Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер78.63 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1332148292.docЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

П О К А Н А

за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.


СНЦ „МИГ – Ардино”, с Решение № 01 на УС от 08.03.2012 г., и Заповед № 04/08.03.2012 година на изп.директор обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино», чрез открита процедура за конкурентен подбор.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цел на мярката:

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията на МИГ Ардино.


Обхват на мярката:

Територията на МИГ - Ардино


Бюджет за съответния период на прием:

Общата стойност на финансиране по мярката за 2012 година е: 250 000.00 лв. /двеста петдесет хиляди лева/, т.е. 100 % от определения за 2012 г. бюджет по мярката.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1.Да имат седалище на територията на МИГ- Ардино;

2.Дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ- Ардино;

3.Основният предмет на дейност на юридическите лица с нестопанска цел да е свързан с дейността/услугата, за която кандидатстват да развиват;

4.Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд «Земеделие»;

5.Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини.

6.Не са в производство по ликвидация, с изключение на общини.

7.Нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините, с изключение на самите общини.

8. Проектът да е в съответствие с приоритетите на СМР


Допустими дейности:

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради в населените места от територията на МИГ Ардино, както следва:

1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;

2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;

5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;

6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности

Допустими разходи:

1. Реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, реконструкция или ремонт на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление:

а) разходи свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”;

2. Закупуване на съоръжения, до пазарната им стойност;

3. Разходи за изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място;

4. Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социални ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта.

Консултациите, включени в т. 4, включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.


Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)


Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 350 000 лева.


Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ „МИГ – Ардино” /одобрен/ за съответната календарна година


Важно!!!

Съгласно одобрения индикативен ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ за 2012 година максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 250 000.00 лв. !!!


Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) е:

1.За проекти на община Ардино– до 100% от общите допустими разходи по проекта;

2.За проекти на ЮЛНЦ и читалища, негенериращи приходи в обществен интерес – до 100% от общите допустими разходи по проекта;

3. За проекти на читалища и ЮЛНЦ, непопадащи в т.2 – до 70% от общите допустими разходи по проекта;

Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера по т.3 се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Бенефициентите юридически лица с нестопанска цел и читалища не могат да получат финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 данъчни години по тази мярка.


Допустими кандидати

Финансовата помощ е предназначена за:

  • Община Ардино;

  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ- Ардино;

  • Читалища, вписани по Закона за читалищата, с регистрация, седалище и/или адрес на управление на територията на МИГ- Ардино.

  • Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл.20 на Закона за вероизповеданията, със седалище на територията на МИГ Ардино;


Община Ардино може да кандидатства с нов проект и преди подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект.


Критерии за избор на проекти

Приоритетно ще бъдат класирани проекти:

1. За развитие /предоставяне на услуги на уязвими групи от населението (деца, жени, младежи, възрастни хора и хора с увреждания) – 30т.

2. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане – 20т.

3. Опазващи околната среда – 30 т.

4. Въвеждаши интегриран подход – 20 т


Период на приемане на заявления:

Заявленията за подпомагане се подават от 16.04.2012 г. до 15.06.2012 година. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. в запечатан плик в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино» на адрес: гр.Ардино 6750, ул. «Пирин» №20 лично, по пощата с обратна разписка или по куриер. В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на МИГ - Ардино.


Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ – Ардино се подават в ОРИГИНАЛ, ЕДНО КОПИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, заверено „вярно с оригинала” с подпис на официалният представител на кандидата (по съдебно решение), и ЕДНО КОПИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ( CD).

Краен срок за подаване : 17.00 часа на 15.06.2012година.

Заявленията подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.


Период на консултиране на бенефициентите при подготовка на проектни предложения:

Консултации на заинтересованите лица ще се предоставят всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино», на адрес гр.Ардино, ул.«Пирин» №20, от 16.03.2012г. до 14.06.2012г. вкл. след писмено заявление от страна на бенефициента до МИГ.


Кандидатите могат да задават въпроси и по:

  • е-mail-а на МИГ – Ардино: migardino@yahoo.com .

  • телефон 03651/4153


Заявлението за подпомагане, указания, пълния пакет от документи за кандидатстване както и допълнителна информация относно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” са публикувани на интернет страницата на МИГ – Ардино: http://www.mig-ardino.bg/


Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на СНЦ „МИГ – Ардино”.

Подробна информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи можете да намерите в Наредба № 24 от 29.07.2008година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР.

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по Наредба № 24 от 29.07.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 год.на МЗХ.

СНЦ „МИГ – Ардино” е в правото си да изменя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната нормативна уредба - Наредба № 24 от 29.07.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009 година.


Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Пирин” № 20

тел. 00359 3651 4153; факс 00359 3651 4153

e-mail: migardino@yahoo.com


Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121
Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка
За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Стратегията за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности
За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 iconКандидатстване с проекти на територията на миг харманли и приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,, Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Схемата за финансовата помощ по мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз,чрез Европейския земеделски фонд...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом