Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка
ИмеОписание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер88.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vtu.bg/bg/documents/obstestveni_pora4ki/2012/dokumentacia.doc
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци на сградите на Учебен корпус 1 – източна фасада и на сградата на Ректората – северна фасада, ВТУ „Тодор Каблешков”, София


ОПИСАНИЕ:

Сградата на Учебен корпус 1 и сградата Ректората са изпълнени по традиционно монолитен способ с носещи стоманобетонови колони, греди и плочи. Фасадните, зидарии на 1-ви, 2 – ри и 3-ти етажи са с дебелина 1 и ½ тухла – 38 см, а на 4-ти етаж на сградата на Учебен корпус 1 – 25 см. Сградите са въведени в експлоатация през 1954 г. Съществуващите дървени дограми на 1-ви, 2-ри и 3-ти етажи са двукатни с отваряеми крила на щок, опервазени каси и подпрозоречна дъска, с което се оформя и ниша с чугунен радиатор. Дървените дограми на 4-ти етаж на сградата на Учебен корпус 1 са слепени на дървена каса.

Дървените каси на прозорците са стабилно закрепени към стените, не са деформирани, уплътнението между зидария и дървена каса е добро, на места е препокрито с дървена ламперия, с което ефектът за топло- и звукоизолация в контактната повърхност е запазен.

Напълно амортизирани са прозоречните дървени крила, изкорубени, липсващи обкови, изгнили (особено външните крила) и деформирани.

Предписаните мерки за енергийна ефективност в докладите от извършено обследване и изготвените енергийни паспорти за сградите изискват спешно подмяна на дограмите на сградите с пластмасови със стъклопакет за подобряване на условията на обитаване и за намаляване загубите на топлинна енергия в сградите.

Технически изисквания:

Прозорци:

Проектирането, изработването, доставката и монтажа на новата пластмасова дограма да е с апликирана каса, неподвижно закрепена на съществуващата дървена рамка. Дървената рамка се облицова с пластмасови ъглови плоскости (периферии), които се комбинират с външни и с вътрешни первази и профили, с което се постига завършен вид на прозореца.

Пластмасовите профили , от които е изработена дограмата да е с 5 камери с коефициент на топлопреминаване 1,5 W/м2/К; коеф. на топлопреминаване на връзките – 1,5 W/м2/К;

Стъклопакетите да се изпълнят от бели стъкла (2 х 4мм) с деб. 24 мм – машинно измити. Коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета – 2,8 W/м2/К.

Забележка:

1. Геометричните размери за всеки прозорец се взимат от място. Начина на отваряемост и растера на прозорците са същите за всяка сграда, както подменените дограми по прозорци при предишни ремонтни работи в отделни помещения .

2. За пластмасовите профили, от които ще се изработи дограмата, за стъклопакетите, за уплътненията и за обкова да се представят сертификати и гарационни условия от производителя.

Портална врата:

Предвижда се подмяна на съществуващата портална врата на ет. 2 на сградата на Ректората – северна фасада с пластмасова със стъклопакет на затворена каса.

Монтирането на порталната врата да се извърши към зидариите с полиуретанова пяна, подзиждане с газобетонови блокчета, шпакловка и боядисване.

Забележка:

1. Геометричните размери се взимат от място.

2. За РVС профилите, от които ще се изработи вратата, за стъклопакетите, за уплътненията и за обкова да се представят сертификати и гарационни условия от производителя.

Видовете и количествата работи са отразени в Приложение № 1 – количествена-сметка.


Приложение № 2О Ф Е Р Т А

(образец)

За изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци на сградите на Учебен корпус 1 – източна фасада и сградата на Ректората – северна фасада

ВТУ „Т. Каблешков”, СофияОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ:

Наименование на фирмата:
Офертата е подписана от:
- Трите имена
- Лична карта № ,

дата, издадена от:
- ЕГН :
- Длъжност
- Телефон, факс, е-mail:
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Адрес:
- Страна, код, град, община:
- Квартал, улица, № :
- Телефон, факс, е-mail:
Лице за контакти:
- Трите имена
- Лична карта № ,

дата, издадена от:
- ЕГН :
- Длъжност
- Телефон, факс, е-mail:


EИК/БУЛСТАТ:
Обслужваща банка:
- Титуляр на сметката:
- Банкова сметка:
- Банков код:


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Заявяваме желание да извършим изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци на сградите на Учебен корпус 1 – източна фасада и на Ректората – северна фасада, ВТУ „Т. Каблешков”, София, при условията обявени в публичната покана и действащите нормативни изисквания за такъв вид СМР.

Обектите на поръчката ще бъдат изпълнени по заявените от нас в Приложение № 1 единични цени за отделните видове работи.

Изпълнението на обекта на поръчката ще се извърши при:


- Сметна стойност без ДДС ………………………лв.

- Срок за изпълнение .............................дни

- Гаранционен срок : ..........................месеца

- Размер на аванса в % ...............................%Забележка: Размера на аванса не може да надвишава 50 % от сметната стойност без ДДС.

Считаме се обвързани от задълженията и условията, поети с настоящата оферта до изтичане на 90 дена от крайния срок за получаване на офертите.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител, в три дневен срок от датата на възлагането ще внесем парична гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността .

Неразделна част от настоящата оферта е “Приложение № 1” с попълнени единични цени


Дата ........................2012 г.


Подпис :.......................................

Име, фамилия, подпис, печат


ВТУ „Т. Каблешков”, София Приложение №1


Видове и количества монтажни работи

Изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет по прозорци на сградите на Учебен корпус 1 – източна фасада и Ректората – северна фасада


по ред

Видове строително-ремонтни и монтажни работи

Ед.

мярка

Количе-

ства

Ед.цена

Стойност

1

2

3

4

5

6

І.

Учебен корпус 1

1.

Изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет в помещения по източната фасада – 120 бр. с р-ри 1,50 х 2,05 мМ2369,002.

Обръщане на страници с готови пластмасови ъглови плоскости с многокамерен профил (периферии), външни и вътрешни первази и профилим852,00

ІІ.

Ректорат

1.

Изработка, доставка и монтаж на пластмасова дограма със стъклопакет в помещения по фасада север с р-ри 1,50х2,05 м - 28 бр.М286,102

Обръщане на страници с готови пластмасови ъглови плоскости с многокамерен профил (периферии), външни и вътрешни первази и профилим198,803.

Изработка, доставка и монтаж на портална врата - остъклена


М2


4,434.

Обръщане на страници с подзиждане, измазване и шпакловка с алуминиеви ъгли по ръбовете около нова врата


м


7,40ОБЩО:


Дата ........................2012 г. Подпис :.......................................

Име, фамилия, подпис, печат

Свързани:

Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата
Предмет на обществената поръчка, пълно описание на обекта на поръчката, изисквания към изпълнението и техническа спецификация
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconПълно описание на предмета на обществената поръчка технически спецификации и условия
Изпълнение на строителни и монтажни работи по възстановяване на жилищни сгради, пострадали от наводнение в гр. Свиленград”
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconИзисквания за изпълнение на обществената поръчка
Зоп и Заповед № фс-159 от 17 август 2012 г на г-н Веселин Даков – изпълняващ функциите на главен секретар на Министерския съвет,...
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка icon"Доставка на консумативи за хемодиализа и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на терминална бъбречна недостатъчност,и лекарствени продукти за онкохематологични заболявания за нуждите на мбал "Христо Ботев" ад враца"
Описание на обекта на обществената поръчка / /включително обособени позиции/ спецификация, технически изисквания
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconПълно описание на обектите на обществената поръчка
Обект на обществената поръчка е ”Преустройство и реконструкция на помещения предоставени на ав” по обособени позиции
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconОписание на предмета и техническите изисквания за изпълнение на обществената поръчка за
Доставка на 11 броя софтуерни модули argus, версия Х х за ъпгрейд на софтуерните модули argus, версия 12, използвани за управление...
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Описание и технически изисквания за изпълнение предмет на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом