Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения
ИмеНаредб а за символиката и отличията глава първа общи положения
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер87.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://samokov.bg/naredbi/naredba za simvolikata 2008.1.doc
Н А Р Е Д Б А

ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 ал.1 Настоящата наредба урежда вида, съдържанието и начина на използване на символите и знаците на община Самоков.

ал.2. Вида, условията ,критериите и реда за удостояване и връчване на отличията на община Самоков.

ал. 3. Статута на празника на град Самоков.

Чл.2 Символите и знаците, обект на наредбата, в йерархична последователност и взаимообвързаност са:

т.1. Герб на град Самоков

т.2. Знаме на град Самоков

т.3. Ключ на град Самоков

т.4. Церемониална огърлица

т.5. Празник на град Самоков

т.6. Почетна книга

Глава втора

ГЕРБ НА ГРАД САМОКОВ

Чл.3. Гербът на град Самоков е създаден по подобие на стар военен щит. Състои се от хералдично поле и арка.

Арката символизира стара самоковска къща.

Основен архитектурен елемент на герба е чешмата с обецата и разделя хералдичното поле на три части.

Лявата част е заета от четка и палитра, символизираща Самоковската художествена школа. Дясната изобразява древно съоръжение за добиване на желязо „самоково” и е свързано с името на Самоков.

В арката с блоков шрифт е написано САМОКОВ.

Гербът е изработен в два варианта – графичен и пластичен. Графичният вариант е решен в три цвята: основа – бордо, контур – златен бронз, двете малки полета в ляво и в дясно, както и долната част на основното поле – в синьо.

Гербът на град Самоков присъства във всички други символи и официални документи на община Самоков и е приет с Решение № 118 на общински съвет Самоков по протокол № 10 от 13 юни 1996г.

ГЛАВА ТРЕТА

ЗНАМЕ НА ГРАД САМОКОВ

Чл.4. Знамето на град Самоков е символ с първостепенно значение и е с две лица.

т.1. Основният цвят на знамето е бял, а в средата е изобразен цветният герб на града.

т.2. Знамето може да се изработва в различни размери , в зависимост от мястото на поставяне или условията на носенето му.

т.3. Участието на знамето в чествания, тържества и други може да се осъществява в следните случаи:

  • национален празник на Република България

  • празник на гр. Самоков

  • празници и чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на град Самоков

т.4. Участието на знамето съгласно чл. 4 точка е обект на специално изготвен и одобрен ритуал от Комисията по образование, култура, младежта и спорта.

т.5 Знамето може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни варианти флагове, отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява , като се спазва съотношението но символите, след писмено разрешение на кмета на Община Самоков. При използване във вертикално положение знакът се поставя прав.

т.6. Използването на тиражирани варианти на знамето на град Самоков по начин , който уронва престижа на община Самоков, съдържа аморални елементи и други, се санкционира по смисъла на чл. 31 от ЗАНН.

т.7. Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на град Самоков за политически , религиозни и националистически послания.

т.8. Знамето на град Самоков е йерархично подчинено по смисъл и значение на националното знаме на Република България.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КЛЮЧ НА ГРАДА

Чл.5. Ключът е изработен от месинг и на него е изписано: Самоков. Той е символ на града и се съхранява от кмета.

ГЛАВА ПЕТА

ЦЕРЕМОНИАЛНА ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ

Чл.6. Церемониалната огърлица на кмета на община Самоков е символ, който олицетворява местната власт.

т.1 Основен елемент на огърлицата е абревиатурата на Националното сдружение на общините в Република България и плочки с изобразен лъв, свързани с метални халки.

т.2 Церемониалната огърлица се връчва на избрания кмет от предишния кмет на общината.

т.3 Церемониалната огърлица се носи от кмета на общината в следните случаи:

  • при връчване на почетния знак за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Самоков”

  • при особено официални случаи, срещи с представители на международни организации на други държави

  • при тържествени сесии на Общинския съвет

ГЛАВА ШЕСТА

ПРАЗНИК НА ГРАД САМОКОВ

Чл.7. Празника на град Самоков се отбелязва ежегодно на 21 август - Св. СИМЕОН САМОКОВСКИ

т.1 Празникът се организира и провежда от Общински съвет и Кмета.

т.2 Подготовката и провеждането се финансира от бюджета, спонсорство реклама и други разрешени от закона източници.


ГЛАВА СЕДМА

ПОЧЕТНА КНИГА

Чл.8. Почетната книга на град Самоков е част от символиката на града, която отразява хронологията на съществуващите и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на град Самоков и общината.

Чл.9. Почетната книга на град Самоков се изработва в еднакви по формат томове, всеки от които съдържа 203 номерирани листа.

На корицата се изобразява гербът на града и надпис „Почетна книга на община Самоков”

Чл.10. Право но вписване в „Почетната книга” имат:

т.1 Удостоените със званието „Почетен гражданин на град Самоков”, като им се предоставя възможността собственоръчно да изразят отношение си към град Самоков.

т.2. Видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята дейност с град Самоков, с утвърждаване на престижа му пред национални и международни институции и по повод техни кръгли годишнини.

т.3. Носителите на грамоти за особени заслуги към град Самоков и общината.

т.4. Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на община Самоков извън границите на Република България.

Чл.11. При вписване в Почетната книга , се посочват освен трити имена и мотивите , поводът и основанията за това.

Чл. 12. Почетната книга се съхранява от кмета на община Самоков или упълномощено от него лице.

ГЛАВА ОСМА

ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА САМОКОВ

Чл. 13. Отличията на община Самоков са:

т.1 Почетен гражданин на град Самоков

т.2 Почетен знак - златен

т.3 Почетен знак – сребърен

т.4 Грамота за заслуги

т.5 Национална награда за живопис „Захари Зограф”


ГЛАВА ДЕВЕТА

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД САМОКОВ

Чл.14. Статут за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Самоков”

ал./1/ Званието „Почетен гражданин на град Самоков” е най-високото отличие на Общински съвет Самоков и се присъжда за изключителни заслуги към града, общината и Република България или международни институции във всички области на обществения живот.

ал./2/ Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Самоков” става с решение на Общинския съвет с мнозинство от 3/4 от общия брой на съветниците и явно гласуване.

ал./3/ Предложение до Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Самоков” могат да правят:

т.1. Кметът на общината

т.2. Председателят на Общинския съвет

т.3. Постоянните комисии към Общинския съвет

т.4. Всеки общински съветник

т.5. Инициативен комитет в състав не по-малко от 300 човека формирани чрез съответна подписка

Чл.15 Поводи за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Самоков” могат да бъдат”:

т.1. Изключителен принос, постижения, заслуги в научната, стопанската, културната и спортна дейност.

т.2. Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за град Самоков и общината.

т.3. Проявен изключителен героизъм.

Чл.16 Предложенията за удостояване се адресират до Общински съвет и трябва да бъдат придружени от:

т.1. Подробни мотиви

т.2 Описание на дейността и заслугите

т.3 Биография

т.4 Писмено съгласие на кандидата или неговите наследници.

Чл.17 На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Самоков” се връчва почетен знак /плакет/ - Почетен гражданин и удостоверение с номера на решението за присъждане на званието. В специален регистър се отбелязват данните на удостоения, номерът на решението на Общинския съвет, номера на удостоверението и датата на връчването му.

т.1 По решение на Общинския съвет удостояването може да бъде съпроводено и с други форми на обществено признание:

- награда /парична или предметна;

- на специално /подходящо/ място да бъдат изписани имената на почетните граждани;

- посмъртно наименование на улици или обществени сгради;

- поставяне на паметни плочи, бюстове, барелефи и портрети при чествания на празници на определени места в обществени зали и др./

Чл.18 Званието „Почетен гражданин на град Самоков” може да бъде присъдено посмъртно в изключителни случаи.

Чл.20 Община Самоков подържа връзки с носителите на званието „Почетен гражданин”. Кани ги на големи тържества, отправя им поздравления по повод на лични празници, юбилейни годишнини, организира среши с тях.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПОЧЕТЕН ЗНАК / ПЛАКЕТ / НА ГРАД САМОКОВ

Чл.21. Почетният знак /плакет / на град Самоков бива:

т.1 Почетен знак –ЗЛАТЕН

т.2 Почетен знак – СРЕБЪРЕН

Чл.22 Почетният знак във формата на плакет е изработен от метал има кръгла форма и в средата се намира герба на града. Знакът изобразява символиката на град Самоков в стилизиран вид – чешмата с обецата, четка и палитра, съоръжение за добиване на желязо „самоково”.

На гърба е записано: ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ САМОКОВ

Чл.22 Почетния знак /плакет/ може да бъде връчван при подходящи случаи от кмета на община Самоков или от председателя на Общински съвет Самоков.

Чл.23 Удостояването с Почетния знак / плакет/ - златен и сребърен става с Решение на Общински съвет Самоков прието с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците.

Чл.24. Предложенията за удостояване по чл.23 се внасят в общински съвет Самоков от обществени, професионални организации и творчески съюзи

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТ

ГРАМОТА

Чл.25 Грамотата е официален документ, който се издава от община Самоков на български и чуждестранни граждани:

т.1. Дейци на науката, чиито постижения са принос в развитието на град Самоков.

т.2. Автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на Самоков или дали своя принос за обогатяване културата на град Самоков.

т.3. Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения за прослава на родния град.

т.4.Граждани проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки живот, за предотвратяване на престъпления и др.

т.5.Дарители на град Самоков.

т.6.Други подходящи поводи.

Чл.26. В грамотата се отбелязват трите имена на удостоения, поводът или заслугите, по които се присъжда.

Чл.27. Удостояването с грамота става с решение на Общинския съвет или заповед на кмета на община Самоков.

т.1. Връчването на грамотите се извършва при подходящи поводи.

т.2. за издадените грамоти се води отделен регистър, който се съхранява от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТ

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА
ЖИВОПИС „ЗАХАРИ ЗОГРАФ”


Чл.28. Почетната награда „Захари ЗОГРАФ” се присъжда за изключителни постижения в областта на живописта през изтеклата година, съгласно статута на наградата, по Решение № 57/03.02.2000г. след компетентната оценка на специално подбрано жури.

Наградата може да бъде присъдена за отделна картина, цикъл от творби или друга творческа реализация - стенописване на църква, манастир или украса на обществени сгради /пана, стенописи и др./, като произведенията / преносимите/ са участвали в изложби в България или чужбина

Авторът се задължава да обогати със собствени произведения фонда на Художествената галерия – Самоков

Във фонда на Историческия музей се приема и наградената творба.

Чл.29. На лицата удостоени с наградата „Захари Зограф” се връчват:

1. Статуетка „Захари Зограф”

2. Парична награда от 2000 лв.

Заключителни разпоредби

&1 Настоящата Наредба е изготвена на основание чл.21.ал.1 т.22от ЗМСМА

и във връзка с чл. 16 от същия закон.

&2 Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Самоков с решение № 529 по протокол № 14/30.10.2008 г. на заседанието си на 30.10.2008 г, влиза в сила от датата на приемането й и се отнася за удостоените след тази дата лица.

Свързани:

Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconНаредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения
Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община Омуртаг
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconНаредб а за символиката на град летница глава първа общи положения
Чл. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване и реда за връчване на символите на град Летница в тържествени...
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconНаредба за символиката на община търговище глава първа общи положения
Чл. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1 т. 21 и 22 и чл. 22 от змсма и урежда
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconНаредб а за управление на общинските пътища глава първа общи положения
Чл. /1/ С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта,...
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconПърва общи положения
Чл. Тази наредба урежда вида и съдържанието на символите, почетните звания, отличията, паметниците знаци и наградите на община Кубрат,...
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconРепублика българия
В глава първа “общи положения”, Раздел IV “Приложно поле” текстът на чл. 6 се променя по следния начин
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconУстав на блс глава първа общи положения
Чл /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconУстав на блс глава първа общи положения
Чл /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconУстав на блс глава първа общи положения
Чл /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз
Наредб а за символиката и отличията глава първа общи положения iconУстав на блс глава първа общи положения
Чл. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом