Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01
ИмеПрограма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер447.97 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://nis-su.eu/Documents/Finances/Iztochnici_Finansirane.doc
  1   2   3   4
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO-01

Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO

PHARE 2005 Programme – Project BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO-01

Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme

Reference Number: BG 2005/ESC/G/TTO

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република БългарияСъдържание:

Стр.

 1. Възможни източници за финансиране развитието 2

на иновации.


 1. Национални иновационни фондове. 4

  1. Институционално финансиране 4

  2. Конкурсно финансиране 5

 2. Европейски фондове. 7

3.1. 7-ма рамкова програма 9

3.2. Рамкова програма конкурентоспособност и иновации

(CIP). 10

3.3. Структурни фондове на ЕС 12

3.4. Други Европейски източници на финансиране 17

3.5. Как да се комбинират различни ЕС

инструменти ? 17

 1. Частни инвестиции. 19

4.1. Европейски фонд за споделяне на риска при

инвестиции в наука (RSFF). 19

4.2. Публично-частно партньорство 21

 1. Рисков капитал. 22

5.1. Що е рисков капитал и как той действа? 22

5.2. Как на практика се формират КРК? 24

5.3. Какъв е пътя на инвестицията? 25

5.4. Ролята на инвеститорите на рисков капитал в

управлението и контрола на предприятието 27

5.5. Изход от инвестицията 28

5.6. Рисковото инвестиране в България-състояние и идеи. 29


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Полезни Интернет адреси за Европейско финансиране

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Индикативна годишна работна програма за процедурите по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за 2008 г.

1. Възможни източници за финансиране развитието на иновации.

Тук ще се опитаме да отговорим на 2 отделни вьпроса.

Пьрвият е кои са източниците за финансиране на иновации, какьв е фокуса и научните области и хора, кьм които всеки фонд е ориентиран? Затова са изброени източниците с тяхната специфика и цели, описан е и механизма им на действие.

Вторият вьпрос е "Как да се получа подкрепа за моите изследвания, иновации или предприемачески идеи? " Отговора зависи от това кой сте вие и какво тьрсите и може да е един от следните:

• Вие сте учен с идея за изследователски или иновационни проекти?

• Вие имате нужда от повишаване на уменията и възможностите на своя научноизследователска организация?

• Вие сте предприемач, който би искал да извърши проучване за ангажиране в иновационни дейности?

• Вие вече сте се ангажиранюли в търговска реализация на иновационни дейности, вьзникнали от изследователска и развойна дейност?

• Вие сте мениджър на кльстер, който се стреми да разшири и интернационализира клъстъра и да го направи по-иновативен?

• Вие сте отговорни за регионалната иновационна политика или рьководител на програма за научни изследвания и искате да обменят добри практики с ваши партньори от други държави - членки относно възможностите за финансиране налични на европейско ниво, което може да ви помогне да осьществите Вашите планове за развитие.


Целта ни тук е да обясним как се стига до съответната информация за възможности за финансиране и как да се оползотворят най-добре възможностите, предлагани от отделните инструменти или при тяхното комбиниране, където това е възможно..

Очевидно е, че първата стъпка зависи от вас. Трябва да формулирате ясно идеите си какво имате и какво тьрсите. По-добре е процесът да се управлява от вашите идеи, отколкото от наличните източници на финансиране. Като цяло, вашите идеи ще попадат в една от три основни категории:

1. Вие искате изграждане или усилване на изследователския капацитет на вашата организация, в това число чрез обучение, или възнамеряват да извършват научни изследвания за генериране на нови знания.

2. Вие се интересувате от иновациите в смисъл на трансфер на технологии, достъп до рисков капитала или от предлагане на услуги за поддръжка на бизнеса, свьрзан с иновации. Вие искате да развиете нови или подобрени продукти и услуги или да актуализирате Вашите производствени процеси / Вашата организация / Вашата маркетингова стратегия.

3. Вие искате да се ангажирате с предприемачество, например чрез създаване на иновативна компания, разширяване или интернационализация на съществуващия си бизнес .


По- долу ще систематизираме и анализираме различните възможни начини и източници за финансиране на индустриални изследвания и иновации в България. Някои от тях са добре познати от досегашната практика в страната, а други са сравнително нови и/или не толкова популярни у нас. На тях ще се спрем по-подробно, защото неизползването им в достатъчна степен често е свързано както с непознаване, така и с инертност от страна търсещите финансиране заинтерисовани лица.

Защо се отделя такова внимание на иновациите?

Защото те са основна част от „Икономиката на знанието” – която включва:

 • образованието,

 • научните изследвания,

 • технологичното развитие,

 • иновации и

 • предприемачество

и е в сърцевината на Европейската концепция на партньорство за
растеж и заетост, тоест на програмата за развитие на европейската икономика и гарантиране на качеството на живот на нейното население, включително вече и българското.

Може да се говори за 4 различни посоки, от които може да се получи инвестиране за иновационни цели. Те са:

- Национални иновационни фондове.

- Европейските фондове.

- Частни инвестиции.

- Използаване на рисков капитал.


2. Национални иновационни фондове.

Основен отговорник и източник за финансиране развитието на иновациите в България е Министерството на Науката и Образованието (МОН). То финансира от бюджета.


2.1. Институционално финансиране.

При него определени институции, ангажирани пряко с развитието на иновационните процеси в България получават пари за развитие на тяхната дейност. При това не са уточнени няколко важни параметъра:

 • кои от институциите ще получат финансиране;

 • колко финансиране ще получи дадена институция и защо;

 • за какви конкретни изследвания/обучения/материали/услуги ще се използват тези средства;

 • какви конкретни резултати ще бъдат постигнати, в какви срокове и как това ще се докаже.

Тоест институционалното финансиране е неясно като основание, цели и резултати и не се предоставя на конкурентна основа.


2.2. Финансиране на проектен принцип.

Конкретни научни изследвания се финансират на програмно-научен принцип чрез фонд „Научни Изследвания” (ФНИ) на МОН – конкурсно (или проектно) финансиране.

ФНИ се стреми към справедливо и ефективно разпределение на средствата на конкурсна основа, като цели провеждането на държавната политика в областта на науката, финансирайки основно научни изследвания в стратегически важни научни направления, според Националната стратегия за научни изследвания. Приоритет са научни проекти, водещи до практически приложими в бизнеса иновативни резултати, както и стимулиране на бизнеса да подкрепя и използва постигане на приложно-ориентирани научни резултати. Не са забравени обаче и фундаменталните научни изследвания.

Всяка година МОН публикува програмите и конкурсите на Фонд НИ. Публикуват се направленията за кандидатстване, както и комплекта формуляри за кандидатстване па всяко от направленията. По всеки конкурс се публикуват и:

 • целта на конкурса;

 • бюджета на конкурса;

 • продължителност;

 • краен срок;

 • изисквания към проекта, които кандидата следва да съблюдава;

 • изисквания към кандидатите, които той следва да спази;

 • самата Апликационна форма, чиито точки се попълват от кандидата, в съответсктвие с горните указаниям

 • списък от други документи, които МОН изисква от кандидата.

Представа за обхвата, целите и финансирането могат да се добият от конкурсната програма на Фонд НИ. Например в последната (от 2008 год.) присъстват следните направления:


Програма „Капацитети” цели модернизипането на научната инфраструктура и стимулирането на изследователите, особенно на младите учени. Тя включва няколко конкурса:

 • Конкурс „Развитие на научната инфраструктура” позволява закупуването на необходимото за научно-изследователската дейност оборудване , осигуряване на достьп до информационни ресурси, модернизация на лаборатории и др.

 • Конкурса „Центрове за високи научни постижения” ще финансира няколко мащабни високотехнологични научни центьра с цел повишаване на научния капацитет в стратвегически важни изследователски области.

 • Конкурс за стипендии на млади учени (до 35 год), които подготвят докторантски труд. Има средства за докторанта и научния рьководител, за консумативи и издателски разходи.

 • Конкурс „Млади учени” е достьпен за научни колективи, изградени изцяло от млади изследователи.

 • Стипендии за постдокторанти.

 • Сабатичната година за бьлгарски учени за работа в чужди лаборатории и научни центрове

 • Стипендии, целящи заврьщането за известен период на бьлгарски учени, постигнали успехи в чужбина.

 • Тематичен конкурс за научно-изследователски проекти. Приоритетни области са ВЕИ, енергоспестяващи технологии, биотехнологии, ИКТ, екология, биоразнообразие, културно-историческо наследство и хационална идентичност.

 • Конкурс ‘Идеи’-за изследователски идеи в областите, които не са включени в приоритетите и за фундаментални научни изследвания.

 • Конкурс за подготовка на научно-изследователски проекти за участие на бьлгарски учени в конкурсите на 7РП на ЕС.

 • Продьлжаване на конкурса за двустранно сьтрудничество в областта на науката с няколко страни.

 • Конкурс има за цел стимулиране на научни изследвания вьв висшите училища по посочени приоритети.

 • Конкурс за изграждане на интегрирани научни комплекси вьв университетите, които да обединят учебна и научна дейност.

В края на 2008г. се очаква сьвместен конкурс за развитие на на научната инфраструктура с ОП „Конкурентоспособност”, по която да бьдат осигурени допьлнителни средства за оборудване в размер на 20 милиона лева.

3. Европейски фондове.


Инструменти и опции за финансиране.

Когато имате ясна представа какъв вид иновация искате да финансирате и на какво етап е тя, може да обмислите дали и кой от трите основни инструменти за финансиране от ЕС е подходящ за вас и може да предложи поддръжката, която ви трябва.

А те са:

- 7-ма рамкова програма за Научни изследвания и технологично развитие (7РП),

- Рамкова програма за конкурентност и иновации (CIP)

- Структурните фондове на ЕС

По-долу ще разгледаме накратко спецификата на всеки от тези източници за финансиране и кога той е приложим.

В зависимост от типа иновационна дейност, с която Вашата идея е свързана, то един или повече от тези инструменти могат да бъдат достъпни за Вас. Освен финансиране, тези инструменти също могат да предложат и други видове финансово съдействие, като например възможност за използване на мрежови, информационни и други услуги.

7РП -Изследвания е инструмент на ЕС с общ бюджет над € 50 млрд. за периода 2007-2013 г., специално насочен към оказване на подкрепа на изследванията и развитието. Тя предвижда средства, за да съфинансира научни изследвания и технологично развитие на базата на конкурентни предложения за финансиране и независими оценки на тези проектни предложения. Тя подкрепя както индивидуални така и колективни изследователски проекти, както и за подкрепа развитието на умения и капацитет за изследвания. Като се почне от 1980 г., Рамковите програми играят водеща роля в интердисциплинарните научни изследвания и в транс-национално сътрудничество в изследователските и развойни дейности в Европа и извън нея.

Рамковата програма за Конкурентност и Иновации (CIP) – Иновации

Тя има за цел да насърчи конкурентноспособността на европейските предприятия и е с общ бюджет от над € 3,6 млрд. за периода 2007-2013. Отделните програми са насочени към насърчаване на иновациите (вкл. еко-иновации); насърчаване на бизнес услуги в регионите и за по-добър достъп до финансите, с фокус малки и средни предприятия (МСП); насърчаване на по-добро използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ); съдействие за развитието на информационното общество и насърчаване на широката употребата на възобновяеми енергийни източници и за енергийна ефективност.

Кохезионна политика: Структурни фондове и Кохезионен фонд (Кф) Целта на Структурните фондове (Европейския фонд за регионално развитие - ЕФРР и Европейски социален фонд - ЕСФ) и Кохезионния Фонд е да се засилят икономическото, социално и териториално сближаване между регионите, чрез намаляване на различията в равнището им на развитие. Всеки регион или държава-членка са разработили оперативни програми след дискусия с Европейската Комисия и в партньорство с всички заинтересовани страни - частни и обществени. Тези програми които обхващат целия програмен период 2007 г. - 2013. Много тематични области са подкрепени от структурните фондове, включително научни изследвания, иновации и предприемачество, за които средствата от ЕС в периода 2007-2013 г. ще бъде над € 86 милиарда. Разпределението на средствата в дадена държава-членка или регион варира според нивото си на развитие. Въпреки това, повечето региони (и всичките 6 български) ще имат достъп до Структурните фондове в подкрепа на научните изследвания, технологичното развитие и иновации (RTDI). За разлика от 7РП и CIP, управлението на Структурните фондове е децентрализирано към регионалните или национални институции.

Тематичен обхват

Финансиране от ЕС е достъпно за почти всяка тематична област

от селското стопанство и околната среда, правата на човека и

демократични реформи,до високите технологии и въпросите на сигурността. Обикновено има по една програма на общността за всяка тематична област, но не се ограничавайте да

търсите финансиране само в най-очевидната програма, или

област. Например основната програма на Общността за околната среда е програма LIFE +, но финансиране за околната среда може да

бъде получено и от много други източници, от Структурните

Фондове за 7РП и CIP и зависи от обхвата на проекта.

В заключение, ЕС финансирането обхваща основно всичко и всеки тип организация.

Източници на информация за ориентиране.
1. Първият източник са уебсайтовете в Интернет.
Преди всичко друго, може да намерите полезна информация като погледнете към основните комуникационни инструменти на трите програми - техните сайтове (вж. интернет адреси в Приложение 1). Там можете да получите общ преглед на различните финансирани дейности, примери на проекти и др .
2. Информационни центрове
Често може да получите съвети в областните информационни центрове близо до вас.

Те могат също да предоставят съвети и персонализирана информация, за да кандидатстват за ЕС финансиране, за използваната технология и за възможностите да намерите партньори за работа.
Консултирайте се и с Европейска мрежа на предприемачите, която може да Ви помогне да намерите Вашия местен партньор:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm  1. 7-ма рамкова програма.

Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (7РП) е най-важният инструмент на Европейския съюз за финансиране на научните изследвания в Европа. Бюджетът на 7РП нараства с 63% в сравнение с 6РП по текущи цени, което означава допълнителни ресурси за европейските научни изследвания.

Кой може да участва?

Участието в Седмата рамкова програма е отворено за широк кръг от организации и индивидуални участници. Университети, изследователски центрове, многонационални предприятия, малки и средни предприятия (МСП), публични администрации, даже индивидуални участници – всички те имат възможност да участват в 7РП. В зависимост от конкретната изследователска инициатива се прилагат различни правила за участие.

Имате идея или визия за изследователски проект. Как да започнете?

 1. Запознайте се с правилата за научни изследвания по 7РП.

 2. Потърсете други партньори от ЕС или участници извън ЕС, които споделят вашето виждане и с които може да си сътрудничите.

 3. Изпратете своята молба до Европейската комисия съгласно сроковете в поканата за предложения и съответната работна програма.

 4. Европейската комисия гарантира надлежна оценка на вашето предложение от 3 до 7 независими оценители, които са експерти в тази област.

 5. Комисията ще ви извести за резултатите от оценката. Ако оценката е положителна, ще започнат преговори по сключване на договор.

 6. Подписване на договора и стартиране на проекта.

Вие също можете да подадете молба да станете оценител.

Седмата рамкова програма (7РП) се състои от няколко специфични програми:

• Сътрудничество – насърчаване на сътрудничеството между промишлеността и академичните среди за спечелване на водеща роля в ключовите технологични области. Това е програмата на 7РП, където може да се търси подкрепа на инвестиции в иновациите и в технологичния трансфер.

• Идеи – подкрепа на фундаменталните научни изследвания в новите научни области (реализира се от Европейския изследователски съвет).

• Хора – подкрепа на мобилността и кариерното развитие на научните работници, намиращи се както в Европа, така и извън нея.

• Капацитети – подпомагане на развитието на капацитетните възможности, от които се нуждае Европа, за да процъфтява като икономика, базирана на знанието.

• Ядрени изследвания (програма „Евратом“) – развиване на възможностите на Европа по ядрен синтез и ядрен разпад.

За повече информация: contacts@consult.bg


  1. Рамкова програма конкурентоспособност и иновации (CIP).

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации има за цел да насърчи конкурентноспособността на европейските предприятия и е с общ бюджет от над € 3,6 млрд. за периода 2007-2013.

Тя е организирана в 3 основни направления:

 • програма за предприемачество и иновации (EIP). Тя има за цел да подобри достъпа но МСП до финансиране чрез привличане на рисков капитал и гарантирене на кредити, да подкрепя бизнеса и иновациите чрез мрежа от регионални центрове, да насърчава предприемачеството и иновациите, да подкрепя изработване на политики в подкрепа на иновациите в страните членки на ЕС.

 • програма за подкрепа развитието на Информационна и Комуникацинна Техника (ИКТ), наречена ICT PSP. Тя е ориентирана към създаване на Единно Европейско Информационно Пространство, към развитие на вътрешно-европейския пазар на продукти, свърмани с ИКТ, на стимулиране на иновациите чрез разширяване на инвестициите в ИКТ, на създаване на информационно общество и и по-ефикасни и ефективни услуги в областта на обществения интерес.

- Европа на интелигентната енергия (IEE), която насърчава енергийната ефективност и рационалното използване на енергийните източници, насърчава използването на нови и възобновяеми енергийни източници и енергийната диверсификация, както и енергийната ефективност в нови енергийни източници в транспорта.


Интернет адреса на CIP е http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

На този адрес има много полезна и интересна информация, включително инструмент за намиране на партньори в областта на иновациите.

Най-универсално касае инвестициите в иновациите в МСП (малки и средни предприятия ) първото направление на CIP и затова следва допълнителна информация за него.

Подобряването на достъпа до финансиране на европейските малки и средни предприятия е от съществено значение за развитие на предприемачеството, конкурентоспособността, иновациите и растежа. Европейската комисия акцентира върху намаляването или премахването на празните ниши на пазара в допълнение на съвместните мерки на държавите-членки и работа с пазара, за да се стимулира предоставянето на дялово и дългово финансиране на МСП. (Повече за рисковото и дялово финансиране, за неговото функциониране и същност е дадено в съответния раздел по-долу.)

МСП, които играят най-голямата роля в реализирането на амбициите на ЕС за насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в европейската икономика е в сърцевината на програмите за финансиране в ЕС. Има много възможности, предоставени в рамките на обхвата на програмите, и този инструмент цели да помогне на МСП да открият тези, които са най-подходящи за тяхното индивидуално положение. Тя осигурява бърз и лесен достъп до информация за възможностите в рамките на всички основни програми на ЕС, отнасящи се до малките и средни предприятия. Например публичните търгове за поръчки от МСП групирани по отделните направления в икономиката могат да се намерят на http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm

Както бе маркирано по-горе, приносът на Европейския съюз за финансиране на МСП е в няколко направления:
Комисията работи както на ниво политика, чрез разработване на политика и подпомагане на държавите-членки на ЕС да споделят добри практики, така и на практическо ниво, чрез организирането и прилагането на ЕС финансови инструменти.
Дългово финансиране - от много години Комисията е активна в събирането на банкери и МСП заедно, за да се идентифицират и да се намалят основните пречки, които МСП срещат при търсенето на финансите.
За финансиране на риска - предоставянето на рисков капитал, е от решаващо значение за създаването и развитието на иновативни МСП. Комисията и държавите-членки работят заедно, за да формулира политики, насочени към създаването на интегриран и конкурентоспособен пазар на рисков капитал.

Финансовите инструменти на Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) подпомага малки и средни предприятия в набиране на дялово и дългово финансиране. С бюджет от над един милиард евро, ПКИ (CIP) финансовият инструмент предоставя около 30 милиарда евро за финансиране на нови МСП. Те са управлявани главно от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за:


-Развиващи се иновационни схема, осигуряват рисков капитал за иновативни малки и средни предприятия както в тяхните ранни стадии (GIF1), така и в фазата им на разширяване;


-Гаранционен фонд за МСП, предоставяне на гаранции по заеми за насърчаване на банките да стимулират повече малките и средни предприятия, за микрокредитиране, чрез намаляване на разходите за риск на банките,


-Дейностите Начален капитал и Партньорство, подкрепят финансовите посредници да инвестират в заеми за малките и средни предприятия

  1   2   3   4

Свързани:

Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Фар на Европейския съюз, бюджетна линия bg 2005/017-353. 10. 01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза...
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconПроектът се съфинансира от ес по Програма фар – проект "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" (фаза 2) и бюджета на Република България. Комуникационнастратеги я
Проект: bg 2005/017-353. 10-01 89 “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари организатори, обслужващи...
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconПроектът се съфинансира от ес по Програма фар – проект "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" (фаза 2) и бюджета на Република България. План за действие
Проект: bg 2005/017-353. 10-01 89 “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари организатори, обслужващи...
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Цели на общата задължителна професионална подготовка единна за всички професионални направления
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconОписание на обекта на поръчката
Строителни дейности по проект bg 2005/017-453. 01. 01. 04”Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в Българо-турския...
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconОсновни постижения по проект в рамките на Програма фар bg2005/017-353. 09. 01, EuropeAid/123343/D/ser/BG  „Укрепване на капацитета на Комисията по превенция и
Основни постижения по проект в рамките на Програма фар bg2005/017-353. 09. 01, EuropeAid/123343/D/ser/BG  „Укрепване на капацитета...
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София Утвърждавам
Изпитната програма е предназначена за организиране и провеждане на държавния изпит по теория и практика на специалността за придобиване...
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Към атрактивен туризъм и в България” и поуките за по-нататъшното развитие на професионалната подготовка и реализацията на аниматори...
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconСтримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия!
Проект „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент...
Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01 iconСтримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия!
Проект „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом