължил молителя, като му е дал срок да я отстрани. С допълнителна молба към първоначалната молителят уточнява и представя справка за изискващите се съгласно чл.628, ал.1`, т.2 и 3 от ТЗ опис и оценка на активите и пасивите на дружеството към датата на подаване на молбата, както и списък на кредиторите на дружеството с посочване на адресите, вида,размера и обезпеченията на вземанията им.Към молбата-уточнение от 04.02.2011 г. са представени Счетоводен баланс към 31.12.2010 г., Отчет за приходите и разходите към 31.12.2010 г., Справка за задълженията към доставчици към 31.12.2010 г.,Справка за задълженията към данъчната система към 31.12.2010 г.Тези документи са приети като писмени доказателства по делото.

Видно от уведомлението с вх.№47740/28.12.2010 г., молителят е изпълнил задължението си по чл.78 от ДОПК да уведоми НАП Ч. ТД на НАП В. за подаване на молбата за откриване производство по несъстоятелност на „П.” Е..

За изясняване на правнозначимите обстоятелства по делото съдът е допуснал и изслушал заключението на съдебно-икономическа експертиза.Заключението на вещото лице Р. В. Б., като компетентно, обосновано и основаващо се на проверените счетоводни документи в счетоводната кантора, обслужваща молителя, съдът кредитира напълно.В това заключение е отбелязано, че е проверено счетоводството на длъжника и документите,приложени към молбата, както и тези приети в съдебно заседания на 16.03.2011 г.При извършената проверка в счетоводството на „П.” Е. на експертизата са били представени следните счетоводни извлечения и регистри:

1.Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31.12.2010 г.

2.Счетоводни извлечения с аналитични партиди от сметки :151 –Получени краткосрочни заеми,152-Получени дългосрочни заеми, 201-Земи,203-Сгради и конструкции,205-Транспортни средства,207-Машини и оборудване,208-Компютърна техника,401-Доставчици, 411-Клиенти, 501-Каса в лева, 503-Допълнителна сметка в лева и 504-Разплащателна сметка във валута.

3.Главна книга на сметка 501-Каса в лева и 503-Разплащателна сметка в лева към 31.12.2010 г.

4.Оборотна ведомост към 31.03.2011 г.

5.Хронологичен дневник на вземания и задължения към 31.03.2011 г.

Въз основа на проучените документи вещото лице установява, че длъжникът има следните изискуеми и безспорни задължения :

1.Данъчни задължения 34646,08 лв, в т.ч. към ТД на НАП В.-23377,79-Главница ДДС и 11268,29-Неплатен ДОД върху заплати;

2.Задължения към финансови предприятия общо 516706,79 лв

в т.ч.- 122983,51-Инвестиционен кредит в Райфайзенбанк ЕАД

-352049,40 лв Револвиращ кредит в Райфайзенбанк ЕАД

-29835,27 лв Кредитна линия в Юробанк и Еф Джи България

-11837,61 лв Лизингов договор Хюндай Санта Фе

3.Задължения към доставчици: 449298,79-главница

11553,95 лв лихви

в т.ч. -5564,33 лв-„Варнапак” Е.

-143,09 лихва

-2126,50 лв-ЕОН България

-54,68 лихва

-357438,18 лв-„Импас-93” Е.

-9191,72 лв лихва

-4010,82 лв „Индустриал Комерс” Е.

-103,13 лв лихва

-2852,94 лв-„Колорит Прес” Е.

-73,37 лв лихва

- 40606,10 лв –„Пластхим-Т”

-1044,21 лв лихва

-2928,44 лв „Провентус”

-75,31 лв лихва

-33771,48 лв-„Унипак”

-868,44 лв лихва

Към 31.12.2010 г. общото задължение към доставчици е намалено с дебитното салдо по с-ка 401 Доставчици със сумата 32519,72 лв-предоставен аванс към доставчика „Випак” ООД и възлиза на 416779,07лв.

4.Задължения по осигурителни вноски-17213,27 лв

5.Задължения към персонала -3768 лв.

Стойността на активите/дълготрайни и краткотрайни/ на длъжника по счетоводен баланс към 31.12.2010 г. е общо 669790,00 лв, в т.ч.

-дълготрайни материални активи- 403049,42-машини и сгради

-краткотрайни материални активи –общо 266740,58 лв-вземания към фирми и вземания по липси и начети.

По посочените вземания няма плащания от страна на длъжниците.

Съгласно заключението на вещото лице, последната дата на плащания от страна на длъжника е 30.09.2010 г.

Експертизата е определила началните разноски необходими в производството по несъстоятелност за период от 6 месеца както следва:държавни такси за производството по несъстоятелност-500 лв, възнаграждение и осигурителни вноски за синдик 3132 лв и разходи за управление на масата на несъстоятелността-200 лв, или общо 3832 лв.

По данни от Оборотната ведомост и Счетоводния баланс към 31.12.2010 г.длъжникът не разполага с налични краткотрайни активи.Отразените в баланса вземания общо в размер на 267000 лв, към момента са несъбираеми.Няма наличност на парични средства по дебита на сметки 501- Каса в лева, 503- Разплащателна сметка в лева и 504- Разплащателна сметка във валута.Липсата на парични средства и ликвидни/бързо събираеми/ краткотрайни материални активи показва, че длъжникът не може да покрие началните разноски по производството по несъстоятелност за период от 6 месеца.Наличното имущество в момента се състои от несъбрани вземания общо в размер на 267000 лв.

Експертизата дава мнение,че към 31.12.2010 г. както и към 31.03.2011 г. финансовите затруднение на молителя от временни са се превърнали в трайни и с постоянен характер.

Като обобщение от данните, които дава вещото лице, към 31.12.2010 г. дружеството-длъжник има реално дължими, изискуеми и безспорни задължения общо в размер на 1021633,39 лв и лихви върху тях 11553,95 лв.Балансовата стойност на дълготрайните активи към същата дата е 403049,42 лв, а на краткотрайните -266740,58 лв.При липсата на парични средства може да се направи извод, че дружеството не може да покрие началните разноски в производството по несъстоятелност, както и че финансовите му затруднения имат траен характер.

При така установеното съотношение между активите и пасивите, липсата на парични средства и ликвидни краткотрайни активи,респ. възможност дружеството да изплаща задълженията си, е ясно, че то е в трайна неплатежоспособност и финансовите му задължения имат траен, а не временен характер.Налага се извод, че „П.” Е. е в състояние на неплатежоспособност, считано от 30.09.2010 г., когато е последната дата на плащания от него.Налице са предпоставките на чл.630, ал.1 от ТЗ и то следва да бъде обявено в неплатежоспособност, да бъде определена начална дата на тази неплатежоспособност 30.09.2010 г., да бъде открито производство по несъстоятелност, да бъдат наложени обща възбрана и запор върху имуществото му, да бъде постановено прекратяване на дейността на предприятието и то да бъде обявено в несъстоятелност.Тъй като според вещото лице началните разноски за производството по несъстоятелност са 3832 лв и дружеството не притежава достатъчно имущество за да ги покрие, решението следва да се постанови при хипотезата на чл.632 ал.1 от ТЗ и производството по делото следва да бъде спряно.

Водим от изложеното, съдът


Р Е Ш И :


ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „П.”Е., ЕИК ... със седалище и адрес на управление гр.В., ул.”З.”, №..., с еднолечен собственик на капитала и управител на дружеството В. Г. Я., с ЕГН *.

ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността 30.09.2010 г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „П.” Е. , ЕИК ..., със седалище и адрес на управление гр.В., ул.”З.”, №..., с едноличен собственик на капитала и управител В. Г. Я., с ЕГН *.

ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР върху имуществото на „П.” Е., с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление гр.В., ул.”З.”, №..., с едноличен собственик на капитала и управител В. Г. Я., с ЕГН *.

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на длъжника „П.” Е., с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление гр.В., ул.”З.”, №..., с едноличен собственик на капитала и управител В. Г. Я., с ЕГН *.

ОБЯВЯВА ДЛЪЖНИКА „П.” Е., с ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр.В., ул.”З.”, №..., с едноличен собственик на капитала и управител В. Г. Я. В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

СПИРА на основание чл.632, ал.1 от ТЗ производството по несъстоятелност.

ОСЪЖДА „П.” Е. , с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление гр.В., ул.”З.”, №..., с едноличен собственик на капитала и управител В. Г. Я., с ЕГН *, да заплати в полза на държавата по банковата сметка на ВТОС сумата 250 лв /двеста и петдесет лева/ държавна такса.

На основание чл.634 от ТЗ решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ и да се обяви в търговския регистър.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА за вписването му в търговския регистър.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър.

След влизане на решението в сила да се издаде изпълнителен лист за присъдената сума , който да се изпрати на Агенцията за държавни вземания за изпълнение.

Делото да се докладва на съдията-докладчик или при негово отсъствие на председателя на съда, респ. негов заместник, след изтичане на срока по чл.632, ал.2 ТЗ / една година от вписване на решението/ .


ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:Свързани:

1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2010 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2010...
1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2011 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2011...
1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconКонсолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2
Към 31 декември 2008г дружествата в групата са извършили за годината разходи за счетоводен одит в размер на 346 Х лв. 82
1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconОтчетност тема Счетоводен баланс
Задача Съставете двустранен счетоводен баланс на " Детелина" оод към 31. 12. 20 г., като определите стойностният размер на основния...
1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconОтчет за доходите 1 баланс 2
Разходи за външни услуги Разходи за възнаграждения Разходи за амортизации Разходи за материали
1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconБългарска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост
Бюджетът на бан за 2010 година е утвърден с Решение на Общото събрание на бан от 04. 03. 2010 година
1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconДоклад на независимия одитор
Извърших одит на приложения счетоводен баланс на “Премиер Фонд” ад (“Дружеството”) към 31 декември 2006 година и на свързаните с...
1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconОтчет приходи и разходи към 31. 12. 2007

1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом