Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7
ИмеНационален план за действие за защита от дискриминация 200 7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер344.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/1_1_AP2007__niren3.doc_FINAL.rtf

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ – 2007 Г.A. Въведение


Правото за равно третиране се формира като основна политика на Европейския съюз (ЕС), формулирана в приетите постановки на Рамковата стратегия на Общността за равното третиране (2001 – 2005 г.) и Програмата на ЕС за борба с дискриминацията (2001 – 2006 г.) в изпълнение на чл. 13 на Договора от Амстердам за предприемане на ефективни мерки за борба с дискриминацията, основана на пол, расова и етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Последователната анти-дискриминационна политика на ЕС е основен инструмент за постигането на главните цели на интеграционния процес за утвърждаване на:

 • солидарността на всички групи в обществото срещу социалното изключване;

 • спазване на правата на човека и осигуряване на неговата свобода на движение между отделните области на обществено-политическия живот;

 • еднакъв шанс за участие в обществото чрез равен достъп до всички сфери от обществено-политическия живот.

Република България участва активно чрез държавни институции и неправителствени организации по изпълнение на целите на Програмата за борба с дискриминацията на Европейската общност, посредством информиране на гражданите за техните права и задължения за промяната на съществуващите нагласи и поведение.

Законът за защита от дискриминация напълно транспонира европейските директиви за равенство - 43/2000/ЕС, 78/2000/ЕС, 75/117/ЕИО, 97/80/ЕО, 76/207/ЕИО, като регулира защитата на всички физически лица на територията на Република България, срещу всички форми на дискриминация, като едновременно с това съдейства за нейното предотвратяване и утвърждава мерки за равенство във възможностите.

Държавната политика на Република България, насочена към достигане на висока степен на сплотеност на обществото, не може да бъде политика на един орган или на една от властите в страната.

За осъществяване на държавната политика, насочена към гарантиране на равни възможности за всички и предотвратяване на дискриминацията във всичките й форми, са необходими целенасочените действия на законодателната власт, съда и органите на изпълнителната власт и местното самоуправление.

В този контекст е необходимо да се предприемат и специални мерки в полза на определени групи граждани, които обективно бяха най-силно засегнати в процеса на преход към пазарна икономика.


Б. Цели и приоритети на действията през 2007 г.

І. Обща цел


Да се превърнат в ежедневие равното третиране и равните възможности за всички


С присъединяването към Европейския съюз Българя ще стане пълноправен член на една мултикултурна общност. Новото анти-дискриминационно законодателство в България не е достатъчно, за да се превърне в ежедневие равното третиране и равните възможности за всички групи от обществото. Нужни са практически мерки за утвърждаване и развитие на многообразието, чрез даване на възможност на представителите на уязвими групи за равен старт в живота и право на глас.


За 2007 г. усилията трябва да бъдат насочени към полагане основите на ефективна политика за постигане на тази цел.

ІІ. Специфични цели


Планът за действие включва три специфични цели за борба с дискриминацията, посредством информиране на хората за техните права и задължения и промяната на техните нагласи и поведение:

 1. Да се подобрят познанията за дискриминацията и мотивите за такова поведение, посредством провеждането на изследвания;

 2. Да се укрепи капацитета за борба с дискриминацията чрез насърчаване обмена на информация за мерките, прилагани от различни институции, държавна власти, местно самоуправление, НПО и тяхната ефективност;

 3. Да се засили чувствителността на обществото за важността от борбата с проявите на дискриминацията и мерките, които се предприемат за защита на хората от неравностойно третиране.

ІІІ. Приоритети


 1. Планирано обучение за задължените субекти и защитените лица;

 2. Развитие на антидискриминационното законодателство и на ефективни практики по прилагане му от правозащитните орган;

 3. Медийно отразяване;

 4. Информационни и образователни кампании и тематични дебати;

 5. Национална база данни;

 6. Тематични мониторинги.

В. Основни направления на действия през 2007 г. и характеристики на планираните мерки


Приоритет/дейност

Срок за изпълнение

Отговорна институция

Ресурси / източник

Индикатори за изпълнение

Връзка с други стратегически документи
   1. Планирано обучение за задължените субекти и защитените лица


1.1. Обучение на социалните партньори на регионален принцип.


1.2. Разработване на учебни материали, подпомагащи методически съдържателно преподаването на теми, свързани с дискриминацията.


1.3. Провеждане на обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове за дискриминиращи и жертви на дискриминация:

 • за преподаватели във ВУЗ, учители, директори на училища, възпитатели и други лица, предоставящи образователни услуги;
 • за лицата, заети в сферата на здравеопазването и социалните услуги;
 • за служителите по служебно и трудово правоотношение в държавната и общинската администрации;
 • за: лица с увреждания, младежи, възрастни, жени, мъже и лица ЛГБТ; лица принадлежащи към етнически, религиозни и езикови групи;
 • въвеждане на модул „Недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности” в програмите на ИПАЕИ;


1.4. Провеждане на семинар с областните управители за разработване на средносрочни областни планове за действие за недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности за всички на територията на областта.


1.5.Провеждане на семинар с областните управители за създаване на обществени съвети за равни възможности и недопускане на дискриминация към областните управители.


1.6. Въвеждане на обучителен модул „Недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности за Полицейската академия за служители на МВР.


1.7. Провеждане на обучителни семинари за служители на МВР по недопускане на дискриминация и осигуряване на равна защита на всички без оглед на сексуална ориентация, възраст, пол, раса, етническа принадлежност, увреждане, религия.


1.8. Експертно обучение по антидискриминационно право за членовете и за служителите от специализираната администрация на КЗД по линия на Equinet – Европейската мрежа на органите за равенство


1.9. Експертно обучение по антидискриминационно право за магистрати по линия на Equinet – Европейската мрежа на органите за равенство


30 декември 2007 г.


30 ноември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 ноември 2007 г.


целогодишно по заявка на администрациите


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


КЗД, НССЕДВ


МОН


МОН


МЗ, АСП


ИПАЕИ


НССЕДВ, Омбудсман, НСИХУ, НСРЖМ, ДПСИРВ към МТСП


МДААР, ИПАЕИ,


НССЕДВ, КЗД


НССЕДВ, КЗД


МВР, НПО


МВР, НПО


КЗД


Националния институт за правосъдие


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите КЗД, НССЕДВ и външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрацията


В рамките на средствата за квалификация на педагогическите кадри от бюджета на МОН (в частта за учителите и директорите на училища)


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите и външни източници


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите

НССЕДВ, КЗД и външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите

НССЕДВ, КЗД и външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите

и външни източници


Програма «Прогрес»


Бюджет на КЗД


Външни донори

Брой семинари


Брой разработени образователни материали


Брой семинари


областни планове


областни обществени съвети


Разработени обучителни модули


Брой семинари и участници


Разработени и подкрепени проекти за обучение


Разработен модул на обучение

Стратегия на КЗД, Програма „Прогрес” на ЕК


Стратегия за образователна интеграция на учениците и децата от етническите малцинства


Здравна стратегия за лица в неравностойно социално положение, принадлежащи към етнически малцинства


Закон за държавния служител


Рамкова програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество, Програма «Прогрес»


Рамкова програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество, Програма «Прогрес»


Стратегия за работа на полицията в близост до обществото, Програма «Прогрес»


Стратегия за работа на полицията в близост до обществото


Стратегия на КЗД


Програма „Прогрес”
   1. Развитие на антидискриминационното законодателство и на ефективни практики по прилагането му.


2.1. Приемане на Ротердамската харта за охрана на реда в мултиетническото общество.


2.2. Създаване на партньорство с ирландската полиция Garda за обмен и развитие на добри практики на полицейска работа с уязвимите групи и ефективната им защита.


2.3. Партньорство с полицейски академии от Европейските страни – Англия, Ирландия, Германия.


2.4. Изграждане на достъпна среда с оглед ползването и от цялото население, включително от хората с увреждания с отговорна институция МС и МРРБ


2.5. Приемане на заповед към служителите на “Съдебна охрана” за недопускане на дискриминация срещу малцинствата и хора с ментални увреждания при пропускане в съдебни сгради


2.6. Проект за изменение на ЗУТ за решаване на жилищните проблеми с незаконното строителство в районите с преобладаващо ромско население.


2.7. Разработи предложения за законодателни мерки за интеграция на ромските деца в училище от Консултативния съвет към МОН


2.8. Да се предложат мерки, съгласно чл. 12 и чл. 13 от Директивите за равенство на ЕС.


2.9.Подписване на Допълнителния протокол към Конвенцията за ”Криминализиране на расистки и ксенофобски деяния извършени чрез компютърни системи”.


2.10.Допълване на длъжностните характеристики на експертите в РИО, директори на училища, учители за недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности на учебното място за всички без оглед на пол, етническа принадлежност, раса, религия, увреждане и сексуална ориентация.


2.11.Да се извърши независима оценка на работата на полицията с хората, принадлежащи към етническите, религиозни и езикови групи и лица ЛГБТ.


2.12.Изготвяне на списък на обектите държавна и общинска собственост, които трябва да се приведат в съответствие с изискванията за околна среда.30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 ноември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 декември 2007 г.


30 май 2007 г.


30 декември 2007 г.


15 март 2007

МВР


МВР


МВР


МРРБ


МП, МВР


МРРБ, НССЕДВ


МОН


МС, КЗД


Държавна агенция за информационни технологии и съобщения


МОН


КЗД


МРРБ

Не се изискват средства


Централен бюджет чрез бюджетите на администрацията


Централен бюджет чрез бюджетите на администрацията


Бюджет на Областни администрации


не се изискват средства


не се изискват средства


В рамките на бюджета на МОН


Не са необходими средства


Не са необходими средства


Централен бюджет чрез бюджета на администрацията


В рамките на бюджета на КЗД, външни донори


не се изискват средства

Приета Харта


Подписано споразумение


Създадени партньорства


Създаден ефективен режим на достъп


инструкция


Проект за изменение


Изработени препоръки


Създаване на ad-hoc Консултативен съвет чрез РМС


Подписан протокол


Препоръки за

Допълнения към длъжностните характеристики


Доклад


списък на обектите, одобрен от МССъгласно чл.3, ал.3 и 7 от Наредба № 6 от 2003 на МС


План за действие 2006 към РПРИРБО


Национален план за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата от малцинствата


Директиви 43/2000 и 78/2000 на ЕК


Национален план за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата от малцинствата (НПСОИДМ)


Стратегия на КЗД

Програма „Прогрес”


чл. 169 ЗУТ и чл. 3 от Наредба № 6 от 2003 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии


   1. Медийно отразяване: Да се повиши чувствителността на обществото по проблема за равните възможности за всеки и защита от дискриминация.

3.1. Популяризиране на Плана за действие чрез:

 • Кръгла маса и последваща пресконференция
 • Създаване и поддържане на електронна страница
 • Популяризиране на антидискриминационните мерки след приемането на Закона за защиа от дискриминация ;

 • Създаване на неформална мрежа на журналисти и медии, ангажирани с инициативата3.2. Популяризиране на функциите на националния Омбудсман да съдейства в случаите на дискриминацияНоември 2007 г.

НССЕДВ, КЗД


НССЕДВ


НССЕДВ, КЗД


НССЕДВ, КЗД


Омбудсман
Проект “Евроравенство


Проект “Евроравенство”


Проект “Евроравенство”


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Годишен бюджет на институцията и външни донори
Брой участници; послания


Разработена страница; публикации; брой посещения на страницата


Брошури

Програма за защита от дискриминация на ЕК


Програма Прогрес


Програма Прогрес

   1. Информационни и образователни. кампании и тематични дебати - Популяризиране на принципа на недопускане на дискриминация и равенство за всеки – основания, добри практики, икономическа и социална цена на дискриминацията.4.1. Провеждане на информационни дни, посветени на защита от дискриминация по 6-те признака в 6-те планови региона.


4.2. Тематични приемни седмици, посветени на защита от дискриминация по 6-те признака.
Януари

2007 г.


Ноември


НССЕДВ


Омбудсман
Проект ”За различните – с уважение”


Годишен бюджет на институциятаБрой участници; разпространени материали – брошури, анкети


Брой инициативи; брой участници   1. Национална база данни: Формиране на адекватни политики и практики за недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности.

5.1. Създаване на база данни за интегрираността на училищното образование и качеството му, която да съдържа резултатите от Тематичен мониторинг № 1.


5.2. Създаване на база данни за интегрираността на хората с психически увреждания в обществото, която да съдържа резултатите от Тематичен мониторинг № 2.


5.3. Създаване на база данни за враждебното слово, тормоза и криминалните прояви, мотивирани от предразсъдъци, която да съдържа резултатите от Тематични мониторинги № 3 и 9.


5.4. Създаване на база данни за достъпа до заетост на хората с увреждания, хората ЛГБТ, жените и мъжете, както и лицата, принадлежащи към етнически малцинства, която да съдържа резултатите от Тематичен мониторинг № 4 по-горе.


5.5. Създаване на база данни за евентуалната практиката на етническо профилиране от страна на полицейските служители, която да съдържа резултатите от Тематичен мониторинг № 6.


5.6. Създаване на база данни за нагласите на учители и учащи спрямо различните по етническа принадлежност, сексуална ориентация и проявление на пола, увреждания, религия и пол от Тематичен мониторинг № 6.


5.7. Създаване на база данни със съдебни решения в областта на дискриминацията.октомври


30 декември


30 декември


30 декември


30 декември


30 декември


30 декемвриМОН


АХУ, АСП, НПО


НПО


АЗ, НПО


НССДЕВ, МВР, КЗД, НПО


НССДЕВ, КЗД, МОН, МТСП


НСИ, Висш съдебен съвет

В рамките на бюджета на МОН


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите и външни донори


външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите и външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите и външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите и външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите и външни донориВ рамките на проект на МОН


Разработена методология; доклад от резултатите;

информационна база данни


Разработена методология; доклад от резултатите; информационна база данни


Разработена методология; доклад от резултатите; информационна база данни


Разработена методология; доклад от резултатите; информационна база данни


Разработена методология; доклад от резултатите; информационна база данни


информационна база данни


НПСОИДМ


   1. Тематични мониторинги: Констатиране и систематично проследяване на тенденциите в развитието от гледна точка на дискриминацията и предоставяне на разни възможности.

6.1. Преглед на колективните трудови договори в определен отрасъл или бранш, относно наличието на дискриминационни и антидискриминационни клаузи;


6.2. Изработване на критерии за мониторинг № 1 на интегрираността и качеството на училищното образование. Провеждане на мониторинг.


6.3. Изработване на критерии за мониторинг № 2 на интегрираността на хората с ментални увреждания (интелектуални затруднения и/или психични разстройства) в обществото. Провеждане на мониторинг.


6.4. Изработване на критерии за мониторинг № 3 на враждебното слово в медиите, съставляващо тормоз и подбуждане към дискриминация на основата на сексуална ориентация, пол, проявление на пола, възраст, етническа принадлежност, раса, религия, увреждане. Провеждане на мониторинг.


6.5. Изработване на критерии за мониторинг №4 на достъпа до наемане на работа на различните възрастови и етнически групи, ЛГБТ и транссексуалните, хората с увреждания, жените и мъжете. Провеждане на мониторинг.


6.6. Изработване на критерии за мониторинг № 5 на достъпа на етническите малцинства, ЛГБТ и хората с увреждания до обществени места и обществени услуги. Провеждане на мониторинг.


6.7. Провеждане на тематичен мониторинг № 6 мониторинг за нагласите на учители и учащи спрямо различните по етническа принадлежност, сексуална ориентация, проявление на пола, увреждания, религия и пол. Провеждане на мониторинг.


6.8. Изработване на критерии за мониторинг № 7 за това дали съществува практика на етническо профилиране от страна на полицейските служители. Провеждане на мониторинг.


6.9. Изработване на критерии за мониторинг № 8 за незаконното строителство в страната. Провеждане на мониторинг.


6.10. Изработване на критерии за мониторинг № 9 на престъпленията, в това число подбуждане към дискриминация и омраза, както и за проявите на тормоз, мотивирани от предразсъдъци, основани на етническа принадлежност, пол, проявление на пола, сексуална ориентация, религия и психически увреждания. Провеждане на мониторинг.


6.11.Изработване на критерии за мониторинг № 10 и оценка на действащото законодателство, с цел идентифициране на пряко и непряко дискриминационни разпоредби и последващата им отмяна или изменение. Провеждане на мониторинг.


6.12. Изработване на критерии за мониторинг № 12 и оценка на действащото законодателство с цел идентифициране на неефективни норми, предвиждащи правни възможности за хората с ментални увреждания и децата, неприложими поради липса на необходими други норми с цел постигане на равни възможности за правна защита на тези групи. Провеждане на мониторинг.


6.13. Да се извърши проучване на заболяемостта сред ромите, живеещи в компактни групи.


6.14.Да се извърши независима оценка на правоприложната дейност на Комисията за защита от дискриминация (КЗД)


6.15. Да се обобщи информацията за всички действащи програми на държавни институции и НПО за ограничаване на дискриминацията


6.16. Информация за действащи неформални и интитуционални мрежи за ограничаване на дискриминацията и оценка на постигнатите резултати.


6.17. Осъществяване на мониторинг на изпълнението на одобрения от МС списък по т.2.15


30 декември


31 март


30 декември


30 декември


30 декември


30 декември


30 декември


30 декември


30 декември


30 декември


30 декември


Постоянен


30 ноември 2007 г.


декември


декември


декември


декемвриКЗД

НСТС


МОН


АХУ, АСП


НССЕДВ, КЗД, НПО


НПО


НССЕДВ, КЗД


НССЕДВ, КЗД, МОН


НССЕДВ, МВР, КЗД, НПО


НССЕДВ, МРРБ


КЗД, МП


КЗД, НПО


МТСП, ДАЗД


НССЕДВ, МЗ


НПО


НССЕДВ


НССЕДВ


МРРБ

В рамките на бюджета на КЗД, външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите и външни донори


Външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


В рамките на бюджета на институциите, външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Централен бюджет чрез бюджетите на администрациите


Външни донори


Централен бюджет чрез бюджетите на администрацията


Централен бюджет чрез бюджетите на администрацията


не се изискват средстваДоклад


В рамките на проект на МОН


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад


Доклад с препоръки


Доклад


Доклад


Доклад

Стратегия на КЗД


НПСОИДМ


План за действие към Национална програма за подобряване на жилищните условия


Стратегия на КЗД


План за действие 2005-2007 към Здравната стратегия


Програма Прогрес
РЕЧНИК:


ТРАНССЕКСУАЛНОСТ - Убеденост в неправилността на своя биологичен пол с желание за принадлежност към противоположния пол. Съпровожда се със стремеж към промяна на пола (чрез медицински техники) и поведение на лице от желания пол.

Външно изразяване на половата принадлежност, обикновено чрез мъжествено или женствено поведение, обличане, прическа, гласови или телесни характеристики. Обикновено транссексуалните хора се опитват да напаснат половото си проявление по-скоро с половата си принадлежност, отколкото с пола, приписван им по рождение.


ЛГБТ - хората с хомосексуална (лесбийки, гейове), бисексуална ориентация и транссексуалните


ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ - всички физически и юридически лица, задължени по изпълнение на Закона за защита от дискриминация и намиращи се на територията на България


ЗАЩИТЕНИ ЛИЦА - индивиди, защитени от дискриминация според националното и европейски законодателства


СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ – работодатели и синдикати


НССЕДВ – Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси


ЕК – Европейска комисия


КЗД – Комисия за защита от дискриминация


ИПАЕИ – Институт за публична администрация и европейска интеграция


НСИХУ – Национален съвет за интеграция на хората с увреждания


НСРЖМ – Национален съвет за равнопоставеност на жените и мъжете


НПО – Неправителствена организация


РОТЕРДАМСКА ХАРТА – Хартата все още няма задължителен характер. Това е препоръчителна мярка. Целта на документа е да подчертае необходимостта от партньорство между полицията, НПО-та и местните власти. Тя е важна за провеждането на про-активни и позитивни начини на общуване с етническите общности в мултикултурна Европа.

ЗУТ - Закон за устройство на териториите


РПРИРБО– Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.


ПРОГРАМА „ПРОГРЕС” на Европейската комисия – Недискриминацията е фундаментален принцип на Европейския съюз. Средствата по тази програма са осигурени на базата на международно споразумение. Програмата действа за период от 1 януари 2007 до 2013 г. в следните области: заетост, социална защита и приобщаване, условия на работа,, антидискриминация и различие, равенство на половете. Програмата се отнася и може да се ползва от: страните членки на ЕС, агенции и институции, предоставящи услуги в областта на заетостта, местни и регионални институции, специализирани органи, социални партньори, НПО, институти, предоставящи образователни услуги, изследователски институти, експерти по оценка, национални статистически институти и медии.

Свързани:

Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconПроект! Национален план за действие за защита от дискриминация – 200 7 Г
Програмата на ес за борба с дискриминацията (2001 – 2006 г.) в изпълнение на чл. 13 на Договора от Амстердам за предприемане на ефективни...
Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconКомисия за защита от дискриминация национален институт на правосъдието
Моля, попълнете формуляра и го изпратете в Комисията за защита от дискриминация
Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconКомисия за защита от дискриминация национален институт на правосъдието
Моля, попълнете формуляра и го изпратете на Комисията за защита от дискриминация
Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconКомисия за защита от дискриминация
Сия за защита от дискриминация, Петчленен разширен състав по чл. 48, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, определен с разпореждане...
Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconКомисия за защита от дискриминация гр. София, Бул. „Драган Цанков 35 Тел. 02 /807 30 30; 02 / 870 84 48
Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация...
Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconКомисия за защита от дискриминация
Комисията за защита от дискриминация, в състав, създаден ad hoc с разпореждане №427/26. 06. 2008г на Председателя на Комисията за...
Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconКомисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация
Предговор към второто издание
Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconНационален план за действие Република България
През 1992 г държавни глави и експерти от над 200 страни се събраха в Рио де Жанейро, за да засвидетелстват заинтересоваността си...
Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconКомисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация

Национален план за действие за защита от дискриминация 200 7 iconНационален план за действие "храни и хранене" 2005 2010
Експерти, участващи и допринесли за разработването на Националния план за действие “Храни и хранене”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом