Закононарушения през месец ноември 2010 г
ИмеЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер67.75 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs1110.doc


Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ГЗ КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ГЗ КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември 2010 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и Гражданска защита.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 6727 анализа на 1615 проби на атмосферен въздух за м.ноември в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Анализирани са 147 проби въздух, от които:

за азотен диоксид 80 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серен диоксид 80 проби, всички в границите на средночасовата норма

бензен 13 проби,

за фини прахови частици 2,5 - 30 проби

за фини прахови частици 10 - 24 проби, от които 15 проби над ПДК ср. дн., като превишението е от 1.02 до 2.49 пъти


ДОАС Свищов

Анализирани са 748 проби въздух, от които:

за серен диоксид 638 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 641 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 605 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 637 проби, от които 9 превишения на средночасовата норма, като превишението е от 1.01 до 2.92 пъти и 1 превишение на ПДК ср. дн като превишението е от 1.11 пъти

за азотен оксид 642 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 660 проби, от които 2 превишение на средночасовата норма, като превишението е от 1,20 до 2,17 (над 15 mg/m3 спрямо 5 mg/m3 ) и 4 превишения на ПДКср.дн. като превишението е от 1,13 до 1,87 пъти

фини прахови частици 10 - 28 проби, от които 16 проби над ПДК ср. дн., като превишението е от 1.00 до 2.88 пъти
АИС Г.Оряховица

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 684 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 673 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 684 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 673 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 – 30 проби, от които 21 проби над ПДК ср. дн., като превишението е от 1.12 до 2.49 пъти


ІІ. Води


Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00423MS080 (р. Негованка на мост за с. Емен) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000TJKMP269 (КИ „Главата” с. Беляковец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G00000К1МР215 (КИ „Крайната чешма” с. Самоводене) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN09221MS240 (р. Паничарка срещу КАТ гр. Габрово) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00999MS260 (р.Янтра при кв.’’Ябълка’’) – отговаря на нормите за I-ва категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт BG1DU07973MS070 (р. Дунав - гр. Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с. Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QaIMP133 (ДР”Гравитачен” ПС”Козловец” с. Козловец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

2.Eмисионен контрол

“ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов

Протокол от изпитване № 1040/17.11.2010г. на проба смивни отпадъчни води от т.3б на заустване на “ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов в р.Дунав.Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по показатели: Суспендирани вещества – 5.62 пъти над ИЕО, Желязо (общо) – 3.3 пъти над ИЕО.

Протокол от изпитване № 1041/17.11.2010г. на проба охлаждащи отпадъчни води от т.1 на заустване на “ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по всички показатели.

Община Стражица


    1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00651MS160 (р. Стара река мост след с. Кесарево) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00441MS100 (р. Крапец, преди вливане в р.Росица, преди яз.”Ал.Стамболийски”) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN04471MS031 (яз.”Крапец” – на стената) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00441MS100 (р. Крапец, преди вливане в яз. “Крапец”, с. Малиново) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP117 (ДР”Чапара” – гр. Севлиево) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

3.Eмисионен контрол

“Идеал Стандарт България” ЕАД гр.Севлиево

Протокол от изпитване № 996/09.11.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСБОВ на “Идеал Стандарт България” ЕАД гр. Севлиево. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 67/ 2005 г. по показатели: Общ фосфор – 1.7 над ИЕО и Азот /общ/ - 2.55 над ИЕО.

Протокол от изпитване № 995/11.11.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ на “Идеал Стандарт България” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 67/ 2005 г. по всички показатели.


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт BG1YN00319MS030 (р. Янтра - с. Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP107 (ШК2 ПС „Раданово” с.Раданово) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Елена

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06295MS180 (р. Веселина след яз.”Йовковци”) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN86291МS189 (р. Веселина преди яз.”Йовковци”) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Сухиндол

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN43199MS021(яз.”Александър Стамболийски”) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Лясковец

1.Eмисионен контрол

“Аркус” АД гр.Лясковец.

Протокол от изпитване № 991/08.11.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСБОВ на “Аркус” АД гр.Лясковец. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Разрешително за заустване № 13740011/05.02.2010 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 990/11.11.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ на “Аркус” АД гр.Лясковец. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Разрешително за заустване № 13740011/05.02.2010 г. по всички показатели:


Община Дряново

1.Eмисионен контрол

Млекопреработващо предприятие с. Гостилица на “Бета Логистик” ООД гр. Севлиево.

Протокол от изпитване № 1001/11.11.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСОВ от Млекопреработващо предприятие с.Гостилица на “Бета Логистик” ООД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ по всички показатели.


Директор:

Инж. Елена ГригороваСвързани:

Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец декември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец юни 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец март 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец април 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2010 г в района на риосв...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец ноември 2010 г iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом