Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер67.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/0532001.doc
00532-2010-0001BG-Ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com, Факс: 03651 4568

Общ адрес на възлагащия орган: www.ardino.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Местно самоуправление - Общинска администрация Ардино

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител на проект: Рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение на територията на община Ардино"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Ардино
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Полагане на тротоарни настилки на ул. "Пирин" и ул. "Бели брези" гр. Ардино.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45453100

Описание:

Строителни работи по възстановяване

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация, приложена в документацията за участие в обществената поръчка.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

14


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за обособена позиция №1 е в размер на 1500 лева, за обособена позиция №2 е в размер на 3000 лева. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1.Парична сума, внесена в касата на община Ардино или по сметка IBAN BG90STSA93003304591269, BIC STSABGSF при ДСК - клон Ардино; 2.Банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Осигурено е финансиране от Държавен фонд "Земеделие" по Програмата за развитие на селските райони за пероида 2007 -2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Съгласно изискванията на чл.13 от НВМОП. 2. Други документи описани в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Заверено копие от годишен баланс от предходните три години; Заверено копие от отчет за приходите и разходите от предходните три години. Други документи описани в документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има оборот от 500 хил. лв. и печалба в размер на 50 хил. лв. за последните три години. Участник, който кандидатства за обособена позиция №1 трябва да представи доказателство за гарантирано финансиране на поне 75 000 лева, а за обособена позиция №2 гарантирано финансиране на поне 150 000 лева под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка с добра репутация или друга приемлива форма на разполагаеми средства.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Декларация съдържаща списък на договорите за строителство, изпълнени през последните три години, придружени с препоръки за добро изпълнение. Данни за средния годишен брой на работниците и служителите за последните три години. Списък на собствено или наето техническо оборудване и механизация. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя на Камара на строителите в България. Други документи описани в документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Минимални изисквания: Участникът да представи доказателства за изпълнен най - малко един подобен обект през последните три години.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: цена ; тежест: 60%
Показател: срок за изпълнение; тежест: 40%

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

03/02/2010 00:00 Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

200 BGN

Условия и начин на плащане

Сумата за документацията се внася по следната банкова сметка на общината: IBAN BG73STSA93008400586000, код за вид плащане: 447000, BIC STSABGSF при ДСК - клон Ардино; Документацията може да се получава всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа от сектор "Правен" в Общинска администрация град Ардино, след представяне на преводно нареждане за платена документация.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.02.2010 г.  Час: 12:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 10/02/2010 00:00 Час: 17:00

Място

Заседателната зала на Общинска администрация град Ардино

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представляващи участника съгласно съдебна регистрация или упълномощени техни представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбата може да подава всяко заинтересовано лице в 10 дневен срок от уведомяването му за съответното решение или дейстие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата не спира процедурата на възлагане на обществената поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране".

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.01.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 / Наименование: Полагане на тротоарни настилки на ул. "Пирин" гр. Ардино

1) Кратко описание

Полагане на тротоарни настилки на ул. "Пирин" гр. Ардино

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45453100

Описание:

Строителни работи по възстановяване

3) Количество или обем

Съгласно количествената сметка приложена в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в месеци: 14


Обособена позиция №: 2 / Наименование: Полагане на тротоарни настилки на ул. "Бели брези" - гр. Ардино

1) Кратко описание

Полагане на тротоарни настилки на ул. "Бели брези" - гр. Ардино

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45453100

Описание:

Строителни работи по възстановяване

3) Количество или обем

Съгласно количествената сметка приложена в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в месеци: 14

Свързани:

Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: Милена Темелкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439, e-mail
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стражица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, e-mail: -bg net
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом