Ръководство за потребителя
ИмеРъководство за потребителя
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер169.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bgassist.com/sites/default/files/sanitas_rakovodstvo_za_potrebitelia.doc
SANITAS SBM52


РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Говорещ апарат за измерване

на кръвно налягане


Service-Hotline: Тел.: 008 001 154 486


Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, запазете ги за следваща употреба, осигурете достъп до тях за други потребители и се придържайте към указанията.


1. Запознаване

Апаратът за измерване на кръвно налягане за поставяне на подмишницата служи за неинвазивно измерване и наблюдение на стойностите на артериалното кръвно налягане на възрастни хора. С него можете бързо и лесно да измерите Вашето кръвно налягане, да запаметите измерените стойности и да покажете изменението и средната стойност на показанията. При евентуално съществуващи смущения в сърдечния ритъм получавате предупреждение. Установените стойности се степенуват според инструкциите на СЗО и се оценяват графично. Запазете тези инструкции за употреба за по-нататъшно използване и осигурете достъп до тях и за други потребители.


2. Важни указания

Указания за ползването

• Измервайте Вашето кръвно налягане винаги по едно и също време, за да се гарантира сравнимост на стойностите.

• Почивайте около 5 минути преди всяко измерване!

• Трябва да изчакате 5 минути между две измервания!

• Измерените от Вас стойности могат да Ви служат само за информация - те не заместват медицинския преглед!

Обсъдете Вашите измерени стойности с лекаря, не вземайте в никакъв случай собствени медицински решения на базата на същите (напр. относно медикаменти и тяхното дозиране)!

• При заболявания на сърдечно-съдовата система може да се стигне до погрешни измервания, също и при много ниско кръвно налягане, смущения в оросяването и ритъмни смущения, както и при други предишни заболявания.

• Използвайте апарата само за лица с посочения за апарата диапазон на обиколката на подмишницата.

• Може да захранвате апарата за измерване на кръвно налягане с батерии или с мрежов адаптер. Имайте предвид, че запаметяване на данни е възможно само, когато уредът за измерване на кръвно налягане има захранване. Щом батериите се изтощят или мрежовият адаптер бъде откачен от мрежата, апаратът изгубва датата и часа.

• Автоматиката за изключване изключва уреда за измерване на кръвно налягане с цел пестене на батериите, когато в рамките на една минута не бъде активиран никакъв бутон.


Указания за съхранение и поддръжка

• Апаратът за измерване на кръвно налягане се състои от прецизни и електронни компоненти. Точността на измерените стойности и продължителността на живот на апарата зависят от внимателното боравене с него:

- Пазете апарата от удари, влага, замърсяване, големи температурни колебания и директни слънчеви лъчи.

- Не позволявайте апаратът да пада.

- Не използвайте апарата в близост до силни електромагнитни полета, пазете го далеч от радиоуредби или мобилни телефони.

- Използвайте само доставените или оригинални резервни маншети. В противен случай ще се получат неверни стойности от измерването.

• Не натискайте бутоните, докато маншетът не бъде поставен.

• В случай че апаратът не бъде използван по-дълго време, препоръчваме да извадите батериите.


Указания за батериите

• В случай че бъдат погълнати, батериите могат да бъдат опасни за живота. Поради това съхранявайте батериите и продуктите на недостъпно за малки деца място. Ако бъде погълната батерия, веднага трябва да се потърси медицинска помощ.

• Батериите не трябва да се зареждат или да се реактивират с други средства, не трябва да се разглобяват, да се хвърлят в огън или да се свързват накъсо.

• Извадете батериите от апарата, когато са изтощени или когато няма да използвате апарата по-дълго време. Така ще избегнете повреди, които могат да се получат поради изтичане. Сменяйте винаги всички батерии едновременно.

• Не използвайте различни видове батерии, марки батерии или батерии с различен капацитет. Използвайте предимно алкални батерии.


Указания за ремонт и предаване за отпадъци

• Батериите не са част от домакинските отпадъци. Моля, предавайте за отпадъци използваните батерии на предвидените за целта събирателни пунктове.

• Не отваряйте апарата. Несъблюдаването на това отменя гаранцията.

• Не трябва сами да ремонтирате или настройвате апарата. В такъв случай не се гарантира безупречната му функция.

• Ремонти могат да се извършват само от сервиза за обслужване на клиенти или оторизирани търговци. Преди всяка рекламация обаче, първо проверете батериите и при нужда ги сменете.

• Моля, при предаването на уреда за отпадъци съблюдавайте Директивата на ЕО за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 2002/96/ЕС - WEEE

(Waste Electrical and Electronic Equipment). При допълнителни въпроси, моля, обърнете се към комуналната служба, отговаряща за събирането и третирането на отпадъците.


3. Описание на уреда

В средата на предната част на апарата е разположен заоблен, кръгъл бутон, това е бутонът Start/Stop. От двете му страни се намират говорителите на апарата. Зад тях на тесен дълъг ред са разположени три функционални бутона, чиято повърхност е равна с тази на апарата. Отляво надясно те са – (минус), бутон за паметта M и + (плюс.

На лявата страна на апарата се намира буксата за включване на маркуча за маншета. На дясната му страна е гнездото за включване на мрежовия адаптер, което е залепено с лепенка.

4. Подготовка на измерването

Поставяне на батериите

• Отворете капака на гнездото за батериите.

• Поставете четири батерии тип 1,5V АА (алкални тип LR6). Непременно имайте предвид, че батериите трябва да се поставят съгласно обозначението с правилно разположение на полюсите. Не използвайте презареждащи се акумулаторни батерии. Подава се гласово съобщение „Уредът е включен. Можете да започнете измерването".

• Затворете внимателно капака на гнездото на батериите.

• С поставени батерии апаратът показва постоянно час и дата.

Когато символът за смяна на батериите и ЕБ се появят, повече не е възможно измерване. Апаратът подава гласово съобщение: „Батерията е изтощена." Моля, сменете всички батерии. Щом извадите батериите от апарата, датата, часът и езикът трябва да се настроят отново. Изтощените батерии не са част от домакинските отпадъци. Предайте ги за отпадъци чрез търговеца на електротехника или местния събирателен пункт за ценни материали. Законът ви задължава да направите това.


Указание: Тези знаци ще намерите върху батерии, които съдържат опасни вещества: Pb: батерията съдържа олово, Cd: батерията съдържа кадмий, Hg: батерията съдържа живак.


Настройка на датата, часа и езика

В това меню Вие имате възможност една след друга да настроите следните функции: Дата, Час, Език, Сила на звука.

Трябва непременно да настроите датата и часа. Само така можете коректно да запаметявате с дата и час вашите измерени стойности и да ги повикате по-късно. Часът се представя във формат 24 часа.

Освен това уредът има на разположение повече от 3 езика. При доставката уредът е настроен на български език.

Ако задържите функционалните бутони -/+ натиснати, можете да настроите стойностите по-бързо.

Гласово възпроизвеждане

Уредът е включен. Можете да започнете измерването.

• Включете апарата с бутона START/STOP.

• Дръжте бутона за паметта М натиснат 5 секунди. На дисплея мигат цифрите, показващи годината.

• С функционалните бутони -/+ нагласете годината и потвърдете с бутона за паметта M.

• Нагласете месеца, деня, часа и минутите и винаги ги потвърждавайте с бутона за паметта M.

По време на настройването на датата и часа апаратът не говори.

На дисплея мига индикацията, показваща езика L I.

• С функционалните бутони -/+ можете да изберете следните езици:

L1 = Български L 2 = Румънски L 3 = Датски L 0 = Език Изкл.

Потвърдете избора си с бутона за паметта M.

L 0 = Изключване на езика (L0) означава, че не е избран език и не се извършва гласово възпроизвеждане.

Когато се придвижвате по езиците, апаратът изговаря: «Български, Romana, Dansk». При L 0 апаратът не казва нищо.

На дисплея мига индикацията, показваща силата на звука Vo3.

• С функционалните бутони -/+ можете да зададете силата на звука на избрания език: Vo3 = силно Vo2 = средно Vo1 = тихо. Ако при смяната на силата на звука се изговаря гласово съобщение, то се връща от началото със зададената сила. Ако апаратът не говори в момента, се чува писукане, но не може да се разбере кое ниво е зададено, затова е добре силата да се променя, докато апаратът казва някакво съобщение.

Потвърдете избора си с бутона за паметта M.


Работа с мрежов адаптер

Този уред може да работи също с мрежов адаптер. Тогава е възможно в отделението за батерии да няма батерии. Мрежовият адаптер е с цифрово обозначение (номер за поръчка) 071.30 в специализираните магазини или може да се получи от сервиза.

• Апаратът за измерване на кръвно налягане трябва да работи само с описания мрежов адаптер с цел предотвратяване на възможната му повреда.

• Включете мрежовия адаптер в предвидената за това букса в дясната страна на апарата за измерване на кръвно налягане. Мрежовият адаптер трябва да се включва само към посоченото на фабричната табелка напрежение.

• Включете щепсела на мрежовия адаптер в контакт.

• След приключване на използването на апарата за измерване на кръвно налягане, първо извадете мрежовия адаптер от контакта и след това от апарата за измерване на кръвно налягане. Щом мрежовият адаптер бъде откачен, апаратът за измерване на кръвно налягане изгубва датата и часа. Запаметените измерени стойности обаче се запазват.


5. Измерване на кръвно налягане

Моля, преди измерване изчаквайте апаратът да приеме стайна температура.

Поставяне на маншета

Поставете маншета на оголената, лява подмишница. Кръвоснабдяването на ръката не трябва да се възпрепятства от облекло или др. подобни.

Маншетът да се постави на подмишницата така, че долният му край да бъде 2-3 cm над лакътя и над артерията. Маркучът е насочен към средата на дланта.

Сега поставете свободния край на маншета плътно, но не прекалено пристегнато на подмишницата и затворете лепенката от велкро. Маншетът трябва да е пристегнат дотолкова, че под него да могат да се пъхнат два пръста.

Сега включете маркуча на маншета в извода за буксата на маншета.

Внимание: Апаратът трябва да работи само с оригиналния маншет. Маншетът е предназначен за обиколка на подмишницата от 22 до 36 cm. Заемете правилно положение на тялото.

• Почивайте около 5 минути преди всяко

измерване! В противен случай могат да се получат отклонения.

• Можете да извършите измерването като седите или като лежите. Във всички случаи маншетът следва да се намира на височината на сърцето.

• За да не се получи грешен резултат от измерването, дръжте се спокойно по време на измерването и не говорете.


Избор на памет

• Включете апарата с бутона START/STOP.

В изключено състояние постоянно се показват часът и датата.

• Изберете желаното място в паметта на потребителя с натискане на функционалните бутони -/+.

Имате 4 памети с по 30 места на паметта, за да запаметите измерените резултати на 4 различни лица поотделно.

Измерване на кръвното налягане

• Поставете маншета, както беше описано, и заемете стойка на тялото, в която желаете да извършите измерването.

• Включете апарата с бутона START/STOP.

• Извършва се проверка на дисплея, като това се показва със светване на всички сегменти на дисплея.

• Включете апарата за измерване на кръвно налягане с бутона START/STOP. Показва се мястото от паметта, което трябва да бъде заето. Апаратът не го изговаря. За да разберете къде се намирате, натиснете бутона +, за да чуете следващото място, и се върнете обратно с бутона -. Когато се придвижвате по местата в паметта, апаратът казва: «Индивидуална памет 1 Индивидуална памет 2 Индивидуална памет 3 Индивидуална памет 4».

• Маншетът се помпи до 180 mmHg. Маншетът се освобождава бавно от въздуха. При една установена вече тенденция за високо кръвно налягане е необходимо отново да се напомпа и да се увеличи налягането на маншета. Щом се разпознае пулсът, мига символът сърце.

Може да прекъснете измерването по всяко време чрез натискане на бутона START/STOP.


Гласово възпроизвеждане при включена функция избор на език

Уредът е включен. Можете да започнете измерването.

• Измерените резултати от систоличното налягане, диастоличното налягане и пулса се показват.

Гласово възпроизвеждане при включена функция избор на език

Систола ... Милиметра живачен стълб

Диастола ... Милиметра живачен стълб

Сърдечна честота ... удара в минута

Според нормите на СЗО Вашето кръвно налягане е

- оптимално

- нормално

- в горна граница на нормата

- леко повишено

- средно повишено

- силно повишено

По време на гласовото съобщение можете да променяте силата на звука с функционалните бутони -/+.

• E_ се появява, когато измерването не е могло да се извърши надлежно. В този случай вземете предвид глава Съобщение за грешка/Отстраняване на грешка от инструкцията за употреба и повторете измерването.

• Измереният резултат се запаметява автоматично.

• След 1 минута уредът се изключва автоматично.

Изчакайте най-малко 5 минути преди да извършите ново измерване!


6. Оценка на резултатите

Смущения в сърдечния ритъм:

Този апарат може да идентифицира евентуални смущения в сърдечния ритъм по време на измерването и след измерването обръща внимание на това чрез символа сърце с част от кардиограма. При включена функция за избор на език апаратът подава гласово съобщение: „Индикация за евентуална аритмия." Това може да бъде индикатор за аритмия. Аритмията е заболяване, при което сърдечният ритъм е ненормален поради грешки в биоелектрическата система, която управлява биенето на сърцето. Симптомите (пропуснати или преждевременни удари на сърцето, бавен или твърде бърз пулс) може да произтичат от сърдечни заболявания, възрастта, предразположение на тялото, прекалено много възбуждащи средства, стрес или недостатъчен сън. Аритмията може да се установи само чрез преглед при лекар. Повторете измерването, когато символът сърце с част от кардиограма се появява на дисплея след измерване. Моля, починете си 5 минути и по време на измерването не говорете и не се движете. Ако символът за сърдечен ритъм кардиограма се появява често, моля обърнете се към Вашия лекар. Самопоставяне на диагноза и самолечение въз основа на резултатите от измерването могат да бъдат опасни. Задължително следвайте указанията на Вашия лекар.


СЗО-класифициране:

Диапазон на стойностите на кръвното налягане

Систолично (в mmHg)

Диастолично (в mmHg)

Действие

Степен 3: тежка хипертония

>= 180

>= 110

потърсете лекар

Степен 2: умерена хипертония

160-179

100-109

потърсете лекар

Степен 1: лека хипертония

140-159

90-99

редовен контрол при лекар

Високо нормално

130-139

85-89

редовен контрол при лекар

Нормално

120-129

80-84

самоконтрол

Оптимално

< 120

< 80

самоконтрол

Източник: СЗО, 1999

Линейната диаграма на дисплея и скалата на апарата показват в коя зона се намира измереното кръвно налягане.

Ако стойността на систоличното и диастоличното налягане се намира в две различни зони на СЗО (например систоличното в зоната Високо нормално, а диастоличното в зона Нормално), графичната СЗО-класификация показва на апарата винаги по-високата зона, в описания пример „Високо нормално".


7. Запаметяване, повикване и изтриване на измерени стойности

По време на гласовото съобщение можете да променяте силата на звука с функционалните бутони -/+.

Гласово възпроизвеждане при включена функция избор на език

Уредът е включен. Можете да започнете измерването.

Индивидуална памет 1 Индивидуална памет 2 Индивидуална памет 3 Индивидуална памет 4 Средна стойност:

Систола ... Милиметра живачен стълб

Диастола ... Милиметра живачен стълб

Сърдечна честота ... удара в минута

Според нормите на СЗО Вашето кръвно налягане е ...

Резултатите от всяко успешно измерване се запаметяват заедно с датата и часа. При повече от 30 данни от измерване, най-старите данни се загубват. • Включете апарата с бутона START/STOP.

• Изберете желаното място в паметта на потребителя с натискане на функционалните бутони -/+.

• Натиснете бутона за паметта M. Първо ще бъде показана средната стойност на всички запаметени измерени стойности в паметта на този потребител AVG.

• Чрез следващо натискане на бутона за паметта М се показва средната стойност за последните 7 дена на измерването сутрин (Сутрин: 5.00 - 9.00 часа, индикация AM).

• Чрез следващо натискане на бутона за паметта М се показва средната стойност за последните 7 дена на измерването вечер (Вечер: 18.00 - 20.00 часа, индикация PM).Апаратът не каззва сутрин и вечер, а само «средна стойност».

• Чрез следващо натискане на бутона на паметта М се показват последните отделни стойности от измерването с дата и час.

Гласово възпроизвеждане при включена функция избор на език

Място в паметта ...

Систола ... Милиметра живачен стълб

Диастола ... Милиметра живачен стълб

Сърдечна честота ... удара в минута

Според нормите на СЗО Вашето кръвно налягане е ...

• Можете да изтриете измерените стойности, запаметени на съответното място от паметта, като включите апарата, изберете желаното място в паметта за потребителя и след натискане на бутона за паметта M, задържите натиснати едновременно функционалните бутони - и + за 5 секунди.

Всички стойности в паметта са заличени.

• За изключване натиснете бутона START/STOP.

• Ако забравите да изключите апарата, той се изключва автоматично след 1 минута.


8. Съобщение за грешка/Отстраняване на грешка

При грешки на дисплея се появява съобщението за грешка E_. Съобщения за грешки може да се появят, когато:

1. не е могъл да бъде отчетен пулс (Е 1),

2. по време на измерване се движите или говорите (близо до E 2 на дисплея се показва също и символът за сърдечен ритъм),

3. напомпването продължава по-дълго от 25 секунди (E 3),

4. се появяват грешки по време на измерването (E 4),

5. налягането на напомпване е по-високо от 300 mmHg (E 5),

6. батериите са на границата на изтощаване (E 6).

В тези случаи повторете измерването. Внимавайте да не се движите и да не говорите. При нужда поставете отново батериите или ги подменете.


9. Почистване и съхраняване на апарата

• Почиствайте внимателно Вашия апарат за измерване на кръвно налягане само с леко навлажнена кърпа.

• Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

• В никакъв случай не трябва да държите апарата под вода, тъй като иначе може да проникне течност и да повреди уреда.

• Когато съхранявате апарата, не трябва да поставяте тежки предмети върху него. Извадете батериите. Маркучът на маншета не трябва да се прегъва силно.


Съгласно директивите/дефинициите на Световната здравна организация (СЗО) измерените резултати се класифицират и преценяват съгласно следващата таблица:


10. Технически данни

Модел №: SBM 52

Измервателен метод: Осцилометрично, неинвазивно измерване на кръвно налягане на подмишницата

Диапазон на измерване: налягане 0-300 mmHg, систолично 50-250 mmHg, диастолично 30-200 mmHg, пулс 30-180 удара/минута

Точност: систолично ±3 mmHg/диастолично ±3 mmHg/пулс ±5% от показаната стойност

Неопределеност на измерването: Макс. допустимото стандартно отклонение съгласно клинично изследване: систолично 8 mmHg/диастолично 8 mmHg

Памет: 4 х 30 клетки памет

Размери: (L)134x(B)102x(H)53 mm

Тегло: Около 287 g

Размер на маншета: 22 до 36 cm

Допустима работна температура: +10 °С до +40 °С, 30-85% относителна влажност на въздуха

Допустима температура на съхранение: -5°С до +50°С, 10-85% относителна влажност на въздуха

Електрическо захранване: 4 х 1,5V батерии АА (алкални тип LR6)

Продължителност на живот на батериите: Около 250 измервания в зависимост от височината на кръвното налягане, съответно налягането на напомпване

Принадлежности: Чантичка за съхранение, инструкции за употреба, 4 х 1,5V батерии АА

Клас на защита: Вътрешно захранване, IPX0, без AP или APG, постоянен режим


При усъвършенстване се извършват промени на техническите характеристики без уведомление.

• Този уред отговаря на европейския стандарт EN60601-1-2 и подлежи на специални мерки за безопасност относно електромагнитната съвместимост. Моля, имайте предвид, че преносими и мобилни ВЧ-комуникационни устройства могат да повлияят върху този уред. По-точни данни може да изискате на посочения адрес на сервиза за обслужване на клиенти или да прочетете в края на инструкцията за употреба.

• Апаратът отговаря на Директива за медицински изделия 93/42/ЕО, на Закона за медицински изделия и на европейските стандарти EN1060-1 (неинвазивни апарати за измерване на кръвно налягане част 1: Общи изисквания) и EN1060-3 (неинвазивни апарати за измерване на кръвно налягане част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане).

Мрежов адаптер модел №: FW7333SM/06

Вход: 100-240V, 50-60 Hz

Изход: Постоянно напрежение 6V, 1150 mA, само във връзка с апаратите за измерване на кръвно налягане на Sanitas.

Производител: Friwo Geratebau GmbH

Защита: Уредът е с двойна защитна изолация и има термозащита в първичната страна, която прекъсва връзката на уреда с мрежата при повреда.

При нормална работа свети зеленият светодиод. Преди да използвате мрежовия адаптер, се уверете, че батериите са извадени от батерийното отделение.

Със защитна изолация/Клас на защита 2

Корпус и защитно покритие: Корпусът на адаптера предпазва от докосване на елементи, които са под напрежение или могат да бъдат под напрежение (Щифт, Извод, Измервателна кука).

Потребителят не трябва да докосва едновременно пациента и изходния щекер на мрежовия адаптер.

• Мрежовият адаптер FW7333SM/06 удовлетворява изискванията на IEC 60601-1:2005. Освен това всички конфигурации удовлетворяват изискванията за медицински електрически системи (Виж IEC 60601-1-1 съотв. § 16 на 3-то издание на IEC 60601-1). По-точни данни можете да потърсите на посочения адрес на сервиза за обслужване на клиенти.


11. Гаранция и сервиз

Ние предоставяме гаранция от 3 години, считано от датата на закупуване, за материални и фабрични повреди на продукта. Гаранцията не важи:

• в случай на щети, които се дължат на неправилно обслужване,

• за износващи се части,

• за недостатъци, които са били известни на клиента още при закупуването,

• при повреда по вина на клиента.


За предявяване на претенция при гаранционно събитие в рамките на гаранционния срок, клиентът трябва да приложи документ за закупуването. Гаранцията трябва да се предяви в рамките на 3 години от датата на закупуване пред:

Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Str. 28,

88524 Uttenweiler, Germany.


При гаранционно събитие клиентът има право на ремонт на стоката в наши собствени или оторизирани от нас сервизи.

Не отваряйте уреда по никакъв повод - в случай на отваряне или промяна гаранционната претенция е невалидна.


В много случаи основанието за рекламации се корени в грешки при обслужване. Те биха могли да бъдат отстранени незабавно по телефона. Моля, използвайте създадената за Вас гореща линия за сервизно обслужване: тел.: 008 001 154 486

Свързани:

Ръководство за потребителя iconРъководство на потребителя PocketBook iq 701
Преди да започнете работа с PocketBook iq 701 задължително прочетете настоящото ръководство. Ще разберете как да осигурите безопасност...
Ръководство за потребителя iconРъководство за потребителя
Трейд експерт предоставя на потребителя актуална информация за националните и международните правила, регламентиращи външнотърговския...
Ръководство за потребителя iconEv sxa активни озвучителни тела Ръководство на потребителя
Знакът триъгълник с гръмотевица предупреждава потребителя за наличие на неизолирано опасно напрежение” в рамките на корпуса, което...
Ръководство за потребителя iconEv sxA360 Активно озвучително тяло Ръководство на потребителя важни инструкции за безопасност
Знакът триъгълник с гръмотевица предупреждава потребителя за наличие на неизолирано опасно напрежение” в рамките на корпуса, което...
Ръководство за потребителя iconHandy Cure Ръководство на потребителя

Ръководство за потребителя iconПроточен бойлер, ръководство
Важни инструкции за потребителя
Ръководство за потребителя iconЛицензионно }споразумение с {краен потребител
Софтуера, {включително лицензионно }споразумение в онлайн {}документация. }Терминът "Софтуер" }може да {включва (I) свързани носители,...
Ръководство за потребителя iconРъководство за потребителя за електрическо одеало
Разположение и инструкции за ползване
Ръководство за потребителя iconDriveit нисконапреженови ac задвижвания Ръководство на потребителя
Адаптери, разширителни входно/изходни модули и т н., Ръководства, доставени с опционното оборудване
Ръководство за потребителя icon„Електронни услуги за бенефициентите Ръководство на потребителя
Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом