Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест
ИмеУказания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер63.54 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://212.39.92.39/tests/files/_______5_class/5_class_doi.doc
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест


5 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Обем на езиковия материал


Език и общуване:

Текст .Речево общуване. Строеж на текста. Речево общуване в официална и неофициална обстановка. Видове ученически текстове – подробен преразказ, съчинение, трансформиращ преразказ. Видове изречения по цел на общуване. Видове изречения по състав. Изречение. Главни и второстепенни части на простото изречение. Еднородни части.


Основни понятия

Редактиране, речево общуване, официална обстановка, неофициална обстановка, съчинение, подробен преразказ, трансформиращ преразказ, интонация, пунктуация, просто изречение, просто кратко и просто разширено изречение, речева дейност, главни части на простото изречение – подлог и сказуемо, просто сказуемо, съставно сказу,емо, еднородни подлози, второстепенни части на простото изречение - допълнение, обстоятелствено пояснение, определение, приложение.


Очаквани резултати:

 • знания за прилагане правилата за функциониране на езиковата система в различни комуникативни ситуации

 • знания, умения и анализ на звуковите промени в българския език и писменото им отразяване

 • знания за лингвистични понятия и закономерности

 • умения за лингвистичен анализ и за описание на езиковите структуриЛИТЕРАТУРА

Обем на литературния материал


Старогръцки митове:

 • “Произход на света и боговете”

 • “Раждането на Зевс”

 • “Зевс сваля Кронос”

 • “Олимпийски ред”

 • “Борбата на боговете олимпийци с титаните”

 • “Борбата на Зевс с Тифон”Библейски митове

 • Сътворението на света и човека според Библията

Скандинавски митове – “Имир, леденият великан”

Сътворението на света в представите на нашите предци – “Как била създадена Земята”

Арменски митове – “Раждането на Вахагн”


Фолклор – “Славки си рожби не трае”; “Тримата братя и златната ябълка”;

“Слънцето и Луната” – еврейска приказка

“Легенда за рома” – циганска приказка


Основни понятия

епитет, сравнение, постоянен епитет, силабическо стихосложение,олицетворение, художествена литература, анализ на литературен текст, мит, фолклор, литература, старогръцки митове, подробен преразказ на текст, Библия, Сътворение, фолклорна легенда, славянски богове, фолклорна словесност, художествена условност, народни обичаи, фолклорна песен, фолклорна приказка, модел на фолклорна приказка, Космическо дърво, фолклорна вълшебна приказка, благословия, проклятие, трансформиращ преразказ.


Очаквани резултати:

разказване, резюмиране, описване, аргументиране, осведомяване, подробен преразказ на сюжет от митологичен художествен текст; трансформиращ преразказ


Английски език


Тестът покрива материалът съдържащ се от 1 до 4 Unit на учебната система

” Energy fоr Bulgaria for the 5 grade”- предназначена за учениците от 5 клас.

Съобразно Общата Европейска рамка нивото на езикова компетентност на учениците с ранно чуждо езиково обучение в 5 клас е А 1.


Тестът се състои от 5 части като към умението - Разбиране на езика се отнасят т.1. и т.2.


 1. Слушане - Тази част от теста изисква способност за разпознаване на основни думи и фрази, разбиране на основната мисъл в кратък текст.

 2. Четене - Тази част от теста изисква уменията им да извличат основна информация от текста.
 1. Към умението Писане се отнася т.6

Към умението Владеене на езика се отнасят т.4 и т.5

 1. Граматика-Тази част от теста включва ревизиране на следните теми: Preposition, Pronouns, Present Simple tense, Adverbs and Superlative and Comparative form.

 2. Речник/ Vocabulary - Показва диапазона на речниковият им за пас.

 3. Писане-Изисква възможност на ученика да напише прост свързан текст в които да направи несложно описание на себе си и на други хора (как се казвам, на колко години съм, какъв цвят са очите ми, кои са моите приятел,семейство и т.н)


Технология: тестът се провежда в рамките на 2 учебни часа.


Оценяване:


Listening 28 marks

Reading 8 marks

Communication 5 marks

Use of English 64 marks

Vocabulary10 marks

Writing 20 marks


Total Score 135 marks.


Крайната оценка от изпита се изчислява по формулата-полученият брой точки се умножава по 6 и се дели на ма Максималния брой точки на изпита


Математика

26 точки

 1. Да познават десетичните дроби, да ги записват и сравняват; да извършват деиствия с десетични дроби; да намират неизвестен член при действия: събиране, изваждане, умножение и деление. /13 точки

 2. Да умеят да прилагат действията с десетични дроби, като пресмятат числена стойност на израз, съдържащ не повече от четири девствия. /8 точки /

 3. Да могат да решават текстови задачи, в които се използват десетични дроби и рационално смяятане. /5 точки/


История


І Обем на материала: І-ви и ІІ –ри раздел в учебника за пети клас:”България- огнище на древни цивилизации” и „Българската средновековна държава VІІ- началото на ХІ в.”

Въпросите са седем,като към тях са поставени подвъпроси,а точките които носят са 14.

Учениците трябва да са усвоили следните стандарти:


Описва и обяснява възникването на

държави, форми на държавно управ-

ление и институции.

Установява синхронност и асинхрон-

ност между събития и личности от националната

и световната история.

Използва хронологични и пространствени ориентири

при обяснение на исторически събития.

Разпознава съдържанието на историческите понятия,

с които работи.

Идентифицира и описва характерни

паметници на националната и светов-

ната култура.

Познава възникването на основните

религии и влиянието им върху човеш-

ките цивилизации.География


I.Обем материал

1.Раздели:

Изобразяване на Земята:глобус и географска карта”

Земята като планета от Слънчевата система”

Литосфера”

Атмосфера”

2.Ученикът трябва да:

-определя географския глобус като модел на земното кълбо и географската карта като изображение на земната повърхност върху плоскост

-извършва действия с мащаба,условните знаци и градусната мрежа на географската карта.

-измерва разстояния по карта с помоща на мащаба(числен и линеен)

-описва основни особености на Земята като планета от Слънчевата система и последиците от тях

-обяснява вътрешния строеж на Земята.

-оценява значението на строежа за уникалността на планетата.

-обяснява същността и особеностите на природния компонент релеф.

-обяснява образуването на релефа и действието на вътрешните и външните земни сили.

-обяснява видовете скали(магмени,утаечни и метаморфни) и формите на релефа

-обяснява какво е континент и океан,Световен океан,бряг и брегова линия

- обяснява същността и особеностите на атмосферата.

-назовава елементите и факторите на климата.

-обяснява същността и особеностите на климата


II.Технология

-въпросите по география са част от общообразователния тест за 5 кл.-I срок

-оценяват се по шестобалната система приравнена към точки

- въпросите по география са 5 на брой и носят общо 11 точки от общообразователния тест


Човекът и природата

І Обем на материала


 1. Раздели:

- Физични явления

 1. Ученикът трябва да:

  • познава основните характеристики на Земята като планета, на Луната и Слънцето;

  • разпознава фазите на Луната;

  • обяснява слънчевите и лунните затъмнения;

  • може да разпознава съзвездията Голяма мечка и Малка мечка и да намира Полярната звезда;

  • определя телата като обекти с определена маса, форма и обем;

  • обяснява, че веществата в природата са изградени от градивни частици, които се движат и има разстояние между тях;

  • свързва изменението на размерите на телата с изменението на температурата;

  • обяснява понятията топлопроводност, конвекция, топене и втвърдяване, изпарение и кондензация;

  • описва преминаването на веществата от твърдо в течно състояние обратно.

ІІ Технология

Въпросите по Човекът и природата са 10 на брой и носят 16 точки от общообразователния тест.

Свързани:

Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconУказания за подготовка и проведане на срочния общообразователен
Специфика на комуникативната ситуация в гражданската, институционалната и стопанската сфера
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconНа срочния общообразователен тест 6 клас Български език І обем на езиковия материал Език и общуване
Видове сложни съставни изречения: сложно съставно с подчинено определително; сложно съставно с подчинено допълнително; сложно съставно...
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconУказания към участниците за подготовка на офертата
За реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconУказания към участниците за подготовка на офертата
За реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconИзисквания и указания
...
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconДата на провеждане : 07. 11. 2009г./ събота/ Място на провеждане: Второ основно училище " д-р Петър Берон" – гр. Шумен, ул. " Съединение" №49
За провеждане на онлайн тест с одобрените кандидати от област Шумен за участие в обучението
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconУченически общности като възпитателен фактор
Съдържанието и дейността е насочено към овладяване на задължителен общообразователен минимум. Извършва се професионалното ориентиране...
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconПрограма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса
Място на провеждане на курса – Нов български университет, София, ул. Монтевидео, 21, Заседателна зала на библиотеката
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconПрограма за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка
Конкурсният изпит по физическа подготовка се провежда по възрастовите групи съгласно Програмата за физическа подготовка и спорт във...
Указания за подготовка и провеждане на срочния общообразователен тест iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом