I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
страница2/4
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер258.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/53280212.docx
1   2   3   4
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Участниците следва да представят гаранция за участие. Гаранцията за участие е както следва:За Обособена позиция 1 - в размер на 2900.00 лв. За Обособена позиция 2 - в размер на 207.00 лв. За Обособена позиция 3 - в размер на 1000.00 лв. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС и със срок на валидност не по-малък от срока на изпълнение на договора. Гаранциите се представят под една от следните форми:1.Банкова гаранция. Банковата гаранция трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои изцяло или на частиили 2.Парична сума, която се превежда по банков път по сметка в БНБ ЦУ IBAN BG29 BNBG 9661 33001342 01, BIC BNBGBGSD.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Чл.5 /1/ Възложителят ще извършва плащанията на извършените строително-монтажни работи в левове по банков път по посочената сметка на Изпълнителя по следния ред:- 20 % авансово от цената по чл.2 в срок до 15 работни дни от подписване на договора; - междинно плащане на извършените СМР се извършва след представяне на акт обр. 19, сметка 22 и фактура, като се приспада пропорционално авансовото плащане;- последните ........ % от сумата по чл.2 - след приключване изпълнението на договора при подписване на приемо-предавателен протокол за извършени строително-монтажни работи, представяне на акт обр. 19, сметка 22 и фактура./2/ Всички плащания се извършват от Възложителя след представена фактура от страна на Изпълнителя.При възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка, изпълнителят следва да заплати изразходваните за изпълнението на строително-монтажните работи количества вода и ел. енергия.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: В случай, че участникът участва като обединение (консорциум и др.), на изброените по - долу минимални изисквания за икономически и финансови възможности трябва да отговаря сумарно обединението или поне един член на обединението/консорциума, с изключение на условията, за които изрично е предвидено, че следва да отговаря всеки един от членовете в обединение (консорциум и др.). Работната програма на всеки участник следва да се проявява при обосноваване на предложения срок за изпълнение, с цел установяване дали всички видове работи са взети под внимание, подредени ли са в технологична последователност и дали са съобразени с конкретните технически възможности.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяка оферта трябва да съдържа документите, посочени в обявлението и документацията по процедурата съгласно ЗОП и ППЗОП.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2. Административни сведения за участника.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено с дата, предшестваща датата на подаване на офертата не повече от 2 месеца или Единен индификационен код - за българско Юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност.4. Декларация за запознаване с условията за участие в процедурата.5. Пълномощно за представителство, за лицето, което ще представлява участника.6. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции.7. Оригинален документ за внесена гаранция за участие.8. Декларация за запознаване с обекта за извършване на СМР.9. Декларация за отстъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.10. Декларация за подизпълнителите, които ще участвата при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители.11.Декларация от подизпълнители.13. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП:12. 1. Копие от застраховка за професионална отговорност, съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранни физически и юридически лица.12.2. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009г., 2010г. и 2011г.12.3. Информация за общия оборот и за оборота на строителството, за последните три години, в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си.13. Доказателства за технически възможности и / или квалификация по чл. 51 от ЗОП:13.1. Списък на договорите за стротилество, изпълнени през последните 5 години, придружен от пепоръки за добро изпълнение за най-важните стротелни обекти. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.13.2. Списък на служителите, участващи в реализирането на обществената поръчка.13.3. Документи, удостоверяващи образованието и професионланата квалификация на участника и / или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството.13.4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство.13.5. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.13.6. Сертификат за вписване в Централния професионален регистъ на строителя, който удостоверява, че строителя отговаря на изискванията за изпълнение на строежи съгласно чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС или еквивалентен документ за чуждестранни физически и юридически лица.13.7. Срок за валидност на офертата.14.Копие от сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството в строителството или еквивалент.15. Сертификат по ONSAS 18001 за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд в строителството или еквивалент.16. Попълнени Количествено-стойностни сметки за всеки обект по отделно с приложени подробни анализи за доказване крайните единични цени за изпълнение на видовете СМР.17. Ценова оферта.18. Техническо предложение за организация на изпълнение на СМР - Работна програма19. Срок за изпълнение на поръчката.Минималните изисквания по чл.50 и чл.51 от ЗОП се отнасят за всяка обособена позиция поотделно. В случай, че участника участва и за трите обособени позиции, изискванията се прилагат сумарно.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Копие от "Застраховка за професионална отговорност на строителя".2. Справка за общия оборот и оборота на строителството, сходни с обекта на поръчката/обособената позиция, когато се участва само за една позиция, а не за цялата поръчка/, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.3. Справка за наличност на банкова сметка или кредитна линия.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Застрахователната полица за професионална отговорност следва да е валидна за срока на валидност на офертата, която да покрива минималната застрахователна сума по съответната обособена позиция. В случай на участие на обединение/консорциум застрахователна полица за професионална отговорност на строителя следва да се представи от всеки един от членовете на обединението/консорциума.2. Реализирания минимален обем на осъществените Строително-монтажни работи за последните три години /2009 г., 2010 г. и 2011 г./ да е не по-малък от трикратния размер на прогнозната стойност на обособената позиция. Когато участва обединение, реализирания минимален обем да е сумарно за участниците в обединението. В случай, че участникът не е изготвил Годишен финансов отчет за 2011г., към момента на представяне на офертата, съгласно чл.37, ал.1 от ЗСч, ще бъде приложима възможността по чл.50, ал.2 от ЗОП.3. Доказателства за наличие на собствени средства /удостоверение от банка за наличност по сметка към датата на подаване на оферта/ или доказателства за наличност на кредитна линия в размер не по-малък от 50 % от максималната стойност на съответната обособена позиция, посочена в обявлението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Справка - декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 години подкрепени с референции за добро изпълнение.2. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите, както и броя на ръководните служители за последните 3 /три/ години.3. Сертификат по OНSAS 18001 за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд в строителството или еквивалент.4. Списък на ръководния и техническия състав, ангажиран в организацията и изпълнението на поръчката, включително тези, които отговарят за контрола на качеството . 5. Автобиография и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническия състав на участника, както и на лицето/лицата, които ще ръководят изпълнението на поръчката.6. Копие от сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството в строителството или еквивалент.7. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство (свободен текст) - Собствено и наето оборудване, строителна техника и механизация необходими за изпълнение на поръчката. 7. Копие на удостоверение и талон за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Участниците следва да са регистрирани в регистъра 3-та категория на строежите; да са изпълнили минимум три договора с подобен предмет на настоящата процедура за последните 5 години /2007-2011г/. Същите трябва да са посочени в справката - декларация и подкрепени с референции. В препоръките се посочват стойността, датата и мястото на строителството, телефон за контакт на възложителя на когото му е изпълнено СМР, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.2. Участниците трябва да имат средно-списъчен състав на персонала през последните 3 /три/ години /2009, 2010 и 2011 г./ не по-малко от 20 /двадесет/ работници.3.Да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, което да докажат. Участниците трябва да имат на разположение минимален състав от 7 технически лица, които да бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката в т.ч.: Технически ръководител – 1 бр., Електротехник – 3 бр., отговорник ЗБУТ - 1 бр., ВиК - 2 бр., арматурист - 1 бр., монтажист - 1 бр. и общи работници строителство - 10 бр. Техническият ръководител на екипа за изпълнение на поръчката да има следната квалификация и професионален стаж - минимум V (пета) квалификационна група, най-малко 5 (пет) години.4. Да разполага със строителна техника и механизация за извършване на СМР / платформи, вишки, товаро-подемна техника , моторни триони, циркуляр, къртачни и пробивни машини, заготовки на арматури, валяци и бояджийски инструменти, специализирани инструменти по ВиК и Ел части и др. съпътстващи технологичния процес/. Наличието на изброената техника следва да се докаже със съответен документ за собственост/наем/лизинг.5. Трябва да са установени здравословни и безопасни условия на труд на служителите и работниците във фирмата на участника, за което следва да бъде представен Сертификат по ONSAS 18001 за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд в строителството или еквивалент.6. Участниците следва да представят сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството в строителството или еквивалент, за да гарантират, че отговарят на приложимите нормативни изисквания съгласно ЗУТ и системите за управление на качеството. 7. Удостоверение от ЦПРС с обхват на вписване, който му позволява изпълнение на ІІІ категория строеж. С тези документи участника удостоверява, че отговаря на изискванията за изпълнение на строежи от категорията, в която попада обекта на поръчката, съгласно § 2, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за камарата на строителите или еквивалентен документ. При обединения на физически и/или юридически лица, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзбрани кандидати

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид процедура: Открита

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОснования и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерии

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНамаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: срок за изпълнение на СМР(тежест : 70)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: оценка на ценовото предложение (тежест : 30)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе се използва електронен търг: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на публикацията: Предварително обявление за ОП

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер на обявлението в ДВ: 20 от 20/02/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПлатими документи: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 17:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЦена

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 23/03/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВалута

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 17:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 04/04/2012

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруг език: Български

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕзик/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни: 90

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто: Агенция за социално подпомагане

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 14:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 05/04/2012

1   2   3   4

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом