Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер56.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/005321201.docx
00532-2012-0001

BG-Ардино: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com, Факс: 03651 4568

Място/места за контакт: Гьокчен Емин

Общ адрес на възлагащия орган: www.ardino.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Местно самоуправление - Общинска администрация Ардино

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на горива – бензин А 95Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан, двигателни и хидравлични масла за колите и машините на общинска администрация гр. Ардино”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Община Ардино
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на гориво-бензин А -95 H, дизелово гориво, газ пропан - бутан, двигателни и хидравлични масла за нуждите на автомобилите и машините, собственост на Община Ардино за период от 10 месеца.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09132000, 09134200, 09122100

Описание:

Бензин
Дизелово гориво
Газ пропан

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложена техническа спецификация към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Прогнозна стойност без ДДС

170000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка е в размер на 1000 лева. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1500 лв. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1.Парична сума, внесена по сметка IBAN: BG 94 DEMI 92403300055557, BIC код DEMIBGSF при ТБ "Д" АД - офис Ардино; 2.Банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финасирането се извършва чрез бюджета на общината, разплащането става по банков път след приети финансово-счетоводни документи при отложено плащане най-малко от 60 дни.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че автомобил, собственост на общината, се намира на територия, където липсва търговски обект на изпълнителя на поръчката (бензиностанция или газостанция) и зареденото количество гориво са недостатъчни за пристигане на автомобила в мястото на домуване, Възложителят има право да зарежда с гориво от трети лица, като това няма да се счита за нарушение на сключения между страните договор.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Съгласно изискванията на чл.13 от НВМОП. 2. Други документи, описани в документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Заверено копие от годишен баланс от проследните три години; Заверено копие от отчет за приходите и разходите от предходните три години. Други документи, описани в документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има оборот от 100 000.00 лв. за последните три години. Участникът трябва да е реализирал печалба през последните три години.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Списък на собствените и наетите петролни бази и бензиностанции; документи, удостоверяващи собствеността и правото на ползване на бензиностанциите; заверено копие от разрешително за изършване на дейността; доказателство относно произхода, контрола и производството на предлаганото гориво, сертификат за качество; доказателтво за наличие на собствен превоз за транспортиране на горивото; списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 години /с изключение на новорегистрираните/, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение /референции. Други документи, описани в документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил най - малко 2 подобни поръчки през последните 3 години, доказани с договори и препоръки за добро изпълнение.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 06.02.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

50 BGN

Условия и начин на плащане

Сумата за документацията се внася по следната банкова сметка на Общината: IBAN: BG 91 DEMI 92408400055554, код за вид плащане: 447000, BIC код DEMI BGSF при ТБ „Д” АД - офис Ардино; Документацията може да се получава всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа от сектор "Правен" в Общинска администрация град Ардино, след представяне на преводно нареждане за платена документация.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

13.02.2012 г. 12:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 13.02.2012 г. Час: 17:00

Място

Заседателната зала на Общинска администрация град Ардино.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представляващи участника съгласно съдебна регистрация или упълномощени техни представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2012 г.

Свързани:

Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Соу васил левски, Оборище 57, За: Еленка Борисова, България 7630, гр. Главиница, Тел.: 08636 2245, e-mail
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом