Програма за опазване на околната среда на община тервел
ИмеПрограма за опазване на околната среда на община тервел
страница1/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/programi/2012/na4.str.PROGRAMA.doc
  1   2   3   4   5   6   7

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

2011-2020


Община Тервел

Гр. Тервел, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 8


Програмата е приета с решение № …………

от протокол № …………..

от сесия на Общински съвет Тервел,

проведена на ……………..

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.........................................................................................4

РАЗДЕЛ 1.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СРЕДАТА...........................5

  1. Природо-географски и териториално-административни фактори на община Тервел...............................................................................................................................5

1.1.1.Географско положение.................................................................................................5

1.1.2.Релеф.............................................................................................................................5

1.1.3.Полезни изкопаеми..................................................................................................... 6

1.1.4.Кметства и населени места в общината.......................................................................6

  1. Околна среда..................................................................................................................6

1.2.1. Атмосферен въздух.....................................................................................................6

1.2.2. Води.............................................................................................................................9

1.2.3.Отпадъци.....................................................................................................................12

1.2.4.Почви и нарушени терени..........................................................................................18

1.2.5. Защитени територии и биоразнообразие.................................................................21

1.2.6.Шум.............................................................................................................................26

1.2.7.Зелена система............................................................................................................26

1.2.8.Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи

лъчения...............................................................................................................................27

1.3. Управленски фактори..................................................................................................33

1.3.1. Органи на управление..............................................................................................33

1.3.2. Нормативна уредба..................................................................................................37

1.3.3. Сътрудничество с други организации......................................................................37

1.3.4. Информиране на обществеността...........................................................................37

1.4. Икономическо, демографско и социално състояние..................................................38

1.4.1. Икономическо състояние...........................................................................................38

1.4.2. Демографско състояние.............................................................................................41

1.4.3.Социално състояние....................................................................................................41

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT АНАЛИЗ/..........................................................................42

РАЗДЕЛ 3. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА...............................45

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА......47

4.1. Генерални стратегически цели.....................................................................................47

4.2. Специфични стратегически цели..................................................................................47

4.3. Приоритети....................................................................................................................51

РАЗДЕЛ 5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.......................................................................52

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА..................59

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ...................................................................60 1. ВЪВЕДЕНИЕНастоящата Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Тервел е разработена в изпълнение на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и е основен инструмент за реализиране на Националната екологична политика на местно ниво.

Общинската програма и планът за действие следва да се считат като отворена система, в която периодично да бъдат отразявани промените произтичащи от промяна на законодателството и приоритетите в региона.

При определяне на приоритетите в настоящия план за различните сектори на околната среда са съблюдавани насоките на съответните национални програми и стратегии, в съответствие с Инструкцията на МОСВ за изработване на ОПООС.

Предвидени са също и мерките, чрез които Община Тервел следва да изпълни задълженията си и реализира правомощията си, делегирани от нормативните актове в областта на околната среда.

Настоящата Актуализирана програма е съобразена и с основните стратегически цели, заложени в Общинския план за развитие за 2006г.-2013г.

Програмата за опазване на околната среда прилага комплексна система от административни и икономически мерки за регулиране екологичното поведение на стопанските субекти и населението в общината. Програмата цели да осигури разумен баланс между административните и пазарно-ориентираните икономически регулатори, като в максимална степен използва представения интегриран подход за координация и взаимодействие на структури, ресурси и усилия.

Решаването на възникналите екологични проблеми ще се основава на принципите на устойчиво развитие, предотвратяване на замърсяванията, последващо отстраняване на възникналите вреди, прозрачност в процеса на вземане на решения, съхраняване на биоразнообразието и приоритетните местообитания за идните поколения и търсене на отговорност от замърсяващите околната среда граждани, производители и потребители.


РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА  1. Природо-географски и териториално – административни фактори на община Тервел   1. Географско положение

Община Тервел е разположена в Североизточна България, западната част на област Добрич. Територията на общината е 583 кв.². На север и северозапад граничи с общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа от област Силистра, на изток с Крушари и Добрич от област Добрич, на юг с Вълчи дол от област Варна, на югозапад с Никола Козлево и Каолиново от област Шумен. Общината се състои от 26 населени места. Административен център на общината е град Тервел.


   1. Релеф

Територията на община Тервел попада в обсега на Лудогорското сводово издигане, част от Дунавската равнина и се характеризира с нискохълмист релеф, леко наклонен на север и изток,поради което преобладават северните, североизточните, северозападните и източни изложения. Релефът се изгражда от Добруджанските плата, които се намират северно и източно от Поповско-Разградските и Самуилови височини. Надморската височина е от 50 до 300 метра. Територията е дълбоко нарязана от суходолия, насочени на север. По-големи суходолия са „Суха река” и „Кана гьол”. Към тях от платовидната равнина се вливат по-къси суходолия, като „Малкото суходолие”, „Големия дол”, „Тополовия дол”, „Сухия дол” и др. Платата между тях са накъсани от долове, поради което релефът има нискохълмист характер. Релефът е добре разчленен със сравнително добре запазена льосова покривка.

В инженерно – геоложко отношение теренът е изграден в основата си от кредитни варовици със значителна мощност покрити от материалите на льосовия комплекс с мощност 10-20м. В теренно отношение общината има благоприятни условия за строителство на сгради и съоръжения от различен вид и тип. Нивото на подпочвените води е дълбоко и не усложнява инженерно-геоложката обстановка. На терена не се наблюдават физико-геоложки явления като свлачища и срутища.


   1. Полезни изкопаеми


Община Тервел е бедна на полезни изкопаеми. Имало е разработени кариери в аптските варовици с местно значение за пътно строителство в селата Балик и Мали Извор, които към настоящият момент не функционират. В района на селата Орляк, Нова Камена, Жегларци са установени перспективни запаси от каолинова суровина от порядъка на 100млн.тона. Поради високото съдържание на желязо, суровината не е пригодна за нуждите на огнеупорната промишленост, а пясъците – като суровина за стъкларската и леярската промишленост и за строителството.Освен нерудни изкопаеми на територията на общината не са разкрити други полезни изкопаеми.


   1. Кметства и населени места в общината


Общината включва един град и двадесет и пет села. Административен център на общината е град Тервел. Селата са следните:

Ангеларий, Балик, Безмер, Божан, Бонево, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Поп Груево, Професор Златарски, Сърнец, Тервел, Честименско.

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – КАРТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА)


  1. ОКОЛНА СРЕДА
   1. Атмосферен въздух


Замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината се дължи основно на транспортния поток по градската улична мрежа, промишлеността, битовото отопление през студения период, селскостопанските дейности в близост до територията, дейности върху открити площи с насипни материали ( сметища, строителни площадки и други).

Под „качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените и съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време ( 1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и /или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.


ОРГАНИЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Върху разглежданата територия организираните източници са предимно от производствен характер. На територията на град Тервел са разположени:

 • Завод за гъвкави опаковки „Пластхим-Т” АД

 • Шивашко производство „Дека” ООД

 • Фирми за алуминиева и PVC дограма

 • 6 обекта за съхранение и търговия с петролни продукти (бензиностанции)

ТОЧКОВИ

Всички източници на вредни емисии, които имат определени параметри (точни координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит, температура на газа и масов поток на вредни вещества) се характеризират като стационарни точкови източници. Това са димоходите (комини) на горивни инсталации, изпускателните устройства на производствени вентилации и аспирации.

От изброените по горе, с подобни източници разполагат:

 • „Пластхим –Т” АД – котелна централа и аспирации на агломератори

 • МБАЛ Тервел – пещ за изгаряне на болнични клинични отпадъци

ПЛОЩНИ

Поради определено ниското застрояване, характера на терена, вида на отоплителните уреди, като площни източници могат да се приемат комините на битовото отопление на населението.

ЛИНЕЙНИ

Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси и автотракторна техника, допринасят в много голяма степен за влошаване на качеството на атмосферния въздух. Отделяните от двигателите вредни вещества в състава на изгорелите газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди и летливи органични съединения) , както и прахът са в основата на замърсяването на приземния атмосферен слой в градската част на територията. В района на община Тервел, няма интензивен автомобилен трафик, не е извършван анализ на въздействието на емисиите от транспортния трафик и битовото отопление.


НЕОРГАНИЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ


На територията на общината съществуват редица неорганизирани източници на атмосферно замърсяване. Това са дихателите на горивния резервоар в предприятието „Пластхим – т”, обектите за съхраняване и търговия с горива, открити площи за насипни материали. Такива източници са бензиностанциите, площадки със строителни отпадъци.

ЗАМЪРСЯВАЩИ ВЕЩЕСТВА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РАЙОНА


Основните замърсяващи вещества са прах, серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), аерозоли.

Серният диоксид принадлежи към групата на серните оксиди (SOх), които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание.

Здравни ефекти – проблеми с дишането, респираторни заболявания, повишена чувствителност на тези, които имат хронични заболявания като бронхит, ефизем и сърдечно – съдови заболявания.

Препоръка – болни с хронични респираторни заболявания са по - чувствителни към завишени концентрации на SO2. Необходимо е да се избягва продължителен престой при концентрации над ПДК.

Азотни оксиди те са повсеместно разпространени основни замърсители на атмосферния въздух.Техните емисии са продукт на промишлената дейност, автомобилният транспорт и горивните процеси.

Групата на азотните оксиди включва различни оксиди на азота, като най – широко застъпените в различните емисии са NO и NO2.

Здравни ефекти – възпаления на белия дроб и понижена устойчивост на респираторни инфекции (грип). Продължителното въздействие на концентрации над ПДК може да причинят структурни промени в белия дроб.

Препоръка – болни с хронични респираторни заболявания са по чувствителни към завишени концентрации на NOx.

Прахови частици (аерозоли) – те са едни от основните и най често срещани атмосферни замърсители. Праховите аерозоли се емитират директно от множество и разнообразни източници или се формират вторично като продукт на химически трансформации в атмосферата. Здравните ефекти, провокирани от праха, зависят от размерите, от химичния състав на твърдите частици от участъка на респираторната система, в който те се отлагат.

Концентрациите на замърсяващите вещества на територията на община Тервел, не надвишават пределно допустимите.


1.2.2. ВОДИ

Опазването чистотата на водите е първостепенна задача на обществото, която осигурява здравословното съществуване на човешките индивиди.

Количество на водните ресурси на Община Тервел

Водните ресурси на общината са ограничени. Няма повърхностно течащи води. Хидрографската мрежа е представена изключително от суходолия, наричани от местното население „Кулаци”. Течащите води в тях се събират само при много силни дъждове и при топене на снеговете. Най – големи и характерни са суходолията на река Суха. При големи дъждове водите прииждат с голяма сила и унищожават всичко по леглата си. В общината са изградени 12 микроязовира, от които най – големи са Тервел 49 000м³, Тервел – Х 16 00000м³, Оногур – 366 500 м³, язовир Брестница – 428 900м³, Сърнец 2, Мали Извор, Пластхим. Те се използват основно за рибовъдство, ретензия на високите води, регулиране на каналния отток.


Водопотребление в Община Тервел

Питейното водоснабдяване се осъществява от подземни водоизточници чрез помпени станции – град Тервел, Полковник Савово, Нова Камена, Зърнево, Сърнец, Жегларци, Пластхим, сондажен кладенец. Водоемите се намират в източната част на град Тервел, в непосредствена близост до завод Пластхим. Те са еднокамерни по 2000м³.,полувкопани. Включването на водоемите във водоснабдителната мрежа на Тервел е наложително, тъй като в момента се нагнетяват водни количества директно в мрежата, което води ди възникване на голям брой аварии.

Всички населени места на територията на Общината са водоснабдени. Използваната питейна вода се консумира основно от населението, следващите по големина консуматори са промишлеността и услугите.

През 2010г. не е имало режимно водоподаване в община Тервел. По данни на „ В и К” водопотреблението в общината е 3 519 м³ за денонощие.


Минерални води

На територията на община Тервел до момента не е установено наличие на минерални води и респективно няма водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.


Качество на водите използвани за питейни нужди

По данни на РЗИ – ДОБРИЧ през 2010г. чрез лъчево пробонабиране са обработени 54 проби по химични и микробиологични показатели от 26 населени места. Регистрирани са 11 проби и са нестандартни само по микробиологични показатели /20,05%/. Отклоненията от Наредба 9 /16.03.01г. са по :

 • Микробиологични показатели – от 2/100 до 36/100 коли форми и ешерихия коли в селата: Кладенци, Каблешково, Полк. Савово, Войниково, Коларци и Жегларци.

 • Химични показатели – няма отклонения по този показател
Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейни водоизточници

Няма регистрирани замърсявания на питейни водоизточници с изпускани отпадъчни води.


Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на канализационната система в населените места

Град Тервел има изградена канализационна мрежа, обхващаща 2/3 от територията на града. Изградената канализационна мрежа е от смесен тип, т.е. за отпадъчни и повърхностни води и е оразмерена за 3500 еквивалентни жители. Степента на изграденост е 60%, от изградената се използват 100%. Състоянието е задоволително.Необходимо е профилактично почистване на шахтите и изграждане на тласкател. Съществуващата улична водопроводна мрежа на гр.Тервел е силно амортизирана – изградена е преди повече от 50 години. Някои от най – компрометираните участъци са заменени със стоманени, а през последното десетилетие с тръби от ПЕВП. Въпреки завишените в много участъци диаметри, поради честите аварии и недостатъчната кота на захранване на високите територии, водоснабдителната система не може да изпълнява функциите си : налага се често прекъсване на водоподаването поради аварии, стига се до загуби на големи количества скъпо струваща помпажна вода и до влошаване на технико-икономическите показатели.

Заустване на отпадъчни води

Във всички селища на общината битово-фекалните води от населението се заустват в септични ями, които периодично се почистват от специализираните автомобили. Отпадните води от предприятията „Пластхим – Т’ АД и „ДЕКА” ООД се заустват в градската канализация. Средно денонощно водно количество на заустваните отпадни води е 345 м³/ден или 4 l/s.

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

Станцията е проектирана през 1978г., въведена е в експлоатация през 1998г. В момента ПСОВ не се експлоатира, нито едно от съществуващите съоръжения не работи по предназначение, поради належаща нужда от :

 • Рехабилитация, ремонт и саниране на основните съорежения на станцията;

 • Подмяна на съществуващото машинно – технологично оборудване с по – модерно и по ниско енергоемко.

Основните причини за невъзможността на ПСОВ да се експлоатира по предназначение са :

 • През 2006г. е изградена канализацията на кв. Север /около 3000 ЕЖ/, при което ПСОВ вече няма необходимия капацитет за пречистването на всички битови отпадни води в града;

 • Наличие на остаряли съоръжения, прогнили тръбопроводи, повредени аератори, тласкатели и т.н.

За да заработи станцията е необходимо всички съоръжения да бъдат изцяло или частично реконструирани ,да бъдат подменени с нови от същия тип или подобни със същите характеристики. През 2008г. са извършени предпроектни инвестиционни проучвания и е изготвен идеен проект – „Интегриран проект за разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ и доизграждане на канализационната мрежа на град Тервел”. С реализирането на проекта ще се доизгради канализационната мрежа на града до 100% от територията и населението / отвеждането на отпадните води от южната част на града до ПСОВ, ще се извършва посредством напорен колектор с дължина 1300м и диаметър ф100/; ще се разшири, реконструира и модернизира ПСОВ и съществуващите съоръжения, така че да се осигури увеличение на капацитета и за 11 000 ЕЖ. Ще бъдат монтирани , ново разпределително устройство на входа на станцията, измервателно ултразвуково устройство, ротативна решетка, пясъкозадържител с класификатор, буфер „RAFA”, помпена станция за захранване на биологичното стъпало, метални модулни станции за биологично пречистване, UV инсталация. Предвижда се механично обезводняване на анаеробно изгнили утайки. Обеззаразената чрез UV инсталация пречистена вода директно ще се зауства в приемника.

Мероприятия за опазване на околната среда

Основните причини за евентуално замърсяване на околната среда са земните работи, които засягат уличните платна, в които се извършват. Друга причина за нарушаване „равновесието” на околната среда е безразборното складиране и разхвърляне на строителни материали – тръби, фасонни парчета и др. по трасето на водопровода и около изкопите.

Особено опасни за околната среда и за здравето на хората са безконтролното разпиляване, изливане и палене на вредни или отровни материали – лакове, бои, битумни лепила, масла, течни горива и др.,както и изпускане на води при дезинфекция на водопровода.

Запазването на околната среда в първоначалния й вид налага редица мероприятия както по време на строителството, така и след неговото окончателно завършване:

- цялата изкопна пръст своевременно се извозва на депо и така се избягват затруднения на уличното движение, разкалване и замърсяване на уличната настилка и на тротоарите

- забранява се безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали – тръби, арматури, фасонни части, повредени строителни машини и др.

- не се допуска залпово изпускане на водите от дезинфекцията на водопроводите

Изброените до тук мероприятия, заедно с всички изисквания по безопасност и хигиена на труда, представляват екологичните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството. Реконструкцията на водопроводната мрежа е сама по себе си мероприятие, което има положително влияние за екологичното равновесие в района.


1.2.3. ОТПАДЪЦИ

Отпадъците са едни от основните проблеми на съвременната високотехнологична цивилизация. С бурното развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нараства лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става все по-сериозен.

По смисъла на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда „отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, за който няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните фирми за третиране на отпадъци от собственика или упълномощени от него лица, също се определят като отпадъци до момента, в който възстановените от тях материали или произведената от тях енергия, бъдат включени в производствения цикъл.

Възникват главно на два етапа:

 1. При производството на продукти (промишлени)

 2. След използването на продуктите (домакински, комунални и др.)

Отпадъците се групират на битови, производствени, строителни и опасни. Управлението на отпадъците се регламентира със Закона за управление на отпадъците. Законът урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и различните форми на контрол. Дейностите по управление на отпадъците са регламентирани и в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е разработена с изискванията на чл.29 (1) 1 и (3) 1 от ЗУО. Програмата включва конкретни мероприятия, срокове и изпълнители в краткосрочен и средносрочен аспект в светлината на новите изисквания на ЗУО.

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране. Независимо от факта, че има различни източници и разработки, големите различия в представените данни показва, че не съществува достатъчно достоверна система за отчитане и документиране на необходимата информация.

Един от основните екологични проблеми на общината е свързан с отпадъците. Той включва наличието на сметища при всяко населено място, които не отговарят на съвременните изисквания, наличието и на нерегламентирани сметища, състоянието на депото за ТБО на град Тервел и решаване на въпроса с депонирането на отпадъците (създаване на регионално депо). Община Тервел има действаща Програма за управление на отпадъците, която постепенно се изпълнява и периодично се актуализира. Програмата е и отворена за включване на нови елементи. Изготвят се отчети за изпълнение на заложените в програмата дейности. Ежегодно се изпращат отчети за изпълнението й в РИОСВ – Варна съгласно нормативните изисквания.

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

Количеството на интегрираните битови отпадъци е променлива величина – функция от броя на годишния сезон, мястото, начина на живот, стандарта на населението и други. Количествата на битовите отпадъци интегрирани на територията на община Тервел за 2009г. е 2250т.


СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ – „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултата на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. Строителните отпадъци се генерират при извършване на строителна и ремонтна дейност от еднолични търговци и юридически лица. Делът на физическите лица, генериращи строителни отпадъци главно при ремонт на жилища е незначителен спрямо другите количества. Количеството на строителните отпадъци на територията на община Тервел е 2070м³ .


ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – „опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав , количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и /или са определени като такива, според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Опасни отпадъци се генерират както от производствената , така и от комунално – битовата дейност на човека. При подмяна на двигателни масла от леките автомобили, гражданите на общината ползват услугите на обособените специализирани пунктове за смяна на масла. На територията на община Тервел няма лицензирани пунктове за събиране на отработените масла. Сравнително голям дял сред опасните отпадъци имат и излезлите от употреба батерии и акумулатори, които съдържат тежки метали (олово, цинк,никел, кадмий, манган). Те са обект на Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. На територията на община Тервел няма изградена система за събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори. Старите акумулатори следва да се обезвреждат във фирми, лицензирани по ЗУО, същото се отнася и за старите батерии, които масово се изхвърлят в битовите отпадъци. Следва да се определи място за поставяне на съдове за събиране на излезли от употреба батерии и оператор , който да рециклира този вид опасни отпадъци. Екологичен проблем са излезлите от употреба моторни превозни средства (мпс). Понастоящем приблизително 75 % до 80% от излезлите от употреба МПС по отношение на теглото, главно металните фракции – както черни, така и цветни метали, се рециклират. На територията на община Тервел фирмите, които имат лиценз за изкупуване на черни и цветни метали са:

 • „Хидропонт М” ЕООД, гр. София, лицензия № 956/15.05.2009г.

 • „Ровен груп” ЕООД, гр. София, лицензия № 577/05.04.2007г.

 • „Ню Металс” ЕООД , гр. Белослав, лицензия № 838/13.06.2008г.

 • „Феникс Добрич”ЕООД, гр. Добрич, лицензия № 198/ 27.04.2005г.

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване представлява отпадъчни материали, състочщи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди. Излезлите от употреба, но годни за рециклиране устройства понякога продължават да се категоризират като стоки, но неподходящите за тази цел се третират като отпадъци. И двата вида излязло от употреба електрическо и електронно оборудване предизвикват безпокойство поради факта, че много от компонентите са токсични и не са биоразградими.

На територията на община Тервел няма площадка за временно съхранение за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Следва общината да сключи договор с организация, която има лиценз по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ – При оказване на медицинска помощ в здравните заведения се генерират две категории медицински отпадъци:

Неопасни болнични отпадъци – по голямата част от формираните отпадъци нямат характеристика на опасни, като такива са хартиените и пластмасови опаковки от хранителни продукти, хранителни отпадъци от кухненски блокове, ампули от лекарства, лабораторна стъклария и използвани хирургически инструменти след хирургическа дезинфекция – всички те се приравняват към битовите отпадъци и се изхвърлят в съдовете за битова смет.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограма за опазване на околната среда
Настоящият раздел „Лечебни растения” се разработва на основание чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения и ще е раздел от общинската...
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограма за опазване на околната среда на Община Стара Загора
Настоящата Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора е разработени в изпълнение на чл. 79 от Закона...
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите
Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Тервел е разработена в изпълнение на чл. 22 от Закона...
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconЗа изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, съгласно чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда дв 91/2002 г
За изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново
Програма за опазване на околната среда на община тервел iconПрограмата за опазване на околната среда на община Трън
Елица Иванова Петрова, Магистър – Инженер геоеколог, Гл специалист “Еколог” при община Трън – Основен идеен автор на програмата инж....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом