Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика
ИмеБанки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер72.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/OIT/Tema28.doc

Тема 28


Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

I.Банки и банкови операции - банковото дело има вековна история, зората на робовладелското общество, банкоподобни операции се извършват в Египет Гърция и Рим. В резултат на общественото разделяне на труда и зараждащата се специализация, възникват и банкерските щандове. Те се представят от заможни търговци на пари - наречени сарафи. Те обслужват отделните владетели, църковните храмове, различните стокопроизводители. Същинското банково дело обаче започва, през средновековието. През 14-15 в. възниква двойното счетоводство. Което от Геноа се пренася в Германия. В началото на 17в. банките започват да извършват т.н. Аиро операции, което представлява прехвърляне на суми от сметката на длъжника към сметката на кредитора. Банковото дело е продукт на значително по висока степен на икономическо и социално развитие, а това е края на средновековието и периода на утвър1здаване на капитализма. Съвременните банки са обществени институции, те са предприятия, които оперират както със собствен така и с преди всичко обществен капитал. Банковата система е съвкупност от различни банки и банкоподобни институции. Които се ,намират в органическа връзка и зависимост по между си, и имат определен състав и структура и играят определена роля в стопанската и социалната система на обществото. В йерархическата структура най-високо е поставена емисионната банка, която единствена има право да емитира в оборот националната парична единица. Във всяка страна има по една единствена емисионна банка(ЕБ), която най-често е държавна и играе ролята на касиер на държавата и в банка на банките.

II.Операции на банките.

1.Пасивни операции- те са свързани с процеса на привличане на пари и парични капитали в банките. Тук банките се появяват като длъжници, заематели и кредите получатели спрямо своите клиенти. Благодарение на пасивните операции банките се концентрират, преобладаващата част на парите и паричните капитали на обществото. Пасивните операции могат да се разделят на няколко основни групи:

а)Операции свързани с формирането на собствените средства в банките ;

б)операции по привличането на средства на банкови клиенти;

в)емисия на платежни средства;

За да функционира една банка, тя трябва да разполага с определена височина собствен капитал, който се урежда по законодателен път. като се регламентира минималната величина на собствения капитал. Тъй като преобладаващата част на съвременните банки са АД набирането на собствен капитал става с чрез емисия на ценни книжа. Привлечените средства са преобладаващата част от банковия капитал над 90%. Привличането на чужди средства е важна задача, на едно място са различните влогове и депозитни операции на банките. Основния вид депозити са чековете и срочните депозити. Важно място имат и операциите по набиране на средства от междубанковия пазар. Емисията на банкноти също. Чрез нея се увеличава общата парична маса на оборота.

2.Активни банкови операции- такива операции чрез които банките пласират, концентирират в тях парични и капиталови ресурси. Те характеризират активното присъствие на бандите в стопанските процеси и осигуряват основна част от доходите. Основни групи активни операции са:

а)кредитни операции;

б)инвестиции с ценни книжа;

Банките днес не само отпускат различни кредите на своите клиенти, но те закупуват и своите дългосрочни ценни книжа на проспериращи фирми . Целта на тези операции е получаване на допълнителен доход, подобряване на банковата ликвидност минимални рискове от инфлационно обезценяване на паричните единици.

3.комисионни - посреднически които банките рядко ангажират собствени средства, извършват посреднически услуги на своите клиенти, срещу които получават доходи под формата на такси и комисионни. Най-типични комисионни на съвременните банки са:

а)доверителни - свързани с управлението на капитали по поръчка на клиента

б)извършване на анализи прогнози и обслужване. Активните и пасивните операции на банките се намират в взаимна връзка и зависимост. Разликата в цената на купуваните и продаваните в банката средства, представлява печалбата. която бива брутна и чиста. Чистата се получава. Като от брутната се извадят разходите по банковата дейност. Последните години придобиха самостоятелно значение някой други операции:

а)лизинг - процес на отдаване под наем на производствен капитал при определени условия - факторинг. Това е комплекс от операции при които банките купуват правота на вземане на своите клиенти от техните длъжници

б)банков маркетинг свързан с проучване и прогнозиране на паричните и капиталови пазари.

III.Централна банка функции и място в банковата система.

Развитието на парично кредитните сделки закономерно утвърждава централните банки като важни органи за провеждане на национална стопанска политика. Те с издигат на останалите институции и се превръщат в координатори ръководители и регулатори на тяхната дейност. Във всяка страна дейността на ЦБ се базира на създаденото икономическо законодателство. То регламентира техните права, задължения и икономическа отговорност пред обществото за провеждане на парично-кредитно регулиране и за циркулация на паричната маса, за ефективността на инвестициите, за динамиката на доходите, процесите които се осъществяват на паричните и капиталови пазари.

1)ЦБ е банка на банките, тя е единствен емисионен институт, който носи пряка отговорност за състоите на паричното обръщение в страната.

2)ЦБ е банка на държавата, тъй като осъществява нейната икономическа политика в парично кредитната сфера.

В страните с развита пазарна икономика ЦБ е независима от правителството и отговаря пряка пред парламента. Държавата е клиент на ЦБ. Последната отпуска на правителството. Купува и продава ДЦК на фондовата борса, обслужва ДБ, управлява валутните курсове и златните резерви на държавата и др.

3)ЦБ стимулира кредитната дейност на търговските банки. Заемите на търговските банки оказват въздействие на паричната маса е оборот. ЦБ разполагат с инструментариум за икономическо въздействие върху обслужваните банки.

4) БНБ е учреждение което притежава изключителна компетентност в управлението на паричните и кредитни потоци в страната, тя е емисионен център и създава и реализира национална парична и кредитна политика. Според новия статут БНБ е независима от правителството, носи отговорност и се отчита за дейността пред народното събрание, осъществява цялостно управление на търговските банки и другите спестовно-кредитни институции. Тя е в постоянни контакти с правителството, като национална банка БНБ определя разрешителните условия и границите на валутния Запитал, търговията, операциите със злато и чуждестранна валута. Банката обявява ежедневно курса на лева спрямо водещите валути, което служи като основа на конкретните валутни курсове - купува и продава на ТБ за счетоводно пресмятане и регистриране на стопанските процеси. Основните валутни курсове са огледало на платежния баланс. Който съставя националната банка. В компетенцията на банките влизат операциите с ДЦК. НБ осъществява касовото изпълнение на бюджета на държавата. Държавата може да получава от БНБ заеми със срок на изплащане до края на календарната година. БНБ има право да осъществява сделки . с чуждестранни организации, комисионерски сделки, заеми на банки срещу залог на злато, ценни книжа и валута. БНБ се управлява от управителен съвет - 1 управител, 3-ма подуправители, 5-ма ръководители на управления със статут на директори, както и пленарен съвет. Най-главната (f) на ЦБ е да контролира резервите, да регулира паричното (s) и лихвения %.

IV.Основни механизми на монетарната политика - най-често използваните инструменти за глобално парично кредитно регулиране от ЦБ са:

1)задължителни резерви - минималната резервна сума. която законодателството иска да подържат банките за да могат да посрещнат исканията на клиентите - собственици на депозити. Резервите са съставени от пари държани в банките и депозити в ЦБ. Банките могат да получат добавъчно количество пари, теглейки от своите депозити. Нормата на резервите се определя по различен начин. Като за база може да служи величината на предоставените заеми, както и обема на депозитите. У нас БНБ е определила размер 15%от всички активи, когато ТБ не спазва минималния резерв ЦБ може да изисква наказателна лихва. На ТБ на се забранява да поддържат резерви над задължителни, но те предпочитат активните операции за да получават лихва, отколкото да държат излишни резерви. Ако ЦБ намали задължителните резерви ще се свият кредитите, което означава намаляване предлагането на пари. ЦБ може да променя задължителните резерви. Когато иска да промени финансовите условия. ако иска може да направи строга, рестриктивна монетарна политика, тя увеличава банковите резерви, а когато иска да направи условията по-либерални ще провежда експанзионистична монетарна политика като намали резервите.

2)Операции на открития паричен пазар - това е купуването и продаването на държавни облигации на пазара. Което влияе в (s) на пари. Когато ЦБ излезе на пазара и купува държавни облигации, това означава увеличение на наличните резерви на банките. Централните банки могат да предоставят повече заеми на желаещите клиенти. Предлагането на пари нараства. Операциите на открития паричен пазар се извършват от ЦБ, а емисията на ДЦК срещу държавен дълг е право на министерството 'на финансите. ЦБ може да намали паричната маса като продава облигации на гражданите. Купувачите ще плащат теглейки пари от ТБ. техните резерви ще се намалят, ще се намали и паричната наличност (рестриктивна монетарна политика).

Ако икономиката се развива в посока към инфлация се избира вариант на рестриктивна монетарна политика, а ако има рецесия се провежда експанзионистична монетарна политика.

3)Дисконтен % - лихвен процент, с който ЦБ обременява банковите институции. когато последните прибягват до кредити от нея. Банките могат да теглят заеми от ЦБ но плащат лихва за тях. Този лихвен процент се нарича дисконтен. Той не се отразява върху лихвения процент по който банките предоставят заеми. ТБ се обръщат към ЦБ в изключителни случаи за да подържат задължителните резерви. Нарастването на дисконтния процент оскъпява заемите на банките от ЦБ. Ето защо това нарастване се приема за рестриктивна мярка, обратно - намаляването на дисконтния процент е експанзионистична мярка, колкото по-нисък е той, по-малки са разходите на банките, когато се обърнат към ЦБ. Между (f) на ЦБ и (f) на бюджетното управление (трезор) има разлика. Трезорът е бюджетна агенция. Която емитира държавни облигации за финансиране на бюджетните дефицити. Докато бюджетното управление се занимава с доходите и разходите на правителството, задачата на ЦБ е да управлява паричното обръщение и кредитите. Тя не емитира държавни облигации. а само купува и продава. Отговорността на ЦБ е да поставя паричното обръщение в стабилни рамки - макар и двете агенции да си сътрудничат те са съвършено различни институции.


/4
Тема 28 Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

Свързани:

Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика iconСъвременната банкова система като фактор при кризата. 1
Скелетът на тази политика и “инфраструктурата” за нейното провеждане е именно съвременната банкова система, на чиито връх стои държавната...
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика icon1. Етапи в развитието на банковата система в България До освобождението в България съществуват банкоподобни инститиции, които обслужват дребните
Бнб е длъжна да държи достатъчно количество резерви в чуждестранна валута, с които да покрива своите парични задължения. 6 Бнб може...
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика icon2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Липсва ясно изразена йерархическа взаимно зависимост между отделните звена на банковата система. Едва през втората половина на века...
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика iconНародно събрание
Безналичен превод е паричен превод, извършен чрез задължаване на банкова разплащателна сметка на наредителя и/или заверяване на банкова...
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика iconПрессъобщение 16 май 2008 г
Първа инвестиционна банка. Бнб разполага с подробни актуални данни за цялата банкова система. На базата на тази информация Управителният...
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика iconЗадача „Банкова система
Да се разработи прототип на виртуална банка, в която да могат да работят, както служители на банката, така и нейни клиенти
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика iconСеместриален тест 1 Дайте дефиниция на понятията
Европейска система от централни банки” – включва Европейската централна банка и националните централни банки на всички страни членки...
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика iconИздадена от Българската народна банка
Наредба №3 от 16 юли 2009 Г. За условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Банки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом