Основни изисквания към промишлени обекти по компонент "въздух" и фактор "шум"
ИмеОсновни изисквания към промишлени обекти по компонент "въздух" и фактор "шум"
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер24.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://riew-pleven.eu/doc/FORM/OBEKTI.doc
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

ПО КОМПОНЕНТ “ВЪЗДУХ” И ФАКТОР “ШУМ”


 1. Всички производствени и/или вентилационни газови потоци – носители на емисии, да се изпускат в атмосферния въздух организирано – чрез изпускащо устройство (комин) над билото на покрива (чл.11 ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, обн. ДВ бр. 45/1996 г., посл. изм. бр.99/2006 г.), като се спазят следните изисквания за височината на изпускащото устройство:

 • в резултат на разсейването и степента на пречистване на отпадъчните газове, съдържанието на замърсяващите вещества в приземния слой да не превишава установените норми - чл. 11 ал. 2 от ЗЧАВ;

 • да превишава с не по-малко от 5 метра най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 метра от него - чл. 4, ал. 2, 3 и 4 от Наредба №1 (ДВ бр.64 от 2005 г.);

 • на открит незастроен терен – да е най-малко 12 м над котата на терена;

 1. Собственикът или ползвателят на обекта осигурява оборудването на газоходите с пробовземни точки (щуцер), отговарящи на изискванията на чл.12 от Наредба №6 (ДВ бр.31/1999г.):

 • вътрешен диаметър на щуцера 60 - 80 мм;

 • дължина на щуцера 30 – 40 мм;

 • разположение – на прав участък, по възможност вертикален, без затворена арматура, стеснения или разширения, в които газовият поток трябва да е с установен режим и без завихряния; на разстояние не по-малко от 3 пъти диаметъра на газохода от стеснения, разширения или колена;

 • да позволява електрозахранване и безопасна работа при измерване.

 1. Собственикът или ползвателят на обекта извършва собствени периодични измервания (чрез възлагане на акредитирана лаборатория) на концентрациите на замърсители в отпадъчните газове, съгласно чл.31 от Наредба №6/1999г.:

 • при пускане на обекта в експлоатация, както и след всяко разширение или преустройство;

 • за обекти в експлоатация – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

4. В срок до 1 месец след провеждане на измерването, резултатите се представят с доклад /в 3 екземпляра/ за утвърждаване в РИОСВ, съгласно чл.39 от Наредба №6/1999г.

5. При наличие на климатични и/или хладилни инсталации, съдържащи над 3 кг хладилен агент, ползвателят е длъжен:

- да спазва изискванията за контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой, посочени в ПМС № 254 и приетата с него наредба (ДВ бр.3/2000г., изм. с №224, ДВ бр.96/2002г. и с ПМС №28, ДВ бр.15/2007г.);

 • да води дневник за състоянието на инсталацията и да извършва проверки за херметичност, в съответствие с изискванията на чл. 4, чл. 4а и 4б на горепосочената наредба;

 • ежегодно до 15.02. да представя в РИОСВ годишен отчет за използваните хладилни агенти през предходната календарна година, съгласно чл. 18 и чл. 20 от наредбата.

6. Шумът в околната среда от дейностите на производствената площадка да не превишава граничните стойности, определени в Таблица 2 от Приложение №2 към чл.5 от Наредба №6/26.06.2006г. (ДВ бр.58 от 2006г.), съгласно изискванията на чл. 16 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС - ДВ бр.74/2005г.).

7. При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, след смяна на производствената техника, а за обекти в експлоатация – не по-малко от един път в рамките на 2 последователни календарни години (съгласно чл.27 от Наредба №54/13.12.2010г., обн. ДВ бр.3/ 2011г.), собственикът или ползвателят извършва собствени периодични измервания на показателите за шум, по утвърдена от МОСВ методика, съгласно т.4.5 от Приложение №3 към Наредба №6 (ДВ бр.58 от 2006г.), при спазване условията на чл.18 от Наредба №54/13.12.2010г.

Докладът с резултатите се представя в РИОСВ в срок до 1 месец след провеждане на измерванията, в съответствие с изискванията на чл.30 от Наредба №54/13.12.2010г.

Свързани:

Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconИнформация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г
Извършени са комплексни проверки по компонент “въздух”, фактор “отпадъци”, фактор ”опасни химични вещества” и по приложение на Наредбата...
Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconIii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
На територията на риосв – Велико Търново се контролират 40 промишлени източници на шум
Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconПлан за действия при промишлени аварии 2008 година
Основни причини за възникване на промишлени аварии са неспазване на технологичните изисквания за експлоатация на машини и съоръжения,...
Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconДоклад за извършена проверка на
Еад с. Войводиново, общ. Марица. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив /по компонент въздух, води и фактори на въздействие...
Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconНастоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура
Указанията са в отговор на постъпилите въпроси в Агенция по заетостта и предоставят допълнителни разяснения за безработните лица,...
Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Компютърни системи и технологии” основни познания за нормативната база, методите, начините и средствата за осъществяване на управленските...
Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconНаредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconНаредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване

Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconНякогашни промишлени обекти — сред най-популярните дестинации за устойчив туризъм

Основни изисквания към промишлени обекти по компонент \"въздух\" и фактор \"шум\" iconОтчетите. Основни положения
Изисквания към съдържанието на заявките за финансиране на научноизследователски проекти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом