Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер93.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/005321210.docx
00532-2012-0010

BG-Ардино: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com, Факс: 03651 4568

Място/места за контакт: гл. юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ardino.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ardino.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Ардино за отоплителен сезон 2012/2013 год.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Община Ардино
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Ардино за отоплителен сезон 2012/2013 год. Обществената поръчка е разделена на 4 обособени позиции. Предложената цена за отделните видове горива трябва да включва и транспорта до крайното предназначение в Община Ардино, като доставката трябва се извършва с транспорт на изпълнителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09111000, 09134200, 09111400

Описание:

Горива
Въглища и горива на базата на въглища
Дизелово гориво
Горива на базата на дърва

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставките ще бъдат извършвани при възникнала необходимост и след заявка от възложителя. Възложителят не се задължава да закупи горивата до посочената прогнозна стойност и количеството посочено в отделните обособени позиции.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

30.05.2013 г.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие е 100 (сто лева) за всяка обособена позиция. Гаранцията за изпълнение за всяка обособена позиция е в размер на 2 % от прогнозната стойност на поръчката. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. Парична сума, внесена по сметка IBAN: BG 94 DEMI 92403300055557, BIC код DEMIBGSF при ТБ "Д" АД - офис Ардино; 2. Банкова гаранция. В нареждането за плащане или банковата гаранция задължително следва да бъде записано следното: Гаранция за участие в процедура/изпълнение на договор с предмет: Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Ардино за отоплителен сезон 2012/2013 год.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране се извършва чрез бюджета на общината. Плащането ще се извършва в срок до 200 (двеста) дни, считано от датата на одобрение на издадената фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47 ал.1, ал.2 т.1-4 и ал.5 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Списък на документите; Оферта за участие; Административни сведения; Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка; Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице; Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; Документ за закупена документация за участие; Документ за внесена гаранция за участие; Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – само за участници, които са обединения/консорциуми; Декларация от членовете на обединението/консорциума; Декларация за участие/неучастие на подизпълнители; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; Декларация за приемане на условията на проекто- договора; Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника; Техническа оферта; Ценова оферта;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Участникът трябва да представи копие от баланса и отчета за приходите и разходите за последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, освен в случаите, когато същите са публикувани в търговски регистър; 2. Участникът трябва да представи информация за общия оборот и за оборота от доставки на горива, за последните три (3) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
Минимални изисквания: Участникът следва да има минимален оборот от доставка на горива общо за предходните три приключени финансови години 20 000.00 лв. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 20 000.00 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като видът на дейностите, от които следва да е реализиран е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят ще извършва, съгласно посоченото в офертата. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Участникът трябва да представи описание на техническото оборудване (транспортни средства), с което разполага за изпълнение на обществената поръчка; Към него да се приложат заверени копия от регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за лизинг или наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на договора.
Минимални изисквания: Участникът следва да разполага: 1. За обособена позиция № 1 - с минимум 1 брой товарен автомобил отговарящи на изискванията за превоз на твърди горива. 2. За обособена позиция №2 - с минимум 1 брой товарен автомобил , отговарящ на изискванията за превоз на твърди горива. 3. За обособена позиция №3 - с минимум 1 брой товарен автомобил , отговарящ на изискванията за превоз на твърди горива. 4. За обособена позиция №4 - с минимум 1 брой товарен автомобил , отговарящ на изискванията за превоз на течни горива. Оборудването трябва да е на разположение на участника до крайния срок на договора за доставка.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

10.09.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN

Условия и начин на плащане

Сумата за документацията се внася по следната банкова сметка на Общината: IBAN: BG 91 DEMI 92408400055554, код за вид плащане: 447000, BIC код DEMI BGSF при ТБ „Д” АД - офис Ардино; Документацията може да се получава всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа от сектор "Правен" в Общинска администрация град Ардино, след представяне на преводно нареждане за платена документация.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

17.09.2012 г. Час: 12:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 17.09.2012 г. Час: 17:00

Място

Заседателната зала на Общинска администрация град Ардино

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

Интернет адрес/и:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.08.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на донбаски

1) Кратко описание

Доставка на донбаски за отоплителен сезон 2012/2013 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09111100

Описание:

Въглища

3) Количество или обем

Доставка на приблизително 205 000 кг. донбаски

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.05.2013 г.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на брикети

1) Кратко описание

Доставка на брикети за отоплителен сезон 2012/2013 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09111220

Описание:

Брикети

3) Количество или обем

Доставка приблизително на 15 тона брикети.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.05.2013 г.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на пелети

1) Кратко описание

Доставка на пелети за отоплителен сезон 2012/2013 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09111400

Описание:

Горива на базата на дърва

3) Количество или обем

Доставка на приблизително 50 тона пелети.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.05.2013 г.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на дизел за отопление

1) Кратко описание

Доставка на дизел за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво

3) Количество или обем

Доставка на приблизително 26 000 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.05.2013 г.

Свързани:

Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Харманли, пл.'Възраждане'№1, За: Лиляна Йорданова, рб 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, e-mail
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом