Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан
ИмеАнализ на социално-икономическото развитие на община мадан
страница1/15
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер2.28 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.obs.madan.bg/docs/Plan07-13.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН


СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ 4

I. АНАЛИТИЧЕН ОБЗОР 6

1. Природогеографска характеристика на община Мадан 6

1.1.Релеф 6

1.2.Климат 7

1.3.Водни ресурси 7

1.4. Почви, растителност, животински свят 8

2. Социално-икономическо позициониране на общината 8

3. Стопанска сфера 16

3.1.Ръст на Икономическото развитие и качествена характеристикаструктура на общинската икономика 16

3.1.2. Динамика по отрасли и подотрасли. 17

3.1.3. Динамика по форми на собствеността. 21

3.1.4. Основни фирмиМалки-средни-големи предприятия в общината. 21

3.1.5. Инвестиции в икономикатаСъстояние на дълготрайните материални активи. 26

3.1.6. Рентабилност, концентрация, конкурентноспособност и диверсификация на общинската икономика. 26

29

3.2. Техническа инфраструктура 29

3.2.1. Водоснабдителни мрежи – водоизточници, пречиствателни станции, водоснабдителни мрежи 29

Изводът е, че в община Мадан има недостиг на питейна вода. Решаването на този проблем зависи: (а) преди всичко от рехабилитацията на водопроводната мрежа и (б) от изграждането на язовир "Пловдивци", което е от значение за задоволяване с вода за битово-питейни нужди на населението не само в Мадан, но и в Рудозем. 30

3.2.2. Мрежи и системи за отпадни води – канализационни мрежи, пречиствателни станции 30

3.2.3. Хидротехнически съоръжения 32

3.2.4. Транспортни мрежи – пътища, видове транспорт, обществен транспорт 32

3.2.5. Депа за твърди битови отпадъци 33

3.2.6. Енергийни мрежи и системи 34

3.2.7. Комуникационни мрежи – пощи, далекосъобщения, радио и телевизия 34

3.2.8. Създаване на бБизнес инкубаторформационни системи 34

3.2.9. Планова Осигуреност на община Мадан с регулационни и кадастрални планове 35

3.3. Селищна мрежа и урбанизация 36

4. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера 37

4.1. Население, демографско развитие и потенциал – основни тенденции, проблеми и изводи 37

4.2. Благосъстояние на населението 40

4.3. Безработица 40

4.4. Образование 48

Детски градини –брой деца 48

Детски градини – кадрова осигуреност 48

4.5. Здравеопазване 51

4.6. Култура, спорт, туризъм 52

5. Опазване на околната среда 54

5.1. Води 54

5.2. Въздух 56

5.4. Отпадъци 57

5.5. Шум 59

5.6. Радиация 60

5.7. Биологично разнообразие 60

6. Местни финанси и бюджет 62

7. Институционален капацитет 66

8. Външна среда 71

IІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 83

1. В И З И Я 83

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 88

ВЪВЕДЕНИЕОбщинският план за развитие на Община Мадан е средносрочен планов документ, който се изготвя за период от седем години (2007-2013 г.), съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и е основен инструмент за ефективно управление и балансирано и устойчиво развитие на общината..


Общинският план включва цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на наличните ресурси и природни дадености, за решаване на приоритетни за община Мадан проблеми и задачи, и за да осигури по-висок просперитет и условия за реализация на своето население.


Новите европейски изисквания към разработването на стратегическите документи на регионално развитие включват прилагането на принципите за работата със структурните и предприсъединителните фондове на Европейския съюз, като:

Концентрация - предполагащ насочване на внимание и избора към определен брой цели и приоритети и тяхното реално постигане

Координация - осъществявана в посока на широко междуобщинско сътрудничество и вътрешна координация при осъществяване на местното развитие между различните актьори в общината

Програмиране - създаване и реализиране на конкретна програма за реализация на общинския план за развитие, с участието на самата общинска власт, външни експерти и заинтересовани физически и юридически лица

Партньорство осигуряване на тясно сътрудничество с всички заинтересовани,

което наложи интерактивен подход при разработването на плана.

В изготвянето на общинския план основно участие взеха Общинската администрация, Общински съвет, Бюро по труда, Териториалното статистическо бюро и представители на бизнеса.


Резюме на анализа на социално-икономическата ситуация на общината.

Община Мадан се намира в област Смолян, която е част от Южния централен район за планиране на страната. Територията на общината е 175 кв.км. или 0,15 % от площта на България. В границите й са включени 44 населени места: 1 град и 43 села. Селищната мрежа е типична за планински район - дисперсно разположени населени места, преобладаващи малки селища, малки селищни образувания и един град, обединяващ икономическите, административните и културно-просветните функции. Към 31.12.2003 г. в община Мадан живеят 13 327 души, от които 6 214 души в гр. Мадан и 7 113 души в селата..

Икономиката на община Мадан все още се намира в процес на преструктуриране, въпреки че процесът на приватизация е почти приключил. Необходимостта от преструктуриране се обуславя от началната степен на развитие на частния сектор и предприемачеството в общината, както и от неприключилите процеси на оформяне на отрасловата структура на икономиката. Поради това най-необходимите проекти за подпомагане на икономиката са в посока на институционално и финансово укрепване на частния сектор и на развитието на водещите отрасли на общинската икономика, които имат потенциал за растеж.

Наличието на много природни забележителности и културно-историческо наследство, както и кръстопътното местоположение са предпоставка за развитие на туризма, който все още е неизползван потенциал за развитие, поради липса на подходяща туристическа инфраструктура и навици и умения за предлагане на “завършен туристически продукт”.


Резюме на стратегическата част.

Визията на общината очертава ясна картина на очакваното бъдеще, която е формулирана:


Мадан ще бъде община, постигнала добър баланс между икономическите, социалните, екологичните и териториалните аспекти на развитието, с по-висок жизнен стандарт на населението и благоприятни условия за живот. Община Мадан ще е по-атрактивна, съхранила и развила своя прородо-екологичен, духовно-културен и ресурсен потенциал, с установени трансгранични контакти, базирани на добросъседство и партньорство, постигнала устойчиво развитие и просперитет".


Това предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на външни, както и подреденост в действията и следване на подходяща стратегия. Основният извод от проведените анализи съдържа експертното мнение, че общината може и трябва да приложи “агресивна” стратегия на развитие.

Агресивната стратегия за развитие на общината предполага:

  • привличане на съществени ресурси за развитие извън общината, предвид на съществуващите ограничения пред развитието;

  • максимално оползотворяване на съществуващите и новопоявяващите се възможности за развитие на силните страни;

  • намаляване на слабите страни.

Основната стратегическа цел на развитието на общината в периода до 2013 г. е:

Постигане на модерно и устойчиво развитие на икономиката и общинската инфраструктура, ефективно използване и разширяване на ресурсовия потенциал за осигуряване на поминъка и повишаване качеството на живот за всички жители на Община Мадан

На тази основа, основните приоритети на плана за развитие на общината са:

  • Развитие на конкурентноспособна местна икономика, реализираща местните потенциали и повишаване на нейната инвестиционна привлекателност.

  • Подобряване на привлекателността и качеството на живот в общината.

  • Сътрудничество на община Мадан с други общини от страната и чужбина.

  • Укрепване на общинския капацитет за управление и усвояване на средства от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Приоритетите са съобразени с тези в Националната стратегия за регионално развитие.


Планът завършва с финансова таблица, механизми и инструменти за реализация на проектите.


…………………………………………………………………………………………

(Ше бъде добавен, когато е готов целия план)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconПлан за икономическо развитие на община Царево
Анализ на природните дадености и социално-икономическото развитие на община царево към 2006 год
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconОбщина Лесичово, януари 2006 г
Анализ на съществуващото състояние и социално – икономическото развитие на общината стр. 5
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconОбщински план за развитие на община добричка
Анализ на икономическото и социално развитие на община добричка
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Анализ на социално-икономическото развитие на община мадан iconОбщински план за развитие на община долна баня
Анализ на социално икономическото развитие на община Долна баня стр. 12
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом