Уважаеми дами и господа
ИмеУважаеми дами и господа
страница1/4
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/DokladZaDeynosttaNaOAVT_2008.doc
  1   2   3   4
Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2008 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Настоящият доклад е една равносметка пред Вас за резултатите от дейността на Областна администрация-Велико Търново през 2008 г.

През изтеклата година продължихме да работим за изпълнение на поставените стратегически цели и ангажименти, поети от България след членството й в Европейския съюз.

Съвместната дейност между общините, реалния сектор на икономиката, бизнеса и държавната администрация бе насочена към укрепване икономическата стабилност, повишаване на регионалната конкурентноспособност и подобряване на бизнесклимата в областта.

Усилията ни бяха насочени към обособяването на област Велико Търново като европейски регион с водеща роля на индустриален, туристически, културен и образователен център – привлекателен за инвеститори, население и туристи.

Работата ни през 2009 г. ще бъде насочена към постигане на динамично, устойчиво и балансирано развитие на нашата област, което да осигури равни възможности за развитие, достъп до икономическите ресурси, по-висок жизнен стандарт и доближаване до стандартите на регионите на Европейския съюз.


ТОШКО НИКИФОРОВ

Областен управител

на Великотърновска област


Дейността на Областна администрация Велико Търново беше насочена за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от Актуализираната програма на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност.


Основните приоритети на Областна администрация Велико Търново за 2008 г. бяха:


 • Подкрепа и съдействие за повишаване на икономическата активност и заетостта на населението в региона, нарастване доходите и сближаване на качеството на живот, насочени към догонващо Европейския съюз развитие. Ефективна работа за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз

 • Координация и контрол на територията на областта за поддържане на устойчив икономически растеж, стимулиране на инвестиционната активност и подобряване на регионалната конкурентоспособност.

 • Подобряване на качеството на административното обслужване. Изграждане на дейностите, свързани с е-управление.

 • Съдействие и координация за развитие на образованието и науката на територията на областта.

 • Съдействие и контрол за постигане на гарантирано и достъпно здравеопазване на територията на областта

 • Съдействие за реализиране на решителни мерки за превенция и противодействие на корупцията.

 • Активна политика по сигурност. Международна дейност на регионално ниво.1. Подкрепа и съдействие за повишаване на икономическата активност и заетостта на населението в региона, нарастване доходите и сближаване на качеството на живот, насочени към догонващо Европейския съюз развитие. Ефективна работа за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз


1.1. Подкрепа и разработване на проекти, насочени към намаляване на безработицата на територията на област Велико Търново

   1. Координация, контрол и участие в националните програми на Министерство на труда и социалната политика.

През 2008 г. Областна администрация осъществи координация и контрол на редица национални програми на Министерство на труда и социалната политика.

На заседание на Постоянната комисия по заетост са обсъдени и одобрени 5 регионални програми, подадени от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Лясковец и Стражица за включване в Националния план за действие по заетостта. Програмите на общините Горна Оряховица и Лясковец бяха одобрени от Министерство на труда и социалната политика и станаха част от Националния план за действие по заетостта през 2009 г.

Във връзка с Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” са разгледани депозираните в Бюрата по труда на територията на областта общо 45 проекта, с които се предвижда разкриването на 659 работни места в областта, от които 479 – за лица на социално подпомагане. От тях за финансиране са одобрени 13 проекта за общополезни дейности и дейности на територията на частни фирми и 15 проекта за дейности в сферата на селското стопанство. Проектите са на стойност 1 395 256 лева.

По Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, през 2008 г. Областна администрация сключи договор с Агенцията по заетостта за осигуряване на три работни места за хора с трайни увреждания за период от 36 месеца. Сключени бяха индивидуални трудови договори с три лица, които започнаха работа в Областна администрация Велико Търново.

През 2008 г. Областна администрация осигури заетост на трима младежи по Националната програма “Старт в кариерата”.

На заседание на Постоянната комисия по заетост са разгледани и подкрепени за финансиране през 2009 г. 3 проекта по Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” за дейност “Социален асистент”, които предвиждат да бъдат разкрити 60 работни места.

Приети и съгласувани са и направените предложения от Дирекции “Бюро по труда” за професионални обучения на безработни лица без осигурено работно място през 2009 г. и обучения по ключови компетентности на територията на областта.

Във връзка с провеждане на националната политика за намаляване на безработицата и повишаване на заетостта на областно ниво, през октомври 2008 г. Областна администрация съдейства за организирането на Европейски ден на труда 2008. Мероприятието в което бяха представени условията за живот и работа в над 10 европейски страни, бе организирано от EURES България чрез Агенция по заетостта.

Всички тези дейности допринесоха за намаляване на безработицата в областта. За 2008 г. размерът на безработицата е 6,76 %, което показва ръст на намаление спрямо 2007 г. с 1,68 пункта.

   1. Координация чрез Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси за реализиране на активен диалог с неправителствените организации за приобщаване и интегриране на малцинствата в икономическия, социалния и културен живот на страната.

Със съдействието на Областна администрация – Велико Търново, в рамките на проект „Инциативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”, съфинансиран от Европейската комисия по програма „Прогрес”, програмна секция „Антидискриминация и различие”, бе организирана конференция от Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет и дирекция „Етнически и демографски въпроси” на АМС в партньорство с Националния омбудсман и Комисията за защита от дискриминация.

Конференцията бе фокусирана върху теми и проблеми, свързани с прилагането на европейското и национално законодателство за защита от дискриминация, равнопоставеност и равни възможности за всички.

Във връзка с изготвянето на отчетите за работата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, Областна администрация предостави информация за постигнатите резултати по проекти, финансирани от програма ФАР, които са изпълнявани на територията на областта и са насочени към интеграция на уязвими малцинствени групи.

Реализиран бе проект: „Практически методи за интеграция на маргинализирани и уязвими групи в общините от регион Велико Търново на равни начала с другите граждани” на стойност 28 918 евро. Проектът бе насочен към повишаване на капацитета на представителите на маргинализирани групи и групи в неравностойно положение за гражданско участие, граждански права, достъп до информация и изграждане на трайни пратньорски отношения за съвместна работа на всички заинтересовани страни в общността.

На територията на община Златарица са реализирани два проекта, свързани с интеграцията на малцинствените групи: „Училищен музей на етносите” на стойност 2566.66 евро и „Подобрявяне качеството на живот и създаване на предпоставки за устойчива заетост на лица в социален риск от община Златарица” на стойност 7605.88 евро.

В община Стражица са реализирани проектите: „Ремонт на училища с концетрация на ученици от малцинствен произход” на стойност 218398 евро, „Доставка на оборудване на училища с концентрация на ученици от малцинствен произход” на стойност 9418 евро и „Ограмотяване и квалификация на роми” на стойност 7577 евро, като проектът обхваща и община Горна Оряховица.

За извършване на мониторинг и координация по изпълнението на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.”, Областна администрация – Велико Търново предостави информация за стратегиите и плановете на общините от Област Велико Търново в рамките на Националния план.


2. Координация и контрол на територията на областта за поддържане на устойчив икономически растеж, стимулиране на инвестиционната активност и подобряване на регионалната конкурентоспособност.

2.1. Координация и подкрепа при реализация на проекти по енергийна

ефективност


Областен управител подкрепи създаването на Регионална енергийна агенция за Северна и Централна България за обслужване на институциите и бизнеса от областите Велико Търново и Габрово. Подкрепен е проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за измазване, топлоизолация и фасадно боядисване на сградата на Професионална гимназия по електроника ”Александър С. Попов”-гр. Велико Търново.

Изготвена е Целева програма по енергийна ефективност на област Велико Търново за 2009 г.

2.2. Дейност на Областна комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема.

2.2.1.Съгласуване на областни транспортни схеми. Подкрепа на проекти за аварийно-възстановителни работи и рехабилитация на пътища.

През 2008 г. са проведени шест заседания на Областната транспортна комисия. Обсъдени са предложенията на кметовете на Общините на територията на област Велико Търново за изменение на Областната и Републиканската транспортна схема. Своевременно са съгласувани предложенията за промени в Републиканската транспортна схема, от квотата на други области, касаещи област Велико Търново.

2.3. Координация и подкрепа на дейността на институции и организации в областта на културата.

2.3.1. Археологически проучвания и консервационно реставрационни работи на хълма Трапезица

Областна администрация продължи да подпомага изпълнението на Програмата на Министерство на културата за археологически проучвания и консервационно-реставрационни работи на втората по значимост средновековна крепост на столично Търново, разположена на хълма Трапезица. Министерството на културата осигури 1 млн. 400 хил. лв., от които 150 хил. лв. бяха вложени в най-интензивните досега археологически проучвания на хълма, а останалите средства в изграждането на южната порта и крепостна стена, базата на археолозите и текущи консервационни работи на открити археологически обекти.

През 2008 г. 50 студенти от университети в България и Сърбия, взеха участие в летните археологически разкопки на хълма Трапезица. Летните експедиции са част от инициативата ”Съхрани българското» на Националното движение «Българско наследство”.

В манастирския комплекс ”Великата лавра” беше изграден параклис в близост до църквата „Св. Четиридесет мъченици” и пешеходен достъп за хора с увреждания.

2.3.2. Дейности, свързани с развитието на културата и културните институции.

Областна администрация взе активно участие в Националната кампания за честване на 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България.

Изготвен е Културен календар на областта за 2009 година, който е публикуван на интернет страницата на Областен управител.

С подкрепата на Областен управител, за втора поредна година, се проведе областния конкурс ”Цани Гинчев и Никола Козлев” за откриване на млади литературни таланти и насърчаване на творческите им изяви. Връчена бе и специална награда на Областен управител.

Областна администрация бе домакин на провелата се Четвърта регионална среща на читалищата, на която се представиха възможностите за кандидатстване с проекти по различни програми.

2.3.3.Дейност на Областната комисия ,,Военни паметници”.

През месец март 2008г. бе сформирана Областна комисия ,,Военни паметници”. Нейните функции са насочени към опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военни паметници на територията на областта. Комисията координира общините при изпълнение на делигираните им задължения за полагане грижи за военните паметници на територията на съответната община и изпълнението на дейностите и задачите по Закона за военните паметници. Приети са правила за работа, които са съгласувани с Министъра на отбраната. Общинските администрации изготвиха картотеки за военните паметници, намиращи се на техните територии. Картотеките са изпратени в Областна администрация за създаването и поддържането на областен регистър на военните паметници, които на територията на областта са 276.


2.4. Координация и контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местно самоуправление и местна администрация.

2.4.1. Проверка за законосъобразност на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете на общини на територията на областта.

В направление „Координация и административен контрол” се осъществява контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, както и координация и контрол на действията на ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт на територията на областта.

Контролните правомощия се осъществяват при спазване принципа на коректна съвместна работа и зачитане на институциите. Администарцията следва принципите на последователност и предвидимост като публично огласява критериите си, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на законите и постигане на целите им.

При спазване на тези принципи, е осъществен контрол за законосъобразност върху 2381 акта на органите на местно самоуправление на територията на областта. С мотивирани заповеди са върнати 28 решения на общинските съвети за ново обсъждане. Върнатите решения са разгледани отново като общинските съвети са се съобразили напълно с изложените от Областен управител мотиви и са предприели действия за отстраняване на допуснатите пороци.

Шест решения на общинските съвети са оспорени по съдебен ред. Административен съд – Велико Търново е отменил като незаконосъобразни или е обявил нищожността на оспорените решения.

На интернет страницата на областен управител продължихме поддържането на специално обособения раздел, в който за всички заинтересовани лица, граждани и медии е осигурена възможност да получат актуална информация за върнатите или оспорени решения, мотивите за това и издадените актове.

Брой решения на Общинските съвети за 2008 г., върху които е упражнен контрол за законосъобразност:
Общински съвет

Брой решения за които е извършена проверка по законосъобразност

Общ брой

върнати решения

Общ брой

оспорени решения

Велико Търново

383

2

2

Горна Оряховица

259

3

0

Елена

104

0

0

Златарица

232

1

0

Лясковец

192

1

1

Павликени

200

1

1

Полски Тръмбеш

284

8

2

Свищов

406

2

0

Стражица

200

2

0

Сухиндол

121

5

0
  1   2   3   4

Свързани:

Уважаеми дами и господа iconУважаеми господин вицеадмирал, Господин контраадмирал, Господин Областен управител, Уважаеми господин кмете, Ваше Високопреосвещенство, Господа офицери, старшини, курсанти, кадети и матроси, Дами и господа преподаватели, Уважаеми гости, Дами и господа
Днес 9 януари 2012 г ни обединява една светла дата свързана с морската история на България. Навършват се 131 години от основаването...
Уважаеми дами и господа iconОт заседание проведено на 19. 03. 2008 г по точка
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове, дами и господа
Уважаеми дами и господа icon61 години факултет "командно-щабен"
Уважаеми господа генерали, офицери, дами и господа, скъпи ветерани, гости на нашето скромно тържество
Уважаеми дами и господа iconОтчет на инж. Анастас Бончев Анастасов
Уважаема г-жо Председател на ОбС, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани
Уважаеми дами и господа iconИмате думата, господин Моллов. Заповядайте
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми да представя на вашето внимание...
Уважаеми дами и господа iconУважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо станиславова
Крепостта „Калето“ е изградена още през първи век след Христа от римляните и е една от най-добре запазените в страната
Уважаеми дами и господа iconУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин горов
В резултат на това през първото полугодие на тази година не бяха допуснати затруднения във финансирането на дейностите в областта...
Уважаеми дами и господа iconК. Г. Юнг: За основите на аналитичната психология Уважаеми дами и господа, първо искам да ви припомня, че английският не ми е роден език. Трябва да ви помоля да ме извините за някои езикови несъвършенства и греш
Уважаеми дами и господа, първо искам да ви припомня, че английският не ми е роден език. Трябва да ви помоля да ме извините за някои...
Уважаеми дами и господа iconУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин кутев
В хода на осъществяването на промените в областта на сценичните изкуства Министерството на културата подробно анализира работата...
Уважаеми дами и господа iconЧетиридесет и първо народно събрание
Предс. Десислава танева: Уважаеми гости, уважаеми дами и господа! Добре дошли на всички, които участваха в общественото обсъждане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом