Техническо задание за избор на обучител
ИмеТехническо задание за избор на обучител
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер93.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://apoz.eu/doc/Zadanie_obuchiteli.doc
Проект: Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания


Техническо задание за избор на обучител


Настоящото техническо задание е изработено за целите на обучителната програма по проект “Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания”


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


Според изследванията на Европейската комисия, онкоболните в ЕС са една от най-уязвимите общности наред с емигрантите, представителите на малцинствата, хората, лишени от работа и младите хора, които нямат достъп до образование. Затова в последно време се отбелязва активен напредък в законотворчеството и приемането на стратегически документи, които да определят политиката по отношение на хората с рак. Три доклада на Европейския парламент отбелязват, че в общността не са засилени мерките, които да водят до ефективна превенция и качествена грижа за вече заболелите с рак. В изработената "Писмена декларация за необходимостта от всеобхватна стратегия за контрол на рака" доводите на европейски депутати от 18 страни-членки на ЕС допринесоха за задвижването на решенията напред. В рамките на своите правомощия Европейската комисия формира EU Cancer Task Force, който се състои от членове на Комисията, на съвета на Европа, като и на Европейския парламент Задачата на този орган е да намали неравнопоставеността между отделните нации в контрола на онкологичните заболявания, както и да събере най- добрите практики за превенция, скрининг и лечение и да подкрепи лидерството на различните сектори от обществеността за подобряване на разпространението на рака в Европа. Европейската комисия си поставя за цел да се бори с коварното заболявания чрез специализирането на здравни и социални услуги за онколболни пациенти, насърчаването на създаването на национални модели за борба с рака, информационни кампании и кампании за превенция. В България борбата с рака се превърна в приоритет в последно време, след като АПОЗ с помощта на Европейската коалиция на пациенти с рак успя да лобира за създаването на Национална антиракова програма. Така правителството на страната прие като приоритет превенцията и качественото лечение на пациентите с рак. Това, обаче, не може да се изпълни без модела за справяне с наболелите проблеми на онкоболните пациенти, които са свързани главно с достъпа до подкрепящи услуги в общността и качествена след медицинска грижа. Проектът, който предлагаме за финансиране съответства с практиките за помощ, грижа и подкрепа на пациенти с рак, развити в страните –членки на ЕС от първото присъединяване и частично на практиките на някои от страните от второто присъединяване. Проектът е в синхрон с европейската визия за справяне с разновидностите на рака, както и на националното законодателство, насочено към превенция и борба с рака. В същото време проектът подкрепя и усилията на Европейското икономическо пространство, тъй като осигурява възможности за равнопоставеност, осигуряването на качествена грижа за уязвими групи и включването им в системи, които определят тяхното бъдеще.

АПОЗ и приятели е организация, създадена, структурирана и менажирана от пациенти, на чиито личен опит е основана основната концепция за работа с пациентите. Този проект може да разгърне медико-социален модел за поведение и политики, свързани с онкологичните заболявания, който постепенно да повиши доверието на гражданите в институциите и държавата основано на позитивни резултати от лечението и грижата за ОБ.


Дейностите по настоящия проект ще се изпълняват на територията на градовете София, Пловдив и Бургас. За целта здравните заведения ще осигурят самостоятелна стая, в която ще се провеждат индивидуалните срещи и психологическото, юридическото и социалното консултиране на пациентите с онкологични заболявания. Трите онкологични диспансери в градовете София, Пловдив и Бургас са създадени, за поемат нуждите от медицинско обслужване на онкологичноболните пациенти, живеещи в трите града.


Основна цел на проекта:

Създаване на единен модел от медицински и социални дейности, нефигуриращи в националната политика за лечение на рак, съобразени със специфичните потребности на пациентите с онкологични заболявания.


Специфични цели:

 • Осигуряване на комплекс от качествени социални грижи за пациенти с онкологични заболявания на територията на София, Пловдив и Бургас.

 • Активно включване на подкрепящата професионална общност около пациентите с онкологични заболявания с цел социална адаптация и социализация.

 • Създаване на партньорски механизъм за взаимодействие между представители на АПОЗ на местно ниво, местни медицински и социални структури с цел осигуряване на подкрепа на пациенти с онкологични заболявания в най-ранен стадий на заболяването.

 • Увеличаване броя на пациентите, доведени до ремисия на територията на градовете София, Пловдив и Бургас.

 • Подобряване на организацията на възстановителния процес на пациенти от градовете София, Пловдив и Бургас.

 • Създаване на по-оптимистична среда, в която да протича лечебния процес в трите онкологични диспансери в градовете София, Пловдив и Бургас.

 • Популяризиране на модела от социални дейности сред широката общественост и привличането на мрежа от поддръжници за прилагането на модела на национално ниво.

 • Изработване на единен стандарт за подкрепа в общността на онкоболни пациенти.


ОСНОВНА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО


Да се изберат двама обучители, които да проведат обучителна програма за пациенти в ремисия, доброволци на проекта с цел овластяването на широка мрежа за подкрепа на новорегистрирани пациенти с рак.


СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

 1. Да се разработят два обучителни курса, насочени към запознаването и практическата работа с нормативната база в системата на здравеопазването при лечението на рак и подкрепата на новорегистрирани пациенти с рак.

 2. Да се създадат умения за комуникация, превенция на конфликти, лобиране и застъпничество.

 3. Да се формират умения за себепредставяне, себеактуализация.

 4. Участниците в курсовете да изработят лични умения за подкрепа, комуникативни умения и посредничество.

 5. Участниците да се запознаят с елементите на траура, суицидните нагласи, както и автоагресията, които могат да бъдат предизвикани от заболяването.


ЦЕЛЕВА ГРУПА НА ОБУЧЕНИЕТО

 • 30 пациенти;

 • Обучени минимум 10 доброволци;

 • Обучението има добавена стойност при включването на представители на здравната система, системата за социално подпомагане, подкрепящата мрежа на онкоболни пациенти – близки, роднини и др.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА


МОДУЛ 1

Тема: Нормативна база в системата на здравеопазването при лечението на рак и работа с институции – чрез това специализирано обучение подкрепящите новите пациенти с рак, трябва да се запознаят с различните норми в здравната система, които се отнасят до лечението на различните видове заболявания. В курса трябва да се засегнат и проблемите на здравното осигуряване, медицинските услуги, които се покриват от Националната здравноосигурителна каса и др. Целта на това е помагащите да могат по правилен и адекватен начин да осигурят полезна и ценна информация на новия пациент, която не е обвързана само с емоционалното възприятие на заболяването. Специализираното обучение трябва да даде възможности на пациентите в ремисия, които доброволно ще подкрепят новорегистрирани пациенти с рак, да придобият комплекс от умения, свързани с представянето, поведението в институциите, както и за решаването на конфликти, така че полза от контакта със здравните и социалните служби да са налице.

Продължителност: 12 часа (за град)


МОДУЛ 2:

Тема: Поведение при саморазрушителна, автоагресивна и суицидна реакция – това специализирано обучение трябва да даде инструменти за първоначално психологическо въздействие към пациенти с новооткрит рак, които в следствие на шока могат да предприемат действия, които да застрашат тяхното здраве. Тези придобити умения не трябва да заместят психологическата подкрепа и оказването на спешна психологическа интервенция, но трябва да намалят ефекта на суицидната нагласа и да помогнат за оттегляне на решението до намесата на професионалисти. Обучението трябва да даде първи, ценни съвети, насоки и напътствия за работа с пациента до осигуряването на професионална помощ.

Продължителност: 12часа (за град)


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Обучени 30 пациенти в ремисия

 • Обучени 10 доброволци

 • Проведени 2 обучителни модула

 • Изработени два пакета с обучителни материали

 • Осигурен достъп за информиране и консултиране на онлайн обучителна платформа

 • Проведени 72 часа специализирано обучение;

 • Подобрени умения за подкрепа и некризисно консултиране.

 • Изготвени доклади според предварително договорен формат, които да отразяват извършеното от обучителите, постигнатите резултати.

 • Идентифицирани препоръки към екипа на проекта с цел включването по ефективен и целесъобразен начин на пациенти в консултативния процес на новорегистрирани с рак.


КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ


 • Обща информираност за действащата нормативна уредба в областта на политиките за пациенти, страдащи от онкологични заболявания

 • Знания и опит в работата по проекти, както и познаването на механизмите за взаимодействие между институциите и пациентите.

 • Знания, опит и компетенции в обучението на възрастни.

 • Набор от умения за лобиране, застъпничество организирането на публични кампании.

 • Опит в групова работа и справяне с груповата динамика.

 • Комуникативни умения – изслушване на участниците, интерпретиране и извеждане на изводи.

 • Консултативни умения.Специфични изисквания за обучителя в Модул № 2

 • Висше образование, специалност „Психология”, „Клинична психология”, „Клинична социална работа” или друго сходно.

 • Опит в консултирането на клиенти.

Важно уточнение!

С цел гарантирането на равен достъп и недискриминативност, за обучители по настоящето задание могат да кандидатстват и членове на екипа на проекта. Членове на екипа на проекта не могат да провеждат обучението в работни дни поради ангажимента им към проекта.


ВРЕМЕВИ ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАДАНИЕТО


Обучителната програма се провежда в периода март 2010 – май 2010 г.


ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ


Обучителните модули ще бъдат с времетраене както следва:


Град

Модул 1

Модул 2

София

12 часа

12 часа

Пловдив

12 часа

12 часа

Бургас

12 часа

12 часа

Общ брой часове

36

36


„АПОЗ и приятели” ще заплати по 15 евро (29,25 лева) за учебен час (90 мин.)

„АПОЗ и приятели” може да финансира провеждането на допълнително обучение от 8 часа за втория модул при преценка от страна на управляващия проекта.


наблюдение на работата и оценка за успешността

Обучителите ще работят под ръководството на координатора на проекта.


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Документи

Автобиография и професионална характеристика


Специфични документи

Предложение за обучителна програма


Изисквания към предложението:

 • Формат А 4

 • Дължина: не повече от 5 страници

 • Шрифт Ariel 11

 • Съдържание

  • Обосновка

  • Методология

   • Кратко описание на теоретичните постановки

   • Дигитални и информационни технологии в обучението

   • Часова разбивка на дейностите

  • Примерна програма

  • Заявка за обучителни материали, канцеларски материали


Документите се изпращат на e-mail: info@oncobg.info до 18.00 часа на 25.02.2010 г.


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА


Моделът на обучението е базиран на „учене чрез преживяване”.

25 т.

Добра, силна и ясна формулировка на темите.

15 т.

Ясна логическа структура на обучението, ефективно подреждане на обучителните сесии.

15 т.

Предоставена методика, която е разбираема, познаваема и е в синхрон с очакваните цели и резултати на обучението. Методиката е разписана времево в рамките на планираните часове.

20 т.

Ясно изразен баланс между теоретичната и практическата част на предложението.

20 т.

Създаден баланс между директни и индиректни техники за научаване.

10 т.

Използване на информационни технологии в обучението.

10 т.

Максимален брой точки:

115 т.


СРОКОВЕ И ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА


 • Подаване на предложенията от обучителите – до 25.02.2010 г.

 • Заседание на Комисията за подбор – 26.02.2010 г.

 • Информиране на одобрените кандидати – 26.02.2010 г.

 • Подписване на договор – 1.03.2010 г.

Свързани:

Техническо задание за избор на обучител iconТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №

Техническо задание за избор на обучител iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Техническо задание за избор на обучител iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание за избор на обучител iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на реагент за екстракция на мед ShellSol D90 I. Описание на продукта shellSol D90

Техническо задание за избор на обучител iconТехническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение
Закона за гражданското въздухоплаване, и оператор на дейностите по наземно обслужване по чл. 48 д, ал. 1 от згв, инициира процедура...
Техническо задание за избор на обучител iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...
Техническо задание за избор на обучител iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Техническо задание за избор на обучител iconОтносно: Oфертно проучване за избор на доставчик на автоматизирана инсталация за флокулант
Моля за нуждите на „асарел-медет”ад да ни оферирате доставката на автоматизирана инсталация за подготовка на разтвора на флокулант...
Техническо задание за избор на обучител iconТехническо задание относно: Избор на доставчик/ ци на стоманени топки ф80мм и ф40мм описание на продукта
Качество – Всяка доставка се придружава със Сертификат за качество от завода производител. Всеки доставчик е необходимо да представи...
Техническо задание за избор на обучител iconТехническо задание относно: Избор на изпълнител за изграждане на интегрирана автоматизирана локална система за оповестяване (ласо) в „Асарел-Медет ад изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел
Относно: Избор на изпълнител за изграждане на интегрирана автоматизирана локална система за оповестяване (ласо) в „Асарел-Медет“...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом