Примерни теми за дипломни работи по икономика
ИмеПримерни теми за дипломни работи по икономика
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер50.51 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/DR_ikonomika_2009.doc
ВАРНЕНЕСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗАЦ ХРАБЪР”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


ПРИМЕРНИ ТЕМИ

за дипломни работи по ИКОНОМИКА


 1. Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор.

 2. Деиндустриализацията на българската икономика – икономически колапс или възможност за преход към икономика, основана на знанието.

 3. Параметри на високотехнологичния сектор в българското стопанство.

 4. Икономическото махало. Измеренията на икономическата криза в България.

 5. Ценовата реформа в началото на 90-те години. Източници и причини за инфлация в България.

 6. Измерители на инфлацията. Оптималност на потребителската кошница.

 7. Инфлация и работни заплати в България в периода 1990-2007 г.

 8. Безработица и работна заплата в България в периода 1990-2007 г.

 9. Безработица и инфлация в България в периода 1990-2007 г. Крива на Филипс за България.

 10. Инфлация и бюджетен дефицит. Държавен дълг.

 11. Заетост и безработица. Пазарът на труда в преходната икономика.

 12. Тенденции в развитието на пазара на труда в Република България след интегрирането на страната в ЕС.

 13. Паричният съвет в България и неговите баланси. Възможностите на системата и осезаеми резултати.

 14. Разпределение на дохода и Крива на Лоренц. Имуществена диференциация.

 15. Приватизация в България – етапи и резултати.

 16. Чуждестранни инвестиции в България.

 17. Обществен продукт на Република България и неговата структура (1990-2007 г).

 18. Налични и използвани икономически ресурси.

 19. Проявление на закона за намаляващата се възвръщаемост в българската икономика.

 20. Собственост и икономически интереси (на примера на отделно предприятие или отрасъл).

 21. Плурализъм на формите на собственост у нас (1995-2007 г.)

 22. Същност и характеристика на натуралното стопанство у нас.

 23. Величина и структура на стойността на продукцията (на примера на отделна фирма).

 24. Равнище и флуктуации в курса на американския долар спрямо българския лев (1991-2007 г.)

 25. Динамика на монетарните агрегати у нас.

 26. Проявление на “паяжиновата” теорема в производството и предлагането на някои селскостопански продукти у нас.

 27. Теорията за ефекта на дохода и ефекта на заместването на примера на изследването на домакинските бюджети у нас.

 28. Производствената функция на примера на отделна фирма.

 29. Икономии и загуби от мащаба на примера на отделна фирма.

 30. Минимизиране на разходите на примера на отделна фирма.

 31. Борси и борсови операции (на примера на фондовата или стоковите борси в България).

 32. Нарушаване на условията на съвършената конкуренция и антимонополното законодателство у нас.

 33. Защита на правата на потребителите у нас.

 34. Монополни и олигополни структури в българската икономика.

 35. Особености на ценообразуването на някои факторни пазари.

 36. Възвръщаемост на капитала. Текуща и бъдеща стойност на капитала (на примера на отделна фирма).

 37. Особености на нормативната уредба на капиталовия пазар в Република България след 1995 г.

 38. Детерминанти на лихвения процент. Номинален и реален лихвен процент.

 39. Специфични особености на пазара на земята у нас.

 40. Особености на пазара на труда в България.

 41. Перспективи за развитието на РБългария като енергиен център на Балканите.

 42. Тенденции в развитието на производството на електроенергия от възстановяеми източници в ЕС и България – сравнителен анализ.

 43. Свободните икономически зони и ролята им за икономическото развитие и просперитет.

 44. Оценка на аспектите на конкурентното предлагане и пазарната форма на фирмата. / на примера на фирма.............../

 45. Тенденции в изменението на работната заплата във фирма............... .

 46. Дивидентната политика на акционерно дружество...................за периода............... .

 47. Тенденции в развитието на пазара на недвижимости в Република България.

 48. Тенденции в развитието на пазара на земеделски земи в Република България.

 49. Алокация и развитие на строителния бизнес в Република България.

 50. Екологичната политика на Република България след интегрирането в ЕС.

 51. Екологична оценка на строителството в крайбрежната зона на българските черноморски курорти.

 52. Синдикатите и тяхното влияние върху пазара на труда.

 53. Промяната на политиката на доходите в Република България като главно условие за адекватна и навременна конвергенция на българската икономика с европейската.

 54. Разпределение на доходите и неравенства в България (1990-2007 г.).

 55. Пазарни дефекти и ролята на държавата. Форма на пазарна намеса на държавата.

 56. Ритъмът на българската икономика. Номинален и реален БВП на Р България (1990-2007 г.).

 57. Функциите на потребление и спестяване в българската икономика.

 58. Инвестиции и инвестиционно търсене.

 59. Теория за цикличността на производството и особеностите на кризата в България (1990-1997 г.).

 60. Промени в данъчното облагане в Р България.

 61. Разривите в българската икономика и тяхното изчистване.

 62. Теорията за икономическия растеж на примера на българската икономика.

 63. Външен дълг и икономическо развитие.

 64. Фактори за устойчив икономически растеж.

 65. Интеграционни приоритети в развитието на българската икономика.

 66. Тенденции и перспективи за външната конвергенция на българската икономика в хода на евроинтеграцията.

 67. Тенденции и перспективи за вътрешната конвергенция на българската икономика в хода на евроинтеграцията.

 68. Европейските фондове и ролята им за ускоряване на конвергентните процеси в българската икономика.

 69. Пазарни процеси и пазарни реалности – пазарни несъвършенства и пазарна неизграденост на българската икономика в началото на евроинтеграцията.

 70. Европейския съюз и България (различни аспекти на проблема).

 71. Валутни бордове. Случаят с България.

 72. Финансовата стабилност в България след влизането във валутен борд– препятствие или стимулатор за икономически растеж.

 73. Проблеми на развитието на агросектора в Република България в началния етап на евроинтеграцията.

 74. Възможности за развитие на алтернативния туризъм в Република България.

 75. Проблеми на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Турция след приемането на България в ЕС.

 76. Възможности и перспективи за интегрирането на Република Турция в ЕС.

 77. Чуждестранните инвестиции в българската икономика преди и след интегрирането в ЕС – сравнителен анализ.

 78. Български държавни и частни инвестиции зад граница.Март 2008 г. Катедра “Икономика”


Забележка:

1)Това са примерни теми и всеки дипломант има право да конкретизира темата или дори да предложи на катедрата да му утвърди нова тема;

2) Всички студенти от специалностите МИО, Икономика и Счетоводство и контрол, които отговарят на условията и желаят да разработват дипломна работа, да подадат в обявения срок при секретарката на катедра Икономика молба с желаната от тях тема.

3) Катедра Икономика ще определи и разгласи на витрината пред 3-та къщичка определените научни ръководители, с които дипломантите следва да установят контакт.

4)Дипломните работи да се представят в 2 екземпляра заедно с 3 броя експозета в катедрата в предварително оповестен срок.

5) Всеки дипломант консултира възможните източници за информация с научния ръководител.


Свързани:

Примерни теми за дипломни работи по икономика iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Примерни теми за дипломни работи по икономика iconПримерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело
...
Примерни теми за дипломни работи по икономика iconПроблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи
Критичната маса и възможностите за стратегическо позициониране на банките (или друга финансова институция)
Примерни теми за дипломни работи по икономика iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Примерни теми за дипломни работи по икономика iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Примерни теми за дипломни работи по икономика iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Примерни теми за дипломни работи по икономика iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Примерни теми за дипломни работи по икономика iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Примерни теми за дипломни работи по икономика iconЗа защита на магистърски тези и дипломни работи със студентите от специалности "Икономика на търговията"

Примерни теми за дипломни работи по икономика iconТеми за дипломни работи за придобиване на образователна-квалификационна степен магистър уч. 2012/2013г
Изграждане на информационна система за дистанционно обучение чрез "Cloud computiong"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом