Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия
ИмеРазходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер65.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ploski-bg.com/91/files/ikonomika/ikonomika na predpriqtieto/52.doc
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И НАСОКИ ЗА ТЯХНОТО НАМАЛЯВАНЕ.


Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия


Определението за разход в теорията на Микроикономиката е следното: Разходите на фирмата изразяват стойността на ресурсите и услугите, които тя използва за производството на дадена продукция или даден вид услуга. Тъй като основната функция на търговията е осъществяване на стоковото обръщение, а именно: изкупуването, придвижването, съхранението и реализацията на стоките. Този процес изисква да се извършват определени разходи за жив и овеществен труд и именно те представляват разходите за стоково обръщение. Те изразяват паричната стойност на годишното потребление на заангажираните ресурси и използваните услуги за осъществяване на фирмената дейност.

Във връзка с по-пълното определяне на икономическата същност на разходите за обръщение е необходимо да се определи обхвата на тази категория. Дейността на фирмата предполага два вида разходи:

явни разходи, които фирмата прави за покупка на нужните й фактори за производство

неявни разходи, които включват използване на дълготрайни производствени фактори.

Съвкупността от явните и неявните разходи се обединяват в категорията разходи по икономически елементи. Разходите за стоково обръщение включват всички разходи за жив и овеществен труд, изразени в парични средства, обслужващи осъществяването на стокооборота. Те се обединяват в две групи:

 • допълнителни, свързани с продължаване процеса производството в сферата на стоковото обръщение (разходи за транспортиране на стоките от производството, разходите за дообработка, сортировка и опаковка на стоките, разходи за съхранение на стоките). Въпреки че не създават нова потребителна стойност на стоките, тези разходи способстват за придаване на завършен вид на стоките и увеличават тяхната стойност.

 • чисти, свързани със смяната на формата на стойността на стоките чрез тяхната покупко-продажба. Тук се отнасят разходите, свързани със смяна формата на стойността на стоките от стокова в парична и обратно ( С-П и П-С); разходите за планирането и отчитането им; разходите, свързани с управлението на парите, изпълняващи функциите на стоковото обръщение.

В зависимост от дейностите, за които се извършват разходите за обръщението могат да се обособят в следните групи:

 1. разходи за обръщението в търговията на едро;

 2. разходи за обръщението в търговската мрежа на дребно;

 3. разходи за обръщението в заведенията за обществено хранене;

 4. разходи за обръщението в изкупуването на селско-стопанска продукция и вторични суровини;

 5. разходи за обръщението по вноса и износа на стоки;

 6. разходи за обръщението в пласментно-спедиторската дейност;

В зависимост от характера на дейността, в която се извършват, разходите за обръщението биват:

 1. опертивни: за осъществяване на непосредствената оперативна дейност, свързана с дообработка, сортировка и съхраняване на стоките и др.

 2. административно-управленски, свързани с осъществяването на планово-регулиращи функции на органите на управлението (заплати и начисления за ДОО на административно-управленския персонал; наеми; амортизация и текущ ремонт на основните фондове и др.).

В зависимост от начина и възможността за разпределение на разходите по дейности, структурни звена, групи и видове стоки те биват:

 1. преки: включват всички разходи, които могат да се отнесат непосрествено към дейността на отделните обекти, дейности, сектори или към отделните групи стоки;

 2. общи: към тях се отнасят тези разходи, които обслужват не една,а няколко дейности, структурни звена или рзлични групи стоки.

В зависимост от обусловеността на разходите на обръщението и от обема и структурата на стокооборота различаваме:

 1. условно постоянни разходи: към тях се отнасят тези разходи, които не се влияят или се изменят в незначителни граници от нарастването или намалянето на обема на стокооборота (наеми, амортизации, поддръжка и текущ ремонт, административно-управленските разходи и др.).
 1. променливи: към тях спадат разходите, които силно се влияят от изменението на обема на стокооборота и включват разходие за транспорт, дообработка, сортировка, опаковка и съхранение на стоките; загубите от стоки; разходите и загубите от амбалаж и др. Тези разходи са свързани изключително с физическия обем на продажбите.

Съгласно закона за счетоводството разходите се разделят според своето предназначение (състав) на:

 1. разходи за дейността: тук се включват всички разходи на търговското предприятие, свързани с основната и спомагателна дейност, с организацията и управлението, както и разходите за бъдещи периоди;

 2. финансови разходи: към тази група спадат разходите за лихви по получените кредити, разходи по валутните операции и други финансови разходи;

 3. извънредни разходи: в техия състав влизат платените от търговските предприятия глоби и неустойки, липси на материални запаси и ценности и др.

Със Закона за счетоводството е утвърдена следната номенклатура за планиране и отчитане на разходите за обръщение:

 1. разходи за материали: в състава им влизат платените средства за горива, енергия, вода, отпуснатите за нуждите на производството основни и спомагателни материали, резервни части, консумативи и материали за нуждите на администрацията и др.;

 2. разходи за външни услуги: те калкулират разходваните от фирмата средства за ползваните услуги, извършени от трети лица, които включват разходите за реклама, обяви и абонамент; пощенски, телефонни, телеграфни и телексни услуги; транспорт, наем, застраховки, имуществени данъци и др.;

 3. разходи за амортизации, те включват начислените амортизации на материалните и нематериални дълготрайни активи на предприятието;

 4. разходи за заплати: изразяват размера на изплатените трудови възнаграждения, както и начислените доплащания по Кодекса на труда, както и други нормативни актове;

 5. разходи за социални осигуровки и надбавки: тук са отразени начислените суми за социално осигуряване на персонала, предвидените от социалното законодаталство надбавки, както и изразходваните за сметка на предприятието суми за социално подпомагане на персонала;

 6. други разходи: това са всички останали разходи, които не са намерили отражение в предходните групи като разходи за служебни пътувания и командировки, за обучение и стипендии, за изложби и панаири, оценката на материалните запаси по чл. 22 от Закона за счетоводството; отчитат се начислените разходи за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби.


Един от най-важните фактори в конкурентната борба се явява управление на разходите с цел понижаване себестойността на продукция. Наличие в системата за управленско отчитане, отразяваща реалната производствена себестойност, позволява на предприятието да изработи ефективни мерки по понижаване издръжката на производство и себестойност на продукцията, да повиши рентабилността на бизнеса.


От отчетност и анализ към снижаване на разходите

Разработването на план от мероприятия за снижаване на разходите включва следните етапи:

 • Определяне на обекта на този план

 • Определяне на целеви показател, с който може да се измери полезния ефект (печалба, спестени разходи, повишено качество, повишена производителност и т.н.) и определяне на конкретните разходи, които подлежат на съкращаване

 • Определяне на факторите, оказващи влияние на целевия показател и/или носителите на разходи

 • Определяне на мениджър, отговарящ за провеждането на мероприятията

 • Разработка на план (от определения мениджър), който влкючва дейности, необходими ресурси и услуги. При необходимост, за разработката на плана се привличат специалисти от различни отдели и външни консултанти, формира се работна група.

 • Определяне на срокове

 • Определяне на краткосрочен и дългосрочен ефект от реализацията на мероприятията

 • Определяне на разходите за реализация на мероприятията

 • Съпоставяне на полезния ефект и разходите и вземане на решение за провеждане на мероприятията (или не)

 • Провеждане на мероприятията

 • Оценка на резултатите и внасяне на корективи.


Алгоритъмът за реализация на плана от мероприятия е представен на фиг. 3.


Фигура 3. Алгоритъм за реализация на плана за снижаване на разходите


При разработката на плана за снижаване на разходите е важно правилно да определите лицата, отговорни за провеждането на всяко мероприятие. Често с това се ангажират икономисти, финансисти и счетоводители. Това в повечето случаи не е правилно. Отговорни за управлението на разходите трябва да бъдат мениджърите в компанията - ръководители на подразделения и функционални директори - именно те владеят технологиите, управляват производството и други бизнес процеси, вземат решения. Ролята на финансовата дирекция е да установи правилата на играта - да разработи класификатори и справочници за разходите, да осигури отчетността, да предостави информацията, необходима за вземането на правилни решения.

Свързани:

Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconОсновни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия

Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия icon1. Основни разходи за производство 1Фураж
Разходите за изхранване на животните формират около 60-70% от общите разходи за производство на мляко, пилешко, свинско, телешко...
Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconБорислав Викторов Дойчинов спец. Стопанска логистика, гр. 5507, фак. No. 975463 tema
Основна цел на логистиката е да доставя стоките и услугите до клиентите в точното време, на точното място при възможно най-ниски...
Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconОтчетна стойност на продадените стоки; и други разходи
Според действащия Закон за счетоводството, разходите се класифицират както следва: разходи по икономически елементи; разходи по дейности;...
Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconОповестяване – счетоводната политика на
Смз се заприхождават по доставна цена, включват се всички разходи по закупуването, разходи напревите във връзка с доставката на смз...
Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconГолемите разходи за директиви и контрол
Тъй като почистването при минимални разходи е точно същото като максимизирането на почистването при даден разход, минимизирането...
Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconИзмерване на резултатите от логистичната дейност
Разходите – определят се по логистичните функции според съответната специфика на функционалната област. Под логистични функции се...
Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconТеоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката)
При анализът се използва и т н заменяемост между видовете разходи (разходи за транспорт срещу разходите за поддържането на запаси...
Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconПроблеми при отчитането на маркетинговите разходи
Провеждането на активна маркетингова политика е свързано с извършването на определени разходи, което налага търсенето на възможности...
Разходи за производство и насоки за тяхното намаляване. Основни теоритически проблеми при определянето и измерването на разходите за обръщение във вътрешната търговия iconТема: здравеопазване
Българите купуват само най-необходимото и орязват всички допълнителни разходи. Това показват данните на Националния статистически...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом