Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности
ИмеОсновни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер55.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/OIT/Tema02.doc

Тема 2


Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности.

I.Основни въпроси - всяко общество независимо от формата на организацията му има да решава много икономически проблеми, които в обобщен вид могат да се сведат до 3 ключови въпроса:

А. Какво, колко и за кого да се произвежда?

От отговора на тези въпроси може да се определи мястото на даденото общество в историята на човешката цивилизация. Въпроса какво да се произвежда може да бъде конкретизиран в това какви стоки да произвеждаме, в какви количества и с какво качество, по кое време и т. н. По този начин възниква и въпроса: какво да не се произвежда? Най-кратко отговор би бил да се произвежда това, което отговаря на потребностите и е съобразено с възможностите на производството.

Въпроса как да се произвежда също изиска да дадем отговор на това, с какво да произвеждаме, с каква технологична база, какви са ресурсите, какво е равнището на квалификация на работниците, каква организация е нужна? За да дадем отговори на тези въпроси трябва да направим оценка на ефективността. Производството е ефективно, когато произвеждаме повече от 1 продукт без да следва да произвеждаме по-малко от 2 продукт. Ефективността се изразява в съотношението резултати / разходи, за да се постигне ефективност е необходима пълна заетост и натовареност на ресурсите. Пълна заетост има когато всички възможни ресурси са натоварени в производството на продукти и услуги. Това означава, че никой работник не е без работа, никакъв капитал или обработваема земя не бездейства, а се използва според икономическото си предназначение.

Пълна натовареност означава, че ресурсите се разпределят и използват ефективно. Не би било ефективно ако труда на научните работници се използва за събиране на картофи например, да жънем на ръка или да произвеждаме автомобили с конструкция 1920г.

Третия въпрос "за кого да се произвежда?" опира до това, как да разпределим това което е произведено?

Ако разпределяме поравно ще стигнем до уравниловка, която не стимулира към труд и мотивация за работа. Ако разпределяме според трудовия принос и според >>> ще оставим без потребление хора, които по някаква причина не работят, което би ги обрекло на глад и мизерия.

Пазарните принципи изискват да дадем следния отговор - да се произвежда за тези които са в състояние да платят. В съвременната пазарна икономика проблемът за разпределението се решава чрез ролята на социално ориентираната държава, която изземва от по-богатите и разпределя на по-бедните.

II.Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности.

Съвременния човек по всяко време е изправен пред най-различни проблеми, които имат икономически измерения. Ограничените ресурси поставя стопанските субекти в ситуация на избор, ако ресурсите се използват за едно благо, те не могат да се използват за производството на друго. Производители и потребители са принудени да избират. Историята потвърждава, че желанието на хората да притежават стопански блага изпреварва количеството на ресурсите, с които разполага тяхното производство. Оскъдността не е тъждествена с бедността. Бедността е винаги спрямо някакво базово равнище на потребности, битката с бедността може да бъде спечелена но оскъдността никога не може да бъде победена. Производствените възможности на хората с винаги по-малки от материалните им желания, стоките и услугите винаги ще бъдат оскъдни. Главна отличителна черта на икономическия живот е принудата да пестим, тя се налага от противоречията на неограничения характер на човешките потребности и оскъдността на разполагаемите ресурси за тяхното задоволяване. Принципа на икономисването може да се изрази по 3 начина:

- чрез получаване на най-добър резултат от разполагаемите ресурси, принцип на максимума;

- принцип на минимума - най-добър резултат с най-малко разходи на ресурси;

- чрез постигане на възможно най-висок превес на резултатите над вложените ресурси - ефективност;

Хората непрекъснато водят борба с оскъдността, което означава, че благата винаги са по-малко от желанията на хората. Оскъдността предлага възможност за избор и предпочитания.

III.Производствени възможности, алтернативни разходи, граница на производствени възможности.

а. Ограничените ресурси при съществуващата техника и технология - икономиката може да произведе ограничени количества блага. Това което икономиката може да произведе в дадено условие и време определя нейните производствени възможности, като осигурява пълно и ефективно и използване на всички налични ресурси.

Производственият процес се изразява чрез взаимодействието между отделните фактори на производството. Резултатът от производство е продукт или услуга. Продуктът винаги има материален характер а услугата може да бъде или нематериална. Стопанските блага могат да се разделят на две големи групи: едните са природна даденост, определена от естествени условия - земя, полезни изкопаеми, човешки ресурси, а другата група включва благата, които се създават от природни фактори чрез преработка - облекло, храна, образование.

б. Ресурси за всички фактори на производството - формирането на обществения продукт преминава през производството, разпределението и размяната, за да достигне до потреблението. Да допуснем, че икономиката разполага с ограничено количество ресурси и произвежда само две блага: трактори и храна. Ако допуснем, че тази икономика носи всички ресурси за производство само на храна или пълно и ефективно използване на ресурсите може да произведе 4.3 т. храна, ако всички ресурси се насочат за производството само на трактори, икономиката би могла да произведе 500 хил. трактора. Ако ресурсите се насочат в различни съотношения за производство на храна и трактори, то между горните две крайни положения биха се получили различни комбинации - те са производствените възможности на икономиката, те могат да се представят и графично чрез кривата на производствените възможности или границата на производствените възможности. Или това е теоретичен израз на максималното количество продукция което може да се произведе при пълно натоварване на производствените възможности.

КПВ е тази, която илюстрира алтернативни комбинации от блага, които икономиката може да произведе при пълно и ефективно използване на наличните ресурси при дадено равнище на техника и технология.

Когато икономиката се намира на някоя от точките на КПВ то тя използва пълно и ефективно ресурсите. Затова КПВ е границата, до която икономиката може да достигне, но не може да я надмине. Точките надясно от тази крива са невъзможни (т. G). Тя може да бъде (т. H), което означава напълно неефективно използване на ресурсите. Наличието на алтернативни комбинации от блага, които икономиката може да произведе изискват да се направи избор между тях. Увеличавайки производството на храна, икономиката пропуска възможността да произведе известно количество трактори. Така стигаме до идеята за алтернативните ресурси или разходите на пропуснатите възможности. алтернативните разходи - това е най-високата стойност на благата от които се отказваме за да произвеждам някакво друго благо. Причина за алтернативните разходи е оскъдността на ресурсите, хората са принудени да правят избор защото са изправени пред проблема за оскъдността - времето и доходите са ограничени. Във всички ситуации, при които има ограниченост на ресурсите и необходимост от избор, вземането на решение означава, че се пропуска възможността да се реализира някаква друга алтернатива. Това от което се отказваме или пропускаме да получим, когато правим своя избор е алтернативния разход на това решение. Ако сме избрали да четем икономическа теория, пропускаме възможността да отидем например на дискотека. Анализа на различните комбинации по КПВ ни дава възможност да формираме закона за нарастването на алтернативните разходи, той гласи: ако икономиката се движи по КПВ, колкото повече от едно благо се произвежда, производството на всяка допълнителна единица от това благо води до по-големи и по-големи алтернативни разходи. Този закон не действа, ако икономиката не е на КПВ, например (т. H), където има неефективно използване на ресурсите. Поради действието на закона за нарастването на алтернативните разходи, КПВ е винаги издута крива.

Графика 1


ТРАКТОРИ


500

450

370 КПВ


190


1 2 3 4 4.3 ХРАНА


/3
Тема 2. Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности.


Свързани:

Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconЗакон за нарастващите алтернативни разходи (знар)
Основни положения в концепцията за кривата и границите на производствените възможности
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconСтопански факултет
Основни икономически проблеми. Ограниченост на ресурсите и икономическия избор. Производствени възможности. Икономически системи
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconИкономически университет – варна ксп 2008 критерии за оценка на кандидатстудентските работи по икономика на тема n : 1
Граница на производствените възможности: същност и построяване на кривата на производствените възможности
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconИкономически растеж. Обща характеристика. Фактори за икономически растеж. Форми, измерване и граници на икономическия растеж
На увеличение на икономическото могъщество и повишаване на равнището на живот. Ир е разширяване на национално-производствения потребител,...
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconЗакон за нарастващите алтернативни разходи
Основният икономически проблем – оскъдност, алтернативен избор и алтернативни разходи
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconТематичен план по дисциплината икономикс
Определение и функции на икономикса. Позитивен и нормативен икономикс. Микроикономика и макроикономика. Алтернативна цена/ алтернативни...
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconФактори на производството и производствени функции. Производството в краткосрочен и дългосрочен период. Общ, среден и пределен продукт. Оптимизиране на ресурсната структура в дългосрочен период
Ес на взаимодействие между производствените ресурси с цел трансформирането им в продукти и услуги. Производствените фактори представляват...
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconСтопански факултет
Основни проблеми на икономическата организиця на общественото производство: Фактори на производтво. Закон за редкостта и границии...
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconВеликотърновски университет
Основни проблеми на икономическата организация на общественото производство. Фактори на производство. Закон за редкостта и граници...
Основни въпроси на икономиката. Ограниченост на ресурсите и неограничените потребности. Алтернативни разходи. Граница на производствените възможности iconСтопански факултет
Основни проблеми на икономическата организация на общественото производство. Фактори на производство. Закон за редкостта и граници...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом