Агенция за ядрено регулиране
ИмеАгенция за ядрено регулиране
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер85.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnra.bg/bg/documents/finance/obzap2011.doc
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ


бул. Шипченски проход 69, 1574 София, Teл: (02) 94 06 800,
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към сборна оборотна ведомост към 31.12.2011 г. на Агенцията за

ядрено регулиране


При изготвяне на сборната оборотна ведомост на АЯР към 31.12.2011 г. са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2011 г., като са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, изискванията на ДДС 12./29.12.2010 г. и ДДС 20 /2004 г.

Текущо през 2011 г. не са извършвани процедури по приключване на приходните и разходните сметки от раздели 6 и 7 със сметките от гр.11, 12 и 13 .


ОТЧЕТНА ГРУПА “БЮДЖЕТИ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ”


Във връзка с разпоредбите на Закона за счетоводството и Заповед на Председателя на АЯР № РД-22-505 от 02.11.2011 г., в Агенцията за ядрено регулиране е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи, дълготрайните нематериални активи, краткотрайните материални активи, паричните средства, вземанията и задълженията на Агенцията към 31.12.2011 г. За резултатите от инвентаризацията са съставени инвентаризационни описи и сравнителни ведомости и са изготвени доклади от назначените със заповедта комисии. От извършената инвентаризация на паричните средства на Агенцията е съставен акт за касова наличност. При извършване на инвентаризацията не са установени липси. Бракувани са ДМА на стойност 1 406.72 лв. и краткотрайни материални активи (активи под праг на същественост, заведени задбалансово) на стойност 5 658,78 лв. За бракуваните активи са съставени протоколи за брак. Със заповед на председателя № РД-22-74 от 06.02.2012 г. е назначена комисия за извършване на ликвидация на бракуваните активи. За резултатите от ликвидацията са съставени протоколи.

За извършената инвентаризация на вземанията и задълженията на Агенцията към 31.12.2011 г. са съставени описи на задълженията и вземанията по съответните счетоводни сметки. Изпратени са писма за потвърждение до съответните контрагенти.

Съгласно Заповед № РД – 22-504 от 02.11.2011 г. на Председателя на Агенцията и спазвайки изискванията на чл.13, ал.3 от Закона за счетоводството, НСС 16, НСС 36 и т.16, т.36 и т.38 от ДДС 20/2004 г., към 31.12.2011 г. в Агенцията се извърши преглед на съществуващите счетоводни оценки на дълготрайните материални и нематериални активи, отчитани по баланса на АЯР. Съгласно т.16.24 от ДДС 20/2004 г. не е извършван преглед за обезценка на активите, заведени задбалансово по с/ка 9909.

При извършване на прегледа, се извърши съпоставяне на отчетната стойност на всеки един актив с текущата му възстановима стойност. За текуща възстановима стойност в процеса се прие справедливата стойност на активите, като за нейна индикация в процеса на работа, бе използвана текущата покупна цена на сходни активи със същия потенциал на икономическа изгода . При отчитане на обезценката не бяха взети предвид временните спадове на цените на отделните активи, а само наличието на трайни тенденции на промяна на стойността.

При определяне на справедливата стойност на сградния фонд на АЯР беше използвана лицензирана фирма за извършване на оценки .

За справедлива стойност на автомобилите в АЯР се прие тяхната застрахователна стойност.

За резултатите от прегледа на счетоводните оценки, бяха съставени протоколи за обезценка на дълготрайни активи по съответните счетоводни сметки, съдържащи отчетна стойност, справедлива стойност и сума на обезценката на съответния актив. На база на съставените протоколи, корекциите в стойността на отделните активи бяха осчетоводени като преоценка по счетоводни сметки 7801 /положителна/ и 7802 /отрицателна/. Активите, чиято отчетна стойност след обезценката е под прага на същественост според счетоводната политика на АЯР , са изписани чрез сметка 699 и с оглед отчетността, са заведени задбалансово по сметка 9909.


В края на 2011 г. балансовата стойност на дълготрайните материални активи на АЯР /шифър 0010/ е 4 655 хил.лв. в т.ч.:

  • Сгради /шифър 0011/ 2 600 хил. лв.

  • компютри и хардуерно оборудване /шифър 0012/ 181 хил. лв.

  • други машини и оборудване /шифър 0012/ 1 472 хил. лв.

  • транспортни средства /шифър 0012/ 194 хил. лв.

  • стопански инвентар/шифър 0013/ 208 хил. лв.


През 2011 г. за нуждите на АЯР са закупени и отчетени в отчета за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове дълготрайни материални активи в размер на 49 хил.лв., в т.ч. компютри и хардуер, заведени в сметка 2041 /шифър 0012/ - 7 хил.лв., друго борудване машини и съоръжения, заведени в сметка 2049 /шифър 0012/- 35 хил.лв. и стопански инвентар, заведен в сметка 2060 /шифър 0013/ - 7 хил.лв.

През 2011 г., в рамките на Норвежката програма за сътруднчество за икономически растеж и устойчиво развитие в България, от Норвежката агенция за радиационна защита е получено бецзвъздмезно хардуердно оборудване / сървер и компютри/ за SPDS и PAMS системи, инсталирани в АЯР, на стойност 29 хил.лв. заведени по счетоводна сметка 2041 /шифър 0012/.

В края на 2011 г. балансовата стойност на нематериалните дълготрайни активи на АЯР е 616 хил.лв/шифър 0020/.

През 2011 г. за нуждите на АЯР е закупен програмен продукт за анализ, оценка и проверка на лъчезащитни проекти за обекти с диагностични рентгенови апарати и гамаоблъчватели за лъчетерапия на стойност 36 хил.лвзаведен в сметка 2101 /шифър 0020/.

През 2011 г., в рамките на Норвежката програма за сътруднчество за икономически растеж и устойчиво развитие в България, от Норвежката агенция за радиационна защита е получено бецзвъздмезно софтуер за SPDS и PAMS системи, инсталирани в АЯР, на стойност 106 хил.лв., заведени по счетоводна сметка 2101 /шифър 0020/.

Към 31.12.2011 г. стойността на стоково-материалните ценности на Агенцията е 27 хил.лв /шифър 0031/. През отчетния период стоково-материалните ценности са завеждани по тяхната доставна цена по материалните сметки от индивидуалния сметкоплан на Агенцията /сметки от гр.302 /и са изписани като разход в момента на тяхното потребление по средно-претеглена стойност.

Закупеното гориво за служебните автомобили на Агенцията се завежда по доставна цена и се изписва в края на всеки месец на база на изготвени отчети за изразходваното за съответния период гориво по средно-претеглена стойност.


Към 31.12.2011 г. текущите задължения към доставчици / сметка 4010/ на АЯР са в размер на 6 хил.лв. /шифър 0522/. Спазени са разпоредбите на чл17, ал, 1 от ЗБДБРБ за 2011 г., според който допустимия максимален размер на задълженията към доставчици за нашето ведомство е 14 хил.лв.

Към 31.12.2011 г. предоставените аванси на доставчици са в размер на 69 хил.лв. /шифър 0073/. В отчетената сума са включени направените плащания съгласно условията на действащи договори в Агенцията. и платени абонаменти за периодични издания 2012 г.

През 2010 г. са преведени аванси на доставчици по договори за изпълнение на консултантски услуги в размер на 524 хил.лв., в т.ч. и направените плащания съгласно условията на действащ договор за извършване на експертиза на техническия проект на АЕЦ “Белене” във връзка с безопасността на новата ядрена мощност. Текущо през 2011 година, същите са отнесени на разход по съответните счетоводни сметки от група 602.

Към 31.12.2011 г. вземанията от лицензианти съгласно ЗБИЯЕ и Тарифата за таксите, събирани от агенцията за ядрено регулиране по закона за безопасно използване на ядрената енергия /публични държавни вземания / на АЯР са в размер на 48 хил.лв. /шифър 0071/. Разчетните отношения по повод събираните от Агенцията приходи от такси (публични държавни вземания) се осчетоводяват чрез сметка 4301 “Вземания от данъци и други публични държавни вземания” и сметка 7051 “Приходи от такси в левове”, а на касова основа се отчитат по параграф 25-00 “Държавни такси”.

Към 31.12.2011 г. получените авансово контролни такси по сметка 4120 са в размер на 14 хил. лв. /шифър 0523/. Начислените през 2010 г. аванси по сметка 4120, отнасящи се за 2011 г., са начислени като приход през м. януари 2011 г.

Към 31.12.2011 г. са начислени разходи за провизии на персонала по реда на НСС 19, като са спазени изискванията на ДДС 20 от 2004 г., като при начисляването им е взето предвид очаквания брой дни на натрупващите се отпуски и броя на лицата, които ще ги ползват през 2012 г. За база при начисляването им е взето предвид равнището на заплатата за м. декември 2011 г. В провизиите са включени освен очакваните разходи за отпуските и дължимите върху тях вноски за осигуровки за сметка на работодателя /вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО/ на база размерите и съотношенията съгласно Закона за бюджета на ДОО за 2012 г.

Размерът на начислените разходи за провизии за персонала за 2011 г. в сметка 4230 и сметка 6047 е 15 хил. лв. /шифър 0531/.

В началото на 2011 г. е сторнирана “черно сторно” сумата на начислените към 31.12.2010 г. неизползвани отпуски на персонала чрез сметка 6048 “сторнирани разходи за провизии на персонала”.

Към 31.12.2011 г. другите краткосрочни задължения са в размер на 8 хил.ли /шифър 0529/ и се формират от салдото на сметка 4967, За 2011 г. са начислени разходи в размер на 8 хил.лв., отчетени в сметка 4967 и съответната разходна сметка от гр.60. Същите са фактурирани през м.01 и м. 02.2012 г., но се отнасят за м.12.2011 г.

При осчетоводяването на разходите и приходите за периода в Агенцията е прилаган принципа на текущото начисляване т.е. начислени са приходите и разходите, отнасящи се за периода. Отчитат се по икономически тип по съответните сметки за разходи от Сметкоплана на бюджетните предприятия и по параграфи и подпараграфи на ЕБК .

В случаите на възстановяване на разходи през 2011 г. (включително и от минали години), сумите са отразявани в намаление на съответния разходен подпараграф от ЕБК и в кредита на съответната разходна сметка от гр.60, по който първоначално са били отчетени разходите.

В начислените разходи през 2011 г. на АЯР / сметки от Раздел 6/ са включени както следва - разходи за материали, за външни услуги, за заплати на персонала на АЯР, за социални осигуровки, за членски внос в международни организации, за краткосрочни и дългосрочни командировки в чужбина, за командировки в страната, разходи свързани с проучвания, изследвания, експертизи във връзка с упражняването на контрола по безопасно използване на атомната енергия и контрола на източниците на радиационно замърсяване и опазването на околната среда,придобиване и разпространение на информация,свързана с ядрената и радиационна безопасност, разработване и заплащане на услуги от научен и технически характер, разработване на прогнози, концепции и програми и нормативни документи, свързани с използването на атомната енергия , разходи за текущ ремонт, за застраховки и други.

В разходите за заплати на персонала на Агенцията, освен трудовите възнаграждения на персонала по служебни и трудови правоотношения са начислени и изплатените суми за допълнително материално стимулиране на персонала на основание чл.11, ал. 2, т. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и във връзка с чл.30 от Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

В разходите за заплати на персонала са отчетени изплатените суми с характер на възнаграждение за СБКО на персонала по трудови възнаграждения и изплатените суми за представително облекло на персонала по служебни правоотношения на основание чл.27 и чл.28 от Наредбата за служебното положение на държавните служители и във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за държавния служител.

В съответствие с т.19.3.7 от ДДС 20/2004 г. и във връзка с указания от Министерство на финансите ДДС 07/29.09.2011 г., закупените абонаментни карти за пътуване през 2011 г. , са отчетени на начислена основа като разходи за персонала в натура по сметка 6049 , а на касова онснова по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги”. Във връзка с това на 30.09.2011г. е направено изменение на счетоводната политика на АЯР инвд. № QMS-FA-P-02 в приложение 1 “Индивидуален сметкоплан на Агенцията за ядрено регулиране “ е добавена сметка 6049 “Разходи за възнаграждение на персонала в натура”.


Агенцията е администратор на държавни такси /публини държавни вземания/ по издадени лицензии и разрешения за извършване на дейности съгласно ЗБИЯЕ. За периода 01.01.2011-31.12.2011 г. начислените приходите от тези такси по сметка 7051 са в размер на 8 213 хил.лв. За периода са начислени лихви за невнесени в срок такси по сметка 7271 в размер на 14 хил.лв. и глоби и санкции по наказателни постановления , отчетени по сметка 709 в разме на 9 500 лв.

През отчетния период са получени застрахователни обезщетения за ДМА в размер на 425 лв. Сумата е отчетена на касова основа в параграф 36, подпараграф 36-11 и прихода е осчетоводен съответно по сметка 7191.

На 31.12.2011 г. за служебно прехвърлената от БНБ наличност по сметката в лева на Агенцията към централния бюджет /в размер на 3 563 хил.лв. е взета счетоводна операция чрез с-ка 7511 “Касови трансфери от/за централния бюджет”. Същата сметка е използвана за прехвърляне на салдото по с-ка 7599 , съгласно т.59 на ДДС 01/23.06.2003 г. в размер на 613 хил,лв.

Към края на отчетния период в Агенцията за ядрено регулиране са отчетени просрочени вземания в размер на 43 хил.лв., отнесени по сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/ както следва:

9911 - 42 хил.лв.

9919 - 1 хил.лв.

Просрочените вземания по сметка 9911 представляват невнесени дължими годишни лицензионни такси за осъществяване на контрол по реда на чл.30, ал.2, т.2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и чл. 3 и чл.6 от Тарифата за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране и невнесени суми по влезли в сила наказателни постановления. Просрочените вземания по сметка 9919 представляват лихви за невнесени в срок лицензионни такси. За просрочените вземания е стартирана процедура за събирането им по реда на ДОПК и съгласно устанения вътрешен ред в Агенцията.

Към 31.12.2011 г. са начислени задбалансово поетите задължения по договори по сметка 920 в размер на 86 хил.лв.


Гл.счетоводител :

/С.Харизанова/


/var/www/bgreferat/pars_docs/refs/10/9493/9493.doc 7.10.2012 7.10.2012

Свързани:

Агенция за ядрено регулиране iconАгенция за ядрено регулиране
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено...
Агенция за ядрено регулиране iconДогово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране
Агенция за ядрено регулиране, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” №69, булстат: 000 697 567, представлявана...
Агенция за ядрено регулиране iconСметна палата
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната...
Агенция за ядрено регулиране iconДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Еик: или булстат
Агенция за ядрено регулиране iconСметнапалат а
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната...
Агенция за ядрено регулиране iconДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Булстат, адрес на управление,№ на съдебната регистрация, булстат и дан. № за юридически лица, или име, презиме и фамилия, егн, постоянен...
Агенция за ядрено регулиране iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2010 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2010...
Агенция за ядрено регулиране iconУстройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране
Приет с пмс №199 от 29. 08. 2002 г., обн., Дв, бр. 86 от 10. 09. 2002 г., изм и доп., бр. 46 от 06. 2005 г., изм. Дв бр. 78 от 30....
Агенция за ядрено регулиране iconРеакциите при кризи обща отговорност на държавата и населението
Той ще се ръководи от вътрешния министър Цветан Цветанов и в него ще участват директорът на пожарната, заместник-министри, представители...
Агенция за ядрено регулиране iconДържавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом