Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер257.1 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-RIO-Plovdiv-2005-06-260308.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършения “Одит на изпълнението на дейността

на Регионалния инспекторат по образование към

Министерството на образованието и науката, гр. Пловдив”

за периода 01.01.2005 г. до 31.12.2006 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2007 г. и в изпълнение на заповед № ОД-4-21 от 10.10.2007 г., издадена от Мария Любенова Танева, директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, е извършен одит на изпълнение на дейността на Регионалния инспекторат по образование (РИО) към Министерството на образованието и науката (МОН), гр. Пловдив, който обхвана периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2006 г.

В резултат на извършения одит е съставен Одитен доклад № 0041602107, приет с решение на Сметната палата № 052 от 06.03.2008 г.

Извършеният одит обхвана: организацията и основните резултати от дейността на РИО за прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания (ДОИ) в детските градини и училищата; методическото ръководство на образователно-възпитателния процес; извършената квалификационна дейност на педагогическите кадри; дейностите, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специфични образователни потребности (СОП) и/или хронични заболявания; изготвените становища за откриване, закриване и преобразуване на звена в системата на народната просвета; ресурсното, финансовото и информационното осигуряване на дейността на инспектората по образованието, с цел да се определи ефективността на осъществяваната от РИО дейност в областта на образованието.

Оценката за изпълнението на дейността на РИО е извършена на основание на следните критерии:


Основани на целите


  • Съответствие на управлението и координирането на дейностите на РИО с правната рамка за тяхното изпълнение.

  • Съответствие на планирането и осъществяването на контролната, методическата и квалификационната дейност на РИО с утвърдения годишен план и залегналите в него цели и приоритети.

  • Съответствие на дейността на РИО през одитирания период с утвърдения от министъра на образованието и науката план.

  • Спазване на принципите на прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на системата на народната просвета.


Основани на процедурите: ресурсна осигуреност на РИО - кадрова, материално-техническа, информационна и финансова, и ефективност на контролната, квалификационната и методическата дейност на РИО.


Основани на резултатите: Получени максимални резултати от дейността на РИО и устойчивост на постигнатите резултати.

РИО е териториален орган на МОН за управление и контрол на системата на народната просвета. РИО провежда държавната политика в областта на образованието и науката, като контролира спазването на ДОИ от държавните и общинските детски градини и училища, държавните и общинските обслужващи звена, координира взаимодействието между институциите в системата на народната просвета и териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно самоуправление и други.

Инспекторатът осигурява условия за правилно функциониране на системата на образование чрез методическа, контролна и квалификационна дейност, осъществявана от експерти, които отговарят за съответното направление в образованието или учебен предмет.

За одитирания период началник на РИО е Александър Георгиев Буздрев.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) по одитния доклад не е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект.


ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ


1. Юридически статут на РИО и нормативна база, регламентираща неговата организация, структура и дейност


РИО е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и осъществява функциите си за управление и контрол в системата на народната просвета съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за народната просвета (ЗНП). Устройството, функциите и организацията на дейността на РИО са регламентирани с разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (ПУДРИО).

РИО се управлява и представлява от началник, който е държавен служител и се назначава след конкурс от министъра на образованието и науката.

Дейностите в системата на народната просвета са регламентирани в голям брой нормативни актове от различен ранг – закони, правилници, наредби, инструкции, указания и заповеди.

ДОИ определят равнищата на необходимата общообразователна и професионална подготовка. Съгласно чл. 17 от ЗНП, ДОИ се приемат със закон, наредби на Министерския съвет (МС), наредби на МОН, съгласувани със съответни министерства и ведомства и с наредби на МОН.

По реда на ЗНП не са приети ДОИ за: усвояване на книжовен български език, извънкласна и извънучилищна дейност; материално- техническа база, научно, информационно и библиотечно обслужване; инспектиране на системата на народната просвета. Непълнотата на нормативната база не създава единни критерии за контрол върху тези ДОИ.


2. Съответствие на вътрешната нормативна база за дейността на РИО със законовите разпоредби


В одитирания период разработените и утвърдени вътрешни актове за дейността на РИО включват: Правила за вътрешния ред, Инструкция за изграждане на система за финансово управление и контрол (СФУК), Счетоводна политика и План за документооборота.

Правилата за вътрешния ред са приети и утвърдени от началника на РИО на основание чл. 8, ал. 1, т. 28 от ПУДРИО и действат от 01.04.2004 г. Те конкретизират вътрешната организация на дейностите в администрацията, основните права и задължения на длъжностните лица, установени в Закона за администрацията, в Закона за държавния служител, Кодекса на труда, ПУДРИО, Инструкция № 1/12.01.1995 г. на МОН за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета . В правилата е конкретизиран редът за оперативните съвещания в отделите, водене на служебни съвещания с директорите и учителите по теми и график, съгласувани с началника, изготвяне на документи при проверки (цялостни и текущи) и проверка по молби и жалби.

Началникът на РИО е издавал заповеди в съответствие с правомощията си по прилагане на нормативните актове в системата на народната просвета.


Инструкцията за изграждане на СФУК е приета в изпълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК). Вменената на главния счетоводител за част от одитирания период дейност по предварителен контрол е в противоречие с чл. 19, ал. 2 от ЗДВФК.

Със заповед № РД – 120 – 225 от 15.11.2005 г. на началника на РИО е възложена функцията по предварителен финансов контрол на началник – отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.

След влизане в сила на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор не са получени указания от МОН и не са предприети действия за актуализация на вътрешната нормативна уредба.

Счетоводната политика и Планът за документооборота, действали в одитирания период, са съобразени с регламентите на действащото счетоводно законодателство и въведените правила за системата на МОН.


3. Организация, основни тенденции и резултати от дейността на РИО през одитирания период


3.1. Контрол по прилагане на ДОИ


Чрез планиране на дейността на РИО и разпределение на отговорностите са създадени условия за организиране на изпълнение на дейностите, свързани с контрола по прилагане на ДОИ.

Годишните планове за дейността на РИО за всяка от учебните години са изготвени съгласно чл. 34, ал.2 от ЗНП, чл. 144, ал.2, т.1,2 и 3 от правилника за неговото прилагане и ПУДРИО и са утвърдени от министъра на образованието и науката.

Планираните и извършени от РИО цялостни и тематични проверки са свързани с максимално обхващане на ДОИ, които подлежат на контрол от инспектората.

Констатирано е спазване на ДОИ в повечето учебни заведения, както и положителни тенденции при осигуряването с учебна и училищна документация и повишаване на учителската правоспособност .

Изпълнението на ДОИ за материално-техническата база не е на необходимото ниво – базата не се осъвременява в достатъчна степен поради липса на средства.

Във връзка с ДОИ за професионално образование и обучение е констатирано неизпълнение от страна на директорите на учебните заведения на чл. 35 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) – при провеждане на изпити не са включени представители на работодателите, работниците и служителите с равни квоти. Причината за това е регламентацията на закона, съгласно която присъствиетото на тези категории лица в комисиите не е задължително за тях .

На основание чл. 49, ал. 3, т. 4 от правилника за прилагане на ЗНП, със заповеди на началника на РИО е утвърден държавният план-прием в област Пловдив. Изпратено е предложение в определения срок до министъра на образованието и науката за утвърждаване на държавния план-прием на основание чл. 49, ал. 3, т. 2 от правилника за прилагане на ЗНП и чл. 25, ал.5 от ЗППО.

План-приемът за учебната 2005/2006 г. и 2006/2007 г. е изготвен на база на анализ за реализиран прием през учебната 2004/2005 г. и съответно 2005/2006 г., както и при отчитане на демографските и социалните тенденции в областта и баланса на завършващи ученици и места по план.

При осъществяване на дейността на РИО през одитирания период са създадени условия за спазване на ЗНП, правилника за неговото, Наредба № 11 от 28. 03. 2005 г. за приемане на ученици в държавните и общинските училища, както и за предотвратяване на корупцинни практики при реализиране на приема.

Осъщественият от инспектората контрол е спомогнал за предотвратяване и своевременно отстраняване на пропуски, което е осигурило устойчивост на постигнатите резултати по прилагане на ДОИ в областта.


3.2. Методическо ръководство на образователно-възпитателния процес


Основна функция на РИО е да осигурява условия за функциониране и развитие на детските градини, училища и обслужващи звена на територията на областта. Тя се осъществява с изпълнението на цялата съвкупност от дейности по годишния план на РИО, като голяма част от тях по същество са организационно-методически дейности.

Във всички годишни планове като приоритет на дейността на РИО е посочена методическата помощ и контрол на учебния процес, конкретизирана с оглед новите изисквания през всяка учебна година.

Планираните дейности по осъществяване на работни срещи с директори и учители, свеждане на своевременна информация за настъпили промени в нормативната база, оказване на методическа помощ на учители и запознаването с методически иновации в процеса на преподаване, са изпълнени.

Подпомагането на директори, помощник директори и учители е осъществявано чрез провеждане на съвещания в началото на учебната година и в процеса на нейното протичане, както и чрез проверки на дейността на учителите, като акцентът е поставян върху подобряване на методиката на преподаване.

В РИО е въведена добра практика за своевременно известяване и популяризиране на дейностите по осигуряване на методическо ръководство на образователно-възпитателния процес чрез сайта на инспектората.

Богатият опит на експертите на РИО и създадената организация по регулярно осъществяване на методическа помощ са способствали за даваните навременни, точни и изчерпателни методически указания и популяризиране на добрите практики и новаторските форми на организация на образователния процес.

Създадени са условия за публичност и предвидимост на дейността на РИО и популяризиране на добрите практики в училищата и детските градини.


3.3. Контролна дейност - оценка на резултатите от завършени през 2005 г. и 2006 г. проверки на РИО


Организацията на учебно-възпитателния процес и изпълнението на ДОИ се контролират чрез цялостни, тематични и текущи проверки, както и с наблюдение, анализиране, коригиране и оценяване. Редът за осъществяване на контролната дейност е определен в ПУДРИО и Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, издадена на основание чл. 35 от ЗНП.

РИО е осъществявал дейността си по учебни години въз основа на план, утвърден от министъра на образованието, съдържащ основни цели, направления и приоритети.

Не са утвърдени с акт на МОН приоритети и критерии за планиране на контролната дейност. Приоритетите са съобщавани от министъра на образованието и науката на ежегодните септемврийски съвещания с началниците на РИО.

Приоритетите и темите на контролната дейност са определяни от РИО и от наличие на важни промени в нормативната уредба – нови учебни програми, нови учебни планове, обучение за първи път по нови професии, влизане в сила на нови ДОИ.

Не са предоставени от МОН писмени правила и критерии за избор на училища, детски градини или обслужващи звена, в които се планират и извършват проверките. В практиката на РИО обектите за проверка през съответната година са базирани на анализ на дейността през предходната година.

За цялостни проверки са определяни училища, в които е имало съществени проблеми или са изискани проверки от местната власт, синдикати и др., както и по критерий периодичност на проверките.


За одитирания период не е получаван разработен план за дейността на МОН за съответната година, който да послужи за база за изготвяне на годишния план на РИО и съответно за изготвяне на индивидуалните планове на експертите.

При изготвяне на индивидуалните планове на експертите не са използвани типов формат и типово съдържание, като не във всички планове се съдържа разпределение на задачите по месеци и документ (действие), с които следва да приключи изпълнението на всяка задача. Това не осигурява в пълна степен съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация за конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултати и определени във времето задачи.

За одитирания период не са разработени и предоставени от МОН на РИО унифицирани образци на документи (констативни протоколи, доклади, становища, задължителни предписания), които да се прилагат задължително в дейността на експертите.

Съставените от експертите констативни протоколи са изчерпателни и съдържат оценка за нормативното съответствие и качеството и ефективността на контролираната дейност по всеки вид предмет на контрол, посочен в чл. 1 от Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета.

Експертите на РИО са осъществявали контрол на дадени по време на проверките препоръки при извършване на следващи проверки в същия обект.

Проверки по заповед на началника за изпълнение на задължителни предписания са извършвани по изключение, предвид големия брой проверки и обекти, за които отговаря всеки експерт.

Не са предоставени от МОН единни методологически указания за извършване на проверките. Методите, които се прилагат от експертите, са свързани с професионалния им опит и сравнителната консервативност на учебно-възпитателния процес през одитирания период.

Не е осъществявана контролната функция по чл. 7, ал. 1 от Инструкция № 1, съгласно който експертите по финанси и икономика следва да анализират и контролират финансово-икономическото състояние на образованието в региона, финансовите отношения с финансиращите органи. Причината за това е, че в състава на РИО не е предвиден щат за експерт с нужното образование.

Планираните проверки (цялостни, тематични, проверки на ръководно- контролна дейност на директори, по личен индивидуален план на експертите) са изпълнени, с изключение на случаи на неизпълнени през 2005/2006 г. национални проверки по професионално образование поради необезпечени средства и специалисти по професионално обучение.

Извършвани са значителен брой проверки над планираните, както и голям брой проверки по жалби, сигнали, писма, извънредно възникнали проверки, които са обременявали контролната дейност. Това е създало пречки за проследяване на изпълнението на всички дадени предписания при проверките.

Педагогическите колективи са запознавани с резултатите от осъществената ръководна дейност.

Констатирани са трайни негативни тенденции като:

- Занижена вътрешно-училищна квалификация поради недостатъчна мотивация на преподавателите. Причината е в отсъствието на ДОИ за инспектиране, на единна система за квалификация и на адекватни критерии за оценяване на труда на учителя.

- Не се изпълняват всички препоръки от предходни проверки.

Предприети са мероприятия за предотвратяване на корупционни практики в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г.

Добра практика, въведена в РИО, е създаденото работно пространство за сигнали за корупция на сайта на инспектората, които са проверявани от определен от началника старши експерт.

По постъпвалите жалби, молби, сигнали и запитвания са изготвяни отговори съобразно правомощията на инспектората.

Контролната дейност на РИО е организирана и провеждана според изискванията на ПУДРИО, с което са осигурени необходимите условия за изпълнение на ДОИ, функционирането и развитието на детските градини, училища и обслужващи звена и постигане на прозрачност в дейността на експертите.

Постигнато е нужното взаимодействие с директори на училища, учители и педагози при проучване и анализиране на образователния процес в училището като цяло и по отделни учебни дисциплини.


3.4. Квалификационна дейност


РИО е осъществявал квалификационната дейност на педагогическите кадри съвместно с Регионалния педагогически център (РПЦ) – Пловдив, въз основа на разработен план за квалификация на педагогическите кадри.

РПЦ не е предоставял на РИО обобщена информация за броя на посещаваните курсове и семинари, организирани от центъра поради това, че такова задължение на РПЦ не е нормативно регламентирано. Поради това са налице резерви за създаване на повече условия за прозрачност и координация между директорите на училищата, експертите от РИО и РПЦ по информирането на учителите за възможностите за включване в различните квалификационни форми според реалните им потребности.

Констатирана е тенденция на увеличаване на броя на учителите, преминали през различни квалификационни форми на обучение (за 2005 г. – 896 броя, за 2006 г.- 3179 броя ) и тези, които са защитили професионално- квалификационна степен (през 2005 г. – 188 броя , а през 2006 г. – 211 броя ).

Броят на правоспособните учители за одитирния период е 99 на сто.

Осъществяваната квалификационна дейност за обучение на педагогическите кадри е довела до повишаване на качеството на тяхната педагогическа и методическа компетентност с оглед съвременните изисквания на образователно-възпитателния процес.


3.5. Дейности, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специфични потребности или хронични заболявания


С нормативните актове, регламентиращи устройството, функциите и управлението на народната просвета, са създадени основните предпоставки за интегриране на деца със СОП и/или с хронични заболявания. Произтичащото от тях задължение на общообразователните детски градини и училища да приемат тези деца не гарантира тяхното обучение поради несъздадена в достатъчна степен подкрепяща среда. Поради това е приет с Решение на МС № 894 от 22.12.2003 г. Национален план за интегриране на деца със СОП и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета, който предлага нов подход при осигуряване на условия за включването им в общообразователна среда. Предвидените дейности за периода от януари 2004 г. до януари 2007 г. са насочени към гарантиране на достъп до образование и създаване на подкрепяща среда като предпоставки за равнопоставеност и равни възможности на деца с увреждания.

В област Пловдив е налице положителна тенденция на увеличаване на децата със СОП, интегрирани в общообразователни учебни заведения.

За учебната 2005/2006 г. в специалните училища са обучавани общо 870 ученика, а за учебната 2006/2007 г. – 617 ученика, които са постъпили в тях, когато всички други възможности за обучение и възпитание в държавни и общински училища са изчерпани и при писмено изразено желание на родителите или настойниците.

За оценка на образователните потребности на децата и учениците и насочването им към подходящо обучение началникът на РИО ежегодно е определял Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) в изпълнение на чл. 6а, ал. 1 от правилника за прилагане на ЗНП. Дейността на екипа е осъществявана въз основа на разработен план-график и е в съответствие с изискванията на чл. 6а, ал. 4 от правилника за прилагане на ЗНП и в изпълнение на Националния план за интеграция на деца със СОП и/или хронични заболявания. Планираните дейности на ЕКПО са изпълнени.

Интегрираното обучение в общообразователни училища е извършвано по индивидуални образователни програми за обучение, възпитание и развитие, разработени от експертите на РИО с помощта на ресурсни учители.

От учебната 2006/2007 г. в гр. Пловдив е открит Ресурсен център за подпомагане и подобряване на качеството на предлаганото интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със СОП от област Пловдив. Ресурсният център е осигурил достатъчно ресурсни учители в училищата в цялата област. Контролно-помощната дейност на ресурсните учители е осъществявана от РИО.

Съществувал е недостиг на логопеди и психолози в училищата в цялата област. На повечето места не са открити щатове за такива длъжности.

Интегрираното обучение на деца и ученици със СОП е популяризирано сред обществеността от инспектората съвместно с областната и общинските администрации. Създаден е Областен обществен съвет за интегрирано обучение и координация, контрол и наблюдение на изпълнението на Националния план за интегриране на деца със СОП, в състава на който РИО е представен от началника му Александър Буздрев. Проведени са обучения и семинари с цел изграждане на по-добра подкрепяща среда в учебните заведения.

За одитирания период са осъществявани от РИО инспекции за проследяване на обучението на деца със СОП в съответствие с Наредба № 6 за обучение на деца със СОП и/или хронични заболявания на МОН.

От страна на РИО Пловдив се положени максимално усилия за координиране на усилията на ангажираните институции според Националния план за интегриране на деца със СОП и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета.

В процес на развитие са консултирането и психологическата подкрепа на родителите при представянето на децата и учениците за оценка и предоставяне на информация за възможностите за обучение и услугите, които предлага общообразователното училище.

Не е осигурена достъпна архитектурна среда – само в 6 училища са изградени помощни съоръжения за инвалиди поради недостиг на финансови средства.


3.6. Откриване, преобразуване и закриване на детски градини и училища


Съгласно разпоредбите на чл. 12 от правилника за прилагане на ЗНП, държавните детски градини, училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение от финансиращия орган и становище на РИО.

Общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет и становище на регионалния инспекторат по образованието.

За 2005/2006 учебна година маломерните паралелки са 288, от които 2 – държавни, и 286 – общински, при общ брой паралелки 3832 (7.5% спрямо общия брой паралелки).

За 2006/2007 учебна година маломерните паралелки са 303, от които 2 – държавни, и 301 – общински, при общ брой паралелки 3696 (8.2% спрямо общия брой паралелки).

Слетите маломерни класове за 2006/2007 учебна година са 80 паралелки, в т.ч. 74 – общински, и 6 - държавни. В тях се обучават деца от различни класове в една паралелка. За учебната 2005/2006 година данни за слети паралелки не са генерирани в РИО.

Поддържането на маломерните и маломерни слети паралелки е пречка за създаване на оптимални условия за учебно-възпитателния процес.

В сравнение с 2005 г. през 2006 г. броят на училищата и детските градини е намалял (през 2005/ 2006 г. – 233 училища и 189 детски градини, през 2006/2007 г. – 227 училища и 186 детски градини ).

Предприемчивост за преструктуриране на училища са проявили ръководствата и общинските съвети на общините Калояново и Карлово, като са закрили и преобразували училища, което не е извършено в общините Хисар, Родопи, Първомай и Асеновград.

От РИО са изготвяни и представяни в МОН мотивирани становища за откриване, преобразуване и закриване на училища, детски градини и обслужващи звена в съответствие с чл. 12, ал. 4 от правилника за прилагане на ЗНП.

Съществуващата нормативна уредба, отнасяща се до откриването, закриването и преобразуването на училища, не дава възможност за действително оптимизиране на училищната мрежа. Регионалният инспекторат няма правомощия за предприемане на мерки за оптимизиране на училищната мрежа.


РИО е уведимил Областния управител на област с административен център – Пловдив, за допуснатите нарушения от общинските съвети на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена - формирани паралелки без наличие на изискуемия минимум брой ученици.

3.7. Взаимодействие с териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно самоуправление и други


Дейността на РИО по взаимодействието с териториалните органи на изпълнителната власт и органите за местно самоуправление е организирана въз основа на нормативни документи, уреждащи устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета и регулиращи обществените отношения, свързани с правото на образование и обучение (ЗНП, ЗПОО). Във всички планове за дейността на РИО, отнасящи се за одитирания период, като приоритет на дейността е записано координиране на взаимодействието в системата на народната просвета с регионалните държавни институции, общините и регионалните структури на социалните партньори.

Планираните дейности са осъществени.

Постигната е нужната съгласуваност при организацията и провеждането на държавният план-прием на ученици между Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие, регионалните структури на работодателите и финансиращите органи (представители на отрасловите министерства и общините). Анализирани са причините (основно демографски) за тенденцията на ежегодно намаляване на броя на децата и учениците, както и запазването на трайната тенденция на отпаднали ученици и влиянието й върху приема.

Съгласно плана за дейността на РИО на редовно провежданите срещи с общинските отдели “Образование” са обсъждани въпросите за подготовката на училищата и детските градини за откриване на учебната година, в т.ч. състоянието на материалната база, кадровото осигуряване и наличието на учебници.

Представители на РИО са участвали и в заседания на БЧК, Областния съвет за действия при бедствия, аварии и катастрофи, в редовните заседания на Комисиите за закрила на детето към дирекциите „Социално подпомагане” в областта, в Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Областната администрация, в Областния съвет по осиновяване към районната дирекция по социално подпомагане – област Пловдив, и Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие.

За одитирания период е осъществено активно и целенасочено взаимодействие с териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и социалните партньори.

4. Ресурсна осигуреност и финансиране на РИО


4.1. Кадрово осигуряване


Длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите са утвърдени от министъра на образованието и науката съгласно чл. 6, ал. 2 от ПУДРИО. Общата численост на персонала на РИО към 01.01.2005 г. е 34 броя, а от 31.05. 2005 г. е 39 броя. Незаетите щатове през 2005 г. са 9 броя, а през 2006 г. – 7 броя (съответно 23 и 18 на сто) .

Капацитетът, числеността и квалификацията на експертите от РИО не покриват всички професионални направления, изучавани в училищата на територията на инспектората. Непълната кадрова осигуреност и допълнителното съвместяване на дейности са затруднявали работата на инспектората като цяло при изпълнение на планираните задачи за годината.

В РИО няма изготвени от МОН стандарти за определяне на числеността и щата съобразно броя на учебните заведения. Инспекторатът е втория по големина в страната. Обхваща 18 общини на територията на област Пловдив и обслужва около 430 образователни заведения.

Не са организирани конкурси от МОН за попълване на незаетите длъжности в РИО, с изключение на заетите след конкурс две длъжности.

Атестирането на държавните служители е извършено при спазване на разпоредбите на законодателството.

Квалификацията на кадрите отговаря на изискванията за образователен ценз на заеманата длъжност и е осигурила условия за ефективно изпълнение на възложените функции.

4.2. Материално-техническа и информационна осигуреност на РИО


РИО осъществява дейността си в сграда - собственост на община Пловдив, за която не разполага с акт за общинска собственост на сградата, изготвен по изискванията на Закона за общинската собственост.

Предоставеният сграден фонд не е пригоден в достатъчна степен за административни нужди. Липсва обособено помещение за архив.

Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и средства за комуникация и обмен на данни.

В РИО са използвани основно три подхода за събиране на информация:

- представяне на данните лично от директора на учебното заведение и защитаването им пред експерт от инспектората;

- подаване по електронен път /e-mail/;

- чрез общините, като са обобщавани на междинно ниво.

Информационният обмен с МОН се осъществява основно чрез: хартиен носител, факс, e-mail, FTP – начин на комуникация в интернет за обмен на файлове, защитен с потребителско име и парола, одобрена за работа от МОН.

Създадената в РИО система за комуникация е ефективна и допринася за своевременния обмен на информация с образователните заведения в обхвата на дейност, както и до оптимизиране на разходите за пощенски, телефонни и куриерски услуги.

4.3. Финансиране на РИО


Утвърденият от МОН бюджет за 2005 г. (в размер на 425 321 лв.) и за 2006 г. (в размер на 470 460 лв.), който е изпълнен 100 на сто, е осигурил изпълнението на дейността, осъществявана от инспектората. Създадена е организация за ограничаване на разходите за телефони, горива, командировки и комуникация за обмен на данни с образователните заведения.

В изготвените касови отчети са спазени изискванията на Единната бюджетна класификация за отчитането на приходите, разходите, трансферите и финансовите операции по съответните параграфи и подпараграфи.

4.4. Съответствие на осъществяваната в РИО отчетност за дейността и на финансовата отчетност с нормативните изисквания


Програмните продукти, обслужващи деловодството, счетоводството и ТРЗ, са съобразени с изискваната от МОН информация и предоставят актуална информация на ръководството за дейността на РИО, с цел вземане на правилни и ефективни управленски решения.

Програмните продукти от група „Админ” изпълняват функцията си, но могат да се оптимизират в следните насоки:

- събирането на данните от движението на учениците да бъде интегрирано като едновременно се актуализира информацията в тях и се извежда движението на учениците;

- за всяко учебно заведение да се въведе отделно наименование на файла за всяко училище, с цел ускоряване на разпознаването и обработката на данните;

- за избягване на дублирани ученици – да бъде създадена възможност информацията да се въвежда „Онлайн” от училищата.

В РИО е постигната добра техническа и програмна осигуреност.


Поддържане и съхранение на документацията по чл. 22 от ПУДРИО


За поддържане и съхранение на документацията по чл. 22 от ПУДРИО е внедрен програмен продукт за обслужване на деловодната дейност. Програмата е съвременна справочно-информационно деловодна система, включваща множество разнообразни възможности за създаване и обслужване на регистър с документи.

Недостатък в дейността на РИО е бавното придвижване на преписките и предоставянето на исканата информация и нейното обобщаване в срок.

В РИО няма обособено архивохранилище, където да се систематизират архивните документи.

Спазени са разпоредбите на Закона за счетоводство (ЗСч) и изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия и указанията на ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на Министерството на финансите за отразяването на стопанските операции по съответните счетоводни сметки, както и методическите указания от МОН във връзка с годишното приключване за 2005 г. и 2006 г.

Изготвяните финансови отчети за дейността са в съответствие с получените указания от МОН и изискванията на ЗСч. Счетоводната система е надеждна и осигурява необходимата по обем информация за вземане на ефективни управленски решения.

На основание чл. 10, ал. 4 от ПУДРИО, РИО е проверявал и представял в МОН месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и годишните финансови отчети на държавните училища и обслужващи звена: 39 броя - за 2005/2006 учебна година, и 37 броя - за 2006/2007 учебна година.


5. Информационна стратегия


Дейността на РИО през одитирания период обхваща дейности по реализация на Националната стратегия по въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища 2005-2007 г., приета с Решение на МС от 09.02.2005 г. и актуализирана с Решение № 306 на МС от 27.04.2006 г.

Във връзка с националната стратегия от Министерството на транспорта и съобщенията е разработена програмата i-България за компютъризация на всички училища до края на учебната 2004/2005 г.


Наблюдава се положителна тенденция за намаляване на броя на учениците, работещи на 1 компютър в съответствие с Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища, в която е заложено достигане на съотношение 10 ученика, работещи на 1 компютър към 2007 г.

Към април 2007 г. за училищата в обхвата на РИО този брой е средно 22 ученика на 1 компютър..

В съответствие с чл. 5, т. 7 от Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, експертите в РИО са извършвали проверки, свързани пряко със състоянието на компютърната техника в училищата. Констатирани са проблеми с материално-техническата база в част от училищата – невъзможност за осигуряване на подходящи компютърни кабинети .

През 2005 г. и 2006 г. са организирани курсове и семинари от РИО и РПЦ, с цел подобряването на качеството на обучението по информатика и информационни технологии и повишаване на квалификацията на учителите, преподаващи съответните предмети. Обучавани са и учители от други специалности за усвояване на възможностите на информационните технологии в преподавателската им дейност.

За одитирания период е осъществен добър контрол по прилагането на Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища. Все още не са постигнати напълно целите на стратегията поради недостатъчния брой компютри в училищата и състоянието на материално-техническата база.


6. Оценка на резултатите от предишни одити на дейността на РИО


Извършен е планов вътрешен одит на РИО от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол за периода 01.01.2002 г. до 30.06.2005 г. Констатирано е, че предварителният контрол е вменен в задълженията на главния счетоводител в противоречие с чл. 19, ал.2 от ЗДВФК (отм.). Дадената от агенцията препоръка в тази връзка е изпълнена.

Въз основа на заповед № РД 09-851 от 09.07.2007 г. на министъра на образованието и науката е извършена проверка на РИО на част от документацията за периода от 15.09.2006 г. до 10.07.2007 г. Констатирано е, че при движението на преписките не се изпълнява системно организацията на работата с документите, която е определена съгласно Правилата за вътрешния ред на РИО.

В изпълнение на дадената препоръка е изготвен анекс към правилата на инспектората.


ІІІ. ПРЕПОРЪКИ

На основание чл. 41‚ ал. 1 от ЗСП, на началника на РИО се дават следните препоръки за оптимизиране на дейността:

1. Да се актуализира вътрешната нормативна база на инспектората във връзка с актуалното законодателство по финансовия контрол в публичния сектор (Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор).

2. При изготвяне на годишния план за дейността на РИО да се оптимизира броят на планираните проверки, като се заложи проверка на изпълнението на всички дадени предписания.

3. При изготвяне на индивидуалните планове за дейността на старшите експерти за съответната година да се въведе унифициран формат, в който се съдържа разпределение на задачите по месеци и документи (действия), с които следва да приключи изпълнението на всяка задача.

4. Да се създадат условия и организация за провеждане на последващ контрол по дадените в резултат от контролната дейност препоръки.

5. Да се изиска от Община Пловдив актуален акт за общинска собственост за сградата, предоставена за дейността на РИО.

6. Да се оптимизира организацията по придвижването и съхранението на документацията.

7. Да се изиска информация от РПЦ относно възможностите за включване на учителите от региона в различни квалификационни форми според реалните им професионални потребности.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, началникът на РИО в срок до два месеца от получаване на настоящия доклад следва да уведоми писмено Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на препоръките.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, и е приет от Сметната палата с решение № 052 от 06.03.2008 г.


Мария ТАНЕВА,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата - ПловдивСвързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом