Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието
ИмеМагистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер102.21 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://pedagogy.swu.bg/wp-content/uploads/2012/07/konspekt_DI_obshto.doc
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО”

КАТЕДРА ПЕДАГОГИКА

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”


КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ


 1. Понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието: обект и проблемни области на мениджмънта; подходи за определяне параметрите на образователния мениджмънт; функции на мениджмънта в образователните институции; тенденции за развитието на образователния мениджмънт като теория и практика.

 2. Организационни структури в образованието: фактори, определящи структурата на организацията. принципи при изграждането на една структура; видове училищни управленски структури; типове организации в образованието според структурата; организационни връзки, реализирани от училищните управленски структури; модели на организация и управление на училището – „паяк”, „храм”, „мрежа, „грозд”

 3. Образователна система и формите на нейното управление: образователната система според ISCED; основни подсистеми на образователната система; образователна среда и образователно пространство; европейско образователно пространство; видове образователни организации – специфична структура и доминиращи функции; структурни особености и функции на управленчески звена в общини, РИО и МОМН

 4. Управление на качеството на образование: представа за тотален мениджмънт на качеството и основни направления за реализацията му в образованието; система за мониторинг на качеството на работа на институциите в образованието; понятие за ефективност и критерии за измерване при външно оценяване и самооценяване на организацията.

 5. Ефективно управление на учебния процес: понятие за управление на учебния процес; управление на учебни планове и програми; условия за ефективност на учебния процес; стандарти в образованието; подходи за външно оценяване на постиженията в учебния процес; мениджмънт на знанието.

 6. Образователна политика на училищните организации: същност; основни характеристики; видове; фактори за децентрализация в образованието и промяна на образователната политика.

 7. Принципи на училищното законодателство: исторически и съвременни аспекти.

 8. Училищна документация: видове, функции, организация и управление, информационни технологии в администрирането на образованието.

 9. Стратегии на образователните организации: стратегически анализи на външната и вътрешната среда на организацията - PEST анализ, SWOT анализ; типове стратегии; формулиране, планиране, изпълнение, оценяване на стратегии в образованието; единство и изграждане на визия, мисия, цели; стратегическо планиране; стратегическо управление.

 10. Организационна култура на съвременното училище: теории за организационната култура и организационната култура на училището; компоненти на организационната култура; типове организационни култури; организационно поведение и нива на организационната култура; мениджмънт на промяната в организационната култура.

 11. Иновации и иновационен процес в образованието: иновации, класификация на иновациите, иновационен процес; структура на иновационния процес; дифузия на иновациите; иновационен мениджмънт и педагогическа иноватика; основни концепции за управление на иновациите; разработване, представяне, защита, оценка и изпълнение на иновационен проект - рискове

 12. Организация на иновационния процес: същност на иновациите в образованието; етапи на внедряване и утвърждаване на иновацията; Управление на промяната –характеристика на фазите; съпротива срещу промяната и модели на преодоляване; организационно консултиране и интервенция,

 13. Мениджмънт на класа в образованието: място и специфика, определения, цели и функции, концепции, принципи, ефективност; училищният клас като обект на управление; функции, стилове на управление, професионални и личностни качества на учителят като мениджър на класа.

 14. Класният ръководител като мениджър на класа: промени в ролята на класния ръководител, базови закономерности, принципи и функции в дейността на класния ръководител, съдържание на дейността на класния ръководител и изисквания към него, класният ръководител – лидер на учителския екип, работещ с класа; час на класа.

 15. Мениджмънт на класа като учебна среда: управленско-организационен аспект, управленско-технологичен аспект, управленско-хигиенен аспект; мениджмънт на класната стая като работна среда; мениджмънт на класната дисциплина и на ученическото поведение.

 16. Делегираните бюджети – критерий за финансова автономност на учебните заведения: същност на делегираните бюджети; мотиви за въвеждането им; предимства и недостатъци; технология на изработването; значението на ДБ за развитие на автономията на образователните структури и усъвършенстване на управлението им.

 17. Материално - техническата база в образованието: същност, назначение и специфика на МТБ като резултат от икономиката и финансирането на отрасъла; основни и оборотни фондове; изчисляване на потребностите от оборудване – критерий за ефективно управление на финансите.

 18. Инвестиране в образованието: същност на инвестирането; особености на инвестиционния процес в образованието; образователни иновации и инвестиране; структура на инвестициите в образованието; инвестиционни приоритети в отрасъла; развитие на нетрадиционните форми на инвестиране в образованието (спонсорство, дарителство и т.н.).

 19. Организация на труда на работната заплата в образованието: специфика на педагогическия труд; работно време на преподавателския персонал; основни критерии за тарифиране на труда в сферата на образованието ; специфичност при формирането на трудовото възнаграждение (основно и допълнително) на преподавателския състав; Законодателно регулиране на трудовото възнаграждение; количествени и качествени параметри за определяне на тарифните ставки на преподавателския състав (по видове образователни структури; звания и т.н.);

 20. Образователен маркетинг: особености на образователния маркетинг - основни понятия; субекти на образователния маркетинг; потребностите от образователни услуги като обект на изследване в маркетинга; основни направление в образователния маркетинг; вътрешно маркетингово пространство; прогнози и стратегии; ресурсно осигуряване на маркетинга

 21. Маркетинговия микс като инструмент за усъвършенстване на дейността на образователните институции: същност и основни компоненти на маркетинговия микс в образованието; използване на маркетинговия микс за промяна на образователни стратегии; модели на комуникация за реализация на маркетингови стратегии; рекламата като форма на маркетингова комуникация в образованието –варианти и съставни елементи; аспекти на разглеждане на комуникацията като вид .личностно общуване

 22. Връзки с обществеността и PR - култура на образователните институции: принципи и модели на развитие на връзки с обществеността в образованието; стереотип, обществено мнение и имидж в образованието; модели за установяване и трансформация на имидж; характеристики на дейността на лицата, които отговарят за взаимодействието на маркетинга и връзки с обществеността; специфика на дейността на асоциациите за PR в образованието.

 23. Кадрова политика в образованието:. разработване на кадрова политика; планиране на персонала; управление на процеса на квалификация на персонала; анализ и описание на работата и ролите. длъжностни характеристики и кариерно развитие на учителите

 24. Развитие на човешките ресурси в системата на образованието: стратегическо развитие на човешките ресурси; организационно обучение и учеща се организация; концепцията за учене през целия живот; система на непрекъснато професионално обучение и квалификация на персонала в образованието; планиране на личното развитие на персонала; форми и методи за обучение на персонала


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Александрова, Н., Учебно помагало по лидерство и стилове на ръководство, С., 2003

 2. Ангелов, А., Организационно поведение, Тракия – М, С., 2002

 3. Ангелов, А. Основи на мениджмънта. Тракия – М, С., 1999

 4. Апостолов, Г. Управление на организационната култура, УИ, Бл-д, 2008

 5. Армстронг, А. Основи на мениджмънта. С., 1998

 6. Армстронг, М. Основни техники на управление. Бургас, 1994

 7. Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Бургас, 1993

 8. Бакърджиева, М. Комуникиране в управлението. Свищов, 1998

 9. Балкански, П. Училищен мениджмънт. Том 1 и 2. С., 2001

 10. Балкански, П., Йорд. Колев, В. Георгиева, М. Шехова, Управление на училището: история, теория и перспективи, УИ „Н. Рилски” Бл-д, 2006

 11. Бижков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания, Аскони издат, С., 1995

 12. Бонева, Л. Мотивацията за труд при учителската професия - управленски аспекти. С., 2004

 13. Бялков, Б. и Г. Иванов. Какво научаваме за ученика когато мълчи. (Тренинги за диагностика на невербалния език при педагогическото общуване) ИК „КОТА” Ст. Загора 2002, 200 с.

 14. Организация и управление на образованието. под ред на К. Генев, С., 1992

 15. Георгиева, В. , Св. Николаева, Образователен мениджмънт, Организация и управление на образователни дейности, институции и проекти, С. Аскони издат, 2001

 16. Георгиева, В. Образователен маркетинг, УИ „Н. Рилски, Бл-д, 2005

 17. Георгиева, В., Метатехнологии за мениджмънт на качеството на образованието, Просвета АД, 2009

 18. Гюрова, В., Училищният директор – професионален мениджър и педагогически лидер, Христоматия по образователен мениджмънт, под ред. на Карстание, П., П. Балкански, С., 2003

 19. Гюрова В, , В Георгиева, В. Божилова, Б. Кривирадева, Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-прес, 2009

 20. Гюрова, В., В. Божилова, Магията на екипната работа, С.2006

 21. Гюрова, В., В. Божилова, Портфолиото на преподавателя, Европрес, С. 2008

 22. Десев, Л. Психологическият климат в колектива. Народна просвета. С., 1981

 23. Донъри, Дж. Х., Основи на мениджмънта. С., 1997

 24. Дракър, П. Ефективният мениджмънт, С., 2001

 25. Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. С., 2000

 26. Иванов, И. Мениджмънт на ученическия клас. - Ш., Унив. издателство “Еп. Константин Преславски”, 2005.

 27. Иванов, И. Мениджмънт на училищната култура. - Ш., изд. Фабер, 2010

 28. Илиева, Сн., Организационно развитие, второ преработено издание,УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006

 29. Карабельова, С., Управление и развитие на човешките ресурси, С., 2006

 30. Карстание, П., П. Балкански, Христоматия по основи на мениджмънта, С., 2003

 31. Карабельова, С., Христоматия управление на човешките ресурси, С., 2002

 32. Крумов, В. Длъжностни характеристики в училище и детската градина. 2004

 33. Крумов, В.Организационни структури и управленски модели в образователната система. С. 1993.

 34. Крумов, В. Училищно администриране. С., 1995

 35. Маджирова, К., В. Мирчева, Р. Питекова и др. Автономията на училището. Измерения и алтернативи. С., 2000

 36. Маджирова, К., В. Мирчева, Р. Питекова и др. Директорът на училището и ефективния мениджмънт. С., 2002

 37. Маджирова, К. Директорът в училището и работата му в екип. С., 2002

 38. Маджирова, К. Нови стратегии на педагогическия контрол. С., 1995

 39. Маджирова, К. Ориентири в планиране дейността на училището. ИБ УСО, кн. 6-7, 1996

 40. Мадъкс, Р. Как се създава екип. С., 1992

 41. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015)

 42. Николаева, С. Социална работа по проект. С., 1998

 43. Новев, З., С. Георгиева. Училищен мениджмънт. Педагогика, № 1, 1997

 44. Паунов, М. Организационна култура. С., 1996

 45. Паунов, М. Организационно поведение. С., Сиела, 1998

 46. Питекова, Р. Основи на финансовото управление в средното образование. Габрово, 1997

 47. Питекова, Р. Въведение в маркетинга на образованието. Габрово, 2011.

 48. Питекова, Р. В.Баничанска, Същност и развитие на организационната култура в социално-педагогическата организация. В: Организационна култура на социално-педагогическите организации. С. 2008

 49. Питърс, Т. и др. Към съвършенство във фирменото управление. С., 1998

 50. Радев, Пл. Основи на вътрешния училищен мениджмънт, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2008

 51. Симеонов, И. Основи на организацията и управлението на училището в прехода към пазарна икономика. С., 1995

 52. Спасов, К. Социален мениджмънт, трето преработено и допълнено издание, Персонал-консулт, С. 2008

 53. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа, УИ „Н. Рилски” Бл-Д, 2005

 54. Филипова, Н. Училищно законодателство, УИ „Н. Рилски” Бл-Д, 2005

 55. Христов, С. и др. 10 златни правила за работа в екип. С., 2006

 56. Христов, С. Стратегически мениджмънт. С., 2000

 57. Христова, М. Мениджмънт на човешките ресурси. С., 1998

 58. Цоков, Г. Училищна администрация, Учебно помагало, УИ «К. Преславски» Шумен, 1997

 59. Цоков, Г. Училищното настоятелство в българското образование, Тилия, С. 2000

 60. Чимева, Н. Тр. Попкочев, Как се прави педагогическо изследване, УИ,Бл-д, 2001

 61. Шехова-Канелова, М., Автономия и организационно развитие на училището, С., 2011

 62. Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси. С., 1998

 63. www.kakvo.org

 64. www.wikipedia.bg/organization

 65. www.europa.eu

 66. www.osf.bg

 67. www.teacher.bg

 68. НСС 38 Нематериални активи, http://schety.hit.bg/pr/nss38.htmlОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

 1. Закон за народната просвета.

 2. Закон за степента на образованието, общообразователния минимум и учебния план.

 3. Закон за местното самоуправление и местната власт.

 4. Правилник за прилагане на закона за народната просвета.

 5. Устройствен правилник на Министерството на образованието.

 6. Наредба № 7 за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни ДГ и училища. ДВ бр.64/2001

 7. Наредба № 5 за повишаване квалификацията на педагогическите кадри.

 8. Наредба № 7 за определяне на индивидуалната работна заплата на персонала в средното образование.

 9. Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета.

 10. Наредба № 3 за системата на оценяване.

 11. Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета.

 12. Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжността „учител” или „възпитател” в системата на народната просвета.

 13. Длъжностна характеристика на директор и помощник директора.

 14. Национална програма за развитие на училището 2011.Свързани:

Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconПрограма образователен мениджмънт

Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconТворческаавтобиографи я
Секретар умоа на магистърска програма „Мениджмънт на бизнесорганизациите” към катедра „Мениджмънт” при са „Д. А. Ценов”
Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconПрограма „Енергиен мениджмънт" Най-ефективното от икономическа гледна точка решение за добив на шистов газ е технологията "
Институт по енергиен мениджмънт, основател на магистърската програма „Енергиен мениджмънт”
Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconМинистерство на образованието и науката
Туристически мениджмънт е предназначена за професия Фирмен мениджър, специалност Мениджмънт в туризма от професионално направление...
Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconИнформация за работата по Държавен образователен стандарт за статута на педагогическите специалисти и на директорите на образователни институции
Работната група по Държавен образователен стандарт (дос) за Статут на педагогическите специалисти и на директорите на образователните...
Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconБанков мениджмънт" за придобиване на окс „магистър по икономика"
Равнища на управление и техните компетенции. Проблемът за границите на стратегическия и оперативния банков мениджмънт. Делегирането...
Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconНачалник отделение: д-р Йордан стайков
През 1986 г придобива специалност „Хирургия ". Допълнителни квалификации: „Здравен мениджмънт", „Лапароскопска холецистектомия"....
Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconКонкурс за "Професор"
Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност” по учебни дисциплини „Мениджмънт на сигурността и отбраната”,...
Магистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието iconЩо е управление, мениджмънт?
Мениджмънт е изкуството да боравим и да се справяме с организационното средство, когато реализираме целите си с него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом