Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер80.88 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1332148263.docЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

П О К А Н А

за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.


СНЦ „МИГ – Ардино”, с Решение № 01 на УС от 08.03.2012 г. и Заповед №05/08.03.2012 година на изп.директор обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино», чрез открита процедура за конкурентен подбор.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цели на мярката:

1.Да се подобри мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес на територията на МИГ Ардино, чрез подобряване на пътната инфраструктура;

2. Да се подобри ВиК инфраструктурата в селата

3.Да се подобри достъпа на населението до културни, спортни, и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4.Да се подобри достъпа на населението до социални услуги, и по –специално този на децата и уязвимите групи от населението


Обхват на мярката:

Територията на МИГ - Ардино


Бюджет за съответния период на прием:

Общата стойност на финансиране по мярката за 2012 година е: 450 000.00 лв. / четиристотин петдесет хиляди лева/, т.е. 100 % от определения за 2012 г. бюджет по мярката.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1.Да имат седалище на територията на МИГ- Ардино;

2.Дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ- Ардино;

3.Основният предмет на дейност на юридическите лица с нестопанска цел да е свързан с дейността/услугата, за която кандидатстват да развиват;

4.Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд «Земеделие»;


5.Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини.

6.Не са в производство по ликвидация, с изключение на общини.

7.Нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините, с изключение на самите общини.

8. Заявленията за подпомагане, следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.


Допустими дейности:

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за икономиката и населението на територията на МИГ- Ардино. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места, и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура. По тази мярка ще се предоставя финансова помощ за инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на услугите за населението и икономиката на територията на МИГ Ардино- в това число:

 • Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове.

 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения.

 • Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации за производство на електрическа и/или топлинна енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, в които се предоставят различни услуги на общността, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна/електрическа енергия. В случаите на когенерация (комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия), капацитетът на инсталацията следва да бъде базиран на топлинното потребление на сградите /Директива 2004/8/ЕС/.

 • Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на услуги на общността;

 • Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги(културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

 • Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл.спортни, младежки центрове и др.);

 • Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги – грижи за деца(детски ясли и градини), грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове) включително специализиран транспорт;

 • Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др.), включително създаването на мобилни центрове.Допустими разходи:

1.Разходи за изграждането или подобряването на сгради и друга недвижима собственост;

2.Разходи за закупуване на нови машини и оборудване, вкл.компютърен софтуер до пазарната стойност на активите; книги, аудио и видео материали, ако са част от инвестиция за създаване или повишаване на качеството на услугата.;

3.Общи разходи, свързани с разходите по точки 1 и 2. Тези разходи не може да превишават 12% от общите допустими разходи по проект.


Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 350 000 лева.


Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) е:

1.За проекти на община Ардино– до 100% от общите допустими разходи по проекта;

2.За проекти на ЮЛНЦ и читалища, негенериращи приходи в обществен интерес – до 100% от общите допустими разходи по проекта;

3. За проекти на читалища и ЮЛНЦ, непопадащи в т.2 – до 70% от общите допустими разходи по проекта;

Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера по т.3 се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Бенефициентите юридически лица с нестопанска цел и читалища не могат да получат финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 данъчни години по тази мярка.


Допустими кандидати

Финансовата помощ е предназначена за:

 • Община Ардино;

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ- Ардино;

 • Читалища, вписани по Закона за читалищата, с регистрация, седалище и/или адрес на управление на територията на МИГ- Ардино.

Община Ардино може да кандидатства с нов проект и преди подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект.


Критерии за избор на проекти

Приоритетно ще бъдат класирани проекти:

1. За развитие /предоставяне на услуги на уязвими групи от населението (деца, жени, младежи, възрастни хора и хора с увреждания) – 30т.

2. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане – 20т.

3. Опазване на околната среда – 30 т.

4. Използващи интегриран подход – 20 т


Период на приемане на заявления:

Заявленията за подпомагане се подават от 16.04.2012 г. до 15.06.2012 година. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. в запечатан плик в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино» на адрес: гр.Ардино 6750, ул. «Пирин» №20 лично, по пощата с обратна разписка или по куриер. В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на МИГ - Ардино.


Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ – Ардино се подават в ОРИГИНАЛ, ЕДНО КОПИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, заверено „вярно с оригинала” с подпис на официалният представител на кандидата (по съдебно решение), и ЕДНО КОПИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ( CD).

Краен срок за подаване : 17.00 часа на 15.06.2012година.

Заявленията подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.


Период на консултиране на бенефициентите при подготовка на проектни предложения:

Консултации на заинтересованите лица ще се предоставят всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино», на адрес гр.Ардино, ул.«Пирин» №20, от 16.03.2012г. до 14.06.2012г. вкл. след писмено заявление от страна на бенефициента до МИГ.


Кандидатите могат да задават въпроси и по:

 • е-mail-а на МИГ – Ардино: migardino@yahoo.com .

 • телефон 03651/4153


Заявлението за подпомагане, указания, пълния пакет от документи за кандидатстване както и допълнителна информация относно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” са публикувани на интернет страницата на МИГ – Ардино: http://www.mig-ardino.bg/

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на СНЦ „МИГ – Ардино”.

Подробна информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи можете да намерите в Наредба № 25 от 29.07.2008година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР.

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по Наредба № 25 от 29.07.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 год.на МЗХ.

СНЦ „МИГ – Ардино” е в правото си да изменя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната нормативна уредба - Наредба № 25 от 29.07.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009 година.


Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Пирин” № 20

тел. 00359 3651 4153; факс 00359 3651 4153

e-mail: migardino@yahoo.com


Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconКандидатстване с проекти на територията на миг харманли и приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,, Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Схемата за финансовата помощ по мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз,чрез Европейския земеделски фонд...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121
Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка
За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Стратегията за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности
За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом