Протокол
ИмеПротокол
страница1/2
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер358.17 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/res51_19_12_2006.doc
  1   2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич – постигнати резултати и перспективи за 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 1:


 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма, приема Отчета на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2006 година, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 24 “за”, 0 “против”, 8 “въздържали се”. 1. Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2007 година да бъде разгледана в Общински съвет след организиране на широка обществена дискусия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 “за”, 0 “против”, 7 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


Приложение №1


ОТЧЕТ

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

2006 ГОДИНА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич е част от Общинския план за развитие на Община град Добрич. Тя бе предложена от Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич към Общински Съвет през ноември 2004 година. Този Съвет бе съставен в резултат на инициатива на Обществения Съвет по туризма и промените в Закона за туризма, приети от Народното Събрание през 2004 година. Правилникът за организацията на работата му бе приет от Общински Съвет с Решение № 19-24 / 26 октомври 2004 година.

В съответствие с националната стратегия за развитие на туризма, Общинския Съвет прие и Програма за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2006 година (Решение № 37-4/20 ноември 2006 година) и резервира финансов ресурс в Бюджет 2006 за нейното изпълнение в размер на 30 000 лева.


ЦЕЛ НА ПРОГРАМА “Туризъм – 2006”


Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и социално-икономическия и културен потенциал на града.


ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА


I.Реклама и промоционални дейности


  1. Разработване и издаване на рекламни материали:

- диплянки на Художествена галерия на български и английски език – 8500 бр.

- диплянки на Исторически музей на български и английски език – 6000 бр.

- рекламни материали на Центъра за защита на природата и животните – 9000 бр.

- диплянки на Община град Добрич на български и английски език – 5000 бр.

- тениски с логото на град Добрич, значки и знаме на града

- рекламен филм за град Добрич на четири езика – 500 бр. DVD

- изградено скаутско селище в Центъра за защита на животните и природата

Цветни Плакати – 500

1.2. Участия в туристически борси и изложения:

 • Ваканция 2006 – София , м. февруари

 • Панаир на туризма и свободното време – Варна, м.март

 • Участие в пролетното издание на Международен Панаир Пловдив, м. май съвместно с общини Добричка и Генерал Тошево.

 • Икономически форум за Югоизточна Европа в град София, м. октомври с

презентиране на туристическия потенциал на града


II.Външна експертна помощ

II.1. Организирани семинари и обучения с външни експерти

 • „Техническа помощ за българската държавна агенция по туризъм”

 • „Координацията – най-сериозният фактор за потребителска защита в сферата на хотелиерството и ресторантьорството”


ПОСТИГНАТИ ИНДИКАТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА – 2006 ГОДИНА


1. Количествени индикатори


брой категоризирани обекти

145

брой нощувки

37 219

събрана туристическа такса

27 291

брой превозени пътници - Албена

20 342

брой превозени пътници - Балчик

20 936

брой посетители в културните институции

33 012

брой изнесени беседи

383

Международни и национални фестивали – 6 фестивала с 5600 участници

от над 25 страни
брой партньорски проекти -

 • „Знаците на града” – ТПП

 • „Алтернативна заетост” – Бизнес център

 • „Консервация на икони” – Исторически музей

 • „ABLE” – Регионална библиотека „Дора Габе”

4


2. Динамика спрямо 2005 година


Брой превозени пътници

2005

2006

% изменение

Албена

18248

20342

11,48

Балчик

17898

20936

16.98

Общо

36146

41278

14.20
2005

2006

% изменение

Брой категоризирани обекти

193

145

- 0.75

Туристическа такса

19190

27291

42.21

Брой нощувки

27832

37219

33.73


ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ


Средства по програмата в лева

Предвидени

средства

Усвоени средства

% изпълнение
30 000

29 490.27

98.30


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


 1. Приет Общински план за развитие 2007 – 2013 година с ясно дефинирани цели, приоритети, мерки и интервенции за тяхното постигане, а именно:

2. Проект ”Знаците на града”, водещ кандидат: ТПП град Добрич с партньори: градове от Малта, Гърция, Полша и Испания – представяне на градовете чрез представяне на езика – градски знаци, надписи, архитектура, организиране на фотоизложби и издания на промоционни материали – Подпрограма ”Лингва” на Програма ”Сократес” на обща стойност 253 957 евро

 1. Участие на Бизнес Център Джобс по компонент “Туризъм” в рамките на Национална мрежа за Бизнес Развитие чрез развиване на туроператорска дейност и информационни услуги.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Изпълнението на програмата за развитие на туризма в Община град Добрич има за цел да обедини усилията на обществеността, браншовите организации и Община град Добрич за провеждане на обща политика за развитие потенциала и промоция на град Добрич като атрактивна туристическа дестинация – известен панаирен и фестивален град с модерни и качествени туристически услуги, съвременна инфраструктура и повишено качество на живот.


Поставяйки основата за бъдещо развитие - в процеса на изпълнението на програмата възникнаха нови идеи, забелязаха се пропуски, дискутираха се постиженията и на други Общини от страната и чужбина , при което участниците се убедиха, че с активната подкрепа на Общински Съвет и на Общинска администрация професионалистите, работещи в сферата на туристическия бизнес, ще допринесат за утвърждаването на град Добрич като преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за продължаване на договор № 20 от 08.05.2003 година за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост – северозападната част на УПИ, отреден за ЕГ “Гео Милев” по плана на град Добрич – ЦГЧ, с правоприемник


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: С 1 глас “ЗА”, 19 “ПРОТИВ”, 13 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - предложението за продължаване на договор № 20 от 08.05.2003 година за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост – северозападната част на УПИ, отреден за ЕГ “Гео Милев” по плана на град Добрич – ЦГЧ, с правоприемник не бе прието.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за приключване на процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса участник на обект, публична общинска собственост, представляващ част от градски парк “Свети Георги”, град Добрич, находящ се в кв. 1, УПИ (парцел) І по плана на градски парк, град Добрич – първа и втора част на езерото


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 3:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от НРУПКИПОС, реши:

I. Приключва процедурата по предоставяне на концесия, открита с решение № 43-1/25.04.2006 година на Общински съвет град Добрич, за част от имот публична общинска собственост, представляващ част от градски парк “Свети Георги”, град Добрич, находящ се в кв.1, УПИ (парцел) I по плана на градски парк, град Добрич - първа и втора част на езерото в размер на 13 827 кв. м., съгласно издадената скица, за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината, като се запази предназначението на частите - езеро (изкуствена водна площ – изкуствено езеро), без определяне на спечелил конкурса участник.

II. Възлага на Kмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 “за”, 0 “против”, 3 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за замяна на имоти, частна собственост, с имоти общинска собственост по ул. Каменица

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: С 15 гласа “ЗА”, 1 “ПРОТИВ”, 14 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - предложението за замяна на имоти, частна собственост, с имоти общинска собственост по ул. Каменица не бе прието.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за предоставяне на общински имот под наем – паркинг пред РУМ “Дружба” за издръжка на Волейболен клуб “ИВАНОВ”


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 5:

(решение № 153 от 23.10.2007 година на ДОС – прогласява за нищожно решение № 51-5 в частта точка І.1., с която се отменя решение № 43-7 от 25.04.2006 г. на Общински съвет град Добрич)

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 59, ал. 2 и чл. 63, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта:

1. Отменя свое решение № 43 – 7 от 25.04.2006 година за продължаване срока на договора с наемателя на паркинга “ВЛАМАС” ООД.

2. Дава съгласие за предоставяне под наем на паркинг пред РУМ „Дружба 2” на Волейболен клуб “ИВАНОВ” град Добрич срещу месечно обезщетение от 50 (петдесет) лева за срок от 5 (пет) години, след приключване на съдебния спор.

ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 “за”, 0 “против”, 7 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Хан Омуртаг, 15 – частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 6: 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Георги Тодоров Георгиев и Нели Георгиева Йорданова, от град Добрич, чрез продажба частта на Община град Добрич от 15/460 (петнадесет от четиристотин и шестдесет) идеални части, от ПИ 72624. 622.7537 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ III-7537, кв.105 по действащия план на ЦГЧ, находящ се на ул. Хан Омуртаг 15, актуван с АОС Nо 3257/13.11.2006 година за сумата от 1890,00 (Хиляда осемстотин и деветдесет) лева (126,00 лв./кв. м.).

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се на бул. 25 септември, 23 – бивш магазин за захарни изделия


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 7:


 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3 6 ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и двамата съсобственици - ЕООД „Мартинов – 2003” град Добрич, ф.дело Nо 410/2003 година, EФН 2403004100, БУЛСТАТ 124614958, представлявано от Николай Иванов Мартинов и Атанас Гайдов в ПИ 72624.623.148.1.129 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ V-148, кв.17 по плана на ЦГЧ чрез продажба частта на Община град Добрич от 69,86 кв. м. (69,32 %), актувана с АОС Nо 424/05.11.1997 година, ведно с 1,21377 идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата – на цена 1200 Евро/кв.м.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 “за”, 2 “против”, 4 “въздържали се”.

 1. В случай, че съсобствениците не желаят да изкупят дела на Общината на тази цена, да се открие процедура за продажба на търг при начална тръжна цена 1200 Евро/кв.м.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 “за”, 3 “против”, 3 “въздържали се”.

 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Капитан Димитър Списаревски, 1 – частна общинска собственост

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: С 1 глас “ЗА”, 7 “ПРОТИВ”, 27 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Капитан Димитър Списаревски, 1 – частна общинска собственост не бе прието.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Захари Стоянов, 4 – частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 9:


 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 ЗС и чл. 42, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Георги Димитров Георгиев и Янка Ташева Георгиева от град Добрич, чрез продажба частта на Община град Добрич от 31/345 (Тридесет и един от триста четиридесет и пет) идеални части, от ПИ 72624. 624.941 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ IХ-941, кв.54 по действащия план на ЦГЧ, находящ се на ул. Захари Стоянов 4, актуван с АОС Nо 3282/20.11.2006 година за сумата от 6820,00 (Шест хиляди осемстотин и двадесет) лева (220,00 лв./кв.м.).

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 “за”, 1 “против”, 2 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот в местността “Гаази Баба” – частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 10:


 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Стоян Христов Иванов в ПИ 72624.904.112, по кадастрална карта на град Добрич, местност “Гаази Баба”, чрез продажба частта на Общината от 173 (Сто седемдесет и три) кв. м. за сумата от 6 920 (Шест хиляди деветстотин и двадесет) лева (40,00 лв./кв.м.).

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 “за”, 6 “против”, 9 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Шипка, 3 – частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 11:


 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Иван Добрев Иванов, Веселин Василев Минков в ПИ 72624.623.4470 по кадастрална карта на град Добрич, УПИ Х-4470, кв.58, по плана на ЦГЧ град Добрич, находящ се на ул. Шипка, 3, чрез продажба частта на Общината от 65.67 (Шестдесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни) кв. м. за сумата от 16 418 (Шестнадесет хиляди четиристотин и осемнадесет) лева (250,00 лв./кв.м.).

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 “за”, 1 “против”, 1 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Райко Даскалов, 8 – частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 12:


 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Пламен Иванов Добрев в ПИ 72624.623.588, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ VІ-588,кв.58, по плана на ЦГЧ град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 334 кв. м. (Триста тридесет и четири) кв. м. за сумата от 83 500 (Осемдесет и три хиляди и петстотин) лева (250,00 лв./кв.м.).

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 “за”, 1 “против”, 14 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за отписване на вземания на Община град Добрич по отпуснат безлихвен заем в полза на “Ескулап” ЕООД, в ликвидация


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 13:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, дава съгласието си вземането по предоставения на „Ескулап” ЕООД в ликвидация безлихвен заем, дължимата сума, по който към настоящия момент възлиза на 12 000 лева (дванадесет хиляди лева) да бъде отписано от Баланса на Община град Добрич.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 “за”, 4 “против”, 5 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 30 на Община град Добрич за 2006 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 14: 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети, приема частичната актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 - 30 , съгласно Приложение № 1.

 2. Допълнително предвидените средства за извършването на монтажните работи на Паметника “Св.св. Кирил и Методий“ и благоустрояването около него да бъдат преведени по набирателната сметка на Фондация “Св.св. Кирил и Методий”.ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 “за”, 2 “против”, 6 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)

Приложение № 1


П Р О Г Р А М А


ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И СРЕДСТВАТА ПО

§ 10 – 30 НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЗА 2006 ГОДИНА

Частична актуализация м. декември№ по редНаименование на обектите

Утвърдена

годишна

задача

Предложение

за годишна

задача
І. Собствени бюджетни средства

3057 083

2971 363

1.

Съфинансиране на обекти по утвърдени проекти

161 545

105 825

2.

Преасфалтиране ул. Сан Стефано, В.Левски, Цар Петър490 000


-

3.

Преасфалтиране на ул. Хан Крум

49 000

-

4.

Преасфалтиране на ул. Хр.Смирненски

55 000

-

5.

Преасфалтиране ул. Сан Стефано, В.Левски, Цар Петър, Хан Крум и Хр.Смирненски-681 000

6.

Преасфалтиране ул. Осми март“

95 000

-

7.

Направа бетонова настилка ул. Лозарска

15 000

-

8.

Ремонт на свързващи пешеходни алеи в Градски парк “Св.Георги“

50 000

72 700

9.

Програмни продукти по § 53 - 00

11 000

11 300

10.

Монтажни работи - Паметник “Св.св.Кирил и Методий”

34 000

47 000

11.

ППР Стадион “Дружба“

25 000

12 000

12.

Преасфалтиране на ул. Цар Освободител

25 000

-

13.

Основен ремонт сградата на Корпус 3

50 000

75 000

14.

Отводняване на ул. Гоце Делчев

-

21 000

15.

Направа на бетонова настилка по ул. Волга

30 000

9 000

16.

Направа на бетонова настилка по ул. Ралица

100 000

70 000
ІІ. Целева субсидия

444 500

494 500

1.

Водопровод по ул. Ралица

53 000

52 500

2.

Канализация по ул. Байкал

5 000

5 500

3

Проект “Нов интегриран подход на Община град Добрич към местния бизнес“-50 000ІІІ. Отчисления от приватизацията

434 286

434 286
ІV. Средства по § 10 - 30

796 000

826 000

1.

Аварийно поддържане и възстановяване на мрежата за улично осветление


54 000


84 000
V . Облигационен заем

581 098

581 098
VІ. Други източници

608 223

623 223

1.

Доставка на детски съоръжения

-

15 000
ОБЩО : І+ІІ+ ІІІ+ ІV+ V+ VІ:

5 921 190

5 930 470

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за преминаване на училища от Община град Добрич на системата “Делегирани бюджети”


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 15:


Общински съвет град Добрич, в изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование (2006 - 2015 година) и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и § 38 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2006 година, реши:

 1. Считано от 01.01.2007 година предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети на директорите на следните общински училища: СУ „Г.С. Раковски", ОУ “Хан Аспарух", ОУ „Н. Й. Вапцаров", ОУ „Бачо Киро", ОУ „Йордан Йовков".

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич изпълнението на последващите съгласно закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 “за”, 0 “против”, 1 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на нова стратегия за управление на общинската собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 16:


 1. Общински съвет град Добрич избира комисия от 9 (девет) членове, която да осъществява контакт с БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА, в състав:

  • Владимир Калчев – общински съветник

  • Владимир Банов – общински съветник

  • инж. Марин Джамбазов – общински съветник

  • инж. Нигохос Хубесерян – общински съветник

  • Тодор Димитров – общински съветник

  • Герман Германов – общински съветник

  • Светлана Жечева – общински съветник

  • Иван Колев – Първи зам. кмет на Община град Добрич

  • Иван Иванов – Директор Дирекция “Общинска собственост”

 2. След приключване на разговорите, Комисията да запознае Общински съвет с резултатите от същите с цел вземане на последващи решения.ГЛАСУВАЛИ: 31 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка относно извършените проверки на “ДКЦ – І – Добрич” ЕООД и “ДКЦ – ІІ – Добрич” ЕООД


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 17:

(върнато от Областен управител с молба за преразглеждане на точка втора, същата не е преразглеждана в Общински съвет, депозирана жалба до ДОС от Управителя на “ДКЦ – І – Добрич”)


 1. В срок до края на месец януари 2007 година да бъде изпълнено решение № 49 – 29 от 31.10.2006 година относно провеждане на нов конкурс за отдаване под наем на магазин за очила в “ДКЦ – І – Добрич”. При неспазване на този срок от управителя – да се приложи от страна на Кмета на Община град Добрич глава VІ, т. 1.2, буква “е” от Договора за управление.

ГЛАСУВАЛИ: 34 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.


 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да регламентира времето за работа на управителите на “ДКЦ – І – Добрич” и “ДКЦ – ІІ – Добрич” с РЗОК след 15.30 часа за всеки работен ден на седмицата съгласно глава ІІІ, т.1.13 от Договорите за управление на двамата управители.


ГЛАСУВАЛИ: 34 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.

 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да санкционира управителя на “ДКЦ – І – Добрич” относно неправомерно сключения договор за “наем” на очен ретинален лазер.

ГЛАСУВАЛИ: 27 “за”, 0 “против”, 4 “въздържали се”.


 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да задължи управителя на “ДКЦ – ІІ – Добрич” да представя тримесечни справки относно възвращаемостта за направената инвестиция в ЯМР (ядрено – магнитен резонанс) на ПК “Здравеопазване и социални услуги”.

ГЛАСУВАЛИ: 31 “за”, 0 “против”, 2 “въздържали се”.


 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да установи има ли нанесени вреди и пропуснати ползи на “ДКЦ – І – Добрич” от неговия управител.

ГЛАСУВАЛИ: 30 “за”, 0 “против”, 3 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 51/19 декември 2006 година


ПРОТОКОЛ

№ 51


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 19 декември 2006 година


ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич до края на мандата 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 51 – 18:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, приема предложения календарен график за провеждане на своите заседания до края на мандата 2007 година, съгласно Приложение № 1.


ГЛАСУВАЛИ: 36 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


  1   2

Свързани:

Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Решение №119, протокол №11 от 22. 04. 2010Г., решение №148, протокол №12 от 13. 05. 2010Г., решение №440, протокол №31 от 25. 11....
Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
Протокол iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Протокол iconРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
Протокол №6/26. 01. 2012 г./Решение №61 по Протокол №8/07. 03. 2012 г.; Решение №86 по Протокол №9/11. 04. 2012 г.; Решение №110...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Протокол iconОбщина благоевград заповед
Протокол №7/07. 08. 2009г., Решение №91, Протокол №3/27. 03. 2009 г., Решение №332, Протокол №15/23. 12. 2008 г и Решение №316, Протокол...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №43 на пк по «Устройство на територията», Протокол №32 на пк по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №51...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №53 на пк по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, Протокол №34 на пк по “Образование, култура,...
Протокол iconНа територията на община бургас
Протокол №47/24 и 29. 03. 2011 г.; по т. 10, Протокол №51/21. 07. 2011 г.; изм с Решение №95/21. 01. 2012 г по адм д.№1377/2011 г...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Стопански дейности и екология”, Протокол №35 пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №49 на пк по «Устройство на територията»,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом