Република българия министерство на културата
ИмеРепублика българия министерство на културата
страница1/15
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер2.55 Mb.
ТипРешение
източникhttp://mc.government.bg/images/Dokumentacia_01 08 11.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


ОДОБРЯВАМ:


ВЕЖДИ РАШИДОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
Осъществяване на строителен надзор върху изпълнение на КРР и СМР, включващ обекти, които са паметници на културата, както следва:


Обект 1: BG161PO001/3.1-01/2008/001-003 „Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска”

Обект 2: Проект BG161PO001/3.1-01/2008/001-004 Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица

Обект 3: Проект BG161PO001/3.1-01/2008/001-005 Възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин”

Обект 4: Проект BG161PO001/3.1-01/2008/001-007Социализация на НИАР „Николопис ад Иструм”

Обект 5: Проект BG161PO001/3.1-01/2008/001-008„Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец”

Обект 6: Проект BG161PO001/3.1-01/2008/001-009Възстановяване и социализация на Римска крепостСексагинта Приста”

Обект 7: Проект BG161PO001/3.1-01/2008/001-010„Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново”

Обект 8: Проект BG161O001/1.1-05/2008/001-16„Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей „Света София


2012


СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Решение за откриване на процедурата.

 2. Обявление за обществената поръчка.

 3. Изисквания и указания подготовка на офертата.

 4. Методика за класиране на офертите.

 5. Пълно описание предмета на поръчката, технически спецификации.

 6. Приложения № 1; 2; 3 – Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2, ал. 5 от ЗОП.

 7. Приложения № 4 - Декларация за участие на подизпълнител.

 8. Приложение №5 - Декларация за запознаване и приемане на условията на документацията за участие

 9. Приложение № 6 – Декларация за съдебни спорове.

 10. Приложение № 7 – Декларация за съгласие на подизпълнител.

 11. Приложение № 8 (8.1 до 8.10) - Информация за техническа квалификация.

 12. Приложение № 9 (9.1 до 9.3) – Информация за икономико финансова надеждност.

 13. Приложение № 10 и 10.1 – Образец оферта.

 14. Приложение № 10.А – Образец на предлагана цена.

 15. Приложение № 11 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

 16. Приложение № 12 – Декларация процедура.

 17. Приложение № 13 – Административни сведения за участника.

 18. Приложение № 14 – Образец СV експерти.

 19. Приложение № 15 – Декларация експерти.

 20. Приложение № 16 - Проект на договор.

 21. Приложение № 17 - Образци банкови гаранции.УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП


ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:


Осъществяване на строителен надзор върху изпълнение на КРР и СМР, както следва:


    • НИАР „Плиска”

    • Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица

    • "Кръстатата казарма", гр. Видин”

    • НИАР „Николопис ад Иструм”

    • могилата Шушманец”

    • Римска крепостСексагинта Приста”

    • исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново”

    • базилика „Света София”С внасяне на предложение, съдържащо техническа оферта, ценова оферта и цялата необходима информация и документи, участникът в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка приема изцяло и без ограничение документацията за участие, изискванията, методиката за оценка на предложенията, специалните и общи условия, регламентирани в проектодоговора.

От участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се очаква да се запознаят внимателно и да се съобразят с всички указания, образци, условия на проектодоговора, съдържащи се в тези указания за участие, за всеки обект.

Представянето на предложение, несъдържащо цялата необходима информация и документация в определения срок ще доведе до неговото отстраняване от обявената процедура за възлагане на обществената поръчка.


 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Настоящите „Указания към Участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка”, която включва следните думи и изрази, които ще имат посочените по-долу значения, освен ако контекстът не изисква друго значение.

  1. Възложител” означава лице, което финансира изпълнението на обществената поръчка и е наречено по този начин в Договора, както и законните правоприемници на това лице.

  2. Участник” означава местни юридически лица, регистрирани по смисъла на чл. 167, ал. 1 от Закона за устройство на територията или чуждестранни такива, регистрирани еквивалентно, както и техните обединения, взели участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

  3. Изпълнител” означава Участник, който е избран, като такъв в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка и наречен по този начин в Договора и законните правоприемници на това лице

  4. Страна” означава Възложителят или Участник/кандидат/кандидатът или Изпълнителят, както изисква контекстът.

  5. Документация за участие” означава указанията, техническите спецификации, документите, информацията и всички приложения, които са свързани с настоящата обществена поръчка и се предоставят възмездно от Възложителя.

  6. Технически спецификации” означава указанията и информацията, които са свързани с цялостното изпълнение на настоящата обществена поръчка и се предоставят от Възложителя в документацията за откритата процедура.

  7. Предложение”/Оферта означава цялата необходима информация, документи, приложения и Оферта, които се подават за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка от Участника.

  8. Предложена цена”/„Ценова оферта” е приложение с предлагана цена и срок за изпълнение на поръчката към предложението.

  9. Приложение” означава попълнените страници, озаглавени „ПРИЛОЖЕНИЕ”, които са приложени към и формират част от Документацията за участие и Предложението.

  10. Персонал” означава работници и/или служители в това число и на всеки Подизпълнител, ангажиран в обществената поръчка, които Участникът, ще ползва.

  11. Ключов персонал” означава високо квалифицирани, с опит специалисти, отговарящи на определени характеристики, служители с ключови (основни, ръководещи) компетенции.

  12. Подизпълнител” означава всяко лице, посочено поименно в Предложението като подизпълнител за изпълнение на част от поръчката;
 1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
  1. Участниците процедурата са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за обществена поръчка.

  2. Участниците трябва да се съобразят и да не надвишават срока за цялостното завършване на предмета на обществената поръчка в своето предложение.

  3. Участниците трябва да са лицензирани за упражняване на строителен надзор, сходен с този на настоящата поръчка съгласно нормативните изисквания на страната, в която са регистрирани.

  4. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на Участниците. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

  5. Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.

  6. Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

  7. Участник, за когото e налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

 • Предлаганата цена е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

 • Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия в тази документация.

 • Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация.

 • Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие.

 • Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертата.

 • Обявен е в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

 • Намира се в производство по ликвидация - а в случай, че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 • Участникът, управител или член на управителен орган на участника е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган.

 • Участникът, управител или член на управителен орган на участника има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган.

 • Участникът, член на управителен или контролен орган на участника, както и временно изпълняващ такава длъжност, е "свързано лице" по смисъла на §1 на Закона за държавния служител с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в министерство на културата или е сключил договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


Обстоятелствата по документацията за обществената поръчка се удостоверяват с декларации, като участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в процеса на провеждане на процедурата в деня, следващ деня на настъпването им.


 1. ФИНАНСИРАНЕ

Възложител по тази обществена поръчка е МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА по проекти, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма по „Регионално развитие” 2007-2013.


 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Участие в обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички местни физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на чл. 167, ал. 1 от Закона за устройство на територията или чуждестранни такива, регистрирани еквивалентно, както и техните обединения. Участникът в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка трябва да бъде регистрирано юридическо лице или тяхно обединение, притежаващи капацитет за работи, дейности и услуги, необходими за успешна реализация на настоящата обществена поръчка.

Те трябва да отговарят на условията и изискванията, посочени в ЗОП и на условията и изискванията, посочени от Възложителя в документацията за участие. Всеки от Участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с пълномощно лица за конкретната поръчка.

  1. Тези условия са валидни за всички юридически лица, компании и дружества, учредени по и управлявани от нормативни актове от търговското право.

  2. Условията, изброени в 4.1. и 4.2. включително, се отнасят и за всички съдружници в консорциум/обединение, ако Участникът е такъв и за всички номинирани подизпълнители, които участват в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.
 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Минималните изисквания за всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва:

  1. Участникът в откритата процедура (сумарно консорциумът/ обединението) трябва да докаже през последните 3 финансови години- 2009,2010 и 2011г., общ оборот не по-малко от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева. В случай че участникът е обединение, изискването трябва да бъде изпълнено от всяко от лицата в обединението.

  2. Реализиран положителен финансов резултат за всяка от последните три години. В случай че участникът е обединение, изискването трябва да бъде изпълнено от всяко от лицата в обединението.

  3. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата, като варианти на офертата не се приемат.

  4. Участникът в откритата процедура трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на поръчката.

  5. Участникът трябва да има доказани възможности за упражняване на строителен надзор .

  6. Участниците трябва да разполагат както към момента, така и средно за последните три години (2009,2010 и 2011г., година) с поне 3 (трима) експерти на постоянни трудови или граждански договори.

  7. Участниците трябва да са лицензирани за упражняване на строителен надзор, сходен с този на настоящата поръчка съгласно нормативните изисквания на страната, в която са регистрирани.

  8. Участникът да има:

ISO 9001:2008 (или еквивалентен), сертификатът следва да е издаден в областта на упражняване на строителен надзор на обекти паметници на културата.

ISO 14001 (или еквивалентен);

OНSAS 18001 (или еквивалентен);

5.9. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, което не отговаря на изискванията на чл.166, ал.3 и чл.167 от ЗУТ.


Предложенията, представени от участници, които са обединения от две или повече физически или юридически лица, образуващи съвместно участие/консорциум, трябва също да отговарят на следните изисквания:

Предложението трябва да включва цялата информация, изисквана както за всеки съдружник в обединението, така и за всеки Подизпълнител, както и кратки данни за предоставените дейности и услуги от всеки един Участник.

Предложението трябва да е подписано по начин, който да обвързва правно всички съдружници.

Един съдружник от обединението трябва да се посочи за водещ съдружник, като това назначение трябва да се потвърди чрез представяне на пълномощно, подписано от законно упълномощени лица, представляващи всички отделни съдружници.

Предложението трябва да включва споразумение, указващо че всички съдружници ще носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора, че водещият съдружник е упълномощен да поема задължения и да получава указания за и от името на всички съдружници, индивидуално и съвместно, и че водещият съдружник е отговорен за изпълнението на договора, включително плащанията, ще бъдат задължение на главния съдружник.

В случай че Участникът е обединение под формата на гражданско дружество, и определен за спечелил обществената поръчка, то той може да избере дали да остане, като такъв или да се регистрира, като юридическо лице;

Всеки Участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва само с едно предложение. Представянето на или участието с повече от едно предложение, ще доведе до дисквалификация на всички предложения, с които е ангажирана страната.

 1. ИНФОРМАЦИЯ/ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ

  1. Всички участници в обществената поръчка трябва да представят следната информация и документи:

   1. документи - Изискваните документи са:

   1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, от Закона за обществените поръчки (Приложение №1);

   2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, от Закона за обществените поръчки (Приложение №2);

   3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, от Закона за обществените поръчки (Приложение №3);

   4. Декларация за участие на подизпълнител (Приложение №4);

   5. Декларация за запознаване и приемане на условията на документацията за участие (Приложение №5);

6. Документи, съгласно чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП:• За юридически лица и еднолични търговци:- Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, или- Копие на удостоверението за актуално състояние, издадено не по-рано от шест месеца преди подаване на офертите и БУЛСТАТ /Ако не се представя горния документ/• За физически лица – копие на документа за самоличност. За чуждестранните лица - документи, еквивалентни на посочените,издадени от съдебен или административен орган на Държавата, в която са установени.

* Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от Участника.

Когато Участник в процедурата или Участник в обединението е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи в т.6 трябва да са:

 • издадени от компетентния орган в страната на Участника;

 • заверени от Участника ксерокопия с официален превод на български език;

 • да бъдат издадени/заверени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата.

   1. Удостоверение за регистрация по ЗДДС, ако е налично такова.

   2. Декларации /оригинал/ от подизпълнителите /съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителите/, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката;

   3. Имена и данни на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката (ако такива се предвиждат) (Приложение №7);

   4. Документ в оригинал за внесена гаранция за участие съгласно изискванията.

   5. Документ, заверено копие, издаден от Възложителя, за закупена документация за участие;

   6. Писмено пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението и цялата свързана документация (ако това лице не е законен представител);

   7. Писмено пълномощно за определен водещ съдружник в консорциума, подписано от законно упълномощени лица, представляващи всички отделни съдружници в консорциума;

   8. Споразумение/ договор на Участниците съдружниците в обединението/ консорциума, ако Участникът е такъв.

   9. Имена и данни за Участниците, включени в обединението/ консорциума;

   10. Застрахователна полица за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

   11. Административни данни за Участника (Приложение №13)

   1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТехническА КВАЛИФИКАЦИЯ

От Участниците се изисква подробно да проучат документите, съставляващи настоящата документация за участие. Фактическите пропуски при пред­ставяне на изискваната информация може да доведат до отхвърляне на предложението (Информация за Техническата Квалификация) (Приложение №8):

 1. Автобиографии на ключовия персонал – CV - (Приложение №14) и декларации за разположение на експертите (Приложение №15)

 2. Лицензи и/или удостоверения и/или сертификати (или еквивалентни) за пълна правоспособност и/или други документи – дипломи, удостоверения и т.н.

 3. Заверено копие на Лицензи за упражняване на строителен надзор със списък на правоспособните физически лица, чрез които ще се осъществяват дейностите по упражняване на строителния надзор на строежите по чл.167 ал.2 т.3 ЗУТ или други еквивалентни документи, валидни към датата на подаване на оферти.

 4. Описание на предоставяните услуги и дейности, нужни за качествено изпълнение на договора. (Описанието трябва да доказва способността на Участника в обществената поръчка да изпълни качествено услугата. Участникът в обществената поръчка трябва да укаже дали предоставяните услуги и дейности, ще се предоставят от него или от друг) (Приложение №8.1);

 5. Удостоверение и/или сертификат и/или лиценз за ISO 9001:2008 (или еквивалентен), сертификатът следва да е издаден в областта на упражняване на строителен надзор на обекти паметници на културата; ISO 14001 (или еквивалентен);OНSAS 18001 (или еквивалентен);

 6. Данни за процента на поддоговорените услуги и дейности на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката (ако такива се предвиждат) (Приложение №8.2);

 7. Доказателства за съответен опит в извършването на подобни дейности и услуги през последните 3 (три) години, както и за вече започнатите или договорени дейности и услуги (Доказателствата трябва да свидетелстват за успешен опит в упражняването на строителен надзор при изграждането на обекти със сходна сложност на изпълнение) (Приложение 8.3);

 8. Списък на договори с включени стойности на подобни по техническа сложност или обем поръчки/ свободен текст/и Референции от възложители за изпълнени подобни по техническа сложност или обем поръчки.

 9. Технология на изпълнението (Участникът следва да опише технологията на изпълнението на основните видове услуги) (Приложение 8.4.)


За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за поне един от участниците в тях. За участник - чуждестранно лице, се представя съответен еквивалентен документ, издадени от компетентния орган на държавата, в която е установен, съобразно националното му законодателство. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Техническата информация не трябва да съдържа никаква финансова информация!!!

   1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФинансовА стабилност

От Участниците се очаква да вземат предвид изискванията и условията, описани в документите за участие. Тя доказва икономико-финансовата стабилност на Участника в обществената поръчка.

Заверено от Участника копие на годишния финансов отчет за предходните три години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.)

   1. ОФЕРТА и ПРОЕКТО ДОГОВОР

1. Участниците следва да представят техническа оферта (Приложение №10) с попълнен образец на проектодоговора и да се вземат предвид изискванията и условията, описани в документите за участие. В процеса на изготвяне на офертата и попълване на проектодоговора трябва да се обърне внимание най-вече на следното: Срока за изпълнение на обекта на поръчката да е до един месец след пълното завършване на обекта на поръчката.

Към офертата Участникът/обединението попълва и представя и всички изисквани документи в отделна папка с подписан и/или подпечатан списък.


2. От Участниците се очаква да представят ФИНАНСОВА оферта (Приложение №10 А.)


Във финансовата оферта Кандидатът следва да оферира % (процент) от стойността на реално извършените СМР, общо за обектите, предмет на поръчката. В този % трябва да бъдат включени всички разходи необходими за изпълнение на обекта на поръчката. Процентът следва да се посочи с точност до втория десетичен знак. Максималният допустим процент по тази поръчка е до 3% от стойността на реално извършените СМР, общо за обектите, предмет на поръчката, без ДДС.


7. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА

Документацията за участие може да се закупува до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. До 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането.

7.1. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

7.2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки Участник в откритата процедура може да промени, допълни или оттегли офертата си. Срокът за подаване на офертата е посочен в обявлението за откриване на процедурата.

7.3. Всеки Участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

7.4. Не се допускат варианти на предложената оферта

7.5. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг Участник/кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.

7.6. Всяка оферта трябва да съдържа като приложения документите, описани в т.6, както и:

7.7. Декларация от Участника за липсата на обстоятелствата по чл.93, ал.1 чл.94 и чл.96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности (Приложение №11);

7.8. Декларация от Участника, че е запознат с правилата за провеждане на процедура и се задължава да ги спазва. (Приложение №12);

7.9. Декларация от Участника за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК или съответния чуждестранен еквивалентен орган.

7.10. Кратка презентация за дейността на Участника с описани ресурси и възможности, както и наличен опит.

7.11. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

Когато Участника предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

Когато Участника в откритата процедура е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участника/обединението в откритата процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите се представя в официален превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всеки от Участниците в него.


7.12. Гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата, а участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

Вид и размер на гаранциите: Парична сума или банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Сумите да се превеждат по банкова сметка на възложителя – Министерство на културата при БНБ - Централно управление, IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD;

В случаите, когато е представена банкова гаранция, същата да е със срок на действие до изтичане валидността на съответната оферта.

Участниците представят гаранция за участие в процедурата, както следва:


гаранция в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/лева.


Участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора.

Гаранция за изпълнение: 3% от стойността на договора.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници в процедурата се освобождават в срок от пет работни дни след сключване на договор за обществена поръчка.

При прекратяване на процедурата за възлагане на поръчката гаранциите на всички участници се освобождават в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка: а) оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите, б) обжалва решението на възложителя – до решаване на спора или в) в случай, че е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП. В горните случаи, когато участникът е представил банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят не дължи лихви за периода, в който средствата са престояли законно при него.


8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ:

8.1. Документите трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф "Вярно с оригинала", дата на документа, подписа на лицето/та, представляващи участника и/или печат;

8.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции: назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние и/ или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

8.3. Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече от 3 /три/ месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях;

8.4. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език (или да са с официален превод на български език);

8.5. По предложението не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето (лицата, упълномощени от Участника, които го представляват).

8.6. Срокът на валидност на офертите се декларира изрично от участниците в календарни дни. Това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Предложенията следва да бъдат валидни със срок не по-малко от 90 календарни дни от датата,която е посочена за дата за получаване на офертата. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията.

Възложителят си запазва правото да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка.

9. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА:

9.1. Офертата с приложимите документи се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Министерство на културата на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен за МК ден от 9:30 – 13.00 часа, с краен срок - 13.02.2012 г. При закупуване на документацията участниците следва да представят данни : актуален адрес за кореспонденция, телефон, факс и и-мейл.

Трите отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика се поставят и запечатват в четвърти общ непрозрачен плик, на който се изписва, в горния ляв ъгъл :

Министерство на културата на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17

В центъра на общия плик Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор върху изпълнение на КРР и СМР „

В долния десен ъгъл на плика участникът посочва: наименование/фирмата/ на участника, адрес за кореспонденция и по възможност телефон и факс, и електронен адрес.

Този плик съдържа 3/три/ отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

ПЛИК №1 с надпис: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”. В този плик се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-7, 10-12 от ЗОП.

ПЛИК №2 с надпис: ПЛИК №2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерии- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.4.1, буква „с” от настоящата документация.

ПЛИК №3 с надпис: ПЛИК №3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа ценовото предложение на участника.

Пликът с офертата съдаржа три отделни плика, запечатани, непрозрачни и надписани, както следва, участникът изписва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


АДРЕС:

ТЕЛЕФОН, ФАКС

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА


9.2. Предлаганата финансова оферта с цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №3 с надпис „Предлагана цена”, вътре в плика с офертата.

9.3. При приемане на офертата на участника върху големия плик се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

9.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик, които недостатъци не са отстранени и на място.

Предлаганата цена трябва да покрива всички работи, дейности и услуги, нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози и непредвидени разходи;

ВАЛУТА НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

Валутата на предлаганата цена е ЛЕВА (BGN);

Плащанията ще се извършват по заявка на изпълнителя, след одобрение от Възложителя;

Цялата кореспонденция, свързана с плащанията, включително първичните счетоводни документи и удостоверенията за междинни и окончателни плащания, трябва да се изпращат на Възложителя на езика на обществената поръчка;

9.5. Отварянето на офертите на участниците в процедурата ще се извърши от оценителна комисия, назначена със заповед на министъра на културата, на 14.02.2012 г. от 10:30 часа, в сградата на министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17.

В деня на отваряне на офертите, Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка, съдържащ се в офертите и подписан от участниците.

При отваряне на офертите най-малко трима от членовете на комисията подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, се подписват и всички приложения на участника, които Комисията ще оценява съгласно обявените критерии.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Република българия министерство на културата iconОтчет на фондация „Наследство
Министерство на правосъдието на Република България. На 06. 2006 Министерство на културата на Република България дава на фондация...
Република българия министерство на културата iconОтчет на фондация „Наследство
Министерство на правосъдието на Република България. На 06. 2006 Министерство на културата на Република България дава на фондация...
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
Публичност и информация на проекти на министерство на културата по Оперативна програма „Регионално развитие”
Република българия министерство на културата iconМинистерство на културата
Под почетния патронаж на Министъра на културата на Република България и Н. пр. Посланика на Франция
Република българия министерство на културата iconДо министъра на република българия културата министерство на културата
Събирани от регистрирана организация за колективно управление на авторски и сродни права
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
София, бул. “Александър Стамболийски”, №17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
София, бул. “Александър Стамболийски”, №17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
София, бул. “Александър Стамболийски”, №17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
Основен ремонт на сградата на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – гр. Пловдив”
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
А. Политика в областта на „Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом