Закононарушения през месец юни 2010 г
ИмеЗакононарушения през месец юни 2010 г
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер96.53 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0610.doc


Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2010 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.


I. Въздух


1. Имисии

От направените 7031 анализа на 1615 проби на атмосферен въздух за м.юни в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Анализирани са 145 проби въздух, от които:

за азотен диоксид 76 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серен диоксид 76 проби, всички в границите на средночасовата норма

бензен 13 проби,

за фини прахови частици 2,5 - 30 проби

за фини прахови частици 10 - 26 проби, всички в границите на средноденонощната норма

ДОАС Свищов

Анализирани са 750 проби въздух, от които:

за серен диоксид 715 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 704 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 662 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 681 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен оксид 716 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 716 проби, всички в границите на средночасовата норма и 12 превишения на ПДКср.дн. като превишението е от 1,07 до 3,47 пъти

фини прахови частици 10 - 30 проби, всички в границите на средноденонощната нормаАИС Г.Оряховица

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 678 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 655 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 672 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 680 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 – 30 проби, всички в границите на средноденонощната норма


2. Емисии

През изтеклия месец са извършени контролни измервания на емисии от изпускащи устройства на "ФМА" АД гр. Лясковец и "Мегапорт" ООД гр. Велико Търново


Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00079MS190 (р.Янтра, след гр.В.Търново, мост с.Самоводене) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00079MS200 (р. Янтра, след вливане на р. Белица – мост за гр.Дебелец) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08211MS210 (р.Белица, преди вливане на р.Янтра) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08211MS220 (р.Дряновска, преди вливане в р.Белица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08421MS300 (р.Негованка с.Ресен - устие) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


2.Eмисионен контрол

“ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД, гр.В.Търново

Протокол от изпитване № 422/07.06.2010г. на проба отпадъчни води от т.1 преливник на ПСОВ на “ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД гр.В.Търново. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 13/2004г. по показатели :

Сулфати – 2.44 пъти

Хром /тривалентен/ – 2.24 пъти

Протокол от изпитване № 423/07.06.2010г. на проба отпадъчни води от т.2 битови води. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 13/2004г. по всички показатели :

Протокол от изпитване № 423/07.06.2010г. на проба отпадъчни води от т.3 битови води преди заустване в гр.канализация. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 13/2004г. по всички показатели.

Община Горна Оряховица

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04111MS050 (р.Росица, преди вливане в р.Янтра - с. Поликраище) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели


Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN92233MS051 (яз.”Христо Смирненски” – на стената) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00917MS230 (р.Янтра след гр. Габрово – мост за гр.Севлиево) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN09221MS240 (р.Паничарка срещу КАТ гр.Габрово) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;


2.Eмисионен контрол

“ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов

Протокол от изпитване № 432/07.06.2010г. на проба смивни отпадъчни води от т.3б на заустване на “ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов в р.Дунав. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 433/07.06.2010г. на проба охлаждащи отпадъчни води от т.1 на заустване на “ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по показатели :

Неразтворени вещества – 1.76 пъти

Желязо – 1.9 пъти

Активна реакция рН – 9.23 при ИЕО от 6 до 9

Протокол от изпитване № 434/07.06.2010г. на проба охлаждащи отпадъчни води от т.4 на заустване след неутрализационна яма на “ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по показател:

Активна реакция рН – 10.46 при ИЕО от 6.00 до 9.00

Протокол от изпитване № 435/07.06.2010г. на проба отпадъчни води от т.5 на заустване на “ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по показател:

Неразтворени вещества – 6.6 пъти над ИЕО

Протокол от изпитване № 436/07.06.2010г. на проба отпадъчни води от т.6 /мазутно разтоварище/ на заустване на “ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по всички показатели.


2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с.Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

Община Стражица


    1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06413MS150 (р.Голяма при ХМС гр.Стражица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN864411MS320 (р.Голяма след гр.Стражица - устие) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00651MS160 (р.Стара река мост след с.Кесарево) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00061MS140 (р.Лефеджа при с.Бреговица преди вливане в р.Янтра) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04519MS060 (р.Росица след гр.Севлиево на шосеен мост София - Варна) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN84511MS340 (р.Видима преди вливане в р.Росица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели ;


2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP117 (ДР”Чапара” – гр.Севлиево) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


3.Eмисионен контрол

“СИБИ” АД гр.Севлиево

Протокол от изпитване № 417/02.06.2010г. на проба отпадъчни води от ПСОВ на “СИБИ” АД гр.Севлиево, показва че пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 24/2004г. по показатели :

Никел – 1.32 пъти

Мед – 2.2 пъти

Неразтворени вещества – 1.68 пъти

Активна реакция рН – 2.35 при норма от 7 до 10


ГПСОВ гр.Севлиево

Протокол от изпитване № 444/16.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ГПСОВ гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно разрешително за заустване № 13140100/ 2008 г. по всички показатели.


“Идеал Стандарт България” ЕАД гр.Севлиево

Протокол от изпитване № 508/22.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ на “Идеал Стандарт България” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 67/ 2005 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 509/22.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСБОВ на “Идеал Стандарт България” ЕАД гр.Севлиево. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 67/ 2005 г. само по показател Азот /общ/ - 1.49 над ИЕО.


площадка с.Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево

Протокол от изпитване № 510/22.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ от площадка с.Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 26/ 2005 г. само по показател Неразтворени вещества – 1.2 пъти над ИЕО.

Протокол от изпитване № 511/22.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСБОВ от площадка с.Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 26/ 2005 г. само по показател Неразтворени вещества – 1.2 пъти над ИЕО.


площадка гр.Севлиево на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево

Протокол от изпитване № 513/22.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСОВ към инсталация Галваника S1 площадка гр.Севлиево на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 20/ 2004 г. по показатели

Неразтворени вещества – 1.36 пъти над ИЕО

Хром /шествалентен/ - 2.8 пъти над ИЕО

Протокол от изпитване № 514/22.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСОВ към инсталация Галваника S3 площадка гр.Севлиево на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 20 / 2004 г. по показател Неразтворени вещества – 1.12 пъти над ИЕО

Протокол от изпитване № 515/23.06.2010г. на проба отпадъчни води от заустване на фирмената канализация в градската канализация от площадка гр.Севлиево на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 20 / 2004 г. по всички показатели


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

-Пункт BG1YN08321MS040 (р.Елийска преди вливане в р.Янтра) – отговаря на нормите за II-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP107 (ШК2 ПС „Раданово” с.Раданово) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Лясковец

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN08621MS350 (р.Джулюнска на устие след с.Джулюница) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


2.Eмисионен контрол

“Аркус” АД гр.Лясковец

Протокол от изпитване № 475/07.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ на “Аркус” АД гр.Лясковец. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Разрешително за заустване № 13740011/05.02.2010 г. единствено по показатели:

1.Хром /общ/ - 1.38 пъти над ИЕО

2.Мед – 1.6 пъти над ИЕО

Протокол от изпитване № 476/07.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСБОВ на “Аркус” АД гр.Лясковец. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Разрешително за заустване № 13740011/05.02.2010 г. по показател активна реакция рН -8.59 при ИЕО от 6.0 – 8.5


Община Елена

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06295MS180 (р.Веселина преди вливане в яз.”Йовковци”) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN62953МS041 (яз.”Йовковци” – на стената) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


2.Eмисионен контрол

Млекопреработващо предприятие” гр.Елена към “Би Си Си Хандел” ООД

Протокол от изпитване № 477/07.06.2010г. на проба отпадъчни води след ПСОВ на “Млекопреработващо предприятие” гр.Елена към “Би Си Си Хандел” ООД. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно разрешително за заустване № 13140066/08.07.2008 г. единствено по показател “Общ фосфор”, който е 2.2 mg/l при ИЕО – 2.0 mg/l


Община Сухиндол

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN43199MS021(яз.”Александър Стамболийски”) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Златарица

- Пункт BG1YN86291MS310 (р.Веселина преди вливане на р.Златарица) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Трявна

1.Eмисионен контрол

Производствен обект с.Белица на “ЕМКО” ЕООД гр.София

Протокол от изпитване № 493/21.06.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСОВ на Производствен обект с.Белица на “ЕМКО” ЕООД гр.София. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно разрешително за заустване № 13140116/ 2009 г. по всички показатели.


Директор:

Инж. Елена Григорова


Свързани:

Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец декември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец април 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2010 г в района на риосв...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец март 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец юни 2010 г iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом