Списък на публикациите
ИмеСписък на публикациите
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер71.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4534/1753966665684154437.doc
СПИСЪК

НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


НА ДОЦ. Д-Р ТАНЯ ГОЧЕВА ТАНЕВА

Катедра „Регионално развитие”,

Стопански факултет на Тракийски университет

гр.Стара Загора,


І. Монографии


  • Самостоятелни монографии

ІІ.1. Танева, Т. (2009) Субективна перцепция на икономическия риск, Ст. Загора, ISВN: 978-954-9443-06-2, 282 с.

ІІ.2. Танева, Т. (2006) Напрегнатост на дейността и режими на труд, Ст. Загора, ISВN: 978-954-9443-05-9, 106 с.

  • Монографии в съавторство

ІІ.3. Господинова, Е., Т. Танева (1994) Адаптация на младият учител към професията, Ст.Загора, с.78.


ІІ. Публикации в български научни списания:


ІІ.4. Танева, Т., М.Николов (1995) Характер на мотивацията за животновъдна дейност у заетите в държавните и частни ферми, сп. Икономика и управление на селското стопанство, София, 7-8, ISSN: 0205-3845, с. 75-77.

ІІ.5. Николов, М., Т. Танева (1996) Отношение на заетите в частните и държавните животновъдни ферми към аграрната ситуация в страната (анализ на данни от емпирично социално-психологическо проучване), сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2, ISSN: 0205-3845, с. 41-43.

ІІ.6. Танева, Т. (2001) Компетентност и стопански риск в дейността на частните земеделски производители, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №1, София, ISSN: 0205-3845, с.27-29.

ІІ.7. Вътев, В., М. Николов, Т. Танева (2001) Самооценки на професионалната подготвеност и очакванията за реализация на студентите, завършили специалност „Животновъдство”, випуск 2000, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №1, София, ISSN: 0205-3845, с. 58-60.

ІІ.8. Танева, Т. (2001) Мотивация и склонност към риск в стопанското поведение на предприемачите в аграрната сфера, сп. Психологични изследвания, №2, ИП-БАН, София, ISSN: 1311-4700, с. 115-121.

ІІ.9. Вътев В., Т. Танева, М. Николов (2003) Отношение на абсолвентите от специалност „Животновъдство”, випуск 2002 г. на Тракийския университет към обучението и професионалната им реализация, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №3, София, ISSN: 0205-3845, с.45- 48.

ІІ.10. Вътев В., Т. Танева, Д. Памукова (2003) Характеристика на професионално ориентираните студенти от специалност „Фермерство” на БГАК, сп. Икономика и управление на селското стопанство, № 6, София, ISSN: 0205-3845, с.69-70.

ІІ.11. Господинова, Е., Т. Танева (2003) Професионално-социална идентичност на специалния педагог, сп. Pro Otology, v.3, №2, Ст.Загора, ISSN: 1311-8633, с.119-121.

ІІ.12. Вътев, В., Т. Танева, Д. Памукова (2004) Специалността „Фермерство” като практикувана и желана професия, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №5, София, ISSN: 0205-3845, с.57-60.

ІІ.13. Господинова, Е., Т. Танева (2005) Студентски портрет на преподавателя – емпирични индикатори за оценка, сп. Психосоматична медицина, т.ХІІІ, №1, София, ISSN: 1310-0564, с.99-108.

ІІ.14. Шошева, Ш., Т. Танева, Е. Господинова (2006) Фамилна комуникация и социална адаптация на децата с психосоматични заболявания, сп. Психосоматична медицина, т. ХVІ, №1, София, ISSN: 1310-0564, с.79-85.

ІІ.15. Василев, К., М. Генчева, Т. Танева, М. Николов (2008) Социологическа диагностика на фактори, влияещи върху устойчивостта на професионалната заетост в условията на преход към пазарно стопанство в Р България, сп. Ветеринарномедицински новини, №3-4, София, ISSN: 1310-0284, с.24-28.

ІІ.16. Льочкова, М., Т. Танева (2008) Креативно и конструктивно мислене на студентите във ФОЗ, сп. Здравен мениджмънт, т.8, №4, София, ISSN: 1311- 9982, с.68-72.

ІІ.17. Танева, Т. (2008) Субективна перцепция на риска за здравето и физическото благополучие, сп. Trakia Journal of sciences, 6(2), supp.3, ISSN: 1312-1723, p.19-23, под печат.

ІІ.18. Когнитивни и афективни аспекти на субективната оценка на икономическия риск (2010) сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723, под печат


ІІІ. Публикации в чужди научни списания


ІІІ.19. Taneva T. (2005) Ценностные параметры педагогической работы педагогов специальных школ, Pedagogjednej czy wielu drog, №3, Akademi podlaskiej, Siedlce, ISВN: 83-7051-370-0, p.232-247.

ІІІ.20. Taneva T. (2008) The subjective perception of gains and losses for the students of economic specialties in the higher school, Jezyk wspotczesnej pedagogiki, 2, Siedlce, ISВN: 978-83-923928-3-5, p.159-165.


ІV. Публикации в сборници


ІV.21. Танева, Т., В. Вътев (1997) Предпочитани форми за получаване на допълнително образование от частните земеделски стопани, сб. Съвременно образование и социално-педагогически реалности, Юбилейна научна сесия „160 години Ан.Тошева”, ТрУ, ИПКУ, Ст. Загора, с.100-103.

ІV.22. Танева, Т., В.Вътев (1998) Влияние на склонността към риск върху стопанската дейност на частните земеделски стопани у нас, сб. Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Девета национална конференция, СУБ, Ст. Загора, ISВN: 954-8180-65-0, с.121-125.

ІV.23. Танева, Т. (1999) Склонност към риск и социална адаптация сред частните земеделски стопани у нас, сб. Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, т. 4, СУБ, Ст. Загора, ISВN: 954-9794-16-4, с.83-87.

ІV.24. Танева, Т. (1999) Склонност към риск и тревожност при учители от училищата за деца с аномалии, сб. Обучение и квалификация – непрекъснато образование, Национална конференция с международно участие, МОН-ТрУ-ИПКУ-СУБ, Ст. Загора, ISВN: 954-691-026-0, с.30-36.

ІV.25. Танева, Т. (2000) Рационалност и склонност към риск в дейността на частните земеделски стопани у нас, сб. Постижения в областта на аграрните и обществените науки, т.2, СУБ, Ст. Загора, ISВN: -954-9794-18-2, с.75-80.

ІV.26. Танева, Т., П. Ангелова (2000) Подходи към изследване на риска в социалните науки, сб. Педагогически и кариерни процеси в училище, ТрУ-ИПКУ, Ст. Загора, ISВN: 954-90659-1-Х, с.94-98.

ІV.27. Вътев, В., М. Николов, Т. Танева (2000) Оценка на обучението и готовност за професионална реализация у студентите от специалност „Животновъдство” на АФ при ТрУ, випуск 2000, Юбилеен научен сборник доклади, „Непрекъснато образование и развитие на човека през новото хилядолетие”, т.7, ТрУ-Технически колеж, Ямбол, ISВN: 954-90763-1-8, с.9-11.

ІV.28. Танева, Т., В.Вътев (2000) Информираността и прогностичността като фактори на риска в дейността на частните земеделски стопани, Юбилеен научен сборник доклади, „Икономика и управление”, т.5, ТрУ-Технически колеж, Ямбол, ISВN: 954-90573-8-0, с.47-50.

ІV.29. Ангелова, П., Т. Танева (2000) Към проблема за агресията, сб. Педагогически и кариерни процеси в училище, ТрУ-ИПКУ, Ст. Загора, ISВN: 954-90659-1-Х, с.172-175.

ІV.30. Танева, Т., П. Ангелова (2000) Място на образованието и квалификацията в ценностната система на предприемачеството у нас, сб. Педагого-психологични и медико-антропологични проблеми на личността, Юбилейна научна сесия, ТрУ, Ст. Загора, ISВN: 954-9584-72-0, с.177-180.

ІV.31. Танева, Т. (2001) Проблемът за риска през погледа на социалните науки, сб. 40 години Съюз на учените-Стара Загора, СУБ, т.4, Ст. Загора, ISВN: 954-8180-84-7, с.213-218.

ІV.32. Танева, Т., В. Вътев (2002) Устойчивост на намеренията за продължаване на дейността при частните земеделски производители, сб. от Научна конференция с международно участие, т.4, СУБ, Ст. Загора, ISВN: 954-8180-90-1, с.171-175.

ІV.33. Танева, Т., М. Николов (2002) Информационното осигуряване на дейността като рисков фактор в дейността на частните земеделски производители, сб. Интеграционни връзки в аграрното производство, ТрУ-АФ, Ст. Загора, ISВN: 954-81-80-91-Х, с.35-38.

ІV.34. Танева, Т. (2003) Склонност към риск и самооценка при директорите на училища, сб. Хуманитарното знание – традиции, опори и актуалност, Национална научна конференция, т.2, БСУ, Бургас, ISВN: 954-9370-02-Х, с.192-196.

ІV.35. Танева, Т., В. Шошева, В. Вътев (2003) Възможности за увеличаване на заетостта в селскостопанските и селски райони на страната (резултати от групово фокус – интервю), сб. от Научна конференция с международно участие, СУБ, т.4 (2), Ст. Загора, ISВN: 954-9329-06-2, с.164-168.

ІV.36. Вътев, В., Т. Танева, Д. Памукова (2003) Детерминация на избора и отношение към специалността сред студентите от БГАК на Тракийски университет, випуск 2002, сб. от Научна конференция с международно участие, СУБ, т.4 (2), Ст. Загора, ISВN: 954-9329-06-2,с.168-171.

ІV.37. Танева, Т., Е. Господинова (2003) Личностна тревожност при специалните педагози, сб. Хуманитарното знание – традиции, опори и актуалност, Национална научна конференция, т.2, БСУ, Бургас, ISВN: 954-9370-02-Х, с.240-245.

ІV.38. Танева, Т. (2003) Психологическият микроклимат в училище и ефективност на образователния процес, сб. Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие, Първа балканска конференция, Тру-ПФ, Ст. Загора, ISВN: 954-314-004-9, с.107-113.

ІV.39. Танева, Т. (2004) Влияние на агресията върху социометричния статус при деца с лека степен на умствена изостаналост, сб. Превенция на агресията сред децата, СУ „св. Кл. Охридски”, София, ISВN: 954-9397-01-7, с.62-67.

ІV.40. Танева, Т. (2005) Проблемът за безнадзорността, сб. Превантивната педагогика – теория и практика, СУ „св. Кл. Охридски”, Габрово, ISВN: 954-9442-12-8, с.126-131.

ІV.41. Танева, Т. (2006) Измерения на хуманизацията на педагогическия процес във висшето образование, сб. Хуманизация и демократизация на педагогическия процес в условията на университетското образование, СУ „св. Кл. Охридски”, София, ISВN-10: 954-9442-59-4, ISВN-13: 978-954-9442-59-5, с.142-148.

ІV.42. Hristov, Zh., El.Gospodinova, D.Hristova, T.Taneva (2010) School management, teacher anxiety and healt, Public healt and healt care in Greece and Bulgaria-the challenge of cross-border collaboration, Pepazissis publishers, Athens, ISВN: 978-960-02-2441-2, p. 1167-1172.

ІV.43. Гайдарджиева, В., Т. Танева (2010) Проблеми в социалната сфера на селските общини в област стара загора, сб. от конференция на Икономически университет, Варна, под печат.

ІV.44. Танева, Т., В. Гайдарджиева (2010) Problems within the health care system of rural municipalities in the region of Stara Zagora, Second Bulgarian – Greek Scientific Conference

„Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, под печат.

ІV.45. Таnеvа, Т. (2010) Unrealistic optimism and time discounting subjective expectations for health and life, Second Bulgarian – Greek Scientific Conference „Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, под печат.

Свързани:

Списък на публикациите iconСписък на публикациите на Проф д-р Сабина Захариева, дмн

Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Сб. ХХVI международен конгрес по история на медицината. Пловдив, 1978, т. II, с. 71-72
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Воденска М., Икономически, социални и природни влияния на туризма, София, Изд. Су
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Тодорова, Е. Съвременни американски теории за семейството. Наука и Изкуство. С, 1988
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Народният съюз “Звено” и конституционният въпрос 1946-1947 г. – В: Епохи, 2003, №1, 39-56
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Публикации свързани с дисертационния труд по научна специалност „техника и технология на сондирането”, шифър 02. 08. 11
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Станислав Шобер (1879-1938). [за 50-годишнината от смъртта му] – Сьп ез., 1988, №2, с. 121-123
Списък на публикациите iconСписък на публикациите на
Митов Д., Ив. Ангелов, Н. Колева – Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести. Иц ”му – Плевен” – 2005
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Симеонова К., Междудисциплинно движение и организация на научните изследвания, С., Наука и изкуство, 1973,164 с
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом